Проблеми економіки та управління. – 2005. – №533

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького cкладу та співробітників інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, інших вітчизняних та закордонних вищих закладів освіти. Розглядаються актуальні питання економіки, а саме впровадження інноваційних процесів в сучасних умовах, покращення інвестиційних процесів, формування конкурентної стратегії підприємств, а також проблеми управління, серед яких функціонування підприємств у нестабільному середовищі, застосування нових технологій в інформаційних системах менеджменту, використання маркетингового аналізу, логістичних методів та контролінгових заходів, стимулювання інноваційної діяльності у виробничих системах. Матеріали становлять інтерес для наукових працівників і спеціалістів відповідних галузей промисловості, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів освіти і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 533 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 232 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 44
 • Item
  Циклічний характер розвитку освітньо-фахового потенціалу (ОФП)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005) Янковська, Л. А.
  Розглянуто питання вивчення циклічності розвитку наукового потенціалу загалом. З’ясовані закономірності розвитку освітньо-фахового потенціалу у відтворюваному процесі продуктивних сил для формування стратегії державного впливу на науково педагогічні технології. The article considers the problems in studying the course of the scientific development of potential in the whole, finding out the development regularity of educational-professional potential in reproductive process of production power for forming strategy of state influence on scientific-pedagogical technologies.
 • Item
  Удосконалення методів оцінювання економічної ефективності інвестицій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005) Петрович, Й. М.; Просович, О. П.
  Розглянуто питання удосконалення методів оцінювання економічної ефективності інвестицій, а саме розрахунок сумарного дисконтованого грошового потоку з врахуванням нерівномірності та сезонності його розподілу протягом інтервалу розрахункового періоду. In this article the issues of improvement of investment economic effectiveness are presented. The annual discounted cash flow evaluating which involved prevision of variable and season of cash flow forming is proved.
 • Item
  Управління витратами будівництва об’єктів реальних інвестицій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005) Козик, В. В.; Тимчишин, І. Є.
  Досліджено об’єктивні взаємозв’язки між основними атрибутами проекту реальних інвестицій на етапі будівництва: час будівництва – витрати будівництва; час будівництва – ризик; ризик – витрати будівництва. Concept of construction cost management based on functional interconnections between real investment project’s attributes (cost, risk and duration) is the key idea of the article.
 • Item
  Формування рекламної стратегії за методикою оцінки доцільності капіталовкладень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005) Романишин, С. Б.
  Розглядаючи рекламу як один із видів капіталовкладень підприємства, запропоновано вибирати оптимальну рекламну стратегію для товару оцінюванням ймовірного очікуваного прибутку від різних альтернативних стратегій. Treating advertising as a type of firm’s investments the process of optimal product advertising strategy selection on the basis of expected profitability of different alternative strategies is proposed.
 • Item
  Удосконалення управління процесом адаптації підприємства до ринкових умов господарювання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005) Петрович, Й. М.; Грибик, І. І.
  На основі системного підходу розглядається сутність процесу адаптації підприємства до змін в умовах глобалізації світової економіки та сучасних інформаційних систем, досліджуються напрямки управління цим процесом. In given article it is considered on the basis of the system approach essence of process of adaptation of the enterprise to changes in conditions глобализации economic and modern information systems, it is investigated opportunities of management by this process and his prominent features.
 • Item
  Тенденції зміни витрат на утримання житлового фонду
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005) Процак, К. В.
  Розглянуто основні параметри стану житлового фонду на прикладі міста Львова. Виявлено найбільш поширені проблеми експлуатації житла на сучасному етапі розвитку економіки та розкрито можливі напрямки їх вирішення. Key parameters of a condition of an available housing on an example of city of Lviv are considered. It is revealed the most widespread problems at the present stage of development of economy at operation of habitation and possible directions of their decision are opened.
 • Item
  Інноваційні підходи в процесі економіко-математичного моделювання фінансово-кредитної діяльності підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005) Хома, І. Б.
  Розглянуто інноваційні підходи в аспекті поєднання економіко-математичного методу фазових траєкторій і мультиплікативного методу залежності між очікуваним доходом кредиторів при різних відсоткових ставках і ризику реалізації проектів в діяльності підприємства. The innovations’ approaches are considered in aspect of association of an economicmathematical method of phase trajectories and multiplicative method of dependence between the expected income of the creditors at the different interest rates and risk of realization of the projects in activity of the enterprise.
 • Item
  Оцінювання впливу витрат на розвиток інформаційної системи менеджменту в контексті сприяння підвищенню інноваційного потенціалу підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005) Новаківський, І. І.; Панас, Я. В.
  Розглянуто питання ефективності формування інформаційного ресурсу у системі управління підприємством. Запропонована модель, яка може бути основою механізму оптимізації інноваційних витрат у сфері формування і розвитку інформаційної системи менеджменту. The problems of the present informational resources usage efficiency are investigated in the article. The model that can be used as the base for optimization innovation costs mechanism in the sphere of formation and development of informational system of management is suggested.
 • Item
  Основні вимоги до формування механізму підтримки інноваційної діяльності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005) Попель, Г. О.
  Розглянуто закономірності розвитку інноваційної діяльності в промисловості у таких аспектах, як статика, динаміка, соціогенетика. На основі проведеного розгляду визначено основні вимоги до формування механізму підтримки інновацій у промисловому виробництві. In the article regularities of evolution of innovation activity in the industry in such aspects as statics, dynamics, sociogenetics are described. On the basis of the description basic qualifying standards to forming of the mechanism of support of innovation in the industrial production are determine.
 • Item
  Функції та етапи регулювання кредитних ризиків у банку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005) Слобода, Л. Я.
  На засадах дослідження інформаційних джерел у статті обґрунтовано необхідність оптимізації кредитних ризиків у банках України; виділено функції цього процесу та запропоновано основні етапи регулювання кредитних ризиків у банку. The necessity and possibility of regulation credit risks in Ukrainian banks were analyzed in the article. It was suggested the function of this process. It was represented and ensured the main stage of regulation credit risks in banks.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Проблеми економіки та управління» № 533
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005)
 • Item
  Сучасний підхід до визначення інтегрального показника оцінки рівня використання основних засобів підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005) Щур, О. М.
  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти аналізу рівня використання основних засобів підприємства в сучасних умовах господарювання. Запропоновано один з підходів удосконалення методики аналізу рівня використання основних засобів підприємства з врахуванням діючих умов формування ринкових відносин. The theoretical and practical aspects of the analysis of the using level of the main means of industrial enterprises in the present conditions of economy were conducted in this article. The new approach to the problem of improvement of analyzing method, taking into account the forming market relations, is proposed.
 • Item
  Зміст до Вісника «Проблеми економіки та управління» № 533
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005)
 • Item
  Застосування функціонального підходу під час оцінювання інвестиційної діяльності підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005) Стасюк, Н. Р.
  Розглянуто основні етапи процесу оцінювання інвестиційних проектів та запропоновано застосування функціонального підходу, що дозволяє покращити управлінську діяльність у сфері інвестицій. In this article by the author it is considered the basic stages of process of an estimation of investment projects and application of the functional approach is offered. It allows to improve administrative activity in sphere of investments.
 • Item
  Врахування різних видів витрат при визначенні мінімальної ціни пропозиції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005) Селюченко, Н. Є.; Живко, З. Б.
  Розглянуто підходи до врахування різних видів витрат в процесі встановлення мінімально можливої ціни на товар. In article it is considered approaches to the account of different kinds of costs during an establishment of minimally possible price for the goods.
 • Item
  Управлінські рішення щодо покращання управління інноваційним процесом на підприємствах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005) Мельник, Л. І.
  Досліджено етапи управлінського процесу та їх зміст з позиції управлінських рішень у сфері інноваційної діяльності. Виділено чотири принципові етапи управлінського процесу: формування, вибір, ухвалення і реалізація управлінського рішення. In article explored stages management process and their contents from position of the management decisions in sphere innovation to activity. They аre сhosen four principle stages of the management process: shaping, choice, acceptance and realization of the management decision.
 • Item
  Формування конкурентної стратегії підприємства на засадах маркетингу і логістики
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005) Мних, О. Б.; Костюк, О. С.
  Розкрито сутність конкурентних стратегій, визначено основні різновиди конкурентних стратегій у контексті маркетингово-логістичного управління, що базується на використанні ключових компетенцій. Essence of competition strategies is exposed, certain the basic varieties of competition strategies in the context of marketing-logistic management, that is based on the use of key jurisdictions.
 • Item
  Застосування кількісних методів у задачах з розміщення конкурентних підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005) Каїра, З. С.; Карасьов, І. В.
  Розміщення підприємств є дуже важливим для бізнесу та операційних стратегій підприємства. Проблеми, пов’язані із розміщенням підприємств, можуть бути визначені як вибір із множини місцерозташувань. У задачах з розміщення конкурентних підприємств роздрібного продажу прибуток, здобутий підприємством роздрібного продажу, залежить від релятивного розміщення підприємств-конкурентів. Проблема розміщення може бути сформульована математично за критерієм максимізації прибутку. Facilities decisions are of great importance to the business and to the operations function. Location problems can be characterized by a choice among multiple sites. In the problem of competitive retail stores location the revenue obtained from the retail store is affected by the relative location of competitive stores. Retail location problem can be formulated with the criterion of maximizing revenue.
 • Item
  Витрати франчайзера, зумовлені його участю у відносинах франчайзингу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005) Мирончук, Т. В.
  Сформульовано основні групи витрат франчайзера, зумовлені його участю у відносинах франчайзингу. Розроблено класифікацію витрат франчайзера, на основі якої запропоновано порядок визначення мінімального розміру франчайзингової винагороди. Main groups of franchisor’s expenses caused by his participation in franchising relations are formulated. Classification of franchisor’s expenses is proposed. Basing on this classification the method of calculation of minimal amount of franchise rewards is proposed.
 • Item
  Економічний аналіз і оцінка проектів інноваційної реструктуризації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005) Банах, Ю. В.
  Більшість підприємств на даному етапі економічного розвитку опинились в умовах глибокої кризи. Низка, а загалом більшість, збанкрутували або визнали себе нерентабельними і припинили господарську діяльність. Одним з виходів з ситуації, що склалась, є впровадження інноваційних процесів. Але перш ніж інвестувати ресурси в бажаний проект, необхідно його дослідити, узгодити з можливостями підприємства та оцінити ефективність. Today problems about innovation process very urgent in the Ukraine. The role of introduction innovation projects in the Ukrainian’s organizations is considered. In the article also propose a new approach on a inculcate the innovation projects. Its approach basic on a research a new project, agreement with biasness possibility and estimate its efficacy.