На шляху до синтезу філософії, науки та релігії. – 2013 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи"

У збірнику матеріалів конференції розглядаються різноманітні шляхи осмислення взаємовідношень між Людиною, Всесвітом та Абсолютом. Висвітлюються філософські, наукові, релігійні та езотеричні підходи до з’ясування сутності цих понять з метою створення цілісного бачення місця людини у Всесвіті. Для усіх, хто цікавиться сучасними проблемами філософії, науки, релігії та езотеризму.

На шляху до синтезу філософії, науки та релігії : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи", 19–20 квітня 2013 року / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра філософії, Громадське об’єднання "Сходження" ; [за редакцією І. В. Карівця]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 200 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Зміст до “На шляху до синтезу філософії, науки та релігії”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Пошук орієнтирів у відношенні «людина-світ»: від феноменології Гусерля до постмодерну
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Метельова, Тетяна
  Статтю присвячено аналізу напрямів розвитку європейської філософської думки XX ст. під кутом зору пошуку кореляцій між людиною і світом. Автор доходить висновку, що постмодерністський етап становить завершальну фазу зміни світоглядної парадигми Модерну і формування нової системи цінностей, головною з яких є цінність екзистенційної і сенсотворчої свободи людської особистості. This article deals with analysis of the trends in the development of European philosophical thought of the XX century from the perspective of the search of correlations between man and the world. The author comes to the conclusion that the post-modern phase is the final one of changing of modernity ideological paradigm and forming the new system of values, the most important of which is the value of existential and meaning-creation freedom of the human person.
 • Item
  Співвідношення релігії та моралі згідно із вченням Іммануїла Канта
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Яремчук, Сергій
  У статті йдеться про особливості взаємозв’язку релігії та моралі згідно із вченням І. Канта. Простежено пріоритет моралі над іншими сферами людського дух. Доведено, що гарантією морального світопорядку є Бог. This article deals with the features of the corellation of religion and morality according to the teachings of Kant. The priority of morality over other areas of the human spirit is traced. The author proves that God is a guarantee of a moral world order.
 • Item
  Експлікація трансцендентного в класичній та некласичній теорії пізнання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Федорів, Любомир
  В статті розкрито особливості класичного та некласичного підходів до розуміння пізнання, а також проаналізовано форми виявлення трансцендентного в контексті його розгляду. На основі проведеного аналізу робиться висновок про те, що при переході від класичної до некласичної філософії трансцендентне втрачає статус вихідного чинника та форми фіксації пізнавальних актів. In the article the particularities of classical and non-classical cognition are investigated. The problem of the transcendent is examined. The author on the basis of the accomplished analysis concludes that during the transition from classical to non-classical philosophy the transcendent loses the status of primordial factor and the form of cognitive act’s fixation.
 • Item
  Спадковість сприйняття трансцендентного в контексті cхіднохристиянської богословсько-естетичної традиції, платонізму і неоплатонізму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Матицин, Олексій
  У роботі досліджуються окремі аспекти філософії Платона та неоплатоніків і окреслюються моменти їх поєднання з богословсько-естетичною традицією та духовними практиками східного християнства. Аналізуються ключові елементи цієї взаємодії. In this article the author discusses some aspects of the philosophy of Plato and Neo-Platonism, and the elements of their combination with theological and aesthetic traditions and spiritual practices of Eastern Christianity. Also the author analyzes the key elements of this interaction.
 • Item
  Природа Бога в процесній філософії Альфреда Уайтхеда
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Годяк, Ольга
  Філософія організму Альфреда Уайтхеда поклала початок процесній теології, концепції в якій Уайтхед пояснює природу Бога і його вплив на світ. У відповідності до ідей процесної філософії, світ знаходиться у постійному русі і зміні. Так і Бог, який дає початок усьому, постійно змінюється і росте. Whitehead's Philosophy of organism gave rise to process theology, the concept in which Whitehead explained the Nature of God in his impact on the universe. According to the ideas of process philosophy, the entire universe is in constant flow and change. So, God, as source of the universe, is viewed by Whitehead as growing and changing.
 • Item
  Невербальне та поняттєве: три фрагменти «Дхармачакра-праватана сутри»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Якуц, Ростислав
  У статті проаналізовано деякі фундаментальні поняття Дхармачакра-правартана сутри, показано спрямованість їх смислу до сфери невербального та трансперсонального досвіду практики дхарми, звернуто увагу на проблематичність їх перекладу рівно як і на проблематичність їх дискурсивного осмислення. In this article some fundamental concepts of Dharmachakra pravartana sutra are analyzed. The intention of that concepts sense to non-verbal and transpersonal experience of dharma’s practice is shown. Also the problematical status of translation, discursive thinking and comprehension of those concepts are indicated.
 • Item
  Філософське осмислення буття митцями Чань (на прикладі китайського поета VIII ст. Хань Чаня)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Шекера, Ярослава
  Досліджено особливості сприйняття довкілля і місця особистості в ньому буддійськими поетами-монахами доби Тан (VІІ-Х ст.). Проаналізовано низку поезій Хань Шаня, розкрито специфіку його чаньської «практики», що постає як не-практика і не-зосередження; показано, як саме через розумове осмислення власної сутності така практика привела поета до чистого споглядання довкілля. The peculiarities of perception of environment and place of personality in it by the buddhistic poets-monks of T’ang period (VІІ–Х cent.) have been investigated. Some poetries of Han Shan have been analyzed, the specific of his chan «practice» that appears as non-practice and non-concentration has been exposed; it has been also shown, how through the mental comprehension of own basic nature such practice brought the poet to pure contemplation of environment.
 • Item
  Нелінійна система філософських категорій як приклад абсолютної істини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Нагорний, Олександр
  У статті автор стверджує, що спектр нелінійних філософських категорій сумісний з висхідною шкалою духовних та релігійних феноменів. In this article the author stresses that the nonlinear philosophical categories’ spectrum consists with spiritual and religious values scale.
 • Item
  Когнітивна лінгвістика та її роль в інтеграції філософії, науки і релігії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Яненко, Лариса
  Підкреслена можливість використання досягнень когнітивної лінгвістики для інтеграції людських знань. Пропонуються підходи до визначення мови інтегральної науки та створення інтегрального тезаурусу базових понять нової ноосферної свідомості людей. Досягнення когнітивної лінгвістики мають працювати для інтеграції філософії, науки та релігії. The article has underlined the possibility of using the achievements of cognitive linguistics for the integration of human knowledge. Approaches to determination of the language of integral science and the creation of new integrated Thesaurus of the basic concepts of new Noosphere consciousness of people are offered. Achievements of cognitive linguistics should work for the integration of philosophy, science and religion.
 • Item
  Сучасна наука та філософія про буття «тонких матерій»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Скалецький, Михайло
  У статті розглядаються особливості уявлень про так звані «тонкі матерії» у релігії, філософії та природознавстві. Аналізуються досягнення сучасної науки у сфері вивчення "Тонких Матерій". Особливе значення надається відкриттю п'ятої фундаментальної взаємодії у світі, якою є інформаційна, відкриттю торсійних полів, які є носієм інформації, та обґрунтуванню теорії фізичного вакууму, яка дозволяє створити Єдину Теорію Поля. In this article the author considers the particularities of so called “subtle matter” in religion, philosophy and natural science. The author also analyzes the achievements of contemporary science in the sphere of “subtle matters” study. The great importance is attached to the discovery of the fifth fundamental interaction in the world, which is the informational one, the discovery of torsion field, which is the bearer of information, and argumentation of the physical vacuum theory that allows to create the Unified Field Theory.
 • Item
  Про одиничність та універсальність свідомості у постнекласичній науковій парадигмі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Кадикало, Андрій
  У статті розглянуто сучасні наукові концепції природи свідомості та здійснено аналіз їх впливу на формування постнекласичної наукової парадигми. З’ясовано, що пояснення природи свідомості може мати наслідком трансформацію уявлень про те, чому дійсність є сприйманою не тільки у локальному контексті, але й у глобальному. This article contains modern scientific conception nature of consciousness and analyses paradigm of postclassical science. The consciousness can be local or global. This feature of alters the perception of reality.
 • Item
  Дослідження свідомості – потреба в трансдисциплінарному підході
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Забава, Андрій
  В статті розглядається можливість трансдисциплінарного підходу у дослідженні феномену людської свідомості філософією і психологією в їх академічній і езотеричній складових, що є актуальним для розроблення методів розширення світогляду і свідомості сучасної людини в синергії з іншими системами Буття. In the article the possibility of transdisciplinary approach to study the phenomenon of consciousness is grounded. Philosophy and psychology in their exoteric and esoteric components should strive to expand consciousness and worldview of modern human being in synergy with other systems of being.
 • Item
  Інтеграція знань у новій науці геобіономіці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ліщитович, Леонід
  Обґрунтовується потреба оперативного перезавантаження свідомості людства з природокористувачів (орендаторів) у найбільш відповідальних членів Природи у всьому Всесвіті і на своїй планеті для забезпечення прогресивної еволюції Біосфери у Ноосферу. Формулюється елементи нової кількісної моделі Природи та її просторово-часового розвитку. Підкреслена потреба і проблеми оперативної розробки інтегральних наук. The article has underlined the need to provide prompt restart of consciousness of humanity with users of Nature (leasees) in the most responsible members of nature throughout the Universe and the Earth to ensure the progressive evolution of the Biosphere in the Noosphere. The elements of a new quantitative model of nature and its spatiotemporal development are formulated. The need and problems of urgent development of integrated sciences are underlined.
 • Item
  До стійкого майбутнього у синергії чи діалектичного розвитку?
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Сингаївська, Алла
  Концепція стійкого розвитку суспільства є домінантною ідеологією для людської цивілізації у ХХІ ст. Розгортання такої ідеї стає можливим за умови формування ноосфери як сфери людського розуму. Еволюціонування людства в умовах синергетичної взаємодії здійсниться в окремих утвореннях, з малими впливами. А загальний шлях до стійкого майбутнього суспільство торуватиме у діалектичному розвитку. The concept of the sustainable development of the society is a dominant ideology for the human civilization in the XXI century. The realization of this idea is possible on the assumption of noosphere formation as the sphere of the human mind. The evolution of the mankind under conditions of the synergy is fulfiled in separate formations with the small effects. And the whole way to the sustainable future of the society will be developed in the dialectical way.
 • Item
  Людина, суспільство і Всесвіт: взаємозв’язки та взаємодія
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Тюріна, Тамара; Микитюк, Оксана; Зачепа, Андрій
  Розглянуто людину як космопланетарну істоту, невід’ємну складову Світобудови, що знаходиться у безперервній інформаційно-енергетичній взаємодії із суспільством, Землею, Всесвітом. Розкрито сутність універсальних космічних законів згідно із якими повинна жити і діяти людина, щоб не порушувати рівновагу, гармонію Цілісної Системи. This article deals with a human being as a universal creature, as an integral part of the Universe. The author argues that human being should interact with the earth and society on the harmonious basic. They prove that the essence of the universal cosmic laws lay in balance of the integrate system.
 • Item
  Людиномірність постнекласичної науки: основні проблеми та суперечності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мєлков, Юрій
  У статті розглядається специфіка постнекласичного підходу в сучасній філософії природознавства, що полягає в необхідності приймати до уваги людську особистість як суб’єкта пізнання. Людиномірність постнекласичної науки вступає в суперечність з ідеалом наукової об’єктивності, pозв’язання якої вбачається на шляху діалектичного зняття класичної єдності та некласичної множинності. The author considers features of post-non-classical approach in contemporary philosophy of science, and the necessity to take into account the cognizing subject. Human dimension of post-non-classical science comes into contradiction with the ideal of scientific objectivity, its resolution being enabled by dialectical comprehension of classical unity and non-classical plurality.
 • Item
  Число та нескінченність в алхімічній філософії Заходу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Родигін, Костянтин
  Роботу присвячено розгляду уявлень «число» та «нескінченність» в алхімії Заходу. Попри різноманіття інтерпретацій, число в алхімії є неодмінною характеристикою буття у фізичному та метафізичному вимірах. Шлях пошуків Абсолюту в алхімії є двоїстим: пізнання природних числових закономірностей буття є синкретично поєднаним із прагненням містичного осягнення безмірного, в якому знімаються будь-які обмеження дискретно детермінованої реальності. The paper deals with the views of the number and the infinity in Western alchemy. Despite the differences of interpretations, the number in alchemy is an essential characteristic of being in physical and metaphysical terms. In alchemy, the way of the search for the Absolute is dual. The cognition of the natural numerical laws is combined with the aspiration for the mystical comprehension of the infinite that removes the restrictions of discretely determined reality.
 • Item
  Реконструкція поняття «реінкарнація» у «Золотий вік визначень»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Компанієць, Лілія
  У статті осмислюється еволюція терміну «реінкарнація». Встановлено, що даний термін часто вживався в античній культурі, віддзеркалював її уявлення та вірування. Саме у просторі античної культури явище «реінкарнації» отримало концептуальне оформлення, розвиток та стало загальновживаним. The Reconstruction of Concept of Reincarnation in the Golden Age of Conceptualization. This article deals with the understanding of the "reincarnation" term evolution. It has been found that in Ancient Culture this concept had been well represented and reflected its views and beliefs. It is in the space of the Ancient Culture the word "reincarnation" received its conceptual design, development and became colloquial.