На шляху до синтезу філософії, науки та релігії. – 2013 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/19888

Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи"

У збірнику матеріалів конференції розглядаються різноманітні шляхи осмислення взаємовідношень між Людиною, Всесвітом та Абсолютом. Висвітлюються філософські, наукові, релігійні та езотеричні підходи до з’ясування сутності цих понять з метою створення цілісного бачення місця людини у Всесвіті. Для усіх, хто цікавиться сучасними проблемами філософії, науки, релігії та езотеризму.

На шляху до синтезу філософії, науки та релігії : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи", 19–20 квітня 2013 року / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра філософії, Громадське об’єднання "Сходження" ; [за редакцією І. В. Карівця]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 200 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 28
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до “На шляху до синтезу філософії, науки та релігії”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до “На шляху до синтезу філософії, науки та релігії”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Thumbnail Image
  Item
  Пошук орієнтирів у відношенні «людина-світ»: від феноменології Гусерля до постмодерну
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Метельова, Тетяна
  Статтю присвячено аналізу напрямів розвитку європейської філософської думки XX ст. під кутом зору пошуку кореляцій між людиною і світом. Автор доходить висновку, що постмодерністський етап становить завершальну фазу зміни світоглядної парадигми Модерну і формування нової системи цінностей, головною з яких є цінність екзистенційної і сенсотворчої свободи людської особистості. This article deals with analysis of the trends in the development of European philosophical thought of the XX century from the perspective of the search of correlations between man and the world. The author comes to the conclusion that the post-modern phase is the final one of changing of modernity ideological paradigm and forming the new system of values, the most important of which is the value of existential and meaning-creation freedom of the human person.
 • Thumbnail Image
  Item
  Співвідношення релігії та моралі згідно із вченням Іммануїла Канта
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Яремчук, Сергій
  У статті йдеться про особливості взаємозв’язку релігії та моралі згідно із вченням І. Канта. Простежено пріоритет моралі над іншими сферами людського дух. Доведено, що гарантією морального світопорядку є Бог. This article deals with the features of the corellation of religion and morality according to the teachings of Kant. The priority of morality over other areas of the human spirit is traced. The author proves that God is a guarantee of a moral world order.
 • Thumbnail Image
  Item
  Експлікація трансцендентного в класичній та некласичній теорії пізнання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Федорів, Любомир
  В статті розкрито особливості класичного та некласичного підходів до розуміння пізнання, а також проаналізовано форми виявлення трансцендентного в контексті його розгляду. На основі проведеного аналізу робиться висновок про те, що при переході від класичної до некласичної філософії трансцендентне втрачає статус вихідного чинника та форми фіксації пізнавальних актів. In the article the particularities of classical and non-classical cognition are investigated. The problem of the transcendent is examined. The author on the basis of the accomplished analysis concludes that during the transition from classical to non-classical philosophy the transcendent loses the status of primordial factor and the form of cognitive act’s fixation.
 • Thumbnail Image
  Item
  Спадковість сприйняття трансцендентного в контексті cхіднохристиянської богословсько-естетичної традиції, платонізму і неоплатонізму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Матицин, Олексій
  У роботі досліджуються окремі аспекти філософії Платона та неоплатоніків і окреслюються моменти їх поєднання з богословсько-естетичною традицією та духовними практиками східного християнства. Аналізуються ключові елементи цієї взаємодії. In this article the author discusses some aspects of the philosophy of Plato and Neo-Platonism, and the elements of their combination with theological and aesthetic traditions and spiritual practices of Eastern Christianity. Also the author analyzes the key elements of this interaction.
 • Thumbnail Image
  Item
  Природа Бога в процесній філософії Альфреда Уайтхеда
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Годяк, Ольга
  Філософія організму Альфреда Уайтхеда поклала початок процесній теології, концепції в якій Уайтхед пояснює природу Бога і його вплив на світ. У відповідності до ідей процесної філософії, світ знаходиться у постійному русі і зміні. Так і Бог, який дає початок усьому, постійно змінюється і росте. Whitehead's Philosophy of organism gave rise to process theology, the concept in which Whitehead explained the Nature of God in his impact on the universe. According to the ideas of process philosophy, the entire universe is in constant flow and change. So, God, as source of the universe, is viewed by Whitehead as growing and changing.
 • Thumbnail Image
  Item
  Невербальне та поняттєве: три фрагменти «Дхармачакра-праватана сутри»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Якуц, Ростислав
  У статті проаналізовано деякі фундаментальні поняття Дхармачакра-правартана сутри, показано спрямованість їх смислу до сфери невербального та трансперсонального досвіду практики дхарми, звернуто увагу на проблематичність їх перекладу рівно як і на проблематичність їх дискурсивного осмислення. In this article some fundamental concepts of Dharmachakra pravartana sutra are analyzed. The intention of that concepts sense to non-verbal and transpersonal experience of dharma’s practice is shown. Also the problematical status of translation, discursive thinking and comprehension of those concepts are indicated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Філософське осмислення буття митцями Чань (на прикладі китайського поета VIII ст. Хань Чаня)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Шекера, Ярослава
  Досліджено особливості сприйняття довкілля і місця особистості в ньому буддійськими поетами-монахами доби Тан (VІІ-Х ст.). Проаналізовано низку поезій Хань Шаня, розкрито специфіку його чаньської «практики», що постає як не-практика і не-зосередження; показано, як саме через розумове осмислення власної сутності така практика привела поета до чистого споглядання довкілля. The peculiarities of perception of environment and place of personality in it by the buddhistic poets-monks of T’ang period (VІІ–Х cent.) have been investigated. Some poetries of Han Shan have been analyzed, the specific of his chan «practice» that appears as non-practice and non-concentration has been exposed; it has been also shown, how through the mental comprehension of own basic nature such practice brought the poet to pure contemplation of environment.
 • Thumbnail Image
  Item
  Нелінійна система філософських категорій як приклад абсолютної істини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Нагорний, Олександр
  У статті автор стверджує, що спектр нелінійних філософських категорій сумісний з висхідною шкалою духовних та релігійних феноменів. In this article the author stresses that the nonlinear philosophical categories’ spectrum consists with spiritual and religious values scale.