Вимірювальна техніка та метрологія. – 2010. – Випуск 71

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – Випуск 71. – 192 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 38
 • Item
  Титульний аркуш до збірника «Вимірювальна техніка та метрологія» Випуск 71
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010)
 • Item
  Зміст до збірника «Вимірювальна техніка та метрологія» Випуск 71
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010)
 • Item
  Безпечність та якість харчової продукції
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Бубела, Тетяна; Воробець, Ольга
  Здійснено аналітичне дослідження проблематики у сфері безпечності та якості харчової продукції. Запропоновано створення національного стандарту України «Органічне виробництво» та сформовано рекомендації щодо оцінки його відповідності. Проведено аналитическое исследование проблематики в сфере безопасности и качества продуктов питания. Предложено создание национального стандарта Украины «Органическое производство» и сформированы рекомендации относительно его оценки соответствия. Analytical research in the area of food production safety and quality has been made. The creation of a national standard of Ukraine «Organic production» is proposed and recommendations as to its confirmation estimation are formed.
 • Item
  Динаміка забруднення поверхневих вод у Львівській області
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Огуряєва, Олена; Погребенник, Володимир
  Досліджено динаміку забруднення поверхневих вод Львівської області і показано, що у 2004–2006 рр. простежується тенденція до її зменшення. Исследована динамика загрязнения поверхностных вод Львовской области и показано, что у 2004–2006 гг. прослеживается тенденция к ее снижению. The dynamics of contamination of surface-water of the Lvіv area is rotined investigational, that in 2004–2006 it has a tendency to diminishing.
 • Item
  Шляхи розвитку структури системи управління якістю продукції та послуг
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Ванько, Володимир; Столярчук, Петро
  На основі огляду стану з контролю та оцінювання якості продукції та послуг запропоновано розглядати систему управління якості у вигляді чотирьох підсистем: випуску продукції; вимірювання, аналізу, поліпшення; відповідальності керівництва; управління ресурсами. Детально описано сукупності процесів, які повинні виконуватись під час реалізації підсистеми вимірювання, аналізу, поліпшення, а також групи показників якості, що характеризують об’єкт дослідження. Запропоновано напрями розвитку нормативної бази для вдосконалення управління якістю продукції та послуг. На основании обзора контроля и оценивания качества продукции и услуг предложено рассматривать систему управления качеством в виде четырех подсистем: выпуска продукции; измерения, анализа, улучшения; ответственности руководства; управления ресурсами. Детально описаны совокупности процессов, выполняющихся при реализации подсистемы измерения, анализа, улучшения, а также – группы показателей качества, характеризирующих объект исследования. Предложено пути развития нормативного базиса для усовершенствования управления качеством продукции и услуг. Quality management system as the four subsystems – producing; measurement, analysis and improvement; principal responsibility; and resource management – is proposed on the basis of considering the production quality assessment and control. The totalities of processes needed to be performed during measurement, analysis and improvement subsystem realization as well as quality index groups that characterize a research object are described thoroughly. The ways of normative basis development for the improvement of production and service quality management are proposed.
 • Item
  Визначення критеріїв якості за значущістю та методів визначення задоволеності замовників на прикладі ВАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів»
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Щуцька, Марія
  Розглянуто основні критерії якості за значущістю та методи визначення задоволеності споживачів. Рассмотрены основные критерии качества по своей значимости и методы определения удовлетворенности потребителей. Considered сriterions of quality and method of estimation of satisfaction customer.
 • Item
  Дослідження можливості використання електричних методів у експресному контролі фальсифікацій молока
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Міхалєва, Марина; Кутенська, Ольга
  Розглянуто способи сучасних якісних і кількісних фальсифікацій молока. Запропоновано використання нового електричного методу для експресного контролю характеристик якості молока. Рассмотрены возможные способы современных качественных и количественных фальсификаций молока. Предложено новый электрический метод для экспрессного контроля характеристик качества молока. In the given article there are the considered methods of quality and quantitative falsifications of milk. The use of a new electric method is offered for the express control of descriptions of quality of milk.
 • Item
  Система збалансованих показників для вимірювання гідробіологічних характеристик водних екосистем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Юзевич, Володимир; Луців, Наталія
  Запропоновано рекомендації щодо вибору збалансованих показників для оцінки параметрів водного режиму і вимірювання гідробіологічних характеристик в озерах. Предложены рекомендации относительно выбора сбалансированных показателей для оценки параметров водного режима и измерения гидробиологических характеристик в озерах. The recommendation in relation to the choice of the balanced indexes for the estimation of parameters of the water mode and measuring of hydrobiological characteristics in lakes are offered.
 • Item
  Аналіз європейського досвіду організації сільського зеленого туризму та його категоризації
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Столярчук, Петро; Домінюк, Володимир
  Проаналізовано організацію сільського зеленого туризму у європейських країнах, розглянуто інформаційні технології просування та збуту агрорекреаційного продукту в умовах глобалізації туристичного ринку. Выполнен анализ организации сельского зеленого туризма в европейских странах, рассмотрены информационные технологии продвижения и сбыта агрорекреационного продукта в условиях глобализации туристического рынка. Performed analysis of rural green tourism in European countries, considered information technology promotion and marketing agrorekreacionnogo product in a globalized tourism market.
 • Item
  Дослідження об’єктів кваліметрії неелектричної природи як двополюсників
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Походило, Євген; Антонюк, Олена
  Запропоновано порядок досліджень об’єктів неелектричної природи, електрична схема яких невідома. Отримано залежності активної та реактивної складових адмітансу двополюсника від частоти тестового сигналу, яким подано об’єкт дослідження різних рівнів якості. Предложен порядок проведения исследованийо бъектов неэлектрическойп рироды, электрическая схема которых неизвестна. Получены зависимости активнойи реактивной составляющих адмитанса двух полюсников от частоты тестового сигналу, которым подано объект исследования различных уровней качества. The stages of investigating non-electric object, whose electric scheme is unknown, are suggested. The graphs of dependence of active and reactive components of complex conductivity of the bipolar device on the frequency of test signal are given. The different quality levels of the object are investigated by the test signal.
 • Item
  Нові гідробіологічні показники якості для питної води як харчового продукту номер один
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Міхалєва, Марина; Обуховська, Наталія
  Проаналізовано сучасні стандарти безпечних характеристик питної води в Україні та в економічно розвинених країнах. На основі літературного огляду аргументуються і пропонуються нові гідробіологічні показники якості води та інструментарії їх контролю. Осуществлен анализ современных стандартных безопасных характеристик питьевой воды в Украине и в экономически развитых странах. На базе литературного обзора аргументируются и предлагаются новые гидробиологические показатели качества водыи инструментарии их контроля. In the article the analysis of modern standards of safe descriptions of drinking-water is done in Ukrain, and in the economic developed countries. On the base of literary review the new hydrobiological indexes of quality of water and tools of their control are argued and offered.
 • Item
  Використання засобів мови HTLM для вдосконалення нормативно-технічного забезпечення туризму
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Крап, Наталя; Юзевич, Володимир
  Створено інформаційно-довідкову систему для вдосконалення нормативно- технічного забезпечення туризму. Запропоновано математичну модель оптимізації тематики сайта. Создана информационно-справочная система для совершенствования нормативно-технического обеспечения туризма. Предложена математическая модель оптимизации тематики сайта. The informative reference system for perfection of the normatively technical providing of tourism is created. The mathematical model of optimization of subject of site is offered.
 • Item
  Вимоги для нормування методик кваліметричного оцінювання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”", 2010) Бойко, Тарас
  Виконано огляд особливостей кваліметричного оцінювання продукції як метрологічної процедури. Показано, що порівняння результатів оцінювання можливе лише за умови виконання вимог щодо забезпечення єдності та точності отримання кількісної оцінки якості, які реалізується, зокрема, за допомогою розроблення та атестації відповідних методик. Выполнен обзор особенностей квалиметрического оценивания продукции как метрологической процедуры. Показано, что сравнение результатов оценивания возможно лишь при условии выполнения требований относительно обеспечения единства и точности получения количественной оценки качества, которые реализуются, в частности, путем разрабатывания и аттестации соответствующих методик. A review of production qualimetric evaluation peculiarities as a metrological procedure is performed. It is revealed that estimation results comparison is possible only under condition of following the requirements as to the coherence and precision assurance of quality quantitative estimation that has been accomplished particularly by developing and attestation of the correspond methods.
 • Item
  Забезпечення якості виконання вимірювань під час атестації лабораторій
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Друзюк, Василь; Сидорко, Ігор; Байцар, Роман
  Розглянуто чинну нормативну базу та методологію атестації вимірювальних лабораторій з урахуванням настанов ІSO/IES. Рассмотрена существующая нормативная база и методология аттестации измерительных лабораторий с учетом ISO/IES. We consider the existing regulatory framework and methodology for certification of laboratories measuring the light guidance of ISO/IES.
 • Item
  Нормативне забезпечення якості води з розливних пунктів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Круглова, Ольга; Кутенська, Марія
  Розглядається необхідність створення нормативного документа, який би забезпечував якість води з розливних пунктів. Рассматривается необходимость создания нормативного документа, который бы обеспечил качество воды из разливных пунктов. The necessity of normative document creation for cistern water are considered.
 • Item
  Пристрій компенсації температури вільних кінців первинних термоелектричних перетворювачів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Бойко, Оксана; Готра, Зенон; Готра, Олександра; Костів, Наталія
  Запропоновано пристрій компенсації температури вільних кінців термоелектричних перетворювачів з температурозалежним джерелом живлення. Предложено устройство компенсации температуры свободных концов термоэлектрических преобразователей с температурозависимым источником питания. Had offered the device of compensation temperature of the thermoelectric converters free terminals with temperature dependent power source.
 • Item
  Ідентифікація номінально-статичної характеристики термоелектричного перетворювача
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Столярчук, Володимир
  Наведено алгоритм визначення значення диференційної термоелектрорушійної сили термопари з використанням ефекту Пельтьє. Приведен алгоритм определения значения дифференциальной термоелектродвижущей силы термопары с использованием метода Пельтье. Determination algorithm of thermocouple differential thermoelectromotive force value using Pelletier effect is proposed in the articl.
 • Item
  Завадостійкий сигнальний перетворювач на базі синхронного детектора
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Готра, Зенон; Голяка, Роман; Готра, Олександр; Гельжинський, Ігор; Марусенкова, Тетяна
  Розглянуто принципи побудови сигнальних перетворювачів на базі синхронного детектора, що характеризуються високою завадостійкістю та відповідають вимогам до сучасної низьковольтної електроніки. Висвітлено принцип роботи синхронного детектора, математичний опис та результати модельного дослідження вузлів його схеми. На прикладі результатів експериментальних досліджень продемонстровано ефективність придушення завад. Рассмотрены принципы построения сигнальных преобразователей на основе синхронного детектора, которые характеризуются высокой помехоустойчивостью и соответствуют требованиям современной низковольтной электроники. Представлены принцип работы синхронного детектора, математическое описание и результаты модельного исследования узлов его схемы. На примере результатов экспериментальных исследований продемонстрирована эффективность подавления помех. The work considers design principles of signal transducers based on the synchronized detector which have high noiseimmunity and meet requirements of modern low-voltage electronics. There are presented the principle of operation of the synchronized detector, the mathematical formulation and the results of its circuit nodes modeling. The experimental investigation results given in this work show the noise suppression effectiveness
 • Item
  Покращення метрологічних характеристик цифрових напівпровідникових термометрів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Тимчук, Олександр; Яцук, Юрій
  Проаналізовано схемотехнічну реалізацію вхідного уніфікованого кола для цифрових термометрів з напівпровідниковими сенсорами. Проаналізовано можливості зменшення складових похибки генератора модуляційного струму, описано його реалізацію на основі інтегрального помножувального ЦАП. Результати виконаних експериментальних досліджень цифрового термометра, побудованого за спрощеною схемою, показали добру збіжність з теоретичними припущеннями та практичну незалежність показів від впливу опорів ліній зв’язку. Проанализирована схемотехническая реализация входной унифицированной структуры цифровых термометров с полупроводниковыми сенсорами. Проведен анализ возможных путей уменьшения составляющих погрешности генератора модуляционого тока, описана его реализация на базе интегрального умножающего ЦАП. Результаты экспериментальных исследований цифрового термометра, построенного по упрощенной схеме, показали хорошее совпадение с теоретическими предпосылками и практическую независимость показаний термометра от сопротивлений линий связи. The input circuit for digital thermometer with outside semiconductor sensor is analyzed in this paper. The analyze is showed that is needed to reduce data errors of the generator modulation current. So are rational generator modulation current changes to integration resistors multiplying DAC. This paper is consisted experimental investigation of the digital thermometer that is designed by easily circuit. Was investigation that in designed digital thermometer was provided independence measure temperature from resistance line communication.
 • Item
  Корозійна стійкість металевих аморфних стопів та метрологічна надійність термоперетворювачів на їх основі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Маньковська, Емілія; Скоропад, Пилип; Семенистий, Арсен
  Здійснено аналітичний огляд типових видів і методів досліджень та класифікацію основних показників оцінки активності процесу корозії матеріалів. Проаналізовано антикорозійну відпірність матеріалів у різних структурних станах. Розвинено методику експериментальних досліджень процесу корозії термометричних матеріалів. Розглянуто основні проблемні аспекти прогнозування метрологічної надійності термоперетворювачів на основі металевих аморфних стопів. Выполнен аналитический обзор типичных видов и методов исследований и классификация основных показателей оценивания активности процесса коррозии материалов. Проанализирована антикоррозионная стойкость материалов в различных структурных состояниях. Развита методика экспериментальных исследований процесса коррозии термометрических материалов. Рассмотрены основные проблемные аспекты прогнозирования метрологической надежности термопреобразователей на основе металлических аморфных сплавов. Provided analytical review of typical investigation kinds and methods and classification of main indices of estimate of material corrosion process . Analyzed corrosion resistance of materials in different structural states. Developed methodology of experimental investigation of thermometric materials corrosion process. Considered the main problem aspects of metrological reliability of thermal converters on the base of metallic amorphous alloys.