Інформаційні системи та мережі. – 2018. – №901

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Статті, вміщені у збірнику наукових праць, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики та кібернетики, обчислювальної техніки та автоматизації, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, управління проектами і програмами, математичного моделювання та обчислювальних методів, математичного та програмного забезпечення обчислювальних машин і систем, інформаційних технологій проектування та створення програмних продуктів, системного аналізу і теорії оптимальних рішень, структурної, прикладної, комп’ютерної та математичної лінгвістики. Для науковців, інженернотехнічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 901. – 168 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі

Зміст


1
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, МЕРЕЖІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
3
10
22
37
43
61
68
76
89
КОМП’ЮТЕРНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА
97
103
111
118
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ
123
129
136
142
166

Content


1
INFORMATION SYSTEMS, NETWORKS AND TECHNOLOGY
3
10
22
37
43
61
68
76
89
97
103
111
118
123
129
136
142
166

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Інформаційні технології навчання учнів з аутизмом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Андруник, В. А.; Шестакевич, Т. В.; Пасічник, Володимир Володимирович; Кунанець, Наталія Едуардівна; Andrunyk, Vasyl; Shestakevych, Tetiana; Pasichnyk, Volodymyr; Kunanets, Nataliia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Одним із найдієвіших способів соціалізації особи, що має особливі потреби, є навчання. Інформаційні технології, використовувані для супроводу навчання осіб з аутизмом повинні враховувати особливості психофізичного розвитку таких учнів. Забезпечення комфортного комунікаційного середовища, розвиток соціальних навичок є невід’ємною складовою навчання учнів з аутизмом. Дослідження інформаційних технологій, розроблених у світі, дасть змогу виявити найперспективніші напрями розвитку таких технологій.
 • Item
  Моделі і методи прогнозування рекомендацій для колаборативних рекомендаційних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Лобур, М. В.; Шварц, М. Є.; Стех, Ю. В.; Lobur, Mykhaylo; Shvarts, Mykhaylo; Stekh, Yuriy; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У цій статті проаналізовано сучасний стан моделей і методів побудови рекомендаційних систем. Виділено основні класи задач, які вирішують рекомендаційні системи. Показано особливості застосування методу колаборативної (спільної) фільтрації. Розроблено метод мішаної категоріально-чисельної кластеризації для пошуку груп користувачів, який використовує числові рейтингові і демографічні характеристики користувачів, розроблено гібридний метод пошуку груп користувачів, який використовує коефіцієнт розрідженості матриці користувач-предмет.
 • Item
  Ігрова модель системи з авторитарним прийняттям рішень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Кравець, П. О.; Kravets, Petro; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Побудовано стохастичну ігрову модель прийняття рішень в ієрархічних системах з авторитарним стилем управління. Розроблено адаптивний рекурентний метод для розв’язування стохастичної гри в умовах апріорної невизначеності на основі стохастичної апроксимації умови доповняльної нежорсткості, яка описує розв’язки гри за Нешем у змішаних стратегіях. Виконано комп’ютерне моделювання стохастичної гри прийняття рішень в авторитарній ієрархічній системі зі структурою бінарного дерева. Досліджено вплив параметрів на збіжність ігрового методу.
 • Item
  Архітектура інформаційної системи інтеграції та формування контенту про криптовалюти на основі аналізу діяльності бірж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Литвин, В. В.; Висоцька, В. А.; Кучковський, В. В.; Оливко, Р. М.; Lytvyn, Vasyl; Vysotska, Victoria; Kuchkovskiy, Volodymyr; Olyvko, Roman; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджені процеси аналізу, інтеграції та формування контенту з врахуванням криптовалютних потреб користувача. Використовуючи розроблену формальну модель та проведений критичний аналіз методів і технологій прогнозу курсу криптовалюти, побудовано загальну архітектуру системи опрацювання контенту з різних криптовалютних бірж. Досліджено методи, моделі та інструменти для удосконалення ефективнішої підтримки розроблення структурних елементів моделі системи підтримки прийняття рішень з керування контентом згідно з потребами користувача.
 • Item
  Моделі великих даних для систем електронної комерції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Берко, А. Ю.; Berko, Andrii; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено узагальнену структурну модель інформаційного ресурсу Великих Даних для систем електронної комерції. Виконано аналіз та обґрунтування можливості і доцільності використання Великих Даних у процесах електронної комерції. Розроблено концепцію метасхеми для управління доступом до ресурсу Великих Даних. Використання метасхеми дає змогу формувати підмножину інформаційного ресурсу релевантну певній категорії завдань електронної комерції.
 • Item
  До проблеми управління комплексною системою безпеки кіберфізичних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Дудикевич, В. Б.; Микитин, Г. В.; Ребець, А. І.; Dudykevych, Valeriy; Mykytyn, Galyna; Rebets, Andrii; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано моделі управління інформаційною безпекою (ІБ) кіберфізичних систем (КФС) згідно з ISO/IEC TR 13335 та ISO/IEC 27001, що є підґрунтям розвитку методології управління комплексною системою безпеки (КСБ) в рамках моделі управління “плануй – виконуй – перевіряй – дій”. Запропоновано структуру управління КСБ КФС на рівні життєвого циклу інформації та багаторівневої моделі “кібернетичний простір – комунікаційне середовище – фізичний простір” на основі концепції “об’єкт – загроза – захист”, яка розширює застосування системи управління ІБ.
 • Item
  Метод інтеграції та управління контентом мережі інформаційних ресурсів туризму згідно з потребами кінцевого користувача
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Литвин, В. В.; Висоцька, В. А.; Кучковський, В. В.; Дуткевич, С. Ю.; Наум, О. М.; Lytvyn, Vasyl; Vysotska, Victoria; Kuchkovskiy, Volodymyr; Solomiia, Dutkevych; Naum, Oleh; Національний університет “Львівська політехніка”; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Lviv Polytechnic National University; Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
  У роботі описано метод інтегрованого опрацювання неоднорідних інформаційних ресурсів Web-систем для їх інтеграції та подальшого управління, який ґрунтується на моделі подання даних як узгодженого поєднання значень, правил їх зображення, правил інтерпретації та структури. Сформульовано новий підхід застосування та впровадження бізнес-процесів для побудови таких Web-систем. Розроблено методи та програмні засоби опрацювання контенту та інформаційного ресурсу як етап життєвого циклу контенту в Web-системах.
 • Item
  Нейронечіткий генетичний алгоритм оптимізації планів відновлювальної терапії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Ковалишин, О. С.; Kovalyshyn, Oleh; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано метод оптимізації планів відновлювальної терапії з використанням генетичного алгоритму. Для оцінки альтернатив, сформованих в ході оптимізаційного процесу, використано алгоритм нечіткої логіки з нейромережевою дефазифікацією – T-Controller. Розроблений метод апробовано на вибірках, побудованих на основі реальних планів відновлювальної терапії.
 • Item
  Інтелектуальні засоби в системі працевлаштування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Слухаєвська, О. К.; Захарія, Л. М.; Slukhaievska, Olena; Zakhariya, Lyubov; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У роботі представлено проект системи, яка здійснює двосторонній процес пошуку – кандидата на вакансію та автоматизований пошук вакансій для кандидата. Для цього постійно відслідковується інформація про наявні вакансії засобами web mining. Отримана інформація про нові вакансії класифікується з точки спорідненості інформації з раніше визначеними класами вакансій, які відіграють роль навчальної вибірки. Використання алгоритмів і методів машинного навчання дозволяє підвищити ефективність процесу підбору підходящої роботи та скорочення часу пошуку кандидатів на заявлені вакансії. Запропонований підхід збільшує вплив індивідуальних якостей шукачів роботи на процес, а отже, і на результат роботи системи пошуку вакансій використовуючи інструменти та методи штучного інтелекту. Система сьогодні спроектована для ІТ сфери, як найрозвиненішої з погляду структуризації вимог до кандидатів та з урахуванням великої кількості пропозицій на цьому ринку праці.
 • Item
  Summary “information systems and networks” bulletin 2018/і information systems, networks and technology
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26)
 • Item
  Використання контекстних графів для підтримки прийняття рішень у сфері працевлаштування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Завущак, І. І.; Буров, Є. В.; Zavushchak, I.; Burov, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Врахування поточного контексту є важливою вимогою для систем, що ґрунтуються на знаннях. У статті розглянуто застосування контекстно-залежної підтримки прийняття рішень у сфері працевлаштування. Дослідження засноване на аналізі бізнеспроцесів у сфері зайнятості, в результаті яких побудовано онтологію. Далі порівнюються моделі подання контексту та обираються моделі на основі онтології та графів для опрацювання контекстних знань. Удосконалено JDL модель із вказанням операцій опрацювання контексту. Для представлення контекстних знань області працевлаштування використано контекстні графи. Запропоновано операцію поглиблення контексту як частину процесу прийняття рішення. Запропоновано модифікований метод аналітичної ієрархії для обґрунтування рішень щодо вибору практик.
 • Item
  Методи та засоби розвитку територіальної громади в напрямку ремонту доріг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Литвин, В. В.; Рибчак, З. Л.; Завущак, І. І.; Lytvyn, Vasyl; Rybchak, Zoriana; Zavuschak, Iryna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто моделювання ремонту доріг територіальної громади за наявності коштів та залежно від стану доріг. Для моделювання запропоновано використати метод пошуку мінімального кістякового дерева на основі модифікації алгоритму Пріма. Наведено приклади використання запропонованого підходу в межах Ходорівської територіальної громади.
 • Item
  Нейромережевий метод симетричного шифрування даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Цимбал, Юрій Вікторович; Tsymbal, Yurii; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто метод симетричного шифрування даних на основі нейронних мереж моделі геометричних перетворень (МГП). Ключ шифрування складається зі значень на входах навчальної та тестової множин мережі. Використовується властивість мереж МГП формувати гіперплощину, що проходить через точки навчальної множини. Показано можливості застосування розробленого методу для шифрування растрових зображень.
 • Item
  Проект інформаційної системи розпізнавання математичних виразів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Верес, О. М.; Рішняк, І. В.; Цюп’як, Т. О.; Veres, Oleh; Ryshniak, Igor; Tsyup’yak, Tomash; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті описано дослідження особливості методів та алгоритмів розпізнавання математичних виразів. Досліджено можливість одночасного виконування структурного аналізу та класифікації символів. Описано процес класифікації символів та побудови відповідної системи, що ґрунтується на методах машинного навчання. Розроблений ітеративний алгоритм реалізовано в проекті інтелектуальної інформаційної системи розпізнавання математичних виразів.
 • Item
  Пертинентність інформації як цінність знань для інтелектуального агента
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Досин, Д. Г.; Dosyn, Dmytro; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто методологічні засади оцінювання пертинентності інформації із застосуванням моделі очікуваної величини досконалої інформації, сформульовано базові концепції залучення методів автоматичного планування, описано особливості та переваги моделі частково спостережуваного марківського процесу прийняття рішень. Розроблений підхід розглядається на прикладі його застосування у галузі протикорозійного захисту металоконструкцій.
 • Item
  Інтелектуальний аналіз процесу трансформування формул алгебри алгоритмів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Василюк, А. С.; Басюк, Т. М.; Vasyluk, Andrii; Basyuk, Taras; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Описано процеси трансформування формул алгебри алгоритмів. Наведено алгоритм обчислення геометричних параметрів унітермів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано математичну модель і досліджено алгоритм процесу трансформування формул алгебри алгоритмів.
 • Item
  Розроблення конвертера 3d-моделей приміщень з системи sketchup у систему catt-acoustic
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Мельник, М.; Керницький, А.; Рубаха, Я.; Камісінські, Т.; Melnyk, Mykhaylo; Kernyskyy, Andriy; Rubacha, Jaroslaw; Kamisinski, Tadeusz; Національний університет “Львівська політехніка”; Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца, Польща; Lviv Polytechnic National University; AGH University of Science and Technology, Poland
  У статті запропоновано метод конвертування файлів геометрії об'єктів з системи SketchUP у систему Catt-Acoustic. Розроблений метод дав змогу пришвидшити побудову моделей приміщень для їхнього подальшого акустичного аналізу у системі Catt-Acoustic та автоматизувати процес визначення акустичних властивостей матеріалів, які використані у цих приміщеннях.
 • Item
  Титульна сторінка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26)