Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2008. – №618

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику розглянуто питання теорії та проектування радіо-електронних кіл і пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіо-електронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 618 : Радіоелектроніка та телекомунікації / відповідальний редактор Б. А. Мандзій. – 212 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Радіоелектроніка та телекомунікації"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Item
  Дослідження діапазонних властивостей і схемотехнічна модернізація системи АПЧ надвисокочастотного генератора
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мелень, М. В.; Когут, В. М.; Павлов, Б. О.
  Проведено аналіз діапазонних властивостей надвисокочастотного генератора з системою АПЧ на основі дискримінатора Паунда. Заропоновано схеми регульованого фазообертача і синхронних детекторів. Розглянуто структурну схему пристрою для вимірювання флуктуацій частоти. The analysis of band properties of the superhigh-frequency generator with system AFC is carried out on the basis of the Pound’s discriminator. The circuits of the adjustable phase shifter and synchronous detectors are offered. The block diagram of the device for measurement of frequency fluctuations is considered.
 • Item
  Модифікація методу розподілу частотного ресурсу в умовах конверсії радіочастотного спектрa
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Коляденко, Ю. Ю.; Токар, Л. О.
  Розглянуто один зі шляхів розв’язання задачі електромагнітної сумісності (ЕМС) – метод частотного планування за допомогою мінімізації кількості частотних каналів, що використовуються, для виконання умов забезпечення ЕМС. One of paths of decision of task of electromagnetic compatibility (EMC) is considered in the article – method of the frequency planning by minimization of amount of the used frequency channels for implementation of terms of the EMC providing.
 • Item
  Розроблення та аналіз структурних схем МЕМС
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Теслюк, В. М.
  Наведено результати аналізу основних існуючих структурних схем мікроелект- ромеханічних систем (МЕМС), визначено області їх використання, переваги і недоліки. На основі аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку науково-прикладної області МЕМС розроблено нові структурні схеми з поліпшеними параметрами швидкодії на основі реалізації багатьох функцій в апаратний спосіб та використання розподіленого оброблення інформації від мікродавачів. Побудовано структурні схеми МЕМС для реалізації інтегральних пристроїв типу “мікролабораторія на кристалі”, “розумний порох”, “розумних структур” і “розумних поверхонь”. The results of analysis of basic existent structural diagrams of the micromechanical systems (MEMS) are presented in the article. The domains of their usage, advantages and failings are resulted. On the basis of analysis of the modern state and progress trends of scientifically-application area of MEMS the new structural diagrams are developed with the improved parameters of velocity on the basis of realization of functions with hardware and usage of the distributed processing of information from microsensors. Built structural diagrams of MEMS for realization of integral devices of “microlab on the chip”, “wise dust”, “wise structures” and “wise surfaces”.
 • Item
  Розрахунок електричних параметрів дискретних шлейфних фазообертачів з урахуванням впливу неоднорідностей трійників
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Оборжицький, В. І.; Гонтар, В. Д.
  Запропоновано метод розрахунку електричних параметрів прохідних дискретних фазообертачів шлейфного типу, який дає змогу забезпечити задане значення фазового дискрету одночасно з вхідним узгодженням та компенсацією при цьому впливу неоднорідностей трійникових розгалужень. The method for calculation of electrical parameters of digital branch phase shifters, which provides the desired differential phase shift simultaneously with input matching and Tjunction discontinuities effect compensation , are offered.
 • Item
  Флікер-складова інтенсивності руху транспортного потоку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Депко, П.
  Зроблено спробу застосувати флікер-шум для аналізу організації дорожнього руху на вулицях міста. Створено комп’ютерну модель і проведено аналіз руху транспортних засобів з метою дослідження залежності флікер-шуму від способу організації дорожнього руху. An attempt to use flicker-noise for analysis of traffic organization on the streets of city is made. A computer model is created and the analysis of vehicles motion is conducted with the purpose of investigating the dependence of flicker-noise on the methods of traffic organization.
 • Item
  Сучасні низькопорогові інфранизькочастотні індукційні давачі для вимірювання надслабких магнітних полів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Нічога, В. О.; Дуб, П .Б.; Проненко, В. О.
  Розглянуто технічні характеристики та результати випробувань нового низько- порогового інфранизькочастотного індукційного давача LEMI-120, розробленого в Львівському центрі Інституту космічних досліджень і Фізико-механічному інституті Національної академії наук України, який за своїми параметрами відповідає кращим зарубіжним зразкам, а за деякими з них, наприклад, за співвідношенням якість-ціна, істотно перевищує відомі зарубіжні взірці. The technical characteristics and the test results of the new low-threshold low-frequency induction sensor LEMI-120 designed in the Lviv Centre of the Institute of Space Researches and Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine are considered. Its parameters correspond to that of the best foreign sensors and some parameters, such as, for example, quality-cost ratio, exceed the best world level.
 • Item
  Урахування впливу торцевого заряду випромінювача у хвилеводі при використанні ниткоподібної моделі структури
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Захарія, Й. А.
  На основі електродинамічного аналізу пропонується алгоритм урахування впливу торцевого заряду випромінювача у прямокутному хвилеводі за допомогою еквівалентного продовження розподілу струму у випромінювачі. Проведено оцінку впливу торцевого заряду на вхідний імпеданс випромінювача у випадку однониткової моделі випромінювача. Дано рекомендації щодо такого аналізу при використанні багатониткової моделі структури. The waveguide radiator top-charge is considered. Use the radiator longitudinal current distribution prolongation the charge influence in the case of radiator filament model is evaluated. An calculating algorithm for multifilament radiator model is proposed.
 • Item
  Особливості роботи телевізійного сканувального оптичного мікроскопа у кадровому режимі вимірювання швидкості руху мікрооб’єкта
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шклярський, В. І.; Матієшин, Ю. М.
  Розглядаються питання використання кадрового режиму вимірювання швидкості руху динамічного мікрооб’єкта у телевізійному сканувальному оптичному мікроскопі. Запропоновано декілька способів розширення діапазону вимірюваної швидкості руху для мікрооб’єктів, що мають різний характер руху: а) прямолінійний з постійною швидкістю; б) прямолінійний зі змінною швидкістю; в) непрямолінійний з постійною швидкістю; г) непрямолінійний зі змінною швидкістю. Questions of use of a frame mode for dynamic microobject velocity measurement in a television scanning optical microscope are considered. Some ways of a measured velocity range expansion for microobjects which have various character of movement are offered: а) rectilinear with constant velocity; b) rectilinear with changing velocity; c) not rectilinear with constant velocity; d) not rectilinear with changing velocity.
 • Item
  Оцінки функціонування та точності вимірювання площ мікрооб’єктів скануючим оптичним мікроскопом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Николишин, М. Й.
  Розглянуто оцінку функціонування скануючого оптичного мікроскопа, а також його точності під час вимірювання площ мікрооб’єктів. Для покрокового сканування досліджуваного об’єкта, яке використовується у скануючому оптичному мікроскопі, проаналізовано чинники, що впливають на точність вимірювання. Estimation of scanning optical microscope functioning is reviewed as well as its precision at microobjects squares measuring. Factors, influencing to the measuring precision at specimen under investigation step scanning used in scanning optical microscope are analyzed.
 • Item
  Моделювання електричних характеристик нанорозмірного транзистора
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Павлиш, В. А.; Закалик, Л. І.; Корж, Р. О.; Доскоч, З. І.
  Розглянуто можливість формалізації фізичних процесів в одноелектронному транзисторі (ОЕТ). З усіх розглянутих методів моделювання нанотранзисторів найбільш близькою до реальних умов роботи цих елементів є функція Гріна для неврівноважених процесів, оскільки вона враховує квантову природу електрона за рахунок поєднання Гамільтоніана і хвильової функції Шредінгера. Це дає можливість через функцію Гріна моделювати електричні характеристики ОЕТ. Ця робота ще вдосконалюється, але перші результати близькі до реальних характеристик. Theoretical modeling of physical processes in one-electron transistor (OET) is considered in present article. Among all considered theoretical methods for nanotransistors modeling most close to real operation of this element is Green function for non-equilibrium processes because it considers quantum nature of electron combining Hamiltonian and Schrödinger wave function. This allows modeling of OET electric characteristics through Green function. Present work is in process but first results are very close to real characteristics.
 • Item
  Багаторівневе комплексування графічної інформації в системах дистанційного зондування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Прудиус, І. Н.; Лазько, Л. В.; Семенов, С. О.
  Представлено вдосконалений метод багаторівневого оброблення графічної інформації, отриманої за допомогою дистанційного супутникового зондування. Метод містить три рівні оброблення: на основі даних, ознак та рішень. Показано переваги, які забезпечує кожний із рівнів оброблення, здійснено аналіз шляхів можливого покращання ефективності оброблення інформації на кожному із рівнів та подано результат сумісного їх застосування. In present paper there is presented an enhanced method of multilevel processing of graphical information, obtained with satellite remote sensing. The method contains three stages of processing: data level, feature level and decision level. There are shown an advantages, which are being introduced by each level, made an analysis of possible ways to improve effectiveness of each level and presented the result of their joint application.
 • Item
  Зміст до Вісника "Радіоелектроніка та телекомунікації"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Item
  Проблема синхронізації при використанні кодового розділення каналів з прямим розширенням спектра
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Михайленич, П. М.; Мохаммад Хасан Алі Самур
  Коротко розглянуто принципи та особливості кодового розділення каналів з прямим розширенням спектра сигналів. Наведено результати моделювання приймання інформації cdma-приймачем за наявності синхронізації. The principles and features of code division multiple access with direct sequence spread spectrum are considered in this article. The results of modelling synchronous data receiving are shown in this article.
 • Item
  Моделювання повністю оптичних мереж зі спектральним ущільненням каналів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Андрухів, Т. В.; Романчук, В. І.; Поліщук, А. В.
  Досліджено завади у повністю оптичних транспортних DWDM мережах і методи підвищення їхньої пропускної здатності, завади у компонентах та їхній вплив на передавання в системах зі спектральним ущільненням каналів. A work is devoted to research of hindrances in fully optical transport DWDM networks and to the methods of their carrying capacity increasing, to research of hindrances in components and their influence on the transmission systems with a wave length division multiplexing of channels.
 • Item
  Розроблення і дослідження якості VoIP-кодерів мовних сигналів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Тимченко, О.; Колодій, Р.; Сайдех, Х. А.
  Заропоновано перспективний метод кодування мовного сигналу зі змінною швидкістю для передачі через мережі з комутацією пакетів на основі вейвлет-перетворення, досліджено його якість та стійкість до впливу мережних факторів. Наведено блок-схему його реалізації, що додатково враховує голосову активність та пакетизацію сигналу. The perspective method of code of speech signal is offered variable-speed for a transmission through networks with commutation of packages on the basis of wavelet transformation, his quality and firmness is probed to influence of network factors. Blokschema of his realization which additionally takes into account speech activity and to the package formation signal is resulted.
 • Item
  Разделение ошибок на исправляемые и обнаружиавемые в кодах Слепяна
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Захарченко, Н. В.; Мамедов, М. А.; Осадчук, Е. А.
  За счет введения на приеме генератораисправляемых векторов ошибок при кратности их предлагается производить компенсацию искажений в кодовом слове. Taking info account corrected errar vectors on generator reception at their devision results it is supposed to make the complete compensation of code word distershens.
 • Item
  Застосування топологічних методів за символьного аналізу лінійних параметричних кіл
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шаповалов, Ю. І.; Маньковський, С. В.
  Підвищено ефективність символьного аналізу лінійних параметричних кіл у середовищі MatLab шляхом обчислення визначників матриць методом d-дерев. Показано, що використання комплексного ряду Фур’є при апроксимації розв’язку має переваги перед тригонометричним рядом Фур’є. Усі висновки зроблено на основі наведених експериментів. Abstract is the increased effectiveness of symbol analysis of linear parametric circles in MatLab environment by calculating the determinants through d-trees method. It is shown that the use of Fourier exponential series has some advantages over Fourier trigonometric series. The conclusion is drawn on the basis of the given experiments.
 • Item
  Тензорне подання топологічних структур тороїдальних мереж
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Стрихалюк, Б. М.; Климаш, М. М.; Кайдан, М. В.
  Розглянуто тороїдальні топологічні структури і приклади побудови інфокомунікаційних мереж на їхній основі. Запропоновано тензорне подання топологічної структури тороїдальних мереж. Введено компаунд-тензор і наведено декомпозицію складної топологічної структури та здійснено класифікацію алгоритмів маршрутизації в тороїдальних структурах. The toroidal topology structures and examples on the basis of construction for infocommunication’s networks were considered. The tensor presentation of topology structure for toroidal networks are proposed. The compound-tensor is entered and the decouplig of difficult topology structure were conducted. The basic classes of algorithms of routing in toroidal structures are considered.
 • Item
  Визначення оптимального діаметра антени приймальної станції для приймання даних із супутників ДЗЗ
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Горбатий, В.; Горбатий, І. В.
  Виконано комп’ютерне моделювання залежності відношення потужності сигналу до потужності шуму на вході демодулятора приймальної станції (ПС) системи дистанційного зондування Землі від діаметра антени ПС, швидкості передавання даних і коефіцієнта шуму малошумного підсилювача (МШП) чи конвертора. За результатами моделювання визначено оптимальний діаметр антени й оптимальний коефіцієнт шуму МШП приймальної станції. The computer design of dependence of SNR on the input of receiving station (RS) demodulator for system of the remote sensing of Earth from the diameter of the RS antenna, data speed and noise coefficient of low noise amplifier or converter was made. As a result of design the optimum diameter of antenna and optimum noise coefficient of low noise amplifier of the RS was certain.