Юридичні науки. – 2018. – № 902

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць серії «Юридичні науки» запропоновано результати наукових досліджень актуальних проблем із різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладено повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 902, випуск 19. – 148 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки

Зміст


1
4
11
19
26
31
37
45
53
61
68
74
82
88
93
99
105
113
120
125
130
135
141
146

Content


1
4
11
19
26
31
37
45
53
61
68
74
82
88
93
99
105
113
120
125
130
135
141
146

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Сутність та види злочинів проти власності в Київській Русі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Паньонко, Ігор; Коваль, Віталій; Panonko, Igor; Koval, Vitaliy; Паньонко, Игорь; Коваль, Виталий; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано сутність та види злочинів проти власності в Київській Русі. Визначено правову природу та сутність «татьби». Охарактеризовано особливості крадіжки та розбою як самостійних злочинів проти власності. Окрему увагу приділено дослідженню інших видів злочинів проти власності за «Руською Правдою».
 • Item
  Канонічна певність благодаті святих місць
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сливка, Степан; Slyvka, Stepan; Сливка, Степан; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено канонічну певність благодаті святих місць, що дає змогу зрозуміти й усвідомити роль Церкви як тайни грішного народу. Інтенсивне духовне життя людини потребує Церкви, не тільки її літургійного життя, а й його продовження. Хоч відвідування святих місць і не замінює церковних таїнств, проте дає певність, переконання у правильності їх пошани, а також визнання такої необхідності. Позитивний вплив святих місць на звичайних людей, зв’язок живих і померлих зміцнюють буття людини. Ці впливи і зв’язки здійснюються і в Церкві, і поза нею за допомогою Божої благодаті, природних законів.
 • Item
  Феномен глобалізації у концепціях сучасної православної богословсько-культурологічної думки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Пайда, Юрій; Payda, Yuri; Пайда, Юрий; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У статті, крізь призму православно-богословської думки сьогодення, розглянуто феномен глобалізації. Автор намагається знайти відповідь на питання – наскільки, на думку науковців та богословів, взаємопов’язані між собою процеси глобалізації та секуляризації у сучасному суспільстві. Особливу увагу приділено ідеології «NewAge», що стала основою одного з найпоширеніших, нетрадиційних релігійних рухів епохи глобалізму. У висновках стверджується, що сучасна Православна Церква позиціонує себе як ортодоксальну та консервативну організацію, яка не збирається капітулювати перед викликами глобалізації та готова до активної боротьби з ними, з метою захисту традиційних цінностей християнського світу.
 • Item
  Ґендерний аспект у професійній діяльності та ґендерна нерівність на ринку праці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Андрусяк, Ірина; Andrusyak, Iryna; Андрусяк, Ирина; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено правове забезпечення ґендерної рівності в професійній діяльності жінки, на основі статистичних даних проаналізовано склад суддівського корпусу в Україні і відсоткове представництво жінок в судах, акцентовано на ґендерному розподілі керівників юридичних осіб та приватних підприємців в Україні. Визначено зміст поняття «скляна стеля» в професійній діяльності жінки.
 • Item
  Концепт моделі «поведінки» у філософсько-правовому дискурсі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гарасимів, Тарас; Harasymiv, Taras; Гарасымив, Тарас; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті на основі значної джерельної бази комплексно проаналізовано визначення термінів «поведінка» та «діяльність», простежено розвиток дефініцій у правознавчому аспекті, з’ясовано їхні основні ознаки та характеристики. Здійснено спробу доведення, що поняття «поведінка» та «діяльність» становлять основу філософеми девіантної поведінки.
 • Item
  Феномен нації у науковому дискурсі: до методології проблеми історичної спадкоємності нації та держави
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Терлюк, Іван; Terlyuk, Ivan; Терлюк, Иван; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено панівні у вітчизняній та світовій науковій думці підходи щодо сутності поняття «нація», його змісту й обсягу, часу появи, а також взаємозв’язку з поняттями «етнос» і «народ». Наголошено на тому, що поняття «нація» найчастіше корелює з поняттями «етнос» і «народ». Висловлено думку, що нація – це народ, піднесений запасом державницьких сил, наділений змогою до самоідентифікації й відмежування від інших націй державними кордонами, а також - інтегрування інших націй до складу своєї держави на правах національних меншин.
 • Item
  До питання оплати праці юристів, зайнятих адвокатською практикою, в Україні: історико-правова ретроспектива
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Макарчук, Володимир; Makarchuk, Vladimir; Макарчук, Владимир; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто еволюцію практики надання гонорарної винагороди представникам адвокатської професії в Україні – від початків професійної адвокатури на українських землях (XVII ст.) по наш час.
 • Item
  Сутність кримінального переслідування та проблема його законодавчого закріплення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Палюх, Андрій; Гузела, Михайло; Paliukh, Anlrii; Huzela, Mykhailo; Палюх, Андрей; Гузела, Михаил; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Статтю присвячено проблемі визначення сутності кримінального переслідування як інституту кримінального процесуального права, а також встановлення співвідношення обвинувачення в кримінальному провадженні та кримінального переслідування. На основі дослідження наукових позицій окремих вчених-процесуалістів щодо сутності кримінального переслідування як кримінальної процесуальної категорії зроблено висновок, що кримінальне переслідування є провідною самостійною функцією кримінального провадження, яка охоплює: початок досудового кримінального провадження внесенням відомостей до ЄРДР, повідомлення про підозру конкретній особі, отримання доказів, які підтверджують підозру у вчиненні кримінального правопорушення, обґрунтування обвинувачення перед судом щодо винуватості обвинуваченого та необхідності застосування до нього кримінального покарання.
 • Item
  Злочини проти релігійних свобод громадян: зарубіжний досвід
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Мартьянова, Тамара; Martjanova, Tamara; Мартьянова, Тамара; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Стаття присвячена аналізу кримінально-правового захисту релігійних свобод громадян у зарубіжних державах. Аналізуючи зміст кримінально-правових положень багатьох держав світу, пов’язаних із захистом релігійних свобод громадян, зроблено висновок, що у більшості з них передбачаються такого роду норми. В той же час, деякі чинні КК не передбачають кримінальної відповідальності за діяння у згаданій сфері. Такими, наприклад, є КК Франції, КК Швеції, КК Іспанії. Відсутність згаданих положень у законодавстві цих держав вбачається радше їхньою національною правовою традицією, ніж прямим запереченням доцільності кримінально-правового захисту згаданих суспільних відносин. Також не можна не відзначити й спроб низки держав вивести за рамки КК правовий захист релігійних свобод громадян, типовим прикладом чого може вважатись КК Данії.
 • Item
  Депеналізація як метод кримінально-правової політики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Марисюк, Костянтин; Канцір, Володимир; Marysyuk, Kostyantyn; Kantsir, Volodymyr; Марисюк, Костянтин; Канцир, Владимир; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Стаття присвячена аналізу депеналізації як методу кримінально-правової політики. Зроблено висновок, що відсутність єдиного розуміння поняття та суті депеналізації не дає можливості повною мірою реалізувати цей метод кримінальноправової політики на практиці. В той же час, він міг би виступити одним дієвих інструментів реформування вітчизняного кримінального законодавства в умовах задекларованої гуманізації кримінальної відповідальності та покарання. Як видається, таким чином можна було б значно скоротити кількість осіб, засуджених до покарань, пов’язаних з ізоляцією особи від суспільства (передусім – до позбавлення волі на певний строк), а й реформувати систему кримінальних покарань загалом, виключивши з неї або хоча б суттєво реформувати явно застарілі та фактично недієві види покарань.
 • Item
  Теоретичні основи проведення комплексних судових експертиз
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гула, Лев; Hul, Lev; Гула, Лев; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто комплексні судові експертизи, як метод встановлення доказів. З’ясовано поняття та зміст комплексних судових експертиз, які використовуються у судочинстві. Здійснено аналіз окремих нормативних актів, які встановлять правову основу організації з проведення комплексних експертних досліджень. Розглянуто основні форми здійснення комплексної експертизи в кримінальних провадженнях.
 • Item
  Питання протидії досудовому розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності на етапі відкриття кримінального провадження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Ортинський, Володимир; Ortinski, Volodymyr; Ортынський, Владимир; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто питання протидії досудовому розслідуванню на етапі його виявлення та відкриття кримінального провадження. Окреслено способи протидії розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності під час передачі результатів оперативнорозшукової діяльності органам досудового слідства. Запропоновано зміни й доповнення до чинного кримінально-процесуального законодавства, щодо оперативно-розшукового забезпечення подолання протидії досудовому розслідуванню на початковому етапі розслідування.
 • Item
  Незаконне переправлення осіб через державний кордон України як фактор нелегальної міграції: особливості розслідування кримінальних проваджень в процесі здійснення кримінального переслідування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гузела, Михайло; Huzela, Mykhailo; Гузела, Михаил; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Стаття присвячена проблемі розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон в процесі здійснення кримінального переслідування. На основі дослідження наукових позицій окремих вчених-процесуалістів з приводу особливостей розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон автор дійшов висновку, що незаконне переправлення осіб через державний кордон України є одним із факторів, що істотно впливають на зростання нелегальної міграції. З огляду на це, проведення розслідування організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями чи сприяння вчиненню таких дій має певні особливості як з позиції тактичних можливостей проведення передбачених КПК України окремих слідчих (розшукових) дій чи залучення спеціальних знань, так і з позиції специфіки процесуальних джерел отримання доказової інформації в зазначеній категорії кримінальних проваджень в процесі здійснення кримінального переслідування.
 • Item
  Кримінальна відповідальність за кардшейрінг, камкординг та фінансування порушення авторського права та суміжних прав
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Волос, Андрій; Volos, Andriy; Волос, Андрей; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано останні зміни у кримінальній охороні авторського та суміжних прав, внесені Законом України про державну підтримку кінематографії в Україні. Зокрема розглянуто нові для українського законодавства поняття «кардшейрінг», «камкординг» та «фінансування порушення авторського права та суміжних прав».
 • Item
  Моральні засади діяльності в Україні та ЄС інституту адвокатури в Україні та ЄС
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Чорнописька, Вікторія; Лабай, Марія; Chornopyska, Victoriya; Labay, Maria; Чорнописька, Виктория; Лабай, Мария; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті комплексно, на основі ґрунтовного аналізу значного масиву джерельної бази, проаналізовано особливості формування моральних засад діяльності інституту адвокатури в Україні та ЄС. Визначено зміст адвокатської етики: адвокат захищає інтереси свого клієнта; використовує тільки ті засоби і способи захисту, які передбачені законом; володіє такими якостями своєї професії які не мають псувати його імідж. Сформульовано модель юриста, що повинна відповідати таким вимогам: високий інтелектуальний, культурний рівень;розвинута юридична культура; знання законодавства; комунікація. Окреслено головні правила адвоката: адвокат у своїй діяльності повинен ставити інтереси клієнта вище за свої особисті; адвокат не повинен представляти інтереси двох чи більше людей, між якими є спір; адвокат має надавати юридичну допомогу на підставі договору; адвокат повинен повідомити сторону, яку він представляє про можливі труднощі справи; за порушення правил адвокатської етики до адвоката можуть бути застосовані санкції і дисциплінарна відповідальність; реклама адвоката не повинна містити оцінку роботи адвоката і відгуки клієнта, критику щодо інших адвокатів; адвокат повинен приділити максимальну увагу справі; не вирішуйте свої проблеми за допомогою хабара.
 • Item
  Юридична діяльність у сфері економіки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Бараняк, Володимир; Несімко, Олег; Baranyak, Volodymyr; Nesimko, Oleh; Бараняк, Владимир; Несимко, Олег; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Професіоналізм юриста найбільш повно і різносторонньо проявляється в діяльності, поведінці та спілкуванні. Згідно з науковими джерелами, діяльність – це активна взаємодія особи з навколишнім середовищем, у процесі якої людина виступає як суб’єкт цілеспрямованої дії на об’єкт і тим самим задовольняє свої потреби. Діяльність – специфічна форма ставлення до навколишнього світу і самого себе, що проявляється в цілеспрямованій зміні і перетворенні світу та людської свідомості.
 • Item
  Забезпечення безпеки у сфері туризму: адміністративно-правовий вимір
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Чорненький, Василь; Chornenki, Vasil; Чорненький, Василий; Міжрегіональна академія управління персоналом; Interregional Academy of Personnel Management
  Стаття присвячена дослідженню адміністративно-правового забезпечення безпеки у сфері туризму, що наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. набув важливого значення для особи, суспільства і держави, оскільки туристичні поїздки, передусім, пов’язані з реалізацією права людини на відпочинок і дозвілля, свободу пересування, права на доступ до культурних цінностей, а також інших загальновизнаних прав і свобод людини і громадянина. Натомість, туризм виконує важливі культурні, екологічні, економічні, соціальні, міжнародні та низку інших функцій.
 • Item
  Окремі питання поділу адміністративного процесу та визначення місця виконавчого процесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Міхеєв, Михайло; Mikheev, Mikhail; Михеев, Михаил; Міжрегіональна академія управління персоналом; Interregional Academy of Personnel Management
  У статті розглянуто питання поділу адміністративного процесу на конфліктний та неконфліктний. Крім того, визначено місце виконавчого процесу. Доведено, що виконавчий процес сам по собі не є конфліктним, але в результаті його здійснення можуть виникати конфлікти і таким чином він може бути конфліктним. Запропоновано визначити виконавчий процес, як такий, що має подвійну спрямованість.
 • Item
  Представницька функція прокурора в адміністративному судочинстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Величко, Орест; Velychko, Orest; Величко, Орест; Міжрегіональна академія управління персоналом; Interregional Academy of Personnel Management
  Стаття присвячена дослідженню представницької функції прокурора в адміністративному судочинстві, адже сьогодні питання представництва прав, свобод та законних інтересів громадян прокурором в адміністративному судочинстві набуває особливої важливості в контексті пізнання механізмів захисту прав людини в умовах євроінтеграційних процесів.