Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2016 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали 8-ої Науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі»

Збірник містить матеріали 8-ої Науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі», присвяченої проблемам розробки та застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій в навчальному процесі вищих навчальних закладів. Видання призначено для науковців, аспірантів та фахівців в галузі інтерактивних дистанційних навчальних технологій та систем.

Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 8-ої Науково-практичної конференції, 22–24 листопада 2016 року, Львів / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний за випуск Л. Д. Озірковський. – Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016. – 226 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 43
 • Item
  Автоматизація діяльності бібліотек вищих навчальних закладів на основі пакету програм "Бібліограф"
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Грищенко, Микола; Усатенко, Василь; Педан, Ольга
  Доповідь присвячена висвітленню функціональних можливостей пакету програм "Бібліограф" та досвіду автоматизації на його основі бібліотек вищих навчальних закладів України. This report described the functionality of the software package "Bibliographer" and also personal experience of the automation of libraries of higher educational institutions of Ukraine.
 • Item
  Використання Інтернет-сервісів колективного документування інформації у проектній навчальній діяльності студентів
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Химиця, Наталія; Вовк, Наталія
  У статті обґрунтовано переваги та дидактичні можливості використання інтернет-сервісів колективного документування інформації у проектній навчальній діяльності студентів. The article presents the benefits and educational possibilities of using Internet services of collective documenting information in the project training activities of students.
 • Item
  Організація роботи з групами в середовищі Moodle 3
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Фоменко, Андрій
  В роботі розглянуто проблеми співвідношення традиційної та дистанційної форм навчання з точки зору організації та роботи з академічними групами в системі Moodle, питання створення груп на початку навчального процесу за допомогою системи дистанційного навчання, долучення студентів до роботи в середовищі дистанційного навчання, створення та синхронізація створених груп з системою LDAP. In the work considered of the relationship is a traditional and remote learning in terms of organization and work with akademichnimi groups in the system Moodle, the issue of creation of groups on the cob training process with pomoshchju system of distance education, thesis: students to work seredovischi distance education, the creation and sinhronizatsiya Creating groups the system LDAP.
 • Item
  Особливості розвитку дистанційних технологій у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Іванов, Юрій; Ольховська, Олена; Ольховський, Дмитро
  У статті розглядаються особливості розвитку дистанційних технологій та їх використання в Полтавський університет економіки і торгівлі. in the article presented the features of distance learning technologies and their use in Poltava University of Economics and Trade.
 • Item
  Розвиток Софт Скілз у майбутніх фахівців з інформаційних технологій засобами гібридного інформаційно-освітнього середовища універитету
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Глазунова, Олена; Волошина, Тетяна
  Стаття присвячена проблемі створення та використання гібридного хмаро орієнтованого середовища для навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах. Вирішується завдання проектування та створення середовища використання якого дасть можливість забезпечити ефективний розвиток професійних компетентностей студентів ІТ спеціальностей, а також, навичок софт скілз. The article devoted to the creation and use of hybrid cloud-based environment for the training of future professionals in higher education. Solve the problem of designing and creating an environment of use which will provide effective development of professional competencies of students of IT specialties and Soft Skills.
 • Item
  Розробка ЕОВ для очних та дистанційних навчальних курсів
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Глинський, Ярослав; Ряжська, Вікторія
  Наведено деякі практичні рекомендації щодо аналізу, розробки і використання електронних освітніх відеоресурсів у навчальному процесі, які можуть бути корисні під час розробки відеоресурсів з різних дисциплін. Some practical recommendations for the analysis, development and use of electronic educational video resources in the learning process, which can be useful in the development of video resources for different disciplines, are proposed.
 • Item
  Система слабоструктурованого документообігу Львівської політехніки на базі платформи Alfresco
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Пелещишин, Оксана; Жежнич, Павло
  У тезах представлена система слабоструктурованого документообігу Національного університету «Львівська політехніка». Описано реалізовану функціональність та основні можливості використання системи для колективної роботи з документами. In the theses the document management system of Lviv Polytechnic National University is presented. The main features and functionality are described.
 • Item
  Комплексне впровадження технічних засобів виявлення плагіату в академічних текстах та визначення авторства як чинник зменшення проявів порушення принципів академічної доброчесності
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Ткаченко, Сергій
  В статті представлено особливості впровадження системи Антиплагіат у вищих навчальних закладах. Іn the article the features of the introduction of Antyplahiat in higher education.
 • Item
  Відеолекція в навчальному процесі: психолого-педагогічні особливості підготовки
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Бущак, Галина
  Застосування новітніх інформаційних технологій, на які опираються активні методи навчання, веде до активізації пізнавальної діяльності студентів. Об’єктом нашого дослідження є така сучасна форма навчання як відеолекція та особливості її впровадження в навчальний процес. Підвишення ефективності навчального процесу за допомогою відеолекцій. Психологічні бар’єри з боку викладачів на впровадження відеолекцій в навчальний процес. The use of new information technologies, which oppose active learning methods, leads to cognitive activity of students. The object of our study is this modern form of training as video lecture and especially its implementation in the educational process. Why train teachers to develop video lectures and video courses. What arise the psychological barriers teacher’s on develop and record video lectures.
 • Item
  Визначення рівня складності тестових завдань
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Щербак, Наталя; Табунщик, Галина
  Розглянуто підходи визначення складності тестових завдань. Проведено аналіз апріорної та апостеріорної складність тестових завдань. Запропоновано критерії для визначення рівня складності тестових завдань. The approaches for determine complexity of test tasks are considered. The priori and posteriori complexity of test tasks is analyzed. Criteria for determine the level of difficulty of test tasks are proposed.
 • Item
  Використання технології геймифікації у навчальному процесі
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Шаховська, Наталя; Скопівський, Степан; Стахів, Микола
  У статті запропоновано альтернативний та водночас ефективний спосіб оцінювання знань та навичок студентів у програмуванні за різними критеріями, а також залучення студенів проявляти свої креативні ідеї та нестандартні рішення поставлених задач. This paper is devoted to both alternative and effective way for estimating students’ knowledge and skills in programming by various criteria and encouraging students show their ideas and innovative tasks’ solution.
 • Item
  Принципи адміністрування навчальних інформаційних систем
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Чайківський, Тарас
  Проблеми класичного адміністрування LMS Moodle у великих навчальних закладах та шляхи їх вирішення. Розподіл адміністративних прав. Наведена методика дозволяє скоротити кількість ІТ-персоналу. Problems classical administration of LMS Moodle in large universities and their solutions. The distribution of administrative rights. The technique reduces the number of IT staff.
 • Item
  Інформаційно-аналітична система для автоматизації обліку студентської наукової діяльності
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Тушницький, Руслан; Квятковський, Богдан
  В роботі розглянуто інформаційно-аналітичну систему автоматизації обліку студентської наукової діяльності в Національному університеті “Львівська Політехніка”. Наведено архітектуру системи, її основні функціональні можливості, а також технології реалізації системи. In the paper the information-analytical system of automation of student research at the National University “Lviv Polytechnic” is considered. The architecture of the system, its major functions and system implementation technology are presented.
 • Item
  Використання міждисциплінарного підходу при виконанні лабораторних робіт з технічних дисциплін
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Тмєнова, Наталія; Сусь, Богдан
  Показано, що при проведенні лабораторних робіт з технічних дисциплін особливу цінність та результативність мають ті, які поєднують в собі використання знань та навичок, набутих при вивченні суміжних дисциплін. На прикладі конкретної лабораторної роботи показано, як використано міждисциплінарне поєднання «Комп’ютерної графіки», «Електроніки», «Архітектури мікропроцесорних систем» та «Алгебри». It is shown that during experimental laboratory activities of technical subjects the especially effective are those that combine the use of knowledge and skills acquired in the study of other related disciplines. Interdisciplinary approach is discussed on the example of specific laboratory work that combines "Computer Graphics", "Electronics", "Architecture of microprocessor systems" and "Algebra".
 • Item
  Моделювання системи ресурсного забезпечення дистанційного навчання
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Тарасов, Дмитро; Коваль, Зоряна
  Розглянуто питання підвищення ефективності застосування технічного, кадрового, навчально-методичного фінансового та інших видів забезпечення процесів дистанційного навчання. Запропоновано моделі оптимального використання ресурсного забезпечення дистанційного навчання. Розроблені рекомендації, які дадуть змогу підвищити якість використання ресурсного забезпечення та навчання у навчально-консультаційних центрах загалом. The question of improving of effectiveness using of technical, educationalmethodical, financial and other types of allowance of distance education processes was reviewed. The model of optimal using of resource allowance of distance education was offered. The recommendations that will give the opportunity to improve a quality of using resources and studying in educational-consultation center in general were developed.
 • Item
  Тестування на проникнення у навчальних лабораторіях з застосуванням контейнеризації
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Стефінко, Ярослав; Піскозуб, Андріян; Банах, Роман
  Ця стаття містить інформацію про загрози в комп’ютерних мережах і системах, і тестування на проникнення як один з шляхів їх захисту. Наймогутнішими інструментами для цієї цілі є операційна система Kali Linux і вбудовані інструменти. Навички етичного хакінгу є надзвичайно важливими для сучасного спеціаліста у сфері інформаційної безпеки. Запропоновано методи практичного впровадження тестування на проникнення з застосуванням технології контейнеризації в навчальні курси. Представлені пропозиції впровадження Docker в курси по захисту інформації. Проаналізовано та запропоновано практичне вирішення проблем тестувань безпеки в лабораторіях кафедр університету. This article contains information about threats to computer networks and systems, and penetration testing as a one of the ways of protection. Powerful tools for this purpose is the operating system Kali Linux and embedded tools. Ethical hacking skills are essential for a modern specialist in the field of information security. The methods of practical implementation of penetration testing using technology containerization in training courses are suggested. Docker implementation approach into courses of information security are presented. Analyzed and proposed practical problems of safety testing in laboratories of university departments.
 • Item
  Застосування 3D технологій в реалізації якісно-орієнтованого освітнього процесу підготовки рятувальників
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Придатко, Олександр; Мартин, Євген; Ренкас, Андрій
  В роботі описано особливості застосування розроблених 3D інтерактивних технологій навчання в процесі підготовки рятувальників. Висвітлено послідовність реалізації освітнього процесу та місця в цьому процесі 3D технологій навчання шляхом побудови структурно-логічної схеми у вигляді графа можливих станів системи. Маршрути переходу між можливими станами освітнього середовища та місця 3D технологій навчання в цьому процесі подано у вигляді матриць суміжності та інцидентності. This paper describes the features of the developed 3D technology training to prepare rescuers. The article deals with sequence of execution the educational process. The article deals with place of 3D technology in the educational process by constructing a structural logic architecture. The logical circuit is constructed as a graph of possible states of the system. Routes transition between states of the system and place 3D technology training is depicted as a matrices.
 • Item
  Лекції з фізики в LMS Moodle
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Подласов, Сергій; Матвійчук, Олексій; Бригінець, Валентин
  В роботі представлена структура подання теоретичного матеріалу для самостійної роботи студентів в елементі діяльності «Урок» системи підтримки навчального процесу Moodle та складнощі, які виникають при цьому. The paper shows the structure of theoretical material for students' independent work in the element in the element "Lesson" of LMS Moodle and the difficulties that arise in this case.
 • Item
  Аналіз корпусу текстів інклюзивного навчання
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Пасічник, Володимир; Шестакевич, Тетяна
  Для дослідження особливостей особистісно-орієнтованого навчання запропоновано аналізувати особливості результатів такого навчання засобами контент-аналізу. Запропоновано алгоритм контент-аналізу корпусу текстів інклюзивного навчання. Запропоновано модель вхідних даних процесу визначення набору методів контролю персоналізованого навчання. To study the characteristics of personality-oriented education the authors offered to analyze the features of the results of this study with means of the content analysis. The algorithm of content analysis of inclusive education texts was proposed. The model of the input data of personalized learning control methods was suggested.
 • Item
  Інформатизація освітнього процесу вищих навчальних закладів (закладів післядипломної освіти)
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016) Отамась, Інна
  У статті розглядається законодавча база інформатизації вищих навчальних закладів України. Проаналізовано наявні електронні ресурси ВНЗ (закладів післядипломної освіти) в межах виконання Національної програми інформатизації. The article deals with the legislature foundation of informatization of higher educational institutions in Ukraine. The existing electronic resources in higher educational institutions (in institutions of postgraduate education) within the implementation of the National Informatization Program are analyzed.