Проблеми економіки та управління. – 2014. – №799

Permanent URI for this collection

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України та Польщі. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішення актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів у різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. У своїх публікаціях автори велику увагу звертають на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Всі подані матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 799 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 205 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Зміст до Вісника «Проблеми економіки та управління» № 799
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Problems and prospects of environmental insurance in Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Smirnova, T. O.; Tsikailo, M. A.
  The article considers the nature of the environmental insurance as a category of economic relations. It outlines the principal ways of development and analyzes problems of the environmental insurance in Ukraine. On the basis of the selected problems and the experience of foreign countries certain proposals concerning the development of this type of insurance are elaborated. Розкрито сутність екологічного страхування як категорії економічних відносин. Окреслено провідні напрями розвитку та проаналізовані проблеми проведення екологічного страхування в Україні. На основі виділених проблем та з врахуванням досвіду зарубіжних країн розроблено певні пропозиціїщодо розвитку цього виду страхування.
 • Item
  Scientific interpretation of the category of effectiveness
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Petrovych, Yo. M.; Trut, O. O.
  Scientific approaches to defining the essence of the category of effectiveness are studied. In terms of the systems approach, the structure-forming factors of the organization’s effectiveness are substantiated. It is shown that the identified factors and criteria of effectiveness are the basis for creation of the organization’s effectiveness control system. Досліджено наукові підходи до визначення сутності категорії “результативність”. З позицій системного підходу обґрунтовано структуроутворювальні чинники формування результативності організації. Ідентифіковані чинники та критерії результативності є основою створення систем управління результативністю організації.
 • Item
  Using corporate social responsibility tools while forming the enterprise internationalization marketing strategy
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ilchuk, P. H.; Мuzhelyak, М. М.; Кots, О. О.
  The article investigates the possibility of improving the marketing strategy by using new tools, among themthe tools of corporate social responsibility at Ukrainian enterprises. The definition of the corporate social responsibility concept is generalized. The main tools of the corporate social responsibility as well as the relationship between these tools and the enterprise internationalization marketing strategy are determined. Feasibility of applying corporate social responsibility tools in the formation of the internationalization marketing strategy of enterprises is justified. Досліджено можливості удосконалення маркетингової стратегії за рахунок використання нових інструментів, одними з яких для українських підприємств є інструменти корпоративної соціальної відповідальності. Узагальнено визначення поняття корпоративної соціальної відповідальності, а також визначено основні інструменти корпоративної соціальної відповідальності та взаємозв’язок інструментів корпоративної соціальної відповідальності та заходів маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств. Обґрунтовано доцільність застосування інструментів корпоративної соціальної відповідальності під час формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств.
 • Item
  Social aspects of personnel motivation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Zakharchyn, H. M.; Lyubomudrova, N. P.
  The article deals with the social aspects of the personnel motivation in accordance with the current trends of humanization of the economic life and intellectualization of the society. The role of socialization as a motivational policy factor is described. The main tasks of the enterprise social policy are studied and motivational tools are proposed. Висвітлено соціальні аспекти мотивації праці персоналу підприємства відповідно до сучасних тенденцій гуманізації економічного життя та інтелектуалізації суспільства. Обґрунтовано роль соціалізації як фактора мотиваційної політики. Окреслено основні завдання соціальної політики підприємства та запропоновано мотиваційний інструментарій.
 • Item
  The increasing of HR effectiveness on the basis of the social capital development
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Holovko, L. S.
  The article considers increasing the HR management efficiency by way of developing the social capital. The economic category of “a social capital” is analyzed. Peculiarities of the socio-economic factors of forming the social capital in current conditions are determined. The article also presents the general issues for future research in the field of human development. Розглянуто проблеми підвищення ефективності управління людськими ресурсами шляхом розвитку соціального капіталу, проаналізовано економічну категорію “соціальний капітал”, обґрунтовано особливості соціально-економічних чинників формування соціального капіталу в сучасних умовах. Визначено загальні проблеми для майбутніх досліджень тенденцій людського розвитку.
 • Item
  Controlling the costs of industrial enterprises innovative processes
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Havran, V. Ya.; Hrytsai, O. I.; Havran, M. I.
  The nature of controlling the innovative processes costs at industrial enterprises is revealed. It is shown how to improve the controlling of the innovative processes costs using budgeting. There is developed a scheme for correlating analytical and synthetic information while forming the price and making planned estimated calculations as a part of the design estimate documentation. The planned contract estimate and schemes of financing the innovation project are determined by using the normative method of calculating the estimated costs of the project. Розкрито суть контролювання витрат на інноваційні процеси промислових підприємств. Вдосконалено контролювання витрат на інноваційні процеси, використовуючи бюджетування. Розроблено схему взаємозв’язку аналітичної та синтетичної інформації під час формування ціни і складанні планового кошторисного розрахунку в складі проектно-кошторисної документації. Плановий контрактний кошторис та схеми фінансування інноваційного проекту визначають, використовуючи нормативний метод розрахунку кошторисної вартості проекту.
 • Item
  Organisational and economic mechanism of improving the innovative activity of industrial sector in Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Shevchuk, S. V.
  The main trends in modernization of the industrial complex innovative development mechanism are considered. It is proved that the innovative activity stimulation should be aimed at increasing the efficiency and competitiveness of local businesses through the interaction of three components: science, the systemof generating new knowledge and the real economy. Розглянуто основні напрями сучасної модернізації механізму інноваційного розвитку промислового комплексу. Визначено, що стимулювання інноваційної діяльності має бути спрямоване на підвищення ефективності та конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання через взаємодію трьох компонент: науки, системи генерації нових знань та реального сектору.
 • Item
  Features of the enterprise logistics-based organizational and structural development in the globalized environment
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Shandrivska, O. Е.; Kuzyak, V. V.; Beck, О. M.
  The paper describes the features of the organizational and structural development of enterprises with the in-depth study of the logistics integration option. The globalization process is presented as a precondition of cooperation between the market contractors. The effect of globalization on the processes and phenomena in the world economy is examined. The basic problem areas that emerge during the creation and operation of the integrated communities are analyzed. Positive factors of integration are shown. There is also analyzed the expected effect from the globalization-affected integration. The process of formation and implementation of the enterprise organizational and structural development strategy according to the selected mode of interaction with the market contractors, i.e. logistics integration as a reflection of globalization at the micro level, are investigated. Розглянуто особливості організаційно-структурного розвитку підприємств з поглибленим дослідженням варіанта логістичної інтеграції. Представлено процес глобалізації як передумову стратегії співпраці між контрагентами ринку. Розглянуто вплив процесу глобалізації на процеси і явища в світовій економіці. Проаналізовано основні проблемні сфери діяльності під час створення та функціонування інтегрованих угруповань, зазначено позитивні чинники інтеграції, а також очікуваний ефект від формування інтеграційного утворення під впливом на нього чинника глобалізації. Досліджено процес формування і реалізації стратегії організаційно-структурного розвитку підприємства відповідно до вибраного способу взаємодії з контрагентами ринку – логістичної інтеграції як відображення глобалізаційних процесів на мікрорівні.
 • Item
  Features of the innovation investment support in Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Chukhrai, N. I.; Matviy, S. I.
  The main trends of investment support for innovative activities in Ukraine are analyzed and generalized. The innovative activities of enterprises are studied. The major problems of implementing an innovative model of economic development are identified. The ways to accelerate investment activity in Ukraine are offered and substantiated. The dynamics of the investment attractiveness index and the factors influencing the investment climate in the country are also analyzed. Проаналізовано й узагальнено основні тенденції інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Досліджено інноваційну активність підприємств, з’ясовано основні проблеми щодо впровадження інноваційної моделі розвитку економіки, обґрунтовано та запропоновано шляхи активізації інвестування діяльності в Україні, також проаналізовано динаміку індексу інвестиційної привабливості, фактори впливу на інвестиційний клімат у країні.
 • Item
  Analysis of industrial enterprises innovative activity in Ukraine and in Lviv region, in particular
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Tsohla, О. O.
  The analysis of the innovative activity of industrial enterprises in Ukraine and, particularly, in Lviv region in 2011–2012 is presented in the article. The investment activity in the domestic economy according to the International ratings is analyzed. The innovation potential of the Ukrainian industry is estimated. The factors affecting the state of innovative activities that has recently shaped in the Ukrainian economy are determined. Проаналізовано інноваційну активність промислових підприємств України, зокрема Львівської області, за 2011–2012 рр. Досліджено інноваційну активність вітчизняної економіки згідно з міжнародними рейтингами. Здійснено оцінку інноваційного потенціалу промисловості України. Визначено фактори, які впливають на інноваційне становище, що склалося останніми роками в економіці України.
 • Item
  Modeling innovation results when developing diagnostics mechanism of the enterprise economic security
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Khoma, I. B.
  The article deals with the theoretical and methodological foundations of modeling the results of innovation processes when developing the enterprise economic security diagnostics mechanism in the spectrum of implementing and using methods of system-comprehensive as well as structural and functional diagnostics when controlling the generalized condition of the business protection in the context of ensuring security of innovative, financial and credit, and investment activity. Розглянуто теоретико-методологічні засади моделювання результатів інноваційних процесів під час розроблення апарату діагностики економічної захищеності на суб’єкті господарювання відповідно до спектра запровадження та використання методів системно-комплексної та структурно-функціональної діагностики при контролюванні узагальненого стану захисту підприємницької діяльності стосовно забезпечення захищеності інноваційної, фінансово-кредитної та інвестиційної діяльності.
 • Item
  Taxation in the system of state stimulation for innovation and investment activities
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Myskin, Yu. I.
  Taxation as a component of the system of higher hierarchical management level is characterized. The place and role of taxation in the system of macroeconomic stimulation of innovation and investment activities are determined. Expediency and necessity of transition to managing taxation with the due account of the metrologically estimated inter-industry links are grounded. Охарактеризовано оподаткування як складову системи вищого ієрархічного рівня управління. Визначено місце та роль оподаткування в системі макроекономічного стимулювання активізації інноваційно-інвестиційної діяльності. Обґрунтовано доцільність та необхідність переходу до управління оподаткуванням на основі врахування метрологічно оцінених міжгалузевих взаємозв’язків.
 • Item
  Analysis of implementing the ISO 50001:2011 standard in aviation segment of transport economy sector
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Strelkova, G. G.; Agieieva, G. M.
  To enhance energy efficiency policy of airports and to reduce their energy consumption the analysis of global experience of implementing the ISO 50001:2011 in aviation segment of transport economy sector was conducted. It was found that at the beginning of 2014, experience in implementing the standard at airports was limited and dissemination and frequency of standard implementation were different for various world economic regions. It was noted that one of the reasons of insufficient dissemination of the standard is the absence of systematization of existing experience that leads to uncertainty of trends in standard dissemination and slows down the decisionmaking by airport management concerning the standard’s implementation. To systematize data, the criteria and relevant to them attributes were defined and substantiated that allowed identifying the trends in disseminating the standard in the aviation sector by criteria of conformity assessment of EnMS with ISO 50001:2011 requirements, socio-economic and operational functions of airports. The prospects of implementing the standard at Ukrainian airports were considered. Для посилення політики енергоефективності аеропортів та зменшення енергетичних витрат проведено аналіз світового досвіду впровадження стандарту ISO 50001:2011 в авіаційному сегменті транспортного сектору економіки. Встановлено, що на початок 2014 р. досвід впровадження стандарту в аеропортах залишається обмеженим, причому розподіл та частота впровадження стандарту є нерівномірними за економічними регіонами світу. Зазначено, що однією з причин недостатнього поширення стандарту є відсутність систематизації накопиченого досвіду, що призводить до невизначеності тенденцій розповсюдження стандарту та уповільнює прийняття рішень керівництвом аеропортів стосовно його впровадження. Визначено та обґрунтовано вибір критеріїв і відповідних груп ознак для систематизації даних, що дало змогу сформулювати тенденції поширення стандарту в авіаційному сегменті за критеріями оцінки відповідності системи енергетичного менеджменту вимогам стандарту, соціально-економічного та функціонального призначення аеропортів. Розглянуто перспективи впровадження стандарту в аеропортах України.
 • Item
  Modernization of the social sphere fixed capital as a factor of Ukrainian economy development
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Sytar, L. Yo.; Hrybyk, І. I.
  The nature of such concepts as “a social sphere” and “a social infrastructure” is investigated. The analysis of conditions and processes of investing fixed capital into the social sphere of Ukraine is done. Based on the analysis, the main objectives and the expected results of the social sphere fixed capital modernization are identified. The qualitative criteria of the modernization efficiency are outlined. Досліджено суть понять “соціальна сфера” та “соціальна інфраструктура”. Виконано аналіз стану та процесів інвестування основного капіталу соціальної сфери України, на його основі визначено основні завдання та очікувані результати проведення модернізації основного капіталу в соціальній сфері. Окреслено якісні критерії ефективності її проведення.
 • Item
  Ecologicaland economic principles of recreational activity implementation in scopes of the nature reserve fund of Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Rymar, M. V.; Kurnytsky, V. I.
  The approaches to the natural resources economic assessment as the starting point for arranging recreational activities within nature reserve fund territories are considered. In addition, the ecological and economic interdependencies that are taken as the basis for the complex assessment of commercial and environmental potential of recreation activities have to be researched. The article contains the author definitions of particular processes and notions that occur in the recreational environment of the nature reserve fund. Розглянуто підходи до економічної оцінки природних ресурсів як вихідної умови налагодження рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду. Крім того, дослідженню підлягають еколого-економічні взаємозалежності, на основі яких проводиться комплексне оцінювання комерційної та природоохоронної перспективності рекреаційної діяльності. Наукова робота містить авторські дефініції окремих процесів і явищ, що відбуваються у рекреаційному середовищі природно-заповідного фонду.
 • Item
  Regional aspects of heat supply in the system of fuel and energy complex of Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Rymar, M. V.; Dembytskyi, M. I.
  This paper attempts to characterize the fuel and energy complex of Ukraine and analyzes the heat supply complex on the example of Lviv region. The main problems in the field are highlighted. The ways of diversifying fuel and energy resources of Ukraine are determined. The basic directions of implementing the alternative energy sources are analyzed. A comprehensive description of the alternative and renewable energy sources potential, on the examples of different regions of Ukraine, is provided. Зроблено спробу охарактеризувати паливно-енергетичний комплекс України та проведено аналіз теплопостачального комплексу на прикладі Львівської області, висвітлено основні проблеми у вищеназваній сфері. Визначено шляхи диверсифікації паливо-енергетичних ресурсів України. Проаналізовано основні напрями впровадження альтернативних джерел енергії. Надано вичерпну характеристику енергетичного потенціалу нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії на прикладі різних областей України.
 • Item
  Relevant problems of the pharmaceutical industry transition to the innovative development model
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Posylkina, O. V.; Litvinova, E. V.
  The innovative processes development trends in the global pharmaceutical market and the pharmaceutical market of Ukraine are investigated. It is proved that the pharmaceutical industry of foreign countries is characterized by forming a large diversified innovative manufacturing. The reasons that lead to the development of concentration processes in the area of research and development (R&D) in the pharmacy are analyzed. The main directions of improving innovative activities of the domestic pharmaceutical market entities are identified. Досліджено тенденції розвитку інноваційних процесів на світовому фармацевтичному ринку й в Україні. Обґрунтовано, що для фармацевтичної промисловості зарубіжних країн характерне формування великого диверсифікованого інноваційного виробництва. Проаналізовано причини, які обумовлюють розвиток концентраційних процесів у сфері досліджень і розробок (R & D) в фармації. Визначені основні напрями підвищення інноваційної активності вітчизняних суб’єктів фармацевтичного ринку.
 • Item
  Systematic approach in formation of conceptual principles of agrilogistics
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Potapova, N. A.
  The article deals with the issue of constructing agrilogistics concept based on a systematic approach. Current trends in the development of the agricultural sector show the necessity of an effective agrilogistics as the integrated control element. Basic principles of a systematic approach to the agrilogistics concept are defined. Висвітлено питання побудови концепції агрологістики на основі системного підходу. На підставі тенденцій в розвитку аграрного сектору обґрунтовано необхідність запровадження ефективної агрологістики як інтеграційного елемента системи потокового управління. Визначено основні принципи системного підходу в концепції агрологістики.
 • Item
  Analyzing the economic development dynamics of the national economy of Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Pyroh, O. V.
  The article presents research results of the current trends in the economic development of the national economy of Ukraine on the basis of statistic and economic analysis, identifies its characteristics in terms of macro- and mezo-levels and determines the factors of development under conditions of post-industrial society, using the R. Solow model of economic growth and the Cobb-Douglas production function. Наведено результати дослідження сучасних тенденцій економічного розвитку національного господарства України на основі статистичного та економічного аналізу, встановлено його особливості на макро- та мезорівнях і визначено фактори розвитку з використанням моделі економічного зростання Р. Солоу та виробничої функції Кобба-Дугласа, в умовах постіндустріального суспільства.