Вимірювальна техніка та метрологія. – 2011. – Випуск 72

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 72. – 160 с. : іл. – Бібліографія в кінці розділів.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Слово до друга
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Віктор Прохоренко
 • Item
  Богдану Івановичу Стадникові – 75
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Оцінкювання результатів непрямих вимірювань та їхніх похибок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Паракуда, Василь; Наталюк, Михайло; Лисий, Богдан
  Висвітлено методику оцінки поточних результатів непрямих вимірювань фізичних величин, які реалізуються вимірювальними каналами (ВК) вимірювальних інформаційних систем (ВІС) та автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСКТП) безпосередньо в робочих умовах за одночасної дії низки впливних величин (ВВ). Методика дає змогу об’єктивно в поточний момент часу підтвердити фактичне значення вимірювальної величини. Описану методику рекомендують враховувати, розробляючи програми та методики державної метрологічної атестації та інструкцій про перевірку ВК. Изложено методику оценки текущих результатов косвенных измерений физических величин, которые реализуются измерительными каналами (ВК) измерительных информационных систем (БИС) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) непосредственно в рабочих условиях при одновременном действии ряда влияющих величин (ВВ). Методика позволяет объективно в текущий момент времени подтвердить фактическое значение измеряемой величины. Описанную методику рекомендуется учитывать, разрабатывая программы и методики государственной метрологической аттестации и инструкций о проверке ВК. State enterprise Scientifically is an experimental institute metrologii instrumentation and managers of the systems (DP of NDI is «System»). The methods of estimation of current results of the nepryamikh measurings of physical sizes which will be realized the measurings ductings (VK ) of measurings informative by the systems (ENCORE) and automated control the system by technological processes (ASKTP) directly in workings terms at the simultaneous action of row of vplivnikh sizes(VV) are lighted up in this work. These methods allow, objectively, presently. It is recommended to take into account the described methods at program and methods of state metrology attestation and instructions development about verification of VK.
 • Item
  Отримання коефіцієнтів вагомості для кількісного оцінювання якості продукції за складовими непевності оцінювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бойко, Тарас; Гриневич, Богдан
  Запропоновано спосіб визначення коефіцієнтів вагомості з урахуванням специфічної складової точності результатів оцінювання, кількісна оцінка якої відображає неоднорідність об’єкта досліджень та нестабільність його показників властивостей. Для цього використано поняття кваліметричної непевності, розмір якої встановлюють на основі розкиду результатів, пов’язаного з дослідженням різних вибірок зразків продукції або тієї самої вибірки різними лабораторіями. Предложен способ определения коэффициентов весомости на основе учета специфической составляющей точности результатов оценивания, количественная оценка которой отображает неоднородность объекта исследований и нестабильность его показателей свойств, для чего использовано понятие квалиметрической неопределенности, размер которой определяется на основе разброса результатов, связанного с исследованием разных выборок образцов продукции или той же выборки разными лабораториями. The way of weight coefficient determination based on the considering the specific component of measurement result accuracy, whose quantitative estimation reflects the inhomogeneity of research object and instability of its index properties, is proposed. For this purpose the notion of qualimetric uncertainty whose scope could be determined on the basis of the result scattering related to the research of various selections of production samples or the same selection by the different laboratories is employed.
 • Item
  Методика оцінювання достовірності вимірювального контролю паровмісту системою технічного зору
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Маловік, Костянтин; Нікішин, Володимир
  Розглянуто оцінювання достовірності результатів вимірювального контролю параметрів теплоносія за допомогою системи технічного зору на основі аналізу помилок першого та другого родів. Рассмотрено оценивание достоверности результатов измерительного контроля параметров теплоносителя с помощью системы технического зрения на основе анализа ошибок первого и второго рода. In the article is shown estimation of measurement control reliability during using a machine system vision by analyze errors of first and second type.
 • Item
  Аспекти інформаційної технології відбору даних про напружено-деформований стан конструкційних матеріалів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Микитин, Галина; Іваницький, Ярослав; Штаюра, Степан; Дмитрів, Зіновій
  Розроблено ідеологію визначення параметрів напружено-деформованого стану (НДС) конструкційних матеріалів. Створено методологію вимірювання параметрів НДС засобами інформаційної технології відбору даних про об’єкт дослідження. Запропоновано системну модель метрологічного забезпечення вимірювання параметрів НДС матеріалів тензометричним методом. Разработано идеологию определения параметров напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкционных материалов. Создано методологию измерения параметров НДС средствами информационной технологии отбора данных об объекте исследования. Предложено системную модель метрологического обеспечения измерения параметров НДС материалов тензометрическим методом. Parameters determination ideology of the stress-strain state (SSS) structural materials was worked out. Measuring parameters methodology of the SSS per information technology data selection test subject was created. System model of measurement assurance of the SSS materials parameters measurement by strain method was introduced.
 • Item
  Формування вимог до методів оцінювання якості дизельного палива
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Столярчук, Петро; Шпак, Оксана
  Наведено класифікацію і стадії контролю показників дизельного палива, а також класифікацію методів контролю показників якості дизельного палива. Означено основні вимоги до методів оцінювання якості дизельного палива. Приведены классификация и стадии контроля показателей дизельного топлива. Также приведена классификация методов контроля показателей качества дизельного топлива. Указаны основные требования к методам оценки качества дизельного топлива. The classification and stages of diesel fuel index control are notified. The classification of methods of diesel fuel quality index control is also proposed. The main requirements to the methods of diesel fuel quality assessment are defined.
 • Item
  Прогнозування та реалізація магнетонечутливих термоелементів на основі термометричного матеріалу Zr1-хLuхNiSn
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Крайовський, Роман; Ромака, Володимир
  Досліджено температурні та концентраційні залежності питомого опору, коефіцієнта термо-ЕРС, а також енергетичні характеристики магнетонечутливого Zr1-xLuxNiSn у діапазоні Т = 80 ÷ 400 К. Исследованы температурные и концентрационные зависимости удельного сопротивления, коэффициента термо-ЭДС, а также энергетические характеристики нечувствительного к магнитному полю Zr1-xLuxNiSn в диапазоне Т = 80 ÷ 400 К. The temperature and concentration dependencies of resistivity, thermopower and also power descriptions of Zr1- xLuxNiSn semiconductor in range, T = 80 ¸ 400 K, were investigated.
 • Item
  Дослідження зміни номінальної статичної характеристики термоперетворювачів у агресивних середовищах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Маньковська, Емілія; Микитин, Ігор; Скоропад, Пилип
  Розвинено методику визначення типу корозії чутливого елемента термоперетворювача опору в агресивному середовищі. Запропоновано моделі рівномірної та пітингової корозії. Развито методику определения типа коррозии чувствительного элемента термопреобразователя сопротивления в агрессивной среде. Предложено модели равномерной и питтинговой коррозии. The methodology of corrosion type definition of sensing element of resistive thermal converter in corrosive medium is developed. The models of even and pitting corrosion are suggested.
 • Item
  Модернізація гідувального пристрою для спостережень штучних супутників Землі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Благодир, Ярослав; Білінський, Андрій; Мартинюк–Лотоцький, Костянтин; Вірун, Наталія; Вовчик, Єва; Дейнека, Ростислав
  Описано вдосконалення пристрою для відслідкування руху штучних супутників Землі. Як базовий прилад використано лазерний віддалемір ЛД-2, в який внесено конструкційні зміни. Використання в системі привода крокових двигунів уможливило комп'ютерне керування. Наведено елементи аналізу статичної і динамічної похибок позиціювання. Рассмотрено усовершенствование устройства для отслеживания движения искусственных спутников Земли. Как базовый прибор использован лазерный дальномер ЛД-2, в который внесены конструкционные изменения. Использование в системе привода шаговых двигателей обеспечивает возможность компьютерного управления. Приведены элементы анализа статической и динамической погрешностей позиционирования. This article is devoted to improve of instrument for artificial satellites of Earth following. As base construction used the laser distance-controller ЛД-2 which receive of modifications. Using in this drive-system of stepping-motors give possibility of computer control. The elements of static and dynamic position errors analysis was bringing.
 • Item
  Удосконалений метод «плаваючого навантаження» вимірювання параметрів імітансної матриці чотириполюсника
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ліщинська, Л. Б.
  Розроблено удосконалений метод “плаваючого навантаження” вимірювання параметрів імітансної матриці чотириполюсника, що забезпечує підвищення точності вимірювань та стійкості вимірювальної установки під час вимірювання імітансних параметрів потенційно нестійких чотириполюсників. Разработан усовершенствованный метод “плавающей нагрузки” измерения параметров имитансной матрицы четырехполюсника, что обеспечивает повышение точности измерений и стойкости измерительной установки при измерении имитансных параметров потенциально неустойчивых четырехполюсников. The improved method of the floating loading of measuring of parameters of immitance matrix of quadripole which provides the increase of exactness of measurings and firmness of the measuring setting at measuring of immitance parameters potentially unsteady quadripoles is developed.
 • Item
  Теплочутливі композити з феромагнітними наночастинками для медичних цілей (огляд устав для дослідження теплових характеристик композитів)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Самченко, Ростислав
  Магнітну гіпертермію із використанням теплочутливих композитів з феромагнітними наночастинками широко досліджують вчені всього світу як новітній та перспективний метод лікування раку, який практикується і в Україні. Магнітні та кополімерні матеріали різняться властивостями, важливе місце серед яких посідають теплові (нижня критична температура розчину, максимальна температура нагрівання, зміни розмірів, питомий коефіцієнт поглинання тощо) та магнітні характеристики (петля гістерезису, магнітна проникність та магнітна сприйнятливість тощо). У статті подано огляд устав для дослідів над композитами з різними феромагнітними наночастинками, спеціалізацією яких є визначення теплових характеристик композитів. Магнитную гипертермию с использованием термочувствительных композитов с ферромагнетическими наночастицами широко исследуют учёные всего мира как новый и перспективный метод лечения раковых заболеваний, который также практикуется и в Украине. Магнетические и кополимерные материалы отличаются своими свойствами, среди которых важнейшими являются тепловые и магнитные характеристики. Статья посвящена анализу установок для исследований композитов с различными ферромагнетическими наночастицами, специализацией которых является определение термических свойств композитов. Magnetic hyperthermia using thermosensitive composites of ferromagnetic nanoparticles is nowadays researching around the world due its non-toxicity and efficiency killing tumor cells. This method of cancer therapy is also developing in Ukraine. Magnetic and copolymer materials have different properties. Major for this application are thermal and magnetic properties. Purpose of this paper is the analysis of systems for research of thermal parameters such as maximum temperature related to the strength and frequency of an applied AC magnetic field, volume changes related to the temperature etc.
 • Item
  Методи підвищення точності оцінювання місцеположення наземних рухомих об’єктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Сопільник, Любомир; Заяць, Р.; Бударецький, Ю.; Підвірний, Ю.
  Досліджено вплив похибок механічних одометрів на точність оцінки параметрів руху, запропоновано методи реалізації неконтактних вимірювачів. Исследовано влияние погрешностей механических одометров на точность оценки параметров движения, предложены методы реализации неконтактных измерителей. Influence of errors of mechanical odometers on accuracy of an estimation of parametres of movement is investigated, methods of realisation of non-contact measuring instruments are offered.
 • Item
  Оптимізація параметрів комп’ютеризованих ультразвукових охоронних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Погребенник, Володимир; Політило, Роман
  Подано рекомендації щодо вибору параметрів комп’ютеризованих ультразвукових охоронних систем. Даны рекомендации, касающиеся выбора параметров компьтеризированных ультразвуковых охранных систем. Recommendations in for choosing the parameters of ultrasonic computerized security systems is filed.
 • Item
  Дослідження відтворення розподілу провідності в електричній томографії на основі використання обернених результатів вимірювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Дорожовець, Михайло; Пригродський, Антон
  На основі математичної моделі вимірювального кола за допомогою імітаційного моделювання одержано залежності похибок вимірювання складових потужності від впливних факторів. Исходя из математической модели измерительной цепи, путем имитационного моделирования получены зависимости погрешностей измерения составляющих мощности от влияющих факторов. Based on the mathematical model of measuring circle by imitation design, depends of errors influences on measuring of active and reactive power are got.
 • Item
  Система збалансованих показників для дослідження корозійних дефектів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Джала, Роман; Юзевич, Володимир; Мельник, Мар’ян; Семенюк, Оксана
  Запропоновано збалансовані показники для діагностування корозійних дефектів на поверхні металу з урахуванням параметрів міжфазного шару. Предложены сбалансированные показатели для диагностирования коррозионных дефектов на поверхности металла с учетом параметров межфазного слоя. The balanced indexes of diagnosticating of corrosive defects on the metal surface taking into account parameters of interface layers are offered.
 • Item
  Вплив температури та тиску на вихідну частоту вимірювального генератора резонансного сенсора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Байцар, Роман; Зеліско, Юлія; Рак, Володимир
  Здійснено експериментальні дослідження впливу дестабілізувальних факторів на вихідну частоту вимірювального генератора. За експериментальними даними створено математичні моделі цього впливу та запропоновано методи його зменшення. Проведены экспериментальные исследования влияния дестабилизирующих факторов на выходную частоту измерительного генератора. По экспериментальным данным созданы математические модели этого влияния и предложены методы его уменьшения. Experimental researches of influencing of destabilizing factors are conducted on initial frequency of measuring generator. From experimental data the mathematical models of this influencing are created and the methods of his diminishing are offered.
 • Item
  Оцінювання задоволеності споживачів якістю продукції та вироблення способів її поліпшення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Козак, Ореста; Гунькало, Алла; Бойко, Оксана
  Розроблено порядок оцінювання міри задоволеності споживачів якістю продукції з використанням алгоритму нечіткого логічного виведення Мамдані, який дає змогу спрогнозувати вплив зміни показників якості на якість продукції загалом і задоволеність нею споживачів. Разработан порядок оценивания меры удовлетворенности потребителей качеством продукции с использованием алгоритма нечеткого логического вывода Мамдани, который позволяет спрогнозировать влияние изменения показателей качества на качество продукции в целом и удовлетворенность ею потребителей. Developed the assessment order of consumers satisfaction by product quality using fuzzy inference algorithm of Mamdani, which enables to predict the impact of quality indicators changes on quality of product in general and customer satisfaction of product quality.
 • Item
  Дослідження електричних методів визначення характеристик якості молока та можливостей бактерицидних контрольних заходів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Міхалєва, Марина; Кутенська, Ольга
  Проаналізовано результати експериментальних досліджень щодо впливу електромагнітного поля високої частоти на загальний вміст мікробіологічного забруднення сирого молока (при 1 фазі розвитку мікрофлори). Значення цього показника порівняно з результатами апробованого методу. Запропонований метод бактерицидного контрольного заходу, що належить деяким нормативним документам країн ЄС і новий метод контролю ефективності цього заходу. Проанализировано результаты экспериментальных исследований по влиянию электромагнитного поля высокой частоты на общее содержание микробиологического загрязнения сырого молока (при 1 фазе развития микрофлоры). Значение этого показателя сравнено с результатами апробированного метода. Предложен метод бактерицидного контрольного мероприятия, принадлежащего некоторым нормативным документам стран ЕС и новый метод контроля эффективности этой меры. The results of experimental research of the high-frequency electromagnetic field influence on the general content of microbiological pollutants in the unboiled milk (at the 1-st phase of micro-flora evolution) as compared to those of the approbated method are considered in the article. The method of bactericidal control measure represented in some regulatory documents of EU countries and a new method of this measure efficiency control are proposed.