Вимірювальна техніка та метрологія. – 2011. – Випуск 72

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/24099

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 72. – 160 с. : іл. – Бібліографія в кінці розділів.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 32
 • Thumbnail Image
  Item
  Слово до друга
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Віктор Прохоренко
 • Thumbnail Image
  Item
  Богдану Івановичу Стадникові – 75
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Thumbnail Image
  Item
  Оцінкювання результатів непрямих вимірювань та їхніх похибок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Паракуда, Василь; Наталюк, Михайло; Лисий, Богдан
  Висвітлено методику оцінки поточних результатів непрямих вимірювань фізичних величин, які реалізуються вимірювальними каналами (ВК) вимірювальних інформаційних систем (ВІС) та автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСКТП) безпосередньо в робочих умовах за одночасної дії низки впливних величин (ВВ). Методика дає змогу об’єктивно в поточний момент часу підтвердити фактичне значення вимірювальної величини. Описану методику рекомендують враховувати, розробляючи програми та методики державної метрологічної атестації та інструкцій про перевірку ВК. Изложено методику оценки текущих результатов косвенных измерений физических величин, которые реализуются измерительными каналами (ВК) измерительных информационных систем (БИС) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) непосредственно в рабочих условиях при одновременном действии ряда влияющих величин (ВВ). Методика позволяет объективно в текущий момент времени подтвердить фактическое значение измеряемой величины. Описанную методику рекомендуется учитывать, разрабатывая программы и методики государственной метрологической аттестации и инструкций о проверке ВК. State enterprise Scientifically is an experimental institute metrologii instrumentation and managers of the systems (DP of NDI is «System»). The methods of estimation of current results of the nepryamikh measurings of physical sizes which will be realized the measurings ductings (VK ) of measurings informative by the systems (ENCORE) and automated control the system by technological processes (ASKTP) directly in workings terms at the simultaneous action of row of vplivnikh sizes(VV) are lighted up in this work. These methods allow, objectively, presently. It is recommended to take into account the described methods at program and methods of state metrology attestation and instructions development about verification of VK.
 • Thumbnail Image
  Item
  Отримання коефіцієнтів вагомості для кількісного оцінювання якості продукції за складовими непевності оцінювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бойко, Тарас; Гриневич, Богдан
  Запропоновано спосіб визначення коефіцієнтів вагомості з урахуванням специфічної складової точності результатів оцінювання, кількісна оцінка якої відображає неоднорідність об’єкта досліджень та нестабільність його показників властивостей. Для цього використано поняття кваліметричної непевності, розмір якої встановлюють на основі розкиду результатів, пов’язаного з дослідженням різних вибірок зразків продукції або тієї самої вибірки різними лабораторіями. Предложен способ определения коэффициентов весомости на основе учета специфической составляющей точности результатов оценивания, количественная оценка которой отображает неоднородность объекта исследований и нестабильность его показателей свойств, для чего использовано понятие квалиметрической неопределенности, размер которой определяется на основе разброса результатов, связанного с исследованием разных выборок образцов продукции или той же выборки разными лабораториями. The way of weight coefficient determination based on the considering the specific component of measurement result accuracy, whose quantitative estimation reflects the inhomogeneity of research object and instability of its index properties, is proposed. For this purpose the notion of qualimetric uncertainty whose scope could be determined on the basis of the result scattering related to the research of various selections of production samples or the same selection by the different laboratories is employed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методика оцінювання достовірності вимірювального контролю паровмісту системою технічного зору
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Маловік, Костянтин; Нікішин, Володимир
  Розглянуто оцінювання достовірності результатів вимірювального контролю параметрів теплоносія за допомогою системи технічного зору на основі аналізу помилок першого та другого родів. Рассмотрено оценивание достоверности результатов измерительного контроля параметров теплоносителя с помощью системы технического зрения на основе анализа ошибок первого и второго рода. In the article is shown estimation of measurement control reliability during using a machine system vision by analyze errors of first and second type.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аспекти інформаційної технології відбору даних про напружено-деформований стан конструкційних матеріалів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Микитин, Галина; Іваницький, Ярослав; Штаюра, Степан; Дмитрів, Зіновій
  Розроблено ідеологію визначення параметрів напружено-деформованого стану (НДС) конструкційних матеріалів. Створено методологію вимірювання параметрів НДС засобами інформаційної технології відбору даних про об’єкт дослідження. Запропоновано системну модель метрологічного забезпечення вимірювання параметрів НДС матеріалів тензометричним методом. Разработано идеологию определения параметров напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкционных материалов. Создано методологию измерения параметров НДС средствами информационной технологии отбора данных об объекте исследования. Предложено системную модель метрологического обеспечения измерения параметров НДС материалов тензометрическим методом. Parameters determination ideology of the stress-strain state (SSS) structural materials was worked out. Measuring parameters methodology of the SSS per information technology data selection test subject was created. System model of measurement assurance of the SSS materials parameters measurement by strain method was introduced.
 • Thumbnail Image
  Item
  Формування вимог до методів оцінювання якості дизельного палива
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Столярчук, Петро; Шпак, Оксана
  Наведено класифікацію і стадії контролю показників дизельного палива, а також класифікацію методів контролю показників якості дизельного палива. Означено основні вимоги до методів оцінювання якості дизельного палива. Приведены классификация и стадии контроля показателей дизельного топлива. Также приведена классификация методов контроля показателей качества дизельного топлива. Указаны основные требования к методам оценки качества дизельного топлива. The classification and stages of diesel fuel index control are notified. The classification of methods of diesel fuel quality index control is also proposed. The main requirements to the methods of diesel fuel quality assessment are defined.
 • Thumbnail Image
  Item
  Прогнозування та реалізація магнетонечутливих термоелементів на основі термометричного матеріалу Zr1-хLuхNiSn
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Крайовський, Роман; Ромака, Володимир
  Досліджено температурні та концентраційні залежності питомого опору, коефіцієнта термо-ЕРС, а також енергетичні характеристики магнетонечутливого Zr1-xLuxNiSn у діапазоні Т = 80 ÷ 400 К. Исследованы температурные и концентрационные зависимости удельного сопротивления, коэффициента термо-ЭДС, а также энергетические характеристики нечувствительного к магнитному полю Zr1-xLuxNiSn в диапазоне Т = 80 ÷ 400 К. The temperature and concentration dependencies of resistivity, thermopower and also power descriptions of Zr1- xLuxNiSn semiconductor in range, T = 80 ¸ 400 K, were investigated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження зміни номінальної статичної характеристики термоперетворювачів у агресивних середовищах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Маньковська, Емілія; Микитин, Ігор; Скоропад, Пилип
  Розвинено методику визначення типу корозії чутливого елемента термоперетворювача опору в агресивному середовищі. Запропоновано моделі рівномірної та пітингової корозії. Развито методику определения типа коррозии чувствительного элемента термопреобразователя сопротивления в агрессивной среде. Предложено модели равномерной и питтинговой коррозии. The methodology of corrosion type definition of sensing element of resistive thermal converter in corrosive medium is developed. The models of even and pitting corrosion are suggested.