Фізико-математичні науки. – 2018. – №898

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць опублiковано результати оригiнальних наукових дослiджень з рiзних роздiлiв математики, фiзики та прикладних аспектiв цих наук, а також оглядовi статтi з нових перспективних напрямiв дослiджень i роботи з iсторiї та методологiї фундаментальних наук.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Фiзико-математичнi науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 898 – 84 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Фізико-математичні науки

Зміст


1
3
4
МАТЕМАТИКА
5
13
22
26
34
41
46
51
56
69
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА І МЕХАНІКА
74
ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА ФІЗИКА
78
83

Content


1
3
4
MATEMATIKA
5
13
22
26
34
41
46
51
56
69
PRYKLADNA MATEMATYKA I MEKHANIKA
74
TEORETYCHNA TA PRYKLADNA FIZYKA
78
83

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Система функцій, біортогональна з многочленами чебишова другого роду на замкнених кривих комплексної площини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Достойна, В. В.; Веселовська, О. В.; Сухорольський, М. А.; Dostoina, V. V.; Veselovska, O. V.; Sukhorolsky, M. A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Побудовано систему функцiй, якi бiортогональнi з многочленами Чебишова другого роду на замкнених кривих у комплекснiй площинi. Дослiджено властивостi цих функцiй та умови розвинення аналiтичних функцiй у ряди за многочленами Чебишова другого роду в комплексних областях. Наведено приклади таких розвинень. Крiм того, отримано комбiнаторнi тотожностi, якi мають самостiйний iнтерес.
 • Item
  Про стійкість розв’язків квазідиференціальних рівнянь
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Ільків, В. С.; Пахолок, Б. Б.; Пелех, Я. М.; Il’kiv, V. S.; Pakholok, B. B.; Pelek, Ya. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Отримано достатнi умови експоненцiйної стiйкостi та стiйкостi за умови постiйного збурення розв’язкiв квазiдиференцiальних рiвнянь у просторi узагальнених функцiй типу мiри.
 • Item
  Життєвий і творчий шлях геніального українського математика георгія вороного
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Горбачук, М. Л.; Пташник, Б. Й.; ІлькІв, В. С.; Horbachuk, M. L.; Ptashnyk, B. I.; Il’kiv, V. S.; Інститут математики НАН України; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України; Національний університет “Львівська політехніка”; Pidstryhach Institute of Mathematics National Academy of Sciences of Ukraine; Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics National Academy of Sciences of Ukraine; Lviv Polytechnic National University
  Висвiтлено життєвий i творчий шлях генiального українського вченого, свiтової слави математика Георгiя Вороного.
 • Item
  Фундаментальний розв’язок задачі коші для ультрапараболічного рівняння типу колмогорова з двома групами просторових змінних та виродженням на початковій гіперплощині
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Возняк, О. Г.; Івасишен, С. Д.; Мединський, І. П.; Voznyak, O. G.; Ivasyshen, S. D.; Medynsky, I. P.; Тернопільський національний економічний університет; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України; Національний технічний університет України “КПІ”; Національний університет “Львівська політехніка”; Ternopil National Economical University; Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics National Academy of Sciences of Ukraine; National Technical University of Ukraine “KPI”; Lviv Polytechnic National University
  Для ультрапараболiчного рiвняння типу Колмогорова з двома групами просторових змiнних та виродженням на початковiй гiперплощинi встановлено оцiнки приростiв за просторовими змiнними фундаментального розв’язку задачi Кошi та його похiдних.
 • Item
  Ортоптичні криві кубіки чирнгаузена
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Врублевський, І. Й.; Vrublevskyi, I. Y.; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy
  Виведено параметричнi рiвняння, якi описують ортоптичнi кривi кубiки Чирнгаузена. Побудовано їх графiки за допомогою комп’ютерної математичної системи MathCAD, дослiджено властивостi. Показано, що ортоптичнi кривi кубiки Чирнгаузена не описуються алгебраїчними рiвняннями другого порядку, як вказано в довiдковiй лiтературi. Виведено наближенi рiвняння, що описують ортоптичнi кривi кубiки Чирнгаузена у декартовiй системi координат з достатньою для практичного використання точнiстю
 • Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Несамоспряжена нелокальна крайова задача для оператора диференціювання парного порядку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Баранецький, Я. О.; Каленюк, П. І.; Сохан, П. Л.; Baranetskij, Ya. O.; Kalenyuk, P. I.; Sokhan, P. L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Дослiджено спектральнi властивостi несамоспряженої задачi, породженої нелокальними крайовими умовами для оператора диференцiювання порядку 2n. Вивчено випадки регулярних та нерегулярних за Бiркгофом двоточкових крайових умов. Побудовано систему кореневих функцiй задачi та елементи бiортогональної системи. Встановлено достатнi умови, за яких цi системи є повними та за деяких додаткових припущень утворюють базис Рiсса
 • Item
  Комп’ютерне моделювання локального температурного впливу на шкіру людини у динамічному режимі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Анатичук, Л. І.; Вихор, Л. М.; Кобилянський, Р. Р.; Каденюк, Т. Я.; Anatychuk, L. I.; Vykhor, L. M.; Kobylyansky, R. R.; Kadenyuk, T. Ya.; Інститут термоелектрики НАН та МОН України; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Nauky Str., Chernivtsi, 58029, Ukraine; Kotsyubynsky Str., Chernivtsi, 58012, Ukraine
  Наведено результати комп’ютерного моделювання циклiчного температурного впливу на шкiру людини у динамiчному режимi. Побудовано тривимiрну комп’ютерну модель бiологiчної тканини з урахуванням кровообiгу та метаболiзму. Як приклад, розглянуто випадок, коли на поверхнi шкiри прикрiплено робочий iнструмент, температура якого змiнюється за законом T(t) = A cos ωt у дiапазонi температур [−30 ÷ +30]◦C. Визначено розподiли температури у рiзних шарах шкiри людини в режимах охолодження та нагрiвання. Отриманi результати дають можливiсть прогнозувати глибину промерзання бiологiчної тканини за заданого температурного впливу.
 • Item
  Правила для українських авторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Конформні перетворення та їх застосування в інженерно-технічних дослідженнях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Федюк, Є. М.; Думанський, О. І.; Бекас, Б. О.; Процик, Ю. С.; Капран, І. Д.; Сохан, П. Л.; Fedyuk, Ye. M.; Dumanskyi, O. I.; Bekas, B. O.; Protsyk, Yu. S.; Kapran, I. D.; Sokhan, P. L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Національний лісотехнічний університет України; Lviv Polytechnic National University; Ukrainian National Forestry University
  Звпропоновано побудовану функцiю комплексної змiнної, згiдно з якою можна здiйснити конформне вiдображення зовнiшностi складного криволiнiйного контуру на зовнiшнiсть одиничного круга. Змiна вiдповiдних параметрiв у функцiї дає змогу отримати рiзнi типи важливих вiдображень.
 • Item
  Концентрація напружень біля кругового отвору в ортотропних пластинках з урахуванням деформації зсуву
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Лазько, В. А.; Махніцький, Р. М.; Лозбень, В. Л.; Бродяк, О. Я.; Гук, В. М.; Lazko, V. A.; Makhnitskyi, R. M.; Lozben, V. L.; Brodyak, O. Ya.; Huk, V. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто задачу визначення концентрацiї напружень у полярно-ортотропнiй пластинi iз круглою апертурою. Задача розв’язується наближеними варiацiйними методами. Проаналiзовано вплив на напружений стан механiчних та геометричних параметрiв пластини.
 • Item
  Локально-зв’язні континууми як границі послідовностей вкладень відрізка в простір
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Олексів, І. Я.; Oleksiv, I. Ya.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Доведено, що для довiльного локально-зв’язного обмеженого континуума в евклiдовому просторi En, n ≥ 2 iснує послiдовнiсть вкладень вiдрiзка [0; 1] у простiр, яка рiвномiрно збiгається до неперервного вiдображення вiдрiзка [0; 1] на континуум.
 • Item
  Біортогональні системи розв’язків рівняння Гельмгольца в циліндричній системі координат
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сухорольський, М. А.; Достойна, В. В.; Веселовська, О. В.; Sukhorolsky, M. A.; Dostoina, V. V.; Veselovska, O. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Побудовано систему розв’язкiв рiвняння Гельмгольца у цилiндричнiй системi координат у виглядi однорiдних полiномiв за двома бiортогональними системами функцiй.
 • Item
  Віталій Якович Скоробогатько: деякі із віх творчого життя
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Новіков, Л. О.; Novikov, L. O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвiтлено окремi епiзоди творчого життя видатного українського математика Вiталiя Яковича Скоробогатька.
 • Item
  Титульна сторінка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)