Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2006. – №557

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького та наукового складу Національного університету «Львівська політехніка». Розглянуто питання теорії та проектування радіоелектронних кіл та пристроїв, НІЧ-діапазону, систем телекомунікації, а також математичного моделювання та біометричні прилади.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – № 557 : Радіоелектроніка та телекомунікації / відповідальний редактор Л. Недоступ. – 196 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Аналіз режимів генерування і перетворення частоти в транзисторному автодині
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Желяк, Р. І.; Мелень, М. В.; Павлов, Б. П.; Самсонюк, О. В.
  Апроксимовано характеристики польового транзистора, визначено крутості для генерування, підсилення і перетворення частоти залежно від нормованого опору навантаження. In this article characteristics of field-effect transistor had been approximated and dependencies of generation slope, gain and frequency of conversion via normalized load resistance was plotted.
 • Item
  Аналіз доцільності побудови сенсорів мікроелектромеханічних систем на активних напівпровідникових елементах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Матвійків, М. Д.; Лобур, М. В.; Теслюк, В. М.; Матвійків, Т. М.
  Проаналізовано доцільність побудови сенсорів мікроелектромеханічних систем (МЕМСів) на активних напівпровідникових елементах–діодах та транзисторах. Analyzed expediency the structure of the microelectromechanical systems (MEMS) sensors on the active semiconductors - diodes and the transistors.
 • Item
  Комплексування інформації у пасивних широкосмугових супутникових системах дистанційного зондування на основі багаторівневого методу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Прудиус, І. Н.; Лазько, Л. В.; Голотяк, Т. С.; Семенов, С. О.
  Запропоновано новий метод комплексування даних у багатоканальних супутникових системах дистанційного зондування, властивості якого було перевірено на основі даних, отриманих за допомогою супутника Landsat 7 ETM +. Перевага запропонованого методу полягає у застосуванні багаторівневого підходу до комплексування інформації у різних спектральних діапазонах і була підтверджена порівнянням з системами без комплексування або з комплексуванням на рівні даних. In this paper the new approach of data fusion in the multi channel satellite systems of remote sensing, which properties were test on the base of real Landsat 7 ETM + satellite, data is oposed. The advantage of proposed method consists in the multilevel approach of data fusion application in different spectral diapasons and it was approved by comparing with systems without fusion or with fusion on the data level.
 • Item
  Системне параметрично-структурне моделювання процесів забезпечення якості та надійності радіоелектронних пристроїв
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Недоступ, Л. А.; Кіселичник, М. Д.; Бобало, Ю. Я.; Лазько, О. В.
  Наведено системний аналіз процесів формування заданих властивостей радіоелектронних пристроїв за допомогою проведення технологічних та контрольних процедур. Запропоновані варіанти формалізації і математичного моделювання цих процесів з оцінкою їх функціональної ефективності у сенсі забезпечення надійності виробів. The system analysis of electronic devices predicted properties forming processes by the way of technological and control procedures performing are given. The cases of formalization and mathematical modeling of this processes with their efficacy estimation are proposed.
 • Item
  Біомедична радіоелектроніка
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Сторчун, Є. В.; Янгурський, К. І.; Гліненко, Л. К.; Атаманова, І. В.
  Виконано моделювання залежності пульсових сигналів від притискання перетворювача до тіла людини, а також дослідження міжзональних відмінностей умов реєстрації сигналів у полісфігмометрії. Отримано результати імітаційного моделювання динаміки характеристик пульсових сигналів для різних умов реєстрації. Pulse signal dependence upon a transducer pressure on human person is modeled, and interzonal difference in conditions of signal registration in polysfigmography are studied. The results of imitation design of dynamics of descriptions of pulse signals for different terms of registration of signals are carried on
 • Item
  Алгоритм розділювальної функційної декомпозиції методом q-розбиття
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Рицар, Б. Є.; Швай, А. Ю.
  Запропоновано алгоритм розділювальної декомпозиції булевих функцій, який грунтується на процедурі q-розбиття мінтермів. Порівняно з відомими алгоритмами відрізняється простотою комп’ютерної реалізації завдяки використанню декомпозиційних клонів. The separating decomposition algorithm of Boolean functions which is based on q-Partition minterms procedure has been proposed. Easy realisation in the shape of computer program because of using decompositional clone is its advantage.
 • Item
  Аналіз конфігурації та параметрів DWDM систем оптичних магістральних трактів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Климаш, М. М.; Демидов, І. В.; Чайковський, І. Б.
  Розглянуто проблеми аналітичної оцінки якості функціонування DWDM-систем і запропоновано шляхи оптимізації параметрів оптичних DWDM-трактів на основі програмної моделі. The problems of an analytical estimation of DWDM systems’ operation quality are considered and the ways of DWDM baseband transmission paths parameters optimization on the basis of programmatic model are proposed.
 • Item
  Метод формування рівнянь лінійних параметричних кіл
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Шаповалов, Ю. І.; Гуляйгродський, А. Є.
  Розглянуто метод формування математичної моделі лінійного параметричного кола у вигляді лінійного диференціального рівняння зі змінними у часі коефіцієнтами, що зв’язує вхідний сигнал та відгук на нього. Considers the method of forming the mathematical model of the linear parametric circuit in the form of a linear differential equation with the coefficients variable in time which couples the input signal and the response to it.
 • Item
  Синтез і проектування асоціативного суматора системи залишкових класів в базисі Галуа
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Круцкевич, Н. Д.; Николайчук, Я. М.
  Проведено аналіз існуючих алгоритмів виконання операцій підсумовування в базисі Галуа за модулем, що використовуються в сучасній обчислювальній техніці. Запропоновано метод асоціативного підсумовування та синтезовано структуру асоціативного суматора за модулем в базисі Галуа та виконано його схемотехнічне проектування. The analysis of existent algorithms of implementation of operations of that is sad is conducted in the base of Galois on the module, that is used in modern to the computing engineering. The method of that is associative sad is offered and synthesized the structure of the associative summarizing on the module in the base of Galois and it is executed his circuit technique design.
 • Item
  Побудова високопродуктивних обчислювальних модулів для спеціалізованих систем акустичної локації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Спіченков, С. Ю.
  Запропоновано побудову апаратних високопродуктивних обчислювальних модулів для багатоканальних спеціалізованих систем локації джерел акустичних сигналів. Наведено можливість комплексного використання під час побудови цих модулів як швидкодіючих спеціалізованих процесорів цифрової обробки сигналів, так і сучасних високопродуктивних програмованих логічних інтегральних схем для обробки сигналів у форматі акселераторів цифрової обробки сигналів. The structure of high-performance computing hardware module for multi-channel specialized system of acoustic location is proposed. Shown is the possibility of complex usage of high-speed specialized digital signal processors as well as up-to-date high-performance field programmable gate arrays in building of such modules for processing of signals in form of digital signal processing accelerators.
 • Item
  Зниження шумового порога фазового автопідстроювання частоти
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Боднарєв, А
  Наведено результати дослідження модифікованого пристрою фазового автопідстроювання частоти, який зберігає працездатність за значного зменшення вхідного відношення сигнал-шум під час приймання частотномодульованого сигналу. The results of research of the modified phase locked loop device, which one saves operating capability at considerable reduction of an input signal - noise ratio at receiving of a frequency modulated signal, are presented in this paper.
 • Item
  Нелінійні властивості фотонних кристалів: симуляційні методи передбачення релаксаційних напружень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Павлиш, В. А.; Закалик, Л. І.; Корж, Р. О.
  Проаналізовано нелінійні властивості фотонних кристалів залежно від вибору матеріалу та методів їх отримання, а також фактори, які призводять до погіршення коефіцієнта нелінійності під час виготовлення та їхньої реалізації в комунікаційних системах. Analysis of non-linear properties of photon crystals depending on material choice and fabrication methods is conducted in current work. Factors leading to coefficient of nonlinearity decrease during their fabrication and during their application in communication systems areanalysed as well.
 • Item
  Шляхи підвищення пропускної спроможності метеорного каналу зв’язку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Антіпов, І. Є.
  Розглянуто можливість підвищення пропускної спроможності метеорного радіозв’язку шляхом застосування змінної швидкості передачі та багатошвидкiсної передачі. Цей метод дає змогу видобувати з сигналу різний обсяг інформації залежно від співвідношення сигнал-шум в місці приймання. The opportunity of meteor-burst radio communication throughput increase by application of variable date transfer rate and multi-mode transfer rate is considered. This method allows to take from a signal various information part, depending from signal-to-noise ratio in reception point.
 • Item
  Аналіз радіолокаційних сигналів з використанням частотно-часового розподілу, здобутого із короткочасних біспектральних оцінок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Тоцький, О.
  Запропоновано новий підхід до частотно-часового аналізу радіолокаційних сигналів, відбитих від рухомих об’єктів. Запропонований підхід засновано на розрахунках короткочасних біспектральних оцінок, які виділені з прийнятого радіолокаційного сигналу за допомогою ковзного вікна, та відновленні частот, зв’язаних за фазами. Когерентний радіолокатор, що працює у неперервному режимі, було застосовано для вимірювання нестаціонарних сигналів, одержаних від таких об’єктів, як металева сфера, що гойдається, та людина, котра крокує. Одержані частотно-часові розподіли зв’язаних за фазами гармонік можна рекомендувати як нові інформативні ознаки для радіолокаційних систем автоматичного розпізнавання об’єктів. A new approach to time-frequency analysis of radar echo signals obtained from moving targets is considered. The proposed approach is based on the assessing of time-varying bispectrum estimates that permits to restore phase-coupled frequencies including in transient sequences separated from the total radar backscattered signal by a sliding window. A coherent and continuous-wave radar has been used for measuring non-stationary signals backscattered by moving objects like a swinging metallic sphere or a walking human. The obtained timefrequency distributions of phase-coupled harmonics can be recommended as a new information feature in automatic radar target recognition systems.
 • Item
  Особливості формування сканувального растра під час дослідження динамічних мікрооб’єктів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Туркінов, Г. О.; Шклярський, В. І.
  Розглянуто способи формування сканувального растра на екрані електронно-променевої трубки під час дослідження динамічних мікрооб’єктів. Запропоновано активний режим формування сканувального растра. Активний режим враховує тривалість перехідного процесу переміщення сканувальної плями за покрокової розгортки. The means of scanning raster generation on the CRT screen at investigation of dynamic microobjects are considered. Active regime of scanning raster generation is proposed. Active regime takes account of the transient duration of the step-by-step scanning spot moving.
 • Item
  Трансформуючі властивості відрізка зв’язаних ліній передачі з двостороннім симетричним навантаженням
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Оборжицький, В. І.
  Розглядаються властивості лінійного високочастотного чотириполюсника, утвореного відрізками двох ліній передачі з електромагнітним зв’язком між ними та з реактивними навантаженнями на протилежних кінцях одного з відрізків, за умов забезпечення заданого значення фазового зсуву високочастотного сигналу та узгодження. Запропоновано метод розрахунку електричних параметрів елементів схеми з компенсацією впливу різниці фазових швидкостей парної і непарної мод. The transform properties of the linear microwave four-pole formed by two-coupled transmission lines with the reactive loads, which are connected to opposite ends of one line segment, are considered. The method for this circuit electrical parameters calculation with possibility to compensate the effect of difference of even and odd mode phase velocities is proposed.
 • Item
  Подвійні шари магнітних зарядів як носії інформації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Пеленський, Р. А.
  Досліджено механізми побудови подвійних шарів магнітних зарядів на основі розгляду у взаємозв’язку спінових і магнітних полів, що супроводжують процеси збурення спінового континууму внаслідок розривів суцільного середовища, і створено відповідні математичні моделі. The mechanisms of forming double layers of magnetic charges was explained on the bases of the consideration of mutual relationship of spin and magnetic fields that accompany the process of the disturbance of spin continuums due to breaches of continuous medium appropriate mathematical models were developed
 • Item
  Визначення швидкості руху динамічного мікрооб’єкта у телевізійній сканувальній мікроскопії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Матієшин, Ю. М.
  Вирішено проблему визначення швидкості динамічних мікрооб’єктів у галузях біології та медицини, а також у деяких технологічних процесах за допомогою засобів телевізійної сканувальної мікроскопії в режимах однотактного та двотактного сканування. Наведено результати аналізу процесу сканування. Paper is dedicated to the problem of dynamic micro objects velocity determination in biology and medicine branches and also in some technological processes with the television scanning microscopy means assistance in single time and double time scanning modes. Scanning process analyses results are given.
 • Item
  Застосування конверторів від’ємного опору в радіотехнічних пристроях
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Бучма, І.; Проць, Р. В.; Селенистий, К. С.
  Розглянуто застосування конверторів від’ємного опору з метою покращання характеристик коливних кіл і генераторів з гіраторами і регуляторів фазового зсуву. Показано можливість побудови частотно незалежних широкодіапазонних регуляторів фазового зсуву з малою нелінійністю амплітудних і фазових залежностей. Application of converters of negative resistance with a purpose improvement of characteristics of oscillate circuits and generators with gyrators and regulators of phase changes are considered. Possibility of construction frequency independent wide-band regulators of phase changes with small nonlinear of amplitudes and phase distortions are shown.
 • Item
  Побудова математичних та імітаційних моделей для визначення структурної надійності інформаційних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Климаш, М. М.; Павлюк, Р. В.; Павлюк, В. В.
  Розглянуто проблеми розробки математичних та імітаційних моделей для аналізу надійності інформаційних систем, наведено загальну архітектуру імітаційної моделі та приклад її застосування. The scope of the paper includes a review of base problems related to the creation of mathematical and imitating models for the analysis of informational systems reliability; a general architecture of imitating model has been presented and its usage as well.