Держава та армія. – 2013. – №752

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії України та її державності і національним Збройним cилам. Виходить у двадцять перший раз. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України. Цей випуск також містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Зовнішньополітична та військова агресія Росії щодо незалежності України у ХХ ст.: історія і сучасність”, що відбулась в університеті 19–20 червня 2012 р.

Держава та армія : [збірник наукових праць], присвячено 85-річчю професора Л. Є. Дещинського / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор С. В. Терський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 752 : Держава та армія / відповідальний редактор С. В. Терський. – 228 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Зміст до Вісника "Держава та армія" № 752
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Держава та армія" № 752
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Українці Росії у ХХІ ст.: далі під імперським пресом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гнатюк, В. Р.
  Розглянуто головні тенденції життєдіяльності української діаспори в Російській Федерації у ХХІ ст. Зроблено висновок про те, що як і за часів Радянського Союзу, українська людність тут зазнає з боку влади брутальної дискримінації, політично вмотивованих обмежень і заборон у здійсненні національно-культурної та релігійної діяльності, що зумовлює прискорення й поглиблення її асиміляції з російським етносом. The main tendencies of the activities of Ukrainian diaspora in Russian Federation have been considered in the article. The conclusion has been drawn that like in the Soviet Union the Ukrainians are severely discriminated there by the state power, they are also limited in their cultural and religious activities for political reasons. All this accelerates the process of their assimilation with the Russian ethnic group.
 • Item
  Таємний протокол між УНР та Австро-Угорщиною від 8.02.1918 р.: проблема автентичності тексту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Уська, У. Р.
  На основі вивчення текстів Таємного протоколу від 8.02.1918 р., які перебувають у науковому обігу, у роботі зроблено спробу довести, що усі франкомовні тексти документа є автентичними та ідентичними, а його україномовні варіанти мають сурогатне походження. In the article, being based on the study of the texts of the Secret Protocol from 8.02.1918, which are in scientific circulation, an attempt was made to prove that all the French texts in the document are authentic and identical and their Ukrainian variants are of a substitute origin.
 • Item
  Взаємовідносини УНР і більшовицького Раднаркому у контексті загарбницької політики Росії стосовно України після проголошення Третього Універсалу Центральної Ради
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Барановська, Н. М.
  Розглядаються процеси проголошення та утвердження Української Народної Республіки, її боротьба проти агресивних планів більшовицької Росії щодо захоплення влади на теренах України в листопаді 1917 – січні 1918 рр. The article considers the processes of proclamation and consolidation of Ukrainian National Republic, its struggle against the aggressive plans of bolshevist Russia concerning the seizure of power on the territory of Ukraine in November 1917 – January 1918.
 • Item
  США у воєнних конфліктах зламу ХІХ–ХХ ст. в оцінках американської історіографії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Питльована, Л. Ю.
  Аналізується інтерпретація участі та ролі США у воєнних конфліктах кінця ХІХ – початку ХХ ст. в американській історіографії. Досліджуються погляди американських професійних істориків та історіографічних шкіл щодо причин та наслідків участі США в іспано-американській війні 1898 р. та у процесі завоювання Філіппінських островів, розвитку сухопутних військ та військово-морського флоту у цей період. The article is devoted to the analysis of the interpretations of the United States’ role and participation in war conflicts at the end of ХІХ and the beginning of ХХ century in American historiography. The views of professional historians on causes and consequences of the United States’ participation in the Spanish-American war in 1898, the conquest of Philippines, the development of American Land Forces and Navy are investigated.
 • Item
  Завдання історичної освіти у вимірі сучасних інтеграційних процесів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Вербицька, П. В.
  Історична освіта в Україні в сучасних умовах наповнюється особливим змістом, виконуючи важливу роль у процесі інтеграції суспільства, сприяючи інтелектуальному розвитку особистості, допомагаючи молоді розуміти сучасність і готуючи особистість до життя у демократичному суспільстві. History education in Ukraine acquires a special meaning under the modern conditions as it plays an important role in the process of society integration, helping the youth to understand the modern life and preparing an individual for the life in democratic society.
 • Item
  "Своя" Україна та "інша" Галичина у російській громадській думці 1990-х рр.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Банах, В. М.
  Здійснено спробу окреслити уявлення про незалежну Україну в світоглядних конструкціях відомих російських інтелектуалів, які представляли магістральні напрями пострадянської російської громадської думки. An attempt to outline the idea of independent Ukraine in ideological works of Russian intellectuals, who represented the main directions of post-Soviet Russian public opinion, has been made in the article.
 • Item
  Роль культурно-мистецьких заходів, які проводились військовослужбовцями Збройних сил України, в євроінтеграційних процесах (1992–2011 рр.): історичний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Романовський, Я. Я.
  Досліджується роль військової культури у євроінтеграційних процесах в умовах реалізації державою європейського вибору. The article examines the role of military culture in the process of European integration in terms of state’s implementation of the choice of European integration.
 • Item
  Погром українського самвидаву початку 1970-х рр.: передумови та наслідки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Стасюк, І. М.
  Проаналізовано причини, хід та наслідки погрому українського самвидаву початку 1970-х рр. Reasons, movement,and consequences of the destruction of the Ukrainian Samizdat at the beginning of 1970th are analysed.
 • Item
  Збройний опір ВО "Буг" окупаційним режимам на території Жовківщини в 1944–1945 рр. (за сторінками підпільного видання ОУН "Стрілецькі вісті")
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Конюхов, С. В.
  На основі аналізу повідомлень періодичного видання політвиховного відділу ШВО "Буг" (штаб військової округи) "Стрілецькі вісті" зроблено висновки про особливості збройного опору ВО "Буг" окупаційним режимам на території Жовківщини. Вказано на те, що ВО "Буг" у роки Другої світової війни боролася на три фронти. Бойові дії цієї організації супроводжувалися значними втратами, однак вояки готові були на все заради здобуття незалежності України. In the article the conclusions about the peculiarities of armed revolution of MD (military district) "Bug" against the occupation regime in Zhovkva region has been drawn on the basis of analysis of periodical reports of political and educational department of HMD "Bug" (Headquarters of Military District) in "Shooters’ news". It has been pointed out that the MA "Bug" was fighting on three battle lines during World War II. The military operations of this organization were accompanied by significant losses, but the soldiers stood ready for anything to gain the independence of Ukraine.
 • Item
  Військово-історичні чинники прориву оточеної 1-ї танкової армії Вермахту на півдні Тернопільської області у квітні 1944 р.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Семенів, О. Є.
  Розглянуто питання проведення Червоною армією оточення 1-ї німецької танкової армії під м. Кам’янець-Подільським та чинники успішного виходу німецьких військ з оточення через територію Тернопільської області. In the article, the question of encirclement of the 1st German Panzer Army near Kamyanets-Podilsky by the Red Army is overviewed and the factors of the successful escape of the German Armies from the encirclement across the Ternopol territory are analyzed.
 • Item
  Карпатська Січ: від парамілітарного формування – до національної армії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Буковський, І. В.
  Розглянуто умови, причини та характер утворення Карпатської Січі, її перетворення з парамілітарних гуртків у національне військо та його боротьба з захисту Карпатської України. The conditions, causes and nature of formation of the Carpathian Sich, its conversion from paramilitary circles into a national army and also its struggle to protect Carpathian Ukraine are considered.
 • Item
  Збройні формування ОУН напередодні Другої світової війни
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Лісіна, С. О.
  Проаналізовано праці українських та зарубіжних дослідників, які висвітлюють проблеми військово-організаційної діяльності ОУН 1939 року, та з’ясовано організаційні перспективи подальшої участі ОУН у веденні бойових дій. The work of Ukrainian and foreign researchers who cover the military and organizational problems of the OUN in 1939 has been analyzed in the article. The organizational prospect of further participation of OUN in military operations has been found out.
 • Item
  Польська аграрна реформа та її реалізація у 20-х рр. ХХ ст. на західноукраїнських землях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Виздрик, В. С.
  Розглянуто питання впровадження урядової аграрної реформи у Західній Україні у міжвоєнний період шляхом парцеляції, що сприяла виникненню господарств фермерського типу, насамперед господарств польських осадників. Реалізація аграрної реформи не зупинила процесу здрібнення селянських землеволодінь, а також вкрай загострила соціальні та національні суперечності між українським й польським населенням краю. The article overviews the implementation of the governmental agrarian reform in Western Ukraine in the interwar period conducted by parcelling, which contributed to the appearence of farming households, especially households of the Polish colonists. The implementation of the agrarian reform did not stop the process of rural land assets’ diminishing and the extremely aggravated social and national contradictions between the Ukrainian and the Polish population of the province.
 • Item
  Збройний конфлікт: теоретичні основи перспективності продовження боротьби за українську державність (1920–1939 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мельник, Р. П.
  Розглянуто теоретичні проблеми, пов’язані з майбутнім збройним конфліктом та участю у ньому українського народу у науково-теоретичних і мемуарно-аналітичних працях військових дослідників міжвоєнної доби. The article deals with theoretical issues, which are discussed in the scientific, theoretical, memoir, and analytical works of military researchers of the interwar period, and which are related to the future armed conflict and to the Ukrainians’ participation in it.
 • Item
  Форми і методи більшовицького терору на Україні у 1920–1930-х рр.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Прокіп, Н. З.
  Аналізуються форми, методи і способи встановлення більшовицького терору на території України у 1920–1930-х рр., тобто радянізація населення України, активне насадження більшовизму шляхом терору. Показано основні форми більшовицького терору і притаманні цим формам методи терору. Результат такого аналізу покаже рівень впливу радянських карально-репресивних органів на населення України, наслідки їх діяльності. This article analyzes the forms, methods, and the means of establishment of the Bolshevik terror in Ukraine in 1920–1930's, i.e. “Sovietization” of Ukraine's population, active intrusion of Bolshevism by means of terror. The subject of our study is to show the basic forms of the Bolshevik terror and methods, which are typical of them. The result of this analysis shows the influence of the Soviet penal repression towards the population of Ukraine, and the consequences of their activities.
 • Item
  Українська військова еміграція у Польщі (1921–1924 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Скорич, Л. В.
  Досліджено перебування українських вояків на території Польщі після поразки національно-визвольного руху 1917–1921 рр. Звернуто увагу на моральний та матеріальний чинники, що вплинули на становище інтернованих частин УНР в еміграції. The article investigates the stay of the Ukrainian troopers on the territory of Poland after the defeat in national liberation movement in 1917-1921. The attention is paid to the moral and material factors, which influenced the interned units of UNR in emigration.
 • Item
  Військово-політичне становище на українських землях на початку 1920-х рр. та створення Української військової організації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Галайко, Б. М.
  Проаналізовано військово-політичне становище на українських землях на початку 1920-х років та створення Української військової організації, яка продовжила визвольну боротьбу українців за здобуття власної держави. Military and political situation on the territory of Ukraine at the beginning of 1920th and the formation of Ukrainian military organization which continued the liberation struggle of Ukrainians for the obtaining of the own state have been analyzed.
 • Item
  Діяльність Департаменту політичної інформації уряду УНР в еміграції у 1921 р.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Плазова, Т. І.
  Розглядається діяльність Департаменту політичної інформації уряду УНР на теренах Польщі у 1921 р. Аналізуються організаційний устрій, основні завдання, методи та напрями його діяльності. In this article, we examine the activity of the Department of Political Information of the UPR government on the territory of Poland in 1921. The organization system, main tasks, methods, and directions of the Department’s activity are analyzed.