Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2010. – №685

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. У віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об`єктів процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп`ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 685 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / відповідальний редактор М. В. Лобур. – 200 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Модель семантики в лінгвістичній теорії Functional Discourse Grammar
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Романюк, А. Б.; Романишин, М. М.
  Проаналізовано семантичну модель у лінгвістичній теорії Functional Discourse Grammar і запропоновано алгоритм її практичної реалізації. This paper deals with semantic model analysis in the Functional Discourse Grammar linguistic theory and the algorithm of its practical implementation.
 • Item
  Дослідження впливу конструкцій анкерів на роботу ємнісних акселерометрів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Теслюк, В. М.; Каркульовський, Б. В.
  Досліджено вплив конструктивних особливостей анкерів на вихідні параметри ємнісних конструкцій інтегральних акселерометрів.The article analyzes anchors influence of structural features on capacitive accelerometers integral structures output parameters.
 • Item
  Моделювання середовищ із заданим коефіцієнтом заломлення на основі характеристик розсіяння електромагнітного поля
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Андрійчук, М. І.
  Для створення середовища із заданим коефіцієнтом заломлення пропонується поєднання асимптотичного підходу до розв’язання відповідної дифракційної задачі та числового розв’язування отриманих інтегральних рівнянь. Близький до заданого коефіцієнт заломлення формується за рахунок зміни електрофізичних і геометричних параметрів малих включень у задане середовище. Початкову дифракційну задачу розв’язано за припущення 1 ka << , da >> , де a – розмір окремого включення, а d – відстань між ними. На поверхні малих включень задано граничні умови імпедансного типу. Результати числового моделювання збігаються із теоретичними положеннями, що уможливлює числову реалізацію методу створення середовищ із заданим коефіцієнтом заломлення. Combination of the asymptotical approach for solving the initial diffraction problem and numerical solution of the received integral equations is applied to creating the media with desired refraction coefficient. The obtained refraction coefficient, close to the desired one, is created by change of electrophysical and geometrical parameters of small particles embedded in given media. The initial diffraction problem is considered under the assumptions 1 ka << , da >> , where a is the size of the particle and d is the distance between the neighboring particles. Impedance boundary conditions are assumed on the boundaries of small particles. The results of numerical simulation show good agreement with the theory. They open a way to numerical implementation of the method for creating media with a desired refraction coefficient.
 • Item
  Дослідження точності методів визначення ефективності шумозахисних бар'єрів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Мельник, М. Р.
  Наведено результати дослідження точності методів визначення ефективності шумозахисних бар’єрів. Розроблено і реалізовано підсистему порівняння методів визначення ефективності шумозахисних бар’єрів. The results of the study of accuracy determining methods of the noise control barriers performance. Subsystem for comparing the effectiveness of noise control barriers was developed and implemented methods.
 • Item
  Моделювання статистичних характеристик технологічних процесів
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2010) Мотика, І. І.; Недоступ, Л. А.; Нестор, Н. І.
  Розглянуто можливості моделювання статистичних характеристик технологічних процесів на етапах їх проектування. Моделі дають змогу формувати достатньо складні схеми технологічних процесів, орієнтовані на обчислення статистичних характеристик із застосуванням апарату характеристичних функцій. Possibility of modeling statistical characteristics of technological processes at the syages of their design is considered in the paper. Models of technological operations enabling formation of difficult schema of technological processes are examined. Models are oriented to calculation of statistical characteristics with application of characteristic functions.
 • Item
  Інформаційно-розрахунковий метод для визначення теплофізичних характеристик композитних матеріалів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Кужидловський, К.; Лобур, М. М.; Фармага, І. В.; Матвійків, О. М.
  Розроблено методику визначення теплофізичних характеристик, зокрема коефіцієнта теплопровідності, питомої теплоємності та густини на основі моделювання розподілу температурного поля в неоднорідних матеріалах. The work is devoted to the development of applied methodology for determination of thermophysical parameters of composite materials.
 • Item
  Математична модель нейронної схеми типу "K-winners-take-all" обробки дискретизованих сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Тимощук, П. В.
  Пропонується математична модель нейронної схеми типу “K-winners-take-all” (KWTA), призначеної для ідентифікації К максимальних серед N невідомих дискретизованих сигналів, де NK1 <≤ . Від аналогів модель відрізняється високою роздільною здатністю, обчислювальною простотою, здатністю обробляти сигнали з довільного скінченного діапазону, властивістю збереження упорядкованості сигналів. Mathematical model of discrete-time K-winners-take-all (KWTA) neural circuit that can identify K maximal from N unknown signals, where NK1 <≤ is proposed. In contrast to existing analogs the model has high resolution, calculation simplicity, it can process signals located in arbitrary finite range and possesses signal ordering preserving property.
 • Item
  Розподіл обмежених ресурсів в управлінні проектами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Верес, Ю. О.
  Проаналізовано та описано основні моделі та методи розподілу обмежених ресурсів в управлінні проектами. Розглянуто методи розподілу обмежених ресурсів із застосуванням календарного планування, пріоритетів і конкурсів. Також розглянуто основні методи розподілу обмежених ресурсів між проектами портфеля проектів. In the article are analyzed and described basic models and methods of division limited resources in a management projects. The methods of division limited resources are considered with application of the calendar planning, priorities, and competitions. The basic methods of division limited resources are also considered between the projects of brief-case of projects.
 • Item
  Потокові моделі транспортної мережі міста
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Мазур, В. В.
  Розглянуто потокові моделі для аналізу транспортної мережі міста і планування розподілених транспортних потоків. Thе flow models for the analysis of the city transport network and distributive transport flows planning are considered in this paper.
 • Item
  Розширення алгебри алгоритмів аксіомами операцій циклів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Овсяк, О. В.
  У розширення класичної алгебри алгоритмів, отримане введенням операції багатозначного елімінування, впроваджено нове розширення. На рівні алфавіту нововведеннями є впровадження в алфавіт спеціальних унітермів, якими є унітерм ознаки повернення у цикл та умовний унітерм циклу. На рівні означень операцій нововведеннями є аксіома введення і виносу унітерма в область дії операції циклічного секвентування, аксіома введення і винесення унітерма у та за область дії операції циклічного елімінування, аксіома введення і винесення унітерма у та за область дії операції циклічного паралелення. In expanding the known classical algebra algorithms received meaningful input operations elimination, introduced a new extension. At the level of innovation is the introduction of the alphabet in special unitermiv, what are the signs uniterm return cycle and conditional uniterm cycle. At the level of innovation definitions of operations is an axiom uniterma input and output in the region of the operation cyclic sequencing, axiom input and output uniterma in scope and with the operationcyclic elimination, input and output axioms uniterma in scope and operation cyclic paralleling.
 • Item
  Дослідження,моделювання та проектування складних мереж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Пасічник, В. В.; Іванущак, Н. М.
  Здійснено огляд емпіричних та теоретичних результатів досліджень складних мереж. Наведено основні характеристики, на основі яких вивчаються топологія та еволюція у часі мереж, що виникли в результаті життєдіяльності людини. Зосереджено увагу на динамічних властивостях Інтернету та на аналізі поведінки в часі його основних характеристик. Досліджено топологію локальної комп’ютерної мережі BW-Star & Fox Net в місті Чернівці. There was given review of empirical and theoretical research results of complex networks. There are the main characteristics by which we study the topology and evolution of networks in time, which are the result of human activity. Focus on the dynamic properties of the Internet and on analysis of behaviour in time of its basic characteristics. There was investigated the topology of local computer network BW-Star & Fox Net in Chernivtsy.
 • Item
  Цифрове опрацювання візуальних зображень з метою ефективного відділення об'єктів від фону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Олексів, М. В.
  Розглянуто спосіб цифрового опрацювання візуальних зображень з метою ефективного відділення об'єктів від фону. Спосіб полягає у специфічному поєднанні операцій фільтрації і вирівнювання гістограми зображення. Полегшено відділення об'єктів від фону на зображеннях, отриманих за різних природніх умов. The digital visual images processing method for effective objects extraction from the background is considered. The method consists in a specific combination of filtering operations and histogram equalization. It facilitates objects extraction from background in the images, which are obtained in different environmental conditions.
 • Item
  Алгоритмічна оцінка оптимальності результатів кластеризації за критерієм відстані
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Стех, Ю. В.; Сардіх, Файсал М. Е.; Керницький, А. Б.; Домброва, М. С.
  Запропоновано алгоритмічний підхід до оцінки оптимальності результатів кластеризації за критерієм відстані. Підхід ґрунтується на розв'язанні двокритеріальної оптимізації за допомогою побудови та оцінювання критеріїв оптимальності у вигляді індексних функцій. The algorithmic approach to the evaluation optimality of clustering results by distance criterion is proposed. The approach is based on solving two-criterion optimization by building and evaluating the optimality criteria in the form of index functions.
 • Item
  Взаємозв'язок ефективних дискретних гармонічних перетворень на основі циклічних згорток для обсягів 2 степінь n
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Процько, І. О.
  Розглянуто узагальнений підхід ефективного обчислення дискретних гармонічних перетворень для обсягів цілого степеня два на основі циклічних згорток. Проаналізовано твірний масив дискретної базисної матриці для гармонічних перетворень. Визначено взаємозв'язок твірних масивів та структур базисних матриць між дискретними гармонічними перетвореннями. The general method of efficient computation discrete harmonic transforms for size the integer power of two on base of circular convolutions is considered. Hash array discrete basis matrixes of harmonic transforms are analysed. Interconnection hash arrays and structures of basis matrix between harmonic transforms are determined.
 • Item
  Модифікація моделі управління колективними проектами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Лебедєва, О. О.
  Вдосконалено модель управління розподіленим колективним проектом для концептуального рівня проектування, яка на відміну від існуючих, через більшу кількість вхідних даних та кінцевих результатів, забезпечує розподіл ресурсів і робіт між учасниками проектування та підтримку спільної роботи в гетерогенному розподіленому середовищі. Distributed project model for conceptual design level is improved. Such model, which unlike existing ones, through more input data and final results, provides resources and work distribution between design participants and collaborative work support in distributed heterogeneous environments.
 • Item
  Методи і засоби проектування мікропотокових МЕМС типу Lab-Chip
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Лобур, М. В.; Матвійків, О. М.; Дмитришин, Б. Б.; Файтас, О. І.
  Запропонована модель динаміки потоку для рідинних МЕМС. Розглянуто методи і засоби автоматизованого проектування рідинних мікропотоків. Проаналізовано можливості САПР для моделювання та оптимізації потоку рідини в мікроканалах. In the article a hydrodynamic flow model for microfluidic MEMS is presented. Methods and tools for design automation of microfluidic flows were applied. The possibilities of modern CAX tools for the simulation and optimization of fluid flow in microchannels were analyzed.
 • Item
  Про вплив ревербераційної перешкоди на точність вимірювання функції розподілу рівнів мовного сигналу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Продеус, А. М.; Клімков, В. О.
  Виконано аналітична й експериментальні дослідження впливу ревербераційної перешкоди на точність вимірювання функції розподілу рівнів мовного сигналу. Analytical and experimental investigations of influence of reverberation disturbances on measuring exactness of speech signal levels distributing function has been made.
 • Item
  Адаптивне становлення ходи робота-анімата
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Кравець, П. О.
  Досліджується проблема розподіленого керування рухом шестиногого робота-анімата на основі моделі стохастичної гри. Виконано формулювання ігрової задачі, розроблено адаптивний рекурентний метод та алгоритм для розв'язування. Побудовано комп'ютерну програмну модель ритмічної зміни станів ніг анімата для забезпечення його переміщення. Досліджено вплив параметрів ігрової моделі на ефективність керування рухом робота-анімата. The problem of the distributed control of the hexapod animat moving on the basis of stochastic game model is investigated. The formulation of a game problem is executed, the adaptive recurrent method and algorithm of its decision are developed. The computer program model of rhythmic change of states of animat feet for the organisation of its moving is constructed. Influence of parameters of model on a control efficiency of animat movement is investigated.
 • Item
  Дослідження впливу конструкцій анкерів на роботу емнісних акселерометрів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Теслюк, В. М.; Каркульовський, Б. В.
  Досліджено вплив конструктивних особливлстей анкерів на вихідні параметри ємнісних конструкцій інтегральних акселерометрів. The article analyzes anchors influence of structural features on capacitive accelerometers integral structures output parameters.