Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2014. – № 786

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику публікуються результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень з моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- і приладобудуванні, проблеми сучасного метало– та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, магістрів, спеціалістів, які вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 786 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 100 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Доповнення до кінематичного способу синтезу профілю зубців площинного зубчастого зачеплення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Литвиняк, Я. М.
  Запропоновані теоретичні положення для синтезу профілів зубців зубчастих коліс у площинному зачепленні, що доповнюють кінематичний спосіб визначення рівняння зачеплення. Новизна полягає у тому, що вираз, який у нерухомій системі координат описує лінію зачеплення профілів, отримують шляхом визначення найменшої відстані від миттєвого центра швидкостей (полюса зачеплення) до точки контакту профілів. Записуючи лінію точок контакту у відповідній рухомій системі координат, визначають шуканий профіль зубців колеса або рейки. The offered theoretical positions are for the synthesis indents profiles of gear-wheels in the plane hooking. A novelty consists in determination of the least distance from the instantaneous speeds center to the profiles contact point for hooking profiles line description. Writing down the contact points line in the corresponding movable coordinates system determine the sought after indents profile of wheel or rail.
 • Item
  Інформаційна здатність магнітостатичних методів діагностування напружено-деформованого стану (НДС) трубопроводів. Частина IІ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Білобородченко, В. І.
  Розглянуті питання інформативної здатності магнітно-статичного діагностування напружено-деформованого стану трубних конструкцій, оцінених за величиною а-коефіцієнта магнітної неоднорідності за різницею головних напружень. The questions of informative power of the magnetic-static diagnosing of tense-deformed state of pipe constructions are considered on size of а-coefficient of magnetic heterogeneity in relation to grounds of main tensions.
 • Item
  System of processing of technological information
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Vysloukh, S. P.; Voloshko, O. V.; Rogovoy, A. N.
  Розглянуто питання опрацювання інформації під час розв’язання задач технологічної підготовки виробництва. Для цього пропонується використовувати ефективні методи багатовимірного статистичного аналізу і штучні нейронні мережі. Програмно реалізовано алгоритми стиснення початкових масивів інформації методами факторного, компонентного аналізу і багатовимірного шкалування, алгоритми класифікації і розпізнавання образів методами дискримінантного і кластерного аналізу, а також алгоритми моделювання методами групового врахування аргументів і штучних нейронних мереж. Ці програми наведені у вигляді системи автоматизованого опрацювання технологічної інформації. Наведено структурну схему розробленої системи, а також послідовність інтерфейсних вікон під час використання цієї системи. The problems of information processing in solving the technological preparation of production were considered. For this purpose use the effective methods of multivariate statistical analysis and artificial neural networks. Compression algorithms in the original array of information by factor analysis methods, component analysis and multidimensional scaling, classification algorithms and pattern recognition methods of discriminate and cluster analysis, as well as algorithms for modeling of group account of arguments and artificial neural networks were implemented with software. The programs are presented in the form of automated processing technology information. Structural scheme of the developed system, as well as the sequence of interface windows in the application of this system is shown.
 • Item
  Researching geometry of normal wear of a carrier die used for ceramic bricks production
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Panchul, A. H.; Panchuk, V. H.; Melnyk, V. O.
  Досліджується геометрична форма природного зносу робочої поверхні фільєри. Дослідження проведені за допомогою вимірювальної системи на базі трьохкоординатного верстату з числовим програмним керуванням. В результаті вимірювань отримано множину точок, за якими побудовано екпериментальний профіль поперечного перерізу робочої поверхні зношеної фільєри. Встановлено, що профіль природного зносу фільєри з високим ступенем достовірності описується поліномом третього порядку. Досліджується геометрична форма природного зносу робочої поверхні фільєри. Дослідження проведені за допомогою вимірювальної системи на базі трьохкоординатного верстату з числовим програмним керуванням. В результаті вимірювань отримано множину точок, за якими побудовано екпериментальний профіль поперечного перерізу робочої поверхні зношеної фільєри. Встановлено, що профіль природного зносу фільєри з високим ступенем достовірності описується поліномом третього порядку.
 • Item
  Improving of manufacturing method of three-cone rock bits
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Yakym, R. S.
  Запропоновано критерії побудови оптимального технологічного маршруту виготовлення бурового тришарошкового долота, які встановлюють логічний об’єднуючий зв’язок між показниками якості деталей долота та технологічними операціями. Особливістю вдосконалення технології виготовлення є розроблений підхід до декомпозиції бурового долота, на основі якої встановлюються множини показників якості, що висуваються до технологічних операцій. The construction criteria of optimal technological route of three-cone rock bits manufacturing are offered. These criteria define the logical connection between the quality factors of rock bit parts and production operations. The developed approach to rock bit decomposition is one of the main features of improving of manufacturing process. On its base the sets of quality factors placed to production operations are defined.
 • Item
  Investigation of the dynamics of vibratory separator with unbalanced drive
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Topilnytskyy, V. G.; Stotsko, Z. A.; Kysyj, J. M.; Rebot, D. P.
  Використовуючи параметризовану математичну модель руху вібраційного сепаратора з дебалансним приводом та пружинною підвіскою, на основі побудованих залежностей (амплітуди коливань контейнера вібраційного сепаратора від його кінематичних та конструктивних параметрів), розроблено рекомендації щодо вибору параметрів вібраційного сепаратора, які забезпечать найбільшу інтенсивність процесів сепарації у ньому. In the article, using the self-reactance mathematical model of motion of oscillation separator with an occasion and spring pendant, on the basis of the built dependences (amplitudes of vibratory container of oscillation separator are from his kinematics and structural parameters), recommendations are worked out in relation to the choice of parameters of oscillation separator, which will provide most intensity of separation processes in him.
 • Item
  Kinematic analysis of centrifugal and aerodynamic mechanisms of blades turning and folding of horizontal-axis wind Turbines
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Korendiy, V. M.
  Розглянуто різні типи механізмів повороту і складання лопатей, які можуть використовуватися з метою регулювання потужності та стабілізації частоти обертання горизонтально-осьових вітроустановок. Побудовано кінематичні схеми відповідних механізмів. Виведено аналітичні вирази для встановлення залежностей переміщень регулювальних повзунів і відцентрових тягарців від кута повороту лопаті. Наведено рекомендації щодо розрахунку їх кінематичних параметрів (аналогів швидкостей і пришвидшень). Various types of blades turning and folding mechanisms, which may be used for power regulation and rotation frequency stabilization of horizontal-axis wind turbines, are considered. Kinematic diagrams of corresponding mechanisms are constructed. Analytical expressions for calculating of regulation slider and centrifugal weights displacement as a function of blades turning angle are deduced. The recommendations for determining of their kinematic parameters (analogues of velocities and accelerations) are presented.
 • Item
  Техніко-економічний аспект уніфікації у машинобудуванні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Нємий, С. В.
  Проаналізовано нормативні положення щодо уніфікації виробів у машинобудуванні. Обґрунтовано доцільність визначення рівня уніфікації у машинобудуванні за економічним критерієм. The analysis of regulations for the unification of products in machine building is conducted. Expediency determining the level of unification in machine building an based the economic criterion is proved.
 • Item
  The development of the mathematical model of the fine disperse material behavior under vibration in the conical hole of the dispenser
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Sholoviy, Y. P.; Маherus, N. І.
  Розроблено математичну модель поведінки дрібнодисперсного матеріалу у конічній лунці дозатора на основі рівнянь Нав’є-Стокса, досліджується вплив силових факторів на рух продукту та конструктивних параметрів лунки на процес вібраційного дозування, а також наводяться початкові і граничні умови, що однозначно визначають рух матеріалу у дозуючому обладнанні. The mathematical model of the fine-disperse material behavior under vibration in the conical hole of the dispenser, based on the Navier-Stokes equations, is developing; the influence of the power factor on the movement of the product and the design parameters of the hole on the vibrating dosing process is investigating; the initial and boundary conditions, which uniquely determine the movement of the product in dispensing equipment, are provided.
 • Item
  Process optimization of vibroresonance sewage disinfection
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Shevchuk, L. І.; Aftanaziv, І. S.; Strogan, О. І.; Voloshevish, P. P.
  Для процесів кавітаційного очищення стічних вод від органічних домішок розроблено математичні моделі, що адекватно поєднують їх технологічні параметри із показниками якості обробки. У якості стічних вод розглянуто води пивоваріння, молокопереробної промисловості та воду громадського використання. Mathematical models which adequately combine their technological parameters with indicators of treatment quality have been designed for the cavitation cleaning processes of sewage from organic admixtures. Water of brewing, milk processing industry and public water use it is considered as sewage.
 • Item
  Normative providing technologies dismantling joint with interference fit responsible for the use of induction heating
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Kovalenko, І.
  Розглянуто основні умови якісного нагріву деталей при розбиранні з'єднань з натягом за допомогою індукційного нагріву, які забезпечують мінімально можливу витрату енергії. In the article the basic terms of quality heating parts during disassembly Joint with interference fit using induction heating, which provide the lowest possible energy consumption.
 • Item
  The study of the cutting force and its components in radial-circular cutting of the gears
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Hromniuk, S.; Hrytsaj, I.
  Розроблено залежності для розрахунку сили різання в радіально-коловому способі нарізання зубчастих коліс. Встановлено закономірності зміни сили різання на активних лезах і зубцях та сумарної на довжині контакту інструменту із заготовкою, що створює теоретичну базу для керування процесом зубонарізання. Analytical dependences are got for the calculation of cutting force by the new method of continuous disk milling cutting of gear-wheels. It is well-proven the theoretical conformities to law of cutting force are set on active blades and indents. A theoretical base for process control of cutting of gear-wheels is created.
 • Item
  Features of determination of geometrical sizes of cyclones with spiral sending vehicle and their influence are on hydraulic resistance
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Maystruk, V. V.; Gavryliv, R. І.; Maystruk, I. M.
  Проаналізовано співвідношення геометричних розмірів найпоширеніших циклонів типу ЦН. Визначено співвідношення геометричних розмірів циклону з спіральним напрямним апаратом. Проведено дослідження гідравлічного опору циклонів з спіральним напрямним апаратом. Визначено вплив геометричних розмірів на величину гідравлічного опору цих апаратів. Correlation of geometrical sizes of the most widespread cyclones is analysed as ЦН. Correlation of geometrical sizes of cyclone is certain with a spiral sending vehicle. Research of hydraulic resistance of cyclones is conducted with a spiral sending vehicle. Influence of geometrical sizes is certain on the size of hydraulic resistance of these vehicles.
 • Item
  The limit of endurance, as the main indicator of operational properties details of devices
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Barandich, C. S.; Vysloukh, S. P.; Voloshko, O. V.
  Наведено аналіз наукових досліджень у галузі технологічного забезпечення заданих значень границі витривалості матеріалу деталей. Встановлена безпосередня кореляція між режимами механічної обробки, якістю поверхневого шару і границею витривалості. Показана актуальність створення науково обґрунтованої методики призначення оптимальних режимів механічної обробки з метою забезпечення необхідних значень границі витривалості матеріалу деталей. Створено нову математичну модель границі витривалості, що залежить від режимів обробки та характеристик оброблюваного матеріалу. This article presents an analysis of scientific research in the field of engineering support given values of detail’s endurance limit. Direct correlation between the modes of mechanical cutting, the quality of the surface layer and the endurance limit details were established. The urgency of creating science-based methods use the best mode of machining to ensure the required values of the detail’s endurance limit is shown. It has been developed a mathematical model of endurance limit, which depends on the mode processing and the characteristics of the material.
 • Item
  Modeling technological support the process of grinding abrasive about
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Shakhbazov, Y.; Storoschuk, V.; Griner, I.
  Consider the impact of technological regimes polishing surface finish and establish the optimal conditions for grinding and abrasive wheels revision in view of their period of stability.
 • Item
  Influence of cutting conditions and radius of the rounding of tool made of composite 10n on surface layer state during turning of hardened steels
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Fedoran, Y. А.; Volkogon, V. М.; Antoniuk, V. S.
  Наведені результати досліджень впливу виду механічної обробки та інструментального матеріалу на структурний стан поверхневого шару сталі ХВГ під час механічної обробки. Показані переваги токарної обробки різцями з композиту 10 порівняно із шліфуванням. Обробка інструментом із композиту 10 в поверхневому шарі для α- и γ-фаз супроводжується тільки стискаючими залишковими напруженнями, у той час як абразивна обробка супроводжується виникненням розтягуючих напружень I-роду в α-фазі структури швидкісного відпуску. Приведены результаты исследований влияния вида механической обработки и инструментального материала на структурное состояние поверхностного слоя стали ХВГ при механической обработке. Показаны преимущества токарной обработки резцами из композита 10 по сравнению с процессом шлифования. Обработка инструментом с композита 10 в поверхностном слое для α- и γ-фаз сопровождается только сжимающими остаточными напряжениями, в то время как абразивная обработка сопровождается возникновением растягивающих напряжений I-рода в α-фазе структуры скоростного отпуска. The results of studies of the type influence of treatment and tool material on the structural state of the boundary layer 107WCR5 during treatment are shown. The advantages of turning chisels with composite 10 compared with the process of grinding. Processing treatment with composite 10 in the surface layer for α-and γ-phase is accompanied by compressive residual stresses only, while the abrasive treatment is accompanied by tensile stresses in the kind of I-α-phase structure of high-speed dispensing.