Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. – 2021. – Випуск 10

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/59158

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі» є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі, який започатковано у 1997 р.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор В. В. Пасічник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – № 10. – 168 с.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі

Зміст


1
13
33
41
58
67

Content


1
13
33
41
58
67

Browse

Search Results

Now showing 1 - 6 of 6
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01)
 • Thumbnail Image
  Item
  Архітектура інтелектуальної системи дослідження параметрів космічної погоди
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Івантишин, Данило; Буров, Євген; Литвин, Василь; Ivantyshyn, Danylo; Burov, Yevhen; Lytvyn, Vasyl; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано предметну область та визначено основні функції інтелектуальної системи дослідження параметрів космічної погоди. Розроблено модель статичної структури інтелектуальної системи, а також змодельовано її динамічні аспекти, побудовано архітектуру інтелектуальної системи дослідження параметрів космічної погоди на основі дворівневої моделі “клієнт–сервер”. Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробленні моделі інтелектуальної системи дослідження параметрів космічної погоди. Практичне значення інтелектуальної системи полягає в її можливостях: автоматизованому збиранні та опрацюванні даних про прояви сонячної активності; внесенні інформації у базу даних; аналізі даних і встановленні зв’язків між показниками геліо- та геоактивності, а також прогнозуванні геофізичних збурень, спричинених космічними факторами.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз штучних інтелектуальних агентів для систем електронного навчання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Юнчик, Валентина; Кунанець, Наталія Едуардівна; Пасічник, Володимир Володимирович; Федонюк, Анатолій; Yunchyk, Valentyna; Kunanets, Natalia; Pasichnyk, Volodymyr; Fedoniuk, Anatolii; Волинський національний університет імені Лесі Українки; Національний університет “Львівська політехніка”; Lesya Ukrainka Volyn National University; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано ключові терміни та основні поняття агента. Наведено загальну класифікацію агентів, структуровану за представленням моделі зовнішнього середовища, за типом опрацювання інформації та за виконуваними функціями. Аналогічно проаналізовано класифікацію штучних агентів (інтелектуальні, рефлекторні, імпульсивні, трофічні). Наведено необхідні умови реалізації агентом певної поведінки, а також схему функціонування інтелектуального агента. Зазначено рівні знань, що відіграють ключову роль в архітектурі агента. Наведено функціональну схему агента, що навчається і працює порівняно незалежно, демонструючи гнучку поведінку. Показано, що функціональна схема реактивного агента зумовлює залежність від середовища. Детально описано властивості інтелектуального агента та подано структурну схему. Розглянуто різні варіанти архітектур агентів, зокрема архітектури агентів на основі нейромереж. Продемонстровано організацію взаємодії рівнів у багаторівневій архітектурі агента. Значну увагу приділено Will-архітектурі та InteRRaP-архітектурі агентів. Розглянуто багаторівневу архітектуру для автономного агента машини Тьюринга.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження методів прогнозування рівня шуму від рейкових транспортних засобів на прикладі м. Львова
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Гавран, Володимир; Мельник, Михайло; Оринчак, Марія; Orynchak, Mariia; Melnyk, Mykhaylo; Havran, Volodymyr; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Виконано дослідження та розроблено метод локалізації розрахунку рівня шуму від рейкового транспортного засобу в місті Львові. Адаптовано моделі вимірювання шумового навантаження, уніфіковано виміряні величини та запропоновано власне рішення на основі дорожнього покриття, швидкості руху рейкового транспорту та відстані від джерела шуму. Відповідно до методів дослідження, а саме: Schall 03 (німецького), Nordic Train (скандинавські країни) здійснено порівняння за графіком Бленда – Альтмана, що дало змогу адаптувати отримані результати та врахувати дорожнє покриття (асфальтоване), швидкість залізничного транспорту та відстань від джерела шуму. В результаті адаптовано моделі прогнозування вимірювання шумового навантаження. Результати порівнювали з графіком Блeнда – Альтмана, що дало можливість сформувати порівняльну таблицю. Мета дослідження – аналіз методів вимірювання рівня шуму та адаптація їх до наших реалій. Проаналізувавши відомі методи вимірювання шумового навантаження залізничних транспортних засобів, можемо вважати, що для міст України (особливо Львова) жоден із них не є правильним.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інформаційна система обліку методичної роботи кафедри
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Уханська, Оксана; Гладун, Володимир; Сеник, Андрій; Ukhanska, Oksana; Hladun, Volodymyr; Senyk, Andriy; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено інформаційну систему аналізу методичної роботи кафедри закладу вищої освіти. Встановлено, що велике значення у забезпеченні якості освітньої діяльності закладів вищої освіти має методична робота кафедри, яка передбачає, зокрема, наявність навчально-методичного забезпечення навчального процесу та інформаційних систем для ефективного керування ним. Враховуючи важливу роль, що відводиться формуванню і розвитку системи методичної роботи у навчальному закладі, проаналізовано сучасні вимоги та умови реформування і диверсифікації системи вищої професійної освіти. На основі загального огляду методичної роботи кафедри закладу вищої освіти виявлено актуальність розроблення прикладного програмного продукту для обліку та аналізу методичної роботи як окремого викладача, так і кафедри загалом. Розроблена інформаційна система аналізу методичної роботи кафедри дає змогу виконувати аналіз методичної роботи й окремих викладачів, і усієї кафедри, оцінювати якість освітньої діяльності, ведення документації, а також передбачає діагностику і моніторинг методичної роботи кафедри за різні періоди, порівняння діяльності викладачів та підготовку рекомендацій на наступні періоди роботи. Запропонована інформаційна система також дає можливість ефективно керувати методичною роботою і надавати рекомендації щодо планування, реалізації та контролю результативності стратегії удосконалення навчального процесу і його методичного забезпечення. Зокрема, передбачено, що програма охоплює такі види діяльності, як: облік наявних у методичному кабінеті кафедри методичних розробок з їх прив’язкою до назви дисципліни; назви та шифру спеціальності; курсу; викладачів-авторів; лекторів; навчальних груп; кількості студентів у групі та загалом на потоці, кількості примірників навчально-методичної літератури; часу публікації; облік наявних методичних розробок у межах віртуального навчального середовища з їх прив’язкою до вищенаведених параметрів, а також часу останнього редагування, кількості зареєстрованих на навчальний комплекс лекторів та студентів, активності студентів; облік наявних методичних розробок у межах розділу “Електронна бібліотека” сайта кафедри з окремим їх узгодженням із кількістю відвідувань та кількістю копіювань користувачів. Розроблену інформаційну систему апробує кафедра прикладної математики Національного університету “Львівська політехніка”.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ігрова самоорганізація гамільтонового циклу графа
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Кравець, Петро; Пасічник, Володимир Володимирович; Проданюк, Микола; Kravets, Petro; Pasichnyk, Volodymyr; Prodaniuk, Mykola; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У роботі запропоновано нове застосування моделі стохастичної гри для розв’язування задачі самоорганізації гамільтонового циклу графа. Для цього у вершинах неорієнтованого графа розміщено ігрових агентів, чисті стратегії яких є варіантами вибору одного із інцидентних ребер. Випадковий вибір стратегій усіма агентами утворює набір локальних шляхів, що розпочинаються у кожній вершині графа. Поточні платежі гравців визначено як функції програшів, залежні від стратегій сусідніх гравців, які контролюють суміжні вершини графа. Ці функції сформовано зі штрафу за вибір протилежних стратегій сусідніми гравцями та штрафу за стратегії, які призвели до зменшення довжини локального шляху. Випадковий вибір чистих стратегії гравців спрямовано на мінімізацію їх функцій середніх програшів. Генерування послідовностей чистих стратегій виконано за дискретним розподілом, побудованим на основі динамічних векторів змішаних стратегій. Елементи векторів змішаних стратегій є імовірностями вибору відповідних чистих стратегій, які адаптивно враховують значення поточних програшів. Формування векторів змішаних стратегій визначено за марковським рекурентним методом, для побудови якого використано градієнтний метод стохастичної апроксимації. У ході гри метод збільшує значення імовірностей вибору тих чистих стратегій, які призводять до зменшення функцій середніх програшів. Для заданих способів формування поточних платежів результатом стохастичної гри є утворення патернів самоорганізації у вигляді циклічно зорієнтованих стратегій ігрових агентів. Умови збіжності рекурентного методу до колективно оптимальних розв’язків забезпечено дотриманням фундаментальних умов стохастичної апроксимації. Виконано розширення ігрової задачі на випадкові графи. Для цього вершинам приписано імовірності відновлювальних відмов, які спричиняють зміну структури графа на кожному кроці гри. Реалізації випадкового графа адаптивно враховуються під час пошуку гамільтонових циклів. Збільшення імовірності відмов сповільнює збіжність стохастичної гри. Комп’ютерне моделювання стохастичної гри забезпечило отримання патернів самоорганізації стратегій агентів у вигляді декількох локальних циклів або глобального гамільтонового циклу графа залежно від способів формування поточних програшів гравців. Достовірність експериментальних досліджень підтверджено повторенням реалізацій патернів самоорганізації для різних послідовностей випадкових величин. Результати дослідження можна використати на практиці для ігрового розв’язування NPскладних задач, транспортних і комунікаційних задач, для побудови протоколів автентифікації у розподілених інформаційних системах, для колективного прийняття рішень в умовах невизначеності.