Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2012. – №747

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. У віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об`єктів процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп`ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 747 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / відповідальний редактор М. В. Лобур. – 152 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Polarity lexicon development for sentiment analysis
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Kurylo, O.; Romaniuk, A.
  In this paper proposed structure of database as part of repository UI software elements for functional integration of storage, search, selection of alternatives visual graphic element representations and their multi source code implementation in different programming languages. Запропоновано структуру бази даних для репозиторію елементів інтерфейсів користувача програмного забезпечення для інтеграції засобів накопичення, пошуку, підбору з альтернатив візуальних графічних представлень елементів та їх мультиреалізації програмними кодами на різних мовах.
 • Item
  MEMS data transforming method for ontological models
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Vasyliuk, Ia.; Teslyuk, V.; Denysyuk, P.
  Іn the paper the data obtaining method for ontological models is presented. Викладено метод отримання даних для онтологічних моделей.
 • Item
  Subsystem of rheological forming modelling in integrated CAD/CAPP/CAM system in machine building
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Stupnytskyy, V.
  In the article the brought analysis of automated technological planning process for the machine-building production (ІСАМ) trends. The offered perfection of ІСАМ structure of the system as introduction of the Computer Aided Forming sub-system (CAF-system). The brought arguments over in relation to introduction of conception of the parallel engineering, introduction of CALS – technologies and functionally-oriented technologies. Описано аналіз процесу автоматизованого технологічного планування машинобудівного виробництва (ІСАМ). Запропоновано вдосконалення структури системи ІСАМ із впровадженням підсистеми автоматизованого формування (CAF-системи).Наведено аргументи щодо впровадження концепції паралельної розробки, впровадження CALS-технологій та функціонально-орієнтованих технологій.
 • Item
  Sentiment-annotated corpus of reviews in Ukrainian
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Lobur, M.; Romanyshyn, M.; Romaniuk, A.
  This paper describes an attempt of creating a sentiment-annotated corpus of reviews in Ukrainian. Описано створення сентимент-анотованого корпусу відгуків українською мовою.
 • Item
  The regularities of multibeam acoustic waves interference in MEMS cavity-type structures without shear stress. Analysis by the envelope method
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Kosoboutskyy, P.; Karkulovska, M.
  In this paper the amplitude-phase spectra envelope method of multi-beam acoustic waves Fabry-Perot interference in MEMS cavity-type structures without shear stress at normal and oblique beam passing limits divisions is developed. It is found that the spectra analysis by the envelope method significantly broadens the application of an appropriate approach for nondestructive testing of thin film structure parameters. In addition, on the basis of the envelope function regularities the angular conditions of Pseudo effect manifestation for the binary interface in the spectra are grounded. Розроблено метод обвідних амплітудно-фазових спектрів багатопроменевої інтерференції Фабрі-Перо акустичних хвиль для МЕМС-структур резонаторного типу без зсувних напруг при нормальному і похилому проходженні променем меж поділів. Встановлено, що аналіз спектрів методом обвідних істотно розширює межі застосування відповідного підходу для організації неруйнівного контролю параметрів плівкових структур. Крім цього, на основі закономірностей обвідних обґрунтовано кутові умови прояву в спектрах псевдобрюстерівського ефекту для бінарної межі поділу.
 • Item
  Evaluation the solution time of finite element analysis using gaussian elimination.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Lobur, M.; Farmaga, I.; Shmigelskyi, P.
  The paper describes method allowing predicting solution time of finite element analysis.The method is based on statistical data and computational complexity of software algorithms. Описано метод, що дає змогу прогнозувати час виконання скінченно-елементного аналізу. Метод оснований на статистичних даних і складності обчислення програмно реалізованих алгоритмів.
 • Item
  Database of visual and source code components of user interface: information model design
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Markelov, O.
  In this paper proposed structure of database as part of repository UI software elements for functional integration of storage, search, selection of alternatives visual graphic element representations and their multi source code implementation in different programming languages. Запропоновано структуру бази даних для репозиторію елементів інтерфейсів користувача програмного забезпечення для інтеграції засобів накопичення, пошуку, підбору з альтернатив візуальних графічних представлень елементів та їх мультиреалізації програмними кодами на різних мовах.
 • Item
  Questions on optimization of trunk mail transportation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Bugeda, L.; Tkachuk, V.
  The questions of optimization of the number and total length of trunk mail postal routes and grounded optimized schemes of trunk mail transportation have been considered. Розглянуто питання оптимізації кількості та загальної довжини магістральних поштових маршрутів і наземних оптимізованих схем магістралей поштових перевезень.
 • Item
  Non-destructive testing of materials based on the wave scattering by the small particles
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Andriychuk, M. I.
  The theory of scattering of the acoustic waves on the small bodies is applied to solution of problem related to the non-destructive testing of materials with defects. The change of the refraction coefficient of the acoustic wave passing through the steel pattern testifies to presence of microdefects in material. The numerical results are presented for several kinds of steel and they confirm the possibility to apply the asymptotic scattering theory to problems of the nondestructive testing. Теорія розсіяння акустичних хвиль на малих тілах використовується для розв’язання задачі, пов’язаної з неруйнівним контролем матеріалів з дефектами. Зміна коефіцієнта заломлення акустичної хвилі, яка проходить крізь сталевий зразок,свідчить про наявність мікродефектів у ньому. Числові результати наведено для декількох видів сталі; вони свідчать про можливість застосовувати теорію асимптотичного розсіяння до задач неруйнівного контролю.
 • Item
  Development of macro-parametric method for integration of heterogeneous CAD systems and structure of integrated computer-aided design subsystem for MEMS motion sensors
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Lobur, M.; Holovatyy, A.
  In the paper, a macro-parametric method for integration of heterogeneous CAD systems for MEMS motion sensors is proposed. A structure of an integrated design subsystem for MEMS motion sensors is developed based on the proposed macro-parametric method. Запропоновано макропараметричний метод інтеграції гетерогенних САПР для давачів руху мікроелектромеханічних систем. На основі макропараметричного методу розроблено структуру підсистеми інтегрованого проектування для давачів руху мікроелектромеханічних систем.
 • Item
  Application of envelope function method for multibeam interference extremums to the ellipsometry electromagnetic waves by single-layered coatings
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Kosobutskyy, P.; Hanas, Yu.
  The physical principles of application of the envelope function for multibeam interference spectra extremums to the ellipsometry of light reflection for plane wave incidence on transparent and absorptive monolayered structures were for the first time established. Вперше визначено фізичні принципи застосування обвідної функції до екстремумів спектрів багатопроменевої інтерференції в еліпсометрії відбиття світла на площину падіння хвилі на прозорі й абсорбуючі одношарові структури.
 • Item
  The impact of geometric parameters of settling tank on the resulting the distribution of the flow of suspension with the use of counter-current and cross-current multiflux sedimentation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Kołodziejczyk, K.; Banaś, M.; Warzecha, P.
  The article presents a conceptual solution of the laboratory settling tank. The results from settling tank show the influence of components on velocity distribution of suspension in the individual chambers. The obtained results allowed to design multiflux settling tank, which would give a uniform velocity distribution in the individual multiflux duct. Подано концептуальні рішення лабораторного відстійника. Результати випробування відстійника показали вплив компонентів на розподіл швидкості суспензії в окремих відсіках. Отримані результати дозволили розробити багатопотоковий відстійник,який дасть рівномірний розподіл швидкостей в окремих багатопотокових каналах.
 • Item
  Modeling method for mechanical microsystems elements
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Karkulovskyi, B.; Teslyuk, V.; Kernytskyy, А.
  The application of diacoptic method during design of complicated mechanical systems on the stage of dynamic analysis are examined. The method of forming and solving of equalizations describing dynamic processes in the complicated mechanical systems is developed. Розглянуто застосування діаскопічного методу під час проектування складних механічних систем на стадії динамічного аналізу. Розроблено метод формування та розв’язання тотожностей, що описує динамічні процеси у складних механічних системах.
 • Item
  The architecture of the electronic encyclopedia formation system on the basis of open texts
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Zhezhnych, P; Hirnyak, M.
  This paper dwells on the problems of the architecture of the electronic encyclopedia formation system, encyclopedic entry (article) information content and the process of knowledge extraction from open texts. Розглянуто проблеми архітектури системи формування електронної енциклопедії, інформаційного наповнення енциклопедичних статей та процесу екстракції знань з відкритих текстів.
 • Item
  Models and methods for building web recommendation systems
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Stekh, Yu.; Artsibasov, V.
  Modern Word Wide Web contains a large number of Web sites and pages in each Web site. Web recommendation system (recommendation system for web pages) are typically implemented on web servers and use the data obtained from the collection viewed web templates (implicit data) or user registration data (explicit data). In article considering methods and algorithms of web recommendation system based on the technology of data mining (web mining). Сучасна мережа Інтернет містить велику кількість веб-сайтів і сторінок на кожному веб-сайті. Веб-систему рекомендацій (рекомендаційну систему для веб- сторінок), як правило, втілюють на веб-серверах і використовують для даних, отриманих зі збірки проглянутих веб-шаблонів (неявні дані) чи реєстраційних даних користувачів (явні дані). Розглянуто методи і алгоритми рекомендаційних веб-систем, основаних на технології видобування даних (веб-аналіз).
 • Item
  Data classification of spectrum analysis using neural network
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мatviykiv, О. М.; Faitas, О. І.
  This article provides the comparison of libraries neural networks. Based on this analysis was determined to develop a neural network for classification of spectra based on Encog library, because it implemented many components and gives the best result with a small number of items for training. Showed the architecture of neural networks for data classification of spectral analysis. Наведено аналіз бібліотек нейронних мереж. На основі аналізу запропоновано розробляти нейронну мережу для класифікації спектрів на основі бібліотеки Encog, оскільки вона реалізовує безліч компонентів та дає найкращий результат з невеликою кількістю даних для навчання. Подано архітектуру нейронної мережі для класифікації даних спектрального аналізу.
 • Item
  Finding effective thermal characteristics of composite materials based on the analysis of thermal conductivities
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Jaworski, N.; Farmaga, I.; Lobur, M.
  This paper presents a method and algorithm for finding effective thermal characteristics of composite materials, with complex internal structure by the method of thermal-electrical analogies based on the discrete model that built for the task of analysis of the temperature field by finite element method. Подано метод і алгоритм знаходження ефективних теплових характеристик композитних матеріалів зі складною внутрішньою структурою за допомогою методу теплоелектричних аналогій на основі дискретної моделі, побудованої для задач аналізу температурних полів методом скінченних елементів.
 • Item
  Development of the subsystem of the automated generation for the public transport alternative routes with changes
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Bondarchuk, V.; Tkachenko, S.
  In this paper made the survey modern subsystems of the generation for the public transport routes with changes. Own created subsystem is more functionality and most useful. Geographical coordinates of points on the map are the input information for own subsystem. This coordinates for user input. User should input two or more points on the map. If user will input two points – it will be the start and the end of way and if input more points – it will be way with intermediate points. Public transport routes are model for input data. Model saves in data base. Subsystem result of work shows on the map. If the route goes along the street it is highlighted. Розглянуто існуючі картографічні підсистеми для генерування маршрутів з пересадками для громадського транспорту. Створено власну підсистему, що має більші функціональні можливості, а тому зручніша для користувача. Вхідною інформацією для підсистеми є географічні координати точок на карті, які задає користувач. Можна або задати дві точки – початок руху та кінець, або вказати проміжні точки, через які має пролягати маршрут. Моделлю для вхідних даних є маршрути громадського транспорту, що зберігаються в базі даних. Результати роботи підсистеми показують в графічному вигляді на карті. Вулиці, якими проходитиме маршрут, підсвічуються.