Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2012. – №747

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. У віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об`єктів процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп`ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 747 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / відповідальний редактор М. В. Лобур. – 152 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 29
 • Item
  Polarity lexicon development for sentiment analysis
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Kurylo, O.; Romaniuk, A.
  In this paper proposed structure of database as part of repository UI software elements for functional integration of storage, search, selection of alternatives visual graphic element representations and their multi source code implementation in different programming languages. Запропоновано структуру бази даних для репозиторію елементів інтерфейсів користувача програмного забезпечення для інтеграції засобів накопичення, пошуку, підбору з альтернатив візуальних графічних представлень елементів та їх мультиреалізації програмними кодами на різних мовах.
 • Item
  MEMS data transforming method for ontological models
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Vasyliuk, Ia.; Teslyuk, V.; Denysyuk, P.
  Іn the paper the data obtaining method for ontological models is presented. Викладено метод отримання даних для онтологічних моделей.
 • Item
  Subsystem of rheological forming modelling in integrated CAD/CAPP/CAM system in machine building
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Stupnytskyy, V.
  In the article the brought analysis of automated technological planning process for the machine-building production (ІСАМ) trends. The offered perfection of ІСАМ structure of the system as introduction of the Computer Aided Forming sub-system (CAF-system). The brought arguments over in relation to introduction of conception of the parallel engineering, introduction of CALS – technologies and functionally-oriented technologies. Описано аналіз процесу автоматизованого технологічного планування машинобудівного виробництва (ІСАМ). Запропоновано вдосконалення структури системи ІСАМ із впровадженням підсистеми автоматизованого формування (CAF-системи).Наведено аргументи щодо впровадження концепції паралельної розробки, впровадження CALS-технологій та функціонально-орієнтованих технологій.