Держава та армія. – 2006. – №572

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії України та її державності і національним Збройним cилам. Виходить друком тринадцятий раз. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України. Цей випуск містить матеріали Другої Міжнародної наукової конференції “Збройні сили України: історія і сучасність” (дослідження з історії українських національних угруповань періоду Другої світової війни та проблеми будівництва національних Збройних сил).

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавницво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – № 572 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 208 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Військово-організаційна діяльність ОУН в 1929–1939 рр.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Лісіна, С. О.
  Проаналізовано політичні та правові першоджерела Організації Українських Націоналістів за період 1929–1939 рр. та охарактеризовано організаційну діяльність з військових питань. Political and legal primary sources of Organization Ukrainian Nationalists for the period 1929–1939 are analyzed and description of organizational activity on soldieries questions is carried out.
 • Item
  Військово-політична діяльність Євгена Коновальця: історіографічний аспект
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Футала, В. П.
  Проаналізовано праці українських і зарубіжних істориків, присвячені військово- політичній діяльності Є. Коновальця. Автор виділив основні напрями досліджень, підвів підсумки вивчення теми, окреслив шляхи подальших наукових пошуків. The works of ukrainian and foreign historians on the military and political E. Konowaletz analyzed. The author determines major research ways, made a conclusion of the theme investigations, prospective directions of further learning of the theme are outline.
 • Item
  Зміст до Вісника "Держава та армія" № 572
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Держава та армія" № 572
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  УВО: підпільна армія в боротьбі за державність
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Гаврилів, І. О.
  Розкриті, на основі історичних джерел, маловідомі сторінки діяльності Української військової організації. УВО діяла бойовими методами як армія в підпіллі за свободу нації та незалежність Української держави. Based on historical sources, little known pages of the Ukrainian Militari Organisation activities have been revealed. UMO acted using combat methods as an underground army fighting for freedom of the nation and independence of the Ukrainian State.
 • Item
  Внесок конструкторського бюро О. К. Антонова у створення військово-траспортної авіації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Харук, А. І.
  Досліджено діяльність конструкторського бюро О. К. Антонова із створення військово-транспортних літаків середнього і важкого класів 50–80-х роках ХХ ст. The activity of O. K. Antonov's Design Bureau in construction of medium and heavy military transport airplanes in 50–80 years of XX century is investigated.
 • Item
  Військова контррозвідка – гарант боєздатності Збройних сил України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Гусєв, В. І.; Пилипенко, Ю. О.
  Досліджено діяльність складової державної Служби безпеки України – військової контррозвідки, її значення в захисті національних інтересів країни та боєздатності українського війська. This article is devoted to reseach on the activity of component part of Service of national security of Ukraine – military counter-intelligence and its role in the process of defense of national interests of the country and fighting efficiency of Ukrainian army.
 • Item
  Громадянознавчі аспекти у системі військово-патріотичного виховання допризовної молоді
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Вербицька, П. В.
  Важливим завданням сучасної освіти є громадянське та патріотичне виховання молоді, формування у допризовної молоді України високої патріотичної свідомості, вірності Вітчизні, готовності до сумлінного виконання своїх конституційних обов’язків. Необхідно також, щоб допризовники не тільки були фізично та морально підготовлені до військової служби, але й мислили критично і незалежно, знали свої права і обов’язки, усвідомлювали, що готуючи себе до захисту Вітчизни, є важливими учасниками демократичних процесів. Тому вимогою часу та актуальним завданням вітчизняної освіти є інтеграція громадянознавчих аспектів у систему військово-патріотичного виховання молоді. The important task of modern education is civil and patriotic upbringing, formation of high civic consciousness of youth of Ukraine preparing to military service, faithfulness to the Motherland, readiness to honest following the Constitutional duties. It is also necessary to prepare them not only physically and morally for military service; but also to teach them critical and independent thinking; to make them know their rights and duties; to make them fill important participants of the democratic process while getting ready to protect their Motherland. Therefore the actual task of contemporary education is the integration of civic aspects into the system of youth upbringing.
 • Item
  Військове будівництво Республіки Польща на шляху інтеграції в НАТО
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Ліпкевич, С. Я.
  Розглянуто проблеми військового будівництва Республіки Польщі у її прагненні вступити до НАТО, аналізується хода оборонної реформи – одного з базових елементів інтеграції в Альянс, узагальнено досвід військово-політичного керівництва у сфері оборонної політики країни. The article researches the problems of military building of Republic of Poland pertaining to its striving to join to NATO; analyses the course of Polish defense reform, one of the key elements of integration of Poland to Alliance; generalizes the experience of its militarypolitical leadership in the sphere of defense policy of state.
 • Item
  Досвід діяльності суб’єктів системи національної безпеки Сполучених Штатів Америки щодо забезпечення національних пріоритетів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Луньков, А. В.
  Проаналізовано створення спеціальних служб системи національної безпеки США і їх трансформацію для забезпечення національних пріоритетів. There has been analyzed the process of forming the special services of the USA national security system and their transformation to promote the national priorities.
 • Item
  Роль і місце військ РХБ захисту Збройних сил України в системі колективної безпеки Європи та НАТО
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Статінов, О. В.
  Наведено огляд шляхів євроатлантичної інтеграції України до систем світової колективної безпеки. Зроблено висновок про пріоритетність розвитку системи радіаційного, хімічного, біологічного (РХБ) захисту та окреслено основні шляхи розв’язання завдань щодо вдосконалення організаційно-штатної структури та технічного оснащення військ РХБ захисту. In article the review of ways of the euroatlantic integration of Ukraine is presented to systems of global collective safety. It is drawn a conclusion about priority developments of system of radiating, chemical, biological protection (RCB) and the basic ways of the decision of problems{tasks} concerning improvement organizational structures-regular and a hardware of armies of RCB protection are certain.
 • Item
  Досвід ведення бойових дій у локальних війнах кінця ХХ – початку ХХІ століть та його використання у підготовці Збройних сил України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Слюсаренко, А. В.
  Досліджено досвід ведення бойових дій у локальних війнах кінця ХХ – початку ХХІ століть, а також розкриваються деякі тенденції розвитку засобів збройної боротьби. In the article experience of conduct of battle actions opens up in local wars of end ХХ are beginnings of ХХI centuries, and also some progress of facilities of the armed fight trends open up.
 • Item
  Аеромобільні війська – перспективний рід військ у вирішенні воєнних конфліктів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Сташко, А. І.
  Досліджено значення аеромобільних військ у вирішенні воєнних конфліктів, забезпеченні національної безпеки держави, що визначає їх як основні бойові військові формування сучасних сухопутних військ. The role of mobile air forces in resolving military conflicts and guaranteeing national security of a state has been investigated in the article. They are considered as the main fighting military divisions of the present-day land forces.
 • Item
  Створення видового вищого військового навчального закладу з підготовки офіцерів тактичного рівня: національний досвід
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Фуртес, О. О.
  Розглянуто створення видових вищих військових навчальних закладів з підготовки військових фахівців тактичного рівня з моменту набуття Україною незалежності у 1991 році по 2006 рік, а також перспективи їх розвитку. Проаналізовані фактори, що вплинули на формування сучасної структури видових вищих військових навчальних закладів Збройних сил незалежної України. A question is exposed of creation of specific higher soldiery educational establishments from preparation of soldiery specialists of tactical level from the moment of acquisition by Ukraine independence in 1991 on a 2006 year, and also prospects of their development. Analysed factors, that affected forming of modern structure of specific higher soldiery educational establishments of Military Powers of independent Ukraine.
 • Item
  Становлення професійного війська України на сучасному етапі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Лойко, О. М.
  Проаналізовано нормативно-правову базу будівництва сучасного українського війська. Розглянуто умови реформування сучасного українського війська та перспективи його розвитку. Розкрито актуальні проблеми створення сучасного професійного війська України. Окреслено пріоритетні дії держави для подальшого переходу на сучасну професійну армію України. The normative-legal base of building of the modern Ukrainian Armed Forces has been analysed in the article. The author has considered the circumstances of reformation of the modern Ukrainian Armed Forces and prospects of its development. The article has exposed acute problems which had arisen up on the way of creation of the modern professional Ukrainian Armed Forces. Also it has outlined the priority steps of the state for subsequent transition to the modern professional Ukrainian Armed Forces.
 • Item
  Педагогічні умови викладання навчальної дисципліни ”Морально-психологічне забезпечення діяльності військовослужбовців” у видовому ВВНЗ Сухопутних військ
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Романишин, А. М.
  Обґрунтовані основні педагогічні умови ефективної організації викладання навчальної дисципліни “Морально-психологічне забезпечення діяльності військовослужбовців” під час підготовки майбутніх військових фахівців у видовому ВВНЗ Сухопутних військ. The article under consideration elicitafes the main conditions concerning the effective organization of teaching one of the educational subjects “Providing moral and psychological support for service men” during the educational process for future military specialists at Lviv Army Institute.
 • Item
  Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес видового ВВНЗ як тенденція трансформації Збройних сил України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Бойко, О. В.
  Розв’язано завдання щодо визначення педагогічних умов ефективного впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес Львівського військового ордена Червоної Зірки інституту Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету “Львівська політехніка”. The article considers the task of mentioned educational conditions for effective introduction of modern information and communication technologies in educational process of the Lviv military award of Red Star institute of name hetman Peter Sahaydachniy of National university “Lviv polytehnika”.
 • Item
  Становлення системи культурно-виховної і просвітницької роботи в Збройних силах України (1992–1994 рр.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Романовський, Я. Я.
  Розглянуто діяльність державного і військового керівництва щодо становлення системи культурно-виховної і просвітницької роботи в Збройних силах України та передумов і соціально-політичних процесів, які вплинули на цей процес. In the article the questions of activity of state and military guidance are examined in relation to becoming of the system of cultural and educational and elucidative work in Military Powers of Ukraine and pre-conditions and socio-political processes which influenced on this process.
 • Item
  Еволюція військового мистецтва українського війська
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Куцька, О. М.
  Досліджуються основні віхи еволюції військового мистецва України, аналізуються характерні для кожного періоду форми і способи збройної боротьби та побудова військ у бою. Окрему увагу приділяють розгляду розвитку військової справи в період перебування українських земель в складі інших держав та у сучасному застосуванні Збройних сил України. The main issues of Ukrainian military art evolution are researched and corresponding form and methods of armed struggle and troops formation in battles are peing analysed. Particular attentions is paid to the developmend of military art within the period of Ukrainian terrain peing part of other countries and in Ukrainian Armed Forces modern use.
 • Item
  Перспективи розвитку наукової і науково-технічної діяльності у Львівському військовому інституті Сухопутних військ на сучасному етапі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Колодій, І. С.
  Досліджені проблеми створення видового вищого військового навчального закладу Сухопутних військ Збройних сил України, аналізується питання перспектив розвитку наукової діяльності у новоствореному навчальному закладі. In this article creational problem of the specific higher military educational institution of Land forces of Ukrainian Armed forces are investigated; question of scientific activity development prospects in the accrued educational institution is analyzed.