Архітектура. – 2008. – №632

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”, а також інших вищих навчальних закладів. У публікаціях розглянуто актуальні проблеми теорії та практики в архітектурі і містобудуванні, подано результати досліджень в галузі історії архітектури, збереження та реставрації пам’яток архітектури. Висвітлено питання, що стосуються сакральної архітектури, будівництва і реконструкції житлових та громадських споруд, ревалоризації та модернизації архітектурних об’єктів. Для наукових працівників та інженерів, які працюють в галузі в галузі архітектури.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 632 : Архітектура / відповідальний редактор Б. С. Черкес. – 244 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 42
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Архітектура» № 632
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Item
  Типи розпланування Василіанських монастирів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Чень, Л. Я.
  Розглянуто розпланування Василіанських монастирів на теренах України. Проведено класифікацію монастирів та їх споруд. Planning of Basilian monasteries is considered on the walks of life of Ukraine. Classification of monasteries and their buildings is conducted.
 • Item
  Роль карнизів у формуванні композиції фасадів споруд Львова кінця XVIII – першої половини XIX ст.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Клименюк, Т. М.; Ковальчук, Х. І.
  Досліджено зміни, які відбуваються з карнизами в різні періоди розвитку архітектури, композиційна роль карнизів у формуванні фасадів класицистичних споруд. The article is dedicated to the changes of cornices in the periods of architectural development and compositional role of cornice in the forming of facades of classicism buildings.
 • Item
  Шляхи реновації територій промислової забудови ХХ століття в містах України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Проскуряков, В. І.; Гой, Б. В.
  Розглянуто проблему пошуку шляхів реновації територій промислової забудови ХХ ст. в містах України, зокрема у Львові. The article is devoted to problems of search of ways of renovations of territories of industrial building of ХХ century in the town of Ukraine, including Lviv.
 • Item
  Архітектура промислових будівель в історично сформованих центрах міст України як потенціал їх сучасного розвитку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Проскуряков, В. І.; Іванов-Костецький, С. О.
  На прикладі Львова висвітлена архітектура промислових будівель в центральній, історично сформованій частині міста як потенціал сучасного просторового, дійового і естетичного розвитку. The analysis of industrial buildings of the central historically part of Lviv was conducted.
 • Item
  Архітектурне удосконаленняшкільних будівель з врахуванням енергозаощаджування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шулдан, Л. О.
  Висвітлено питання удосконалення шкільних будівель і комплексів з враху- ванням енергозаощаджування. В результаті узагальнення світового і вітчизняного досвіду проектування і будівництва навчальних закладів визначено перелік заходів архітектурного енергозаощаджування, проведено їхню класифікацію. The article deals with the issues of school buildings and complexes perfection with the regard for energy conservation. Summarising of the world and native experience in the designing and construction of school buildings allowed to determine means of architectural energy conservation and to suggest their classification.
 • Item
  Особливості ревалоризації архітектурних ансамблів кладовищ Любачівщини з меморіальною пластикою “Бруснівської” школи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ремешило-Рибчинська, О. І.; Стасюк, О. І.
  Проаналізовано формування “бруснівської” школи меморіальної пластики, визначено особливості архітектурних ансамблів кладовищ і вироблено рекомендації з ревалоризації. The analysis of the forming of the “Broosneve” school of memorial plastic was passed, the property of the cemeteries architectural ensembles were define and the recommendations of revalorization were worked out.
 • Item
  Новітні тернденції розвитку об’ємно-планувальної структури квартири
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Урсатій, Х. В.
  При плануванні квартир у нових житлових будинках усе частіше застосовуються об’ємно-просторові форми, що не є характерними для житлових будинків минулого сторіччя. Необхідна їх оцінка з погляду функціональних, психологічних якостей житлового середовища. There are some elements of protecting designs that are not traditional for apartments which were generated for the last century took place in new apartment houses.
 • Item
  Приміщення короткочасного перебування дітей як функціональна одиниця житлового середовища
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Юрчишин, О. М.
  Розглянуто проблеми, пов’язані із формуванням мережі дитячого дошкільного виховання. Основна увага приділяється створенню приміщень короткочасного перебування дітей в житловому середовищі, котрі доповнюють мережу дитячих дошкільних закладів. The problems of making of children’s preschool organization’s brunches are discovered in this article. The main point is creating living quarters for parents whose children aren’t frequents children’s preschools, as alternate to kindergartens.
 • Item
  Сучасний стан проблеми оптимізації житлового середовища
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Калініна, О. І.
  Розглядається сучасний стан житлового осередку з погляду комфорту. Consider contemporary condition examine premises point of view.
 • Item
  Ідентичність архітектури як фактор розвитку регіону
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Черкес, Б. С.
  Розглянуто можливості використання категорії ідентичності для активізації розвитку міста і регіону. Показано використання архітектури як медіатора існуючих і проектованих ідентичностей. Викладено “реставраційний” і “новий” методи архітектурного проектування ідентичностей. The possibilities of application of category of identity for activation of city and region development are considered.The use of architecture is shown as a mediator of existent and designed identities.The ‘restoration’ and ‘new’ methods of the architectural designing of identities are expounded.
 • Item
  Архітектурно-просторові елементи для проведення громадських заходів і видовищ в епоху Середньовіччя та Ренесансу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ковальчук, О. І.; Ковальчук, Х. І.
  Досліджено типи архітектурно-просторових елементів для проведення громадських заходів і видовищ в період від XІV до першої половини XVI ст. The article is dedicated to research of basic types of architecturally spatial elements for carrying out in performances and spectacles at the period from XIV to first half of XVI c.
 • Item
  Роль монастирів чину св. Василія Великого в архітектурі міст і сіл України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Рудницький, А. М.; Чень, Л. Я.
  Розкрито роль монастирських комплексів ЧСВВ у формуванні силуетів міст і сіл України. Проаналізовано основні групи монастирів ЧСВВ за розташуванням відносно населеного пункту. The role of the monasteries Basilian complexes is exposed in forming of silhouettes of cities and villages of Ukraine. The basic groups of the Basilian monasteries are analysed after the location in relation to a settlement.
 • Item
  Соціальні передумови формування планувальної структури квартир некомерційного житла
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гнесь, І. П.; Гнат, Г. О.
  Вирішення проблем проектування соціального житла в Україні є неможливе без аналізу основних чинників, які впливають на комфортність проживання, вивчення головних недоліків існуючих квартир і вимог мешканців до сучасних квартир в державному житловому будівництві. В статті аналізуються результати соціологічних досліджень житла з метою оптимізації параметрів і планування квартир загалом і окремих функціональних зон приміщень. Resolving the problem of social apartments design in Ukraine is impossible without complex analysis of the main attributes that influence the residence comfortability, major disadvantages and requirements to modern apartments design for the state building. The article analyzes results of the social housing prospective customers’ survey as well as provides analysis of the actual sizing and planning requirements to the apartment living space organization.
 • Item
  Сучасне архітектурне середовище та його вплив на поведінку людини
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Скороходова, А. В.; Купрійова, Ю. В.
  Розглядаються особливості сучасного архітектурного середовища та його вплив на поведінку людини. The peculiarities of modern architectural environment and its influence on human behavior are examined.
 • Item
  Класифікація віконних обрамлень споруд Львова XVI-XVII ст.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Білінська, О. Б.
  Проаналізовано основні схеми композиційного вирішення обрамлень вікон Львова XVI–XVII ст., які мають аналоги в архітектурі Відродження Італії. У результаті виокремлення вікон XVI–XVII ст. Львова, виконання обмірів і фотофіксації виявлено пропорції їх прорізів. Встановлено, що висота антаблемента (поділ і розміри частин антаблемента), ширина наличника часто не відповідають класичним пропорціям. This article analyses main patterns of composition solutions in L’viv’s windows of the XVI–XVII centuries that have some analogies in Italian Renaissance architecture. As a result of selection of windows of XVI–XVII centuries, measurements and taking photos, their proportions were taken. Entablature height (division and the size of the part of entablature), frame width in most cases are not appropriate to classic proportions.
 • Item
  Дослідження полів полтавських битв на землях державно-культурного заповідника “Поле Полтавської битви”
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мандзій, А.
  Висвітлені основні результати другої міжнародної експедиції з дослідження полів полтавських битв. Під час проведення експедиції апробовано нові методики та використано найновіше технічне обладнання. Basic results of the second international expedition in research of battle fields near Poltava are being represented. The expedition was held with the help of new methods using the newest technical equipment.
 • Item
  До проблеми охорони та адаптації історичних цвинтарів у післявоєнних реаліях
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Петришин, Г. П.; Пілярчик, А.
  На територіях країн післявоєнної Європи залишились історичні цвинтарі, які належать іншим народам. Особливо це стосується спадщини німців, поляків, українців. До початку ринкових перетворень у Східній Європі історичні цвинтарі виселених народів залишались занедбаними та зазнавали природної руйнації. В останні десятиліття реконструкція міст і культурного ландшафту окремих країн загрожує пам’яткоохоронній діяльності, натомість зросла свідомість населення та зацікавлення спадщиною інших народів. On the territories of the post war Europe historical cemeteries were left, which belonged to other peoples, especially when speaking about Germans, Poles and Ukrainians. Till the beginning of market changes in Eastern Europe the historical cemeteries of the repatriated people were left on their own and were naturally ruining. In the last decade the change of cities and cultural landscape of the countries gained a dangerous tendency in spreading especially from the point of view of keeping of the historical monuments. On the other hand consciousness of the inhabitants and curiosity on the other people’s culture has risen.
 • Item
  Традиція рекреаційного використання міських лісів Щеціна
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Пухала, І.
  Розташування лісових комплексів відносно міста чи агломерації, комунікаційна доступність, наявність у лісах добрих рекреаційних якостей – ось умови та засади їх рекреаційного використання. Розуміючи потреби міста, рекреаційне загосподарювання лісів Щеціна розпочато у ХІХ ст. і активно продовжувалось до Другої світової війни. На підставі інших чинників відбувається цей розвиток сьогодні. Disposal of forest complexes in relation to a city or agglomeration, availability of communication, presence in the forests of good recreation qualities – these are the terms and bases of their recreation usage. Basing on understanding the necessities of city, recreational organization of forests of Stettin begun in a 19 century and actively proceeded till World War II. This process is still developing today on the basis of other factors.
 • Item
  Вплив ІІІ транс’європейського транспортного коридору VIA REGIA на просторовий розвиток території Львівщини
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Криворучко, Ю. І.; Русанова, І. В.; Король, Є. І.
  Транс’європейський транспортний коридор № 3 як частка світової транспортної системи дає імпульс для динамічного просторового розвитку територій в зоні його впливу, сприяє створенню єдиного торгового ринку і подальшій інтеграції європейських країн. Виявлено напрямки просторового розвитку Львівщини в зоні впливу транс’європейського транспортного коридору ЕД – С ІІІ VIA REGIA. Transeuropean transport corridor № 3 as a part of the whole transport system gives the impulse to the dynamic development of the territories that are located in the area of its impact and contributes to the one market system and the sustainable integration of the European countries. The main tendencies of the Lviv region spatial development in the area of the transeuropean transport corridor ЕД – С ІІІ VIA REGIA influence are pointed out in the article.