Держава та армія. – 2007. – №584

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії України та її державності і національним Збройним cилам. Виходить у чотирнадцятий раз. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавницво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – № 584 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 188 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Держава та армія" № 584
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Галицька “Руїна”: соціально-економічне становище Східної Галичини (1914–1915 рр.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Мазур, О. Я.; Патер, І. Г.
  Висвітлено розруху господарського життя, руйнування міст і сіл, житлового фонду, порушення фінансової системи, занепад торгівлі, промисловості, сільського господарства, вкрай важке становище населення краю. Показано діяльність російських властей з надання допомоги населенню, постраждалому від війни та її наслідків. The destruction of economic life, cities and villages, accommodation, financial system, trade, industry, agriculture and difficult situation of citizens are highlighted there. Also the activity of Russian government giving aid to population that suffered from the war and its consequences is displayed in the abstract.
 • Item
  Професіоналізація аеромобільних військ в контексті історичного військового досвіду
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Сташко, А. І.
  Висвітлено аргументацію щодо необхідності професіоналізації аеромобільних військ, що ґрунтується на сучасних досягненнях військової техніки і науки, особливостях ведення сучасних війн. Змодельовано основні напрямки реформування аеромобільних військ в контексті їх професіоналізації: склад, організація, бойове використання. There are argumentations of the necessity of air force professionalization based on modern achievement in military technique and science, peculiarity of present day wars keeping described at this article. Author modeling main directions of the air force reformation in the meaning of it’s professionalization: staff, organization, fighting consuming.
 • Item
  Компетентнісний підхід як пріоритетний напрямок підготовки студентської молоді до професійної діяльності в умовах інформаційного суспільства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Вербицька, П. В.
  Фундаментальні соціально-економічні зміни в інформаційному суспільстві визначають головні завдання професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі: активна громадянська позиція і конкурентоспроможність на ринку праці. Участь у громадянському суспільстві є практично неможливою без успішної професійної кар’єри, оскільки вона становить фундамент особистої незалежності, самоповаги і добробуту, а отже, визначає якість життя. Отже, формування ключових компетентностей, що відповідають типовим видам діяльності громадянина, стає актуальним завданням навчально-виховного процесу вищого навчального закладу. Fundamental social and economic changes in the age of information in the society define the main aims of the professional training of future specialists in a higher educational establishment: their active civic position and ability to compete on the labor market. Participation in the civil society is practically impossible without a success professional career, as it constitutes a basis of personal independence, self-respect and well-being, and therefore defines the standard of living. Thus, success on the labor market, and participation in the social processes demand of an individual acquiring key competences in the process of constant education and is the main task of higher educational establishment.
 • Item
  Нормативно-правові основи захисту прав військовослужбовців в Україні: соціальний аспект
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Новак-Каляєва, Л. М.
  Досліджено правове поле реалізації українською державою захисту соціальних прав військовослужбовців, зокрема порівняно із заходами щодо захисту соціальних прав військовослужбовців Великобританії. The article is devoted to the research of legal realization by the Ukrainian state the protection of social rights of military men, in particular it is compared with the measures concerning social rights protection of British military men.
 • Item
  Про особливості українсько-єврейських взаємин на західноукраїнських землях у другій половині 30-х років XX ст.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Гетьманчук, М. П.
 • Item
  Державне управління оборонною промисловістю України в умовах суспільних трансформацій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Каляєв, А. О.
  Досліджено проблеми сучасного військово-промислового комплексу України та визначено шляхи реструктуризації галузі з метою подолання кризи. The article is devoted to the research of problems in modern Ukrainian military industrial complex and to determination of ways restructuring of industry with the purpose of crisis overcoming.
 • Item
  Археологічні розкопки на території Керчі під час Другої світової війни
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Баукова, А. Ю.
  Досліджено історію археологічних античних пам’яток на території Керчі у 1944–1945 рр., а також діяльність Керченського історико-археологічного музею в галузі охорони археологічної спадщини. Введено в науковий обіг нові джерельні дані з цього питання. The article is dedicated to history of archaeological investigations of antiquity monuments in Kerch during 1944–1945 years. The place and role of Kerch historical-archaeological museum was shown in branch security of archaeological environment. Some previously unknown materials were presented.
 • Item
  Губерния Транснистрия в 1941–1944 гг.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Катарага, С. И.
  Досліджено питання військової співпраці східних європейців з Третім Райхом протягом Другої світової війни. Закладено нове підґрунтя у дискусію навколо проблеми східноєвропейських військових формувань у збройних силах Німеччини й проаналізовано коротку історію подібних іноземних формацій при збройних силах інших країн упродовж того самого періоду. Зроблено важливий внесок у розуміння цієї складної наукової проблеми. The article raises a question of the military collaboration of the Eastern Europeans with the Third Reich during World War II. This publication break new ground in the discussion of problem of Eastern-European military formations in Germany’s Armed Forces by presenting analysis of a short history of similar foreign formations by Armed Forces of other countries at the same period. This article makes a significant contribution to understanding of this difficult scientific problem.
 • Item
  До питання початку Другої світової війни: правда і домисли
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Гаврилів, І. О.
  Розкрито дискусійну тему в українській та зарубіжній історіографії – причини та початок Другої світової війни. Показано цю проблему через призму українського питання в планах воюючих сторін. A controversial theme in Ukrainian and foreiqn studies of history about reasons and the beqinninq of World War ІІ has been developed. This problem bas been tackled in the context of the Ukrainian issue in the war plans of fightinq parties.
 • Item
  Військовий теоретик ОУН – М. Колодзінський
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Лісіна, С. О.
  Враховуючи недостатній рівень вивчення документів національної військової еліти, подано комплексне та об’єктивне дослідження воєнно-наукових праць відомого військового діяча ОУН М. Колодзінського. Узагальнивши військово-організаційну діяльність полковника М. Колодзінського в Організації Українських Націоналістів, також охарактеризовано його наукові студії з воєнної історії України та методично-практичні доробки з питань творення українського війська. Taking into account the insufficient level of study of national military elite documents, a complex and objective research of military-scientific labours of the known military figure of OUN Kolodzinski is given. Generalizing military-organizational activity of colonel M. Kolodzinski in Organization of Ukrainian Nationalists, his scientific Ukrainian military history studies and methodical and practical revisions on questions of creation of the Ukrainian army are also described here.
 • Item
  До питання бойової діяльності Української військової організації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Галайко, Б. М.
  Простежено на основі історичних джерел бойові акції Української військової організації у 1920-х роках, коли УВО діяла як підпільна армія в боротьбі за Українську державність. On the bazes of historical sources the figthing actions of Ukrainian Militari Organisation were of observed in 1920s, when UMO operated as underground army which struggled for Ukrainian statehood.
 • Item
  Матеріали Ольги Басараб: ще раз про розвідувальну діяльність УВО
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Бежук, О. М.
  На основі опублікованих та архівних джерел проаналізовано діяльність УВО на західноукраїнських землях в контексті розвідувальних матеріалів Ольги Басараб-Левицької. Based on published and archives sources the activity of Ukrainian Military Organization in western-Ukrainian lands in the context of secret materials of Olha Basarab-Levytska was analyzed.
 • Item
  Припинення бойових дій регулярною Армією УНР восени 1920 р.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Плазова, Т. І.
  Висвітлено головні причини припинення бойових дій регулярною Армією УНР восени 1920 року. Проаналізовано особливості військово-політичної стратегії керівництва УНР щодо продовження антибільшовицької боротьби після остаточної втрати території України восени 1920 року. At this article is elucidated the main reasons of the cessation fighting actions of the regular Army UPR at autumn 1920 year. Also there are analysed the peculiarities of military strategy of leaders UPR in order to continue antibolshevik fight after final loss the Ukrainian territory at the same time.
 • Item
  Брестський мир та його значення в історії Української державності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Ореньчук, О. Ю.; Нагірняк, А. Я.
  Розглянуто питання підписання Брестського миру та його значення в історії відновлення та формування Української державності в період Центральної Ради, а також зовнішньополітичні відносини України. The article deals with the problem of signing peace treaty in Brest and its importance in the history of Ukrainian state renovation and formation in the period of the Central Rada as well as foreign relations of Ukraine with other states.
 • Item
  Виробнича і конструкторська діяльність фірми “Анатра” в галузі військової авіації (1912–1917 рр.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Харук, А. І.
  Досліджено діяльність фірми “Анатра” з проектування літальних апаратів та їх серійного виробництва в період 1912–1917 рр. Основну увагу зосереджено на виконанні фірмою замовлень Військового відомства під час Першої світової війни. Вивчено діяльність Одеського та Сімферопольського заводів вказаної фірми. In this article is described the activity of the firm “Anatra” in aircraft’s design and serial production in 1912–1917. The main attention is concentrated on execution of the Military Department’s orders during the World War One. The activity of the Odesa’s and Simpheropol’s plant of the “Anatra” is analyzed.
 • Item
  Діяльність українських політичних партій в армії весною 1917 р.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Стельмах, Ю. І.
  Розглянуто діяльність українських політичних партій в армії весною 1917 р. та їх ставлення до національного військового будівництва. The activity of Ukrainian political parties at army in the spring of 1917 is considered. Their attitude to the national military building construction is revealed.
 • Item
  Процес українізації армії та тилових гарнізонів Південно-Західного та Румунського фронтів у березні–листопаді 1917 р.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Зінкевич, Р. Д.
  Показано процес українізації російської армії, що проходив на території України в 1917 р., його причини та наслідки, а також ставлення різних політичних сил до нього. The process of Russian Army nkrainization which took place on the territory of Ukraine in 1917 is outlined as well as its causes and consequences and the attitude of different political institutions to it are shown.
 • Item
  Відозва великого князя Миколи Миколайовича до поляків і її військово-політичний резонанс
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Морушко, О. О.
  Розглянуто умови, за яких було опубліковано Відозву великого князя Миколи Миколайовича до поляків. Розкрито її вплив і значення для підтримки царської Росії населенням Королівства Польського у Першій світовій війні. In the article consider conditions, attached to the publication of Appeal Grand Duke Nicolay Nicolaevich to the Poles. Consider her influence and importance to support tsarist Russia by population of Kingdom Polish in the First World War.
 • Item
  Військова діяльність князя Святослава Хороброго в оцінці Михайла Грушевського
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Білецький, А. В.
  Оцінюється діяльність князя Святослава Хороброго М.С. Грушевським. Головна проблема полягає в неоднозначності оцінок діяльності цього князя. Оцінювання будь-якого періоду діяльності коливається від критики до схвалення. Причина цієї неоднозначності полягає в тому, що відсутній оцінний ідеологічний мотив. This article deals with the evaluation of the prince Sviatoslav the Brave’s activity made by M. S. Hrushevskuy. The main problem consists in the controversy of his evaluation. Thus, any period of the prince’s activity varies from criticism to approval. The reason of such controversy lies in the absence of ideological motives.