Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2020. – Випуск 91

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

У збірнику опубліковані статті за результатами досліджень інженерної геодезії, супутникової геодезії, геодезичної гравіметрії, картографії, фотограмметрії, дистанційного зондування Землі, геоінформатики, кадастру та моніторингу земель. Входить до Переліку наукових фахових видань з технічних наук, який затвержений МОН України.

Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Випуск 91. – 72 с. : іл. : ill.

Геодезія, картографія і аерофотознімання

Зміст


1
5
11
20
28
41
51
59
70

Content


1
5
11
20
28
41
51
59
70

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Usage of the earth remote sensing data for the assessment of surface water area dynamics on the basis of Iziaslav district of Khmelnytsky region, Ukraine
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2020-03-12) Дребот, О. В.; Зубова, О. В.; Хант, Г. О.; Лук’яненко, О. П.; Черняк, Я. В.; Савчук, О. І.; Drebot, O. V.; Zubova, O. V.; Khant, G. O.; Lukianenko, O. P.; Cherniak, Ya. V.; Savchuk, O. I.; Житомирський національний агроекологічний університет; Інститут сільського господарства Полісся НААНУ; Polissia National University; Institute for Agriculture of Polissia NAAS
  Встановлено, що проблема зникнення відкритих водойм та використання даних дистанційного зондування землі для їх моніторингу є актуальною та слабко висвітленою у сучасній вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Також визначено необхідність комплексного методичного підходу її вирішення. Метою досліджень є вивчення динаміки площ поверхневих вод протягом тривалого періоду часу в межах Ізяславського району Хмельницької області на основі програмного аналізу космічних знімків та результатів натурних обстежень ключових дослідних ділянок. Використано методику обробки растрових космічних знімків за допомогою програмного забезпечення QGIS. Проведено обстеження в натурі (на місцевості) зниклих водойм станом на 1975, 1989, 2001, 2018 роки. Виконано збір та аналіз багатоспектральних знімків дистанційного зондування землі супутником Landsat станом на 1975, 1984, 1989, 2001, 2018 роки в межах досліджуваної території. Встановлено кількість доступних знімків, кількість знімків, придатних до використання для дослідження, а також кількість якісних знімків із хмарністю <3 %. Виконано спектральний аналіз території району за допомогою встановлених показників натурних обстежень та програмного забезпечення QGIS. На основі розрахунків спектральних індексів NDWI та NDTI сформовано картосхеми, за якими отримано наявні площі водних поверхонь. Встановлено порогові значення спектральних індексів для класифікації складових растрового зображення досліджуваної території. Вивчено зміну площ поверхневих замкнутих водних об’єктів протягом 1975–2018 років. Визначено, що загальна площа водного плеса водних об’єктів зменшилась із 2933 га до 1499 га, на 48 %. Встановлено залежність впливу температурного фактору на площу поверхневих вод. Дослідження виконано на основі багаторічних даних за допомогою сучасних методів обробки космічних знімків. Представлені результати дослідження можна використати для подальшого моніторингу території та розширення досліджень у межах інших адміністративно-територіальних одиниць, зокрема для формування рішень щодо використання земельного ресурсу, розроблення стратегічних напрямів подолання екологічних проблем землекористування, встановлення критичних індикаторів землекористування в умовах змін клімату, моніторингу стану прибережних захисних смуг та охоронних зон водних об’єктів.
 • Item
  Зміст до “Геодезія, картографія і аерофотознімання”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2020-03-12)
 • Item
  Mapping of Lviv in the soviet period
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2020-03-12) Сосса, Р. І.; Sossa, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Плани Львова досліджено з позицій їх цільового призначення, умов створення, змістовного наповнення, відповідності нормативним документам. Визначено особливості створення та змісту основних типів планів міста для військових потреб, для потреб господарського розвитку міста, для туристів і мешканців міста. Картографування Львова визначено розвитком суспільних процесів у державі та відповідно домінуючими тенденціями розвитку картографування в СРСР. Характерними ознаками цього періоду були утаємниченість картографічної інформації та режимні обмеження на створення й використання різноманітних карт. Військові топографічні плани масштабу 1:10 000 та великомасштабні (1:5 000, 1:2 000) плани міста для господарських цілей видавали тільки з грифом “таємно”. На початок 1980-х років місто було забезпечено топографічними багатоаркушевими планами у масштабах 1:2 000 і 1:5 000. Дуже спрощені схеми Львова для гостей і жителів міста до початку 1970-х років видавали книжкові видавництва. З 1974 р. картографічні підприємства ГУГК монопольно випускають туристичні схеми міста із спотвореною та значно розвантаженою основою. Лише наприкінці 1980-х років із зменшенням режимних обмежень на відображення елементів географічної основи картографічна якість туристичних планів Львова поліпшується.
 • Item
  A study of methods for texture classification of SEM images of micro-surfaces of objects and their segmentation
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2020-03-12) Іванчук, О.; Тумська, О.; Ivanchuk, O.; Tumska, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Мета. Мета роботи – розробити і дослідити методи класифікації текстур РЕМ-зображень мікроповерхонь об’єктів на основі статистичних та спектральних характеристик текстурних фрагментів, а також порівняльного аналізу методів сегментації РЕМ-зображень. Методи. Визначення характеристик текстури РEM-зображень ґрунтувалось на статистичних моментах, розрахованих за гістограмою яскравості. Спектральні міри текстури обчислювались за спектром Фур’є. Для визначення спектральних текстурних характеристик вибрано параметри амплітудної та осьової функцій. Сегментацію РEM-зображень мікроповерхонь об’єктів виконано чотирма способами, а саме: методом глобальної порогової сегментації, методом нарощування області, методом поділу та злиття і методом вододілу з використанням маркерів. Результати. Опрацювання серії РЕМ-зображень ґрунтів показало найкращий результат класифікації текстур за мірою однорідності, ніж за іншими статистичними характеристиками. Обчислення спектральних характеристик РЕМ-зображень металів виявило періодичність або майже періодичність і спрямованість присутніх у зображенні елементів текстур і разом із результатами класифікації за мірою однорідності дає змогу отримати узагальнену характеристику текстури зображення. Порівняльний аналіз чотирьох методів сегментації показав, що найкращий результат визначення меж об’єктів на РЕM-зображенні отримано методом вододілу з використанням маркерів. Програмну реалізацію методів класифікації текстур та їхню сегментацію виконували в системі MatLab. Наукова новизна. Запропоновано метод класифікації РЕМ-зображень на основі спектральних текстурних характеристик за параметрами амплітудної та осьової функцій. Показано, що сегментація РEM-зображень методом поділу і злиття дає змогу задати умови для виділення на зображенні областей із певними характеристиками текстури. Практичне значення. Узагальнена характеристика текстури РЕМ-зображення, що визначається за статистичними і спектральними мірами, корисна для автоматизованого розпізнавання текстур і аналізу РЕМ-зображень. Вибір ділянок із певними характеристиками текстури є важливим етапом попередньої обробки зображень під час знаходження точок інтересу, що придатні для зіставлення РЕМ-зображень і розпізнавання об’єктів.
 • Item
  Hydrological processes modeling using GIS ARCGIS and module HEC-RAS
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2020-03-12) Бурштинська, Х. В.; Бабушка, А. В.; Галочкін, М. К.; Burshtynska, Kh. V.; Babushka, A. V.; Halochkin, M. K.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Мета роботи полягає у визначенні площ затоплення земель згідно обраної гідрологічної моделі складної ділянки р. Дністер у місці переходу від передгірської частини до рівнини зі складним меандруванням та значними зміщеннями річки. Методи. Опрацьовано метод дослідження затоплених земель внаслідок підняття води до певного рівня. Він включає: знімання з БПЛА; геодезичні та гідрологічні роботи; створення ЦМР та аналіз її точності; гідрологічне моделювання з використанням програмного пакету HEC-RAS; визначення площ затоплення. Для отримання цифрової моделі рельєфу, яка є основою для гідрологічного моделювання, був використаний БПЛА Trimble UX5 з камерою Sony NEX-5R. Точність визначення планових координат за ЦМР становить 6 см; висотні позначки залежно від базису стереопари та підстильної поверхні становлять 0,21м. ЦМР створено за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення Pix4D. Результати. ЦМР створено за результатами знімання з БПЛА з середньою квадратичною похибкою 0,2 м. Методику гідрологічного моделювання реалізовано на частині річки Дністер зі складною конфігурацією русла. Визначено зони затоплення за різних рівнів підняття води. Наукова новизна полягає у розробці методики визначення затоплених територій на основі гідрологічного мделювання за допомогою модуля HEC-RAS для ділянки річки Дністер, яка характерна значною ерозією прибережних ґрунтів, складним меандруванням та переходом від передгірської частини до рівнинної. Такі умови вимагають точного визначення параметрів моделювання. Для отримання вхідних даних для моделювання затоплень виконано знімання з БПЛА з попереднім обґрунтуванням параметрів точності. Практичне значення. Гідрологічне моделювання виконують з метою передбачення наслідків матеріальних втрат внаслідок повеневих явищ, які трапляються в Прикарпатському регіоні. Своєчасне отримання інформації про ці процеси, стеження на гідрологічних постах за рівнем води, яка наповнює русла і заплаву, дозволяють через відповідні адміністративні структури здійснити оповіщення населення і прийняти заходи для зменшення втрат, які виникають внаслідок цих руйнівних явищ. Запропоноване дослідження спрямоване на отримання інформації про площі затоплення внаслідок різних рівнів підняття води в річці Дністер.
 • Item
  INSPIREID implementation in the topographic database of the main state topographic map of Ukraine
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2020-03-12) Карпінський, Ю. О.; Лазоренко-Гевель, Н. Ю.; Кінь, Д. О.; Karpinskyi, Yurii; Lazorenko-Hevel, Nadiia; Kin, Danylo; Науково-дослідний інститут геодезії і картографії; Київський національний університет будівництва і архітектури; Research Institute of Geodesy and Cartography; Kyiv National University of Construction and Architecture
  Досліджено принципи побудови та присвоєння унікального ідентифікатора inspireId об’єктам класів у базі топографічних даних (БТД), яку розроблено на основі концепції модельно-керованої архітектури. Розглянуто питання автоматичної генерації унікального ідентифікатора inspireId та правила його життєвого циклу. Мета роботи – дослідити принципи та вимоги до структури і присвоєння унікального ідентифікатора inspireId об’єктам класів БТД та реалізувати автоматичну його генерацію у мові структурованих запитів (SQL) для забезпечення зв’язку з наборами Інфраструктури геопросторових даних Європейського Союзу (Infrastructure for Spatial Information in the European Community – INSPIRE) та EuroRegionalMap (ERM). Відповідно до загальних принципів та вимог ЕRM до структури унікального ідентифікатора inspireId об’єктам класів бази топографічних даних, розроблено його структуру для ідентифікації об’єктів БТД “Основна державна топографічна карта”. Розроблено функцію для автоматичної генерації inspireId у середовищі об’єктно-реляційної системи керування базами даних (ОР СКБД) PostgreSQL. Детально розглянуто правила життєвого циклу унікального ідентифікатора у БГД, що забезпечує його стабільність. Використання унікального ідентифікатора inspireId у базі топографічних даних “Основна державна топографічна карта” забезпечує зв’язок із наборами інфраструктури геопросторових даних ЄС та EuroRegionalMap.
 • Item
  The research of short-periodic components changes of zenith throposphere delay
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2020-03-12) Паляниця, Б. Б.; Кладочний, Б. В.; Паляниця, О. Б.; Palianytsia, B. B.; Kladochnyi, B. V.; Palianytsia, O. B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Lviv Polytechnic National University; Ivan Franko National University of Lviv
  Мета цієї роботи – дослідити величину зміни складових зенітної тропосферної затримки для території України за даними кількадобових наземних метеорологічних вимірювань, а також побудувати та дослідити поля їхньої зміни. Методика. Точність визначення тропосферної затримки та її складових залежить від обсягу метеорологічних даних, які можна використати для її розрахунку. Найкраще, якщо на момент проведення ГНСС-вимірів були б дані аерологічного зондування атмосфери, отримані поблизу пункту спостережень. В іншому разі, доводиться моделювати метеорологічну ситуацію на момент проведення вимірів, використовуючи доступні для цього метеорологічні дані. У виконаних дослідженнях оцінено метеорологічну ситуацію загалом для території України. Складові зенітної тропосферної затримки обчислювали за відомою формулою Saastamoinen. За отриманими значеннями побудовано поле зміни сухої та вологої складових зенітної тропосферної затримки для території України. Результати. Результати досліджень дають змогу проаналізувати залежність зміни величини складових тропосферної затримки від зміни метеорологічних величин на території країни. У роботі отримано і проаналізовано графіки зміни складових тропосферної затримки протягом трьох діб із дискретністю 6 годин на чотирьох пунктах з різними кліматичними умовами. Встановлено, що, незважаючи на істотне розходження у значеннях складових, амплітуди їхньої зміни є близькими між собою: різниці цих амплітуд становлять для сухої складової 6 мм, для вологої – 2 мм. Показано динаміку зміни сухої (гідростатичної) та вологої (негідростатичної) складових протягом двох діб. Зазначено, що їхня динаміка зумовлена зміною атмосферного тиску для сухої складової та зміною тиску водяних парів у тропосфері для вологої складової. Наукова новизна та практична значущість полягають у виявленій стабільності амплітуди зміни складових на пунктах, що знаходяться у різних кліматичних і погодних умовах. Крім цього, підтверджено, що динаміка зміни сухої складової зумовлена зміною атмосферного тиску, а вологої – зміною парціального тиску. Виконані дослідження можна використовувати для створення регіональних моделей атмосфери та подальших досліджень поля зміни зенітної тропосферної затримки, оскільки стосуються зміни затримки в просторі та часі.
 • Item
  Calibration of automated verticality monitoring system of radiocommunication masts and towers using geodetic measurements
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2020-03-12) Кіріяк, В.; Чіклікчі, В.; Chiriac, V.; Ciclicci, V.; Технічний університет Молдови; Societatea pe Acţiuni SOFTCOM; Technical University of Moldova; Societatea pe Acţiuni SOFTCOM
  Метою дослідження є розробка методики калібрування автоматизованої системи моніторингу вертикальності щогл та веж радіозв'язку з використанням геодезичних вимірювань з метою отримання поправок в інклінометричних вимірах щодо вертикальної осі конструкції. Існують два різні методи, які використовуються для визначення вертикальності вежі: використання спостережень глобальних навігаційних супутникових систем (GNSS); тривимірні наземні геодезичні вимірювання з використанням тахеометрів або традиційних методів геодезичних вимірювань. Ця стаття зосереджена на використанні мікроелектромеханічних систем (MEMS) з двоклінічним інклінометром для вимірювання малих кутів на радіокомунікаційній вежі для отримання змін відносно вертикальної осі конструкції. Однак початковий нахил вежі можна обчислити, моделюючи змінні, отримані з даних інклінометрів у поєднанні з геодезичними вимірюваннями. Метод досягнення цієї мети забезпечується теоретичними та експериментальними дослідженнями для виконання збору помилок калібрування з використанням даних інклінометрів та вимірювань за допомогою тахеометрів. Основним результатом дослідження є можливість врахування вихідного положення датчика MEMS, визначеного як кут між інклінометром та конструкцією щогл та веж. Різниці між обчисленими та виміряними нахилами інклінометра та кутами нахилу одночасно дають коригування, яке слід застосувати до даних датчика. Крім того, для високоточної калібрування датчиків інклінометрів був оцінений вплив точності тахеометра на визначення параметрів відхилень. Наукова новизна: На основі співвідношення загальної станції та топоцентричної системи координат були отримані формули для розрахунку параметрів орієнтації платформи датчика. Практичне значення: запропонована методологія дозволяє калібрувати датчики MEMS, встановлені на щоглах і вежах радіозв’язку, використовуючи вимірювання тахеометром з однієї опорної точки.
 • Item
  Титульний аркуш до “Геодезія, картографія і аерофотознімання”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2020-03-12)