Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2008. – Випуск 42

Permanent URI for this collection

Український міжвідомчий науково-технічний збірник

В Українському міжвідомчому науково-технічному збірнику “Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні“ висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень в галузі створення і впровадження у виробництво автоматичного та автоматизованого обладнання різноманітного призначення, а саме: технічних засобів транспортування та подачі на технологічні операції; обладнання викінчувального оброблювання та зміцнення виробів; контрольних автоматів, інструменту; систем автоматичного керування. Подаються матеріали щодо розробки новітніх технологій та засобів обробки деталей; досліджень математичних моделей технологічного обладнання, систем, прогресивних технологій тощо. Збірник призначений для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, НДІ, КБ і для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів старших курсів вищих закладів освіти і є авторитетним науковим виданням, що висвітлює результати актуальних теоретичних та експериментальних досліджень науковцями багатьох ВНЗ та науково-дослідних організацій України. Бібліографія в кінці статей.

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 42. – 188 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Кінематичні та силові співвідношення в намотувальній системі з поступальним підпружиненим компенсатором
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Віннік, В. М.; Будзан, В. І.; Коцюмбас, О. Й.
  Встановлені геометричні та кінематичні залежності між параметрами системи з двома циліндричними барабанами, пружним намотувальним матеріалом і встановленим під довільним кутом до міжосьової лінії поступальним компенсатором. Диференційні рівняння руху барабанів та рухомої частини компенсатора дають змогу виконувати аналіз динаміки системи. Geometrical and kinematics dependences are set between the parameters of the system with two cylindrical drums, by resilient winding material and set under an arbitrary corner to the interaxle line by a forward compensate. Differential equalizations of motion of drums and mobile part of compensate allow to conduct the analysis of dynamics of the system.
 • Item
  Математична модель кінематично збурених коливаньштанги оприскувача з пружинними в’язями
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Вікович, І. А.
  Розроблено математичну модель кінематично збурених згинних коливань консольно закріпленого дірчастого тупикового трубопроводу з пружними зв’язками з урахуванням нелінійного закону пружності та розсіяння енергії в матеріалі. The article deals with mathematical modal of kinematically excited banding oscillations of fixed holey dead-ended pipelined with resilient connections tahing into consideration non-linear law of resiliency and dissipation of energy in the material.
 • Item
  Порівняльний аналіз динаміки вібраційної машини з дебалансним збудником коливань за різних характеристик двигуна
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ярошевич, Т. С.
  Наведено результати моделювання розбігу та усталеного режиму руху вібраційної машини з дебалансним збудником, що приводиться в обертання від трифазного асинхронного двигуна, з використанням статичної та динамічної механічних характеристик. Quoted the results of modeling of the process of acceleration and stationary regime of motion of vibrating machine with unbalanced vibroexciter which put in rotation from asynchronous motor in the case of using static and dynamic mechanical characteristics.
 • Item
  Обґрунтування жорсткостей пружних елементів вібраційного синфазного сепаратора
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гурський, В. М.; Шоловій, Ю. П.; Білодід, В. П.; Дмитрієнко, Т. В.
  Обґрунтовано значення жорсткостей пружних елементів вібраційного синфазного сепаратора на основі аналізу його частотних характеристик. Здійснено підбір та розрахунок на міцність віброізоляційних пружин і гумових пружних елементів. Наведено аналітичні вирази для розрахунку згинальної жорсткості резонансного пружного стрижня і власної частоти коливань вібраційного сепаратора. This article describes calculation a value of inflexibilities of resilient elements of vibration separator on the basis of analysis of it frequency descriptions. A selection and calculation on durability of vibroelastic springs and resilient elements of rubbers is carried out. Analytical expressions are resulted for the calculation of bend inflexibility of resonance resilient bar and own frequency of vibrations of vibration separator.
 • Item
  Розвиток міжрезонансних машин з електромагнітним приводом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ланець, О. С.
  У статті, починаючи з перших задокументованих згадок про застосування вібротехнологій у промисловості та сільському господарстві, наведено історію зародження міжрезонансних вібраційних машин з електромагнітним приводом. Згадані провідні вчені та інженери, котрі займались їхнім дослідженням. Наводиться більше 60 патентних джерел, пов’язаних з віброобладнанням. In the article, beginning from the first documentary mentions about application of vibratory technologies in industry and agriculture, history of origin inter-resonances vibratory machines of with an electromagnetic occasion is pointed. Leading scientists and engineers which was engaged in these questions are remembered. More than 60 patent sources, related to the vibratory equipment, are pointed.
 • Item
  Параметричне збурення гнучкого робочого елемента механічного приводу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гащук, П. М.; Назар, І. І.
  Досліджені параметричні коливання гнучкого робочого елемента приводу. Розглядається випадок, коли сила натягу гнучкого елемента змінюється за певним законом. Використовуючи метод Бубнова-Гальоркіна та деякі перетворення, отримано амплітудні співвідношення, за якими можна досліджувати ширину резонансної області. The parametrical vibrations of flexible working element of drive are explored. A case is examined, when force of draw of flexible element changes after a certain law. Using the Bubnov-Galerkin method and some transformations, amplitude correlations, after which it is possible to explore the width of resonance area, are got.
 • Item
  Високоефективний вібраційний сепаратор з електромагнітним приводом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ланець, О. С.; Гаврильченко, О. В.; Шпак, Я. В.
  На основі теорії синфазних коливань викладений якісно новий підхід у створенні тримасового високоефективного сепаратора з електромагнітним приводом та напрямленими коливаннями робочого органа. Особливістю цієї конструкції є можливість реалізації значно вищих коефіцієнтів підсилення коливань мас порівняно з традиційними конструкціями. In the article on the basis of theory of cofaced oscillatinghigh-quality new approach is laid out in creation of threemass high-efficiency separator with an electromagnetic drive and directed vibrations. The feature of this construction is marketability considerably higher amplification of vibrations of the masses factors in comparing to the traditional constructions.
 • Item
  Аналіз електромеханічних процесів у резонансній вібраційній машині з електромагнітним приводом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Боровець, В. М.; Шенбор, В. С.; Беспалов, А. Л.
  Розглянуто та проаналізовано електромеханічні процеси в резонансній вібраційній машині з шестифазним електромагнітним віброзбудником. Розглянуті приводи вібраційних машин дають змогу розширити технологічні можливості забезпеченням плавного регулювання амплітуди коливань та збільшити силу різання за рахунок протифазного руху елементів машини. In this work electromechanics processes are considered and analysed in a resonance oscillation machine with a hexaphase electromagnetic vibroexciter. The occasions of oscillation machines are considered allow to extend technological possibilities by providing of the smooth adjusting of amplitude of vibrations and increase cutting force for an account against phase motion of elements of machine.
 • Item
  Дослідження закону руху адаптивної вібраційної технологічної машини під час використання прямокутної широтно-імпульсно модульованої циклічної вимушуючої сили для її збурення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Таянов, С. А.; Чубик, Р. В.
  Подано математичні моделі, які дають змогу встановити зв'язок між прямокутною широтно-імпульсно-модульованою циклічною вимушуючою силою електромагнітного віброприводу із основними конструктивними параметрами адаптивної вібраційної технологічної машини та параметрами вібраційного поля, яке створює ця вібромашина під час застосування вищезгаданої циклічної сили для її збурення. Mathematical models are given which allow to set connection between rectangular latitudinal impulsive modulated cyclic by force electromagnetic vibrodrive with the basic structural parameters of adaptive vibration technological machine and parameters of the vibration field which creates this vibromachine at application of the higher mentioned cyclic force for its indignation.
 • Item
  Розроблення автоматизованого менеджменту конкурентоспроможності наукомістких енергозберігаючих технологій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Зонов, В. Д.
  Розглянуто питання розроблення автоматизованого менеджменту конкурентоспроможності наукомістких енергозберігаючих технологій капітально-відбудовного ремонту дизелів магістральних і маневрових тепловозів на основі вимірювальної керуючої системи автоматизації випробувань двигунів. Для розроблення системи запропоновано використати ІDEFO-методологію CASE-технології побудови функціональних моделей енергозберігаючих технологій. In article questions of development of the automated management of competitiveness high technology энергосберегающих technologies of capital – regenerative repair of diesel engines of the main and shunting diesel locomotives are considered on the basis of measuring managing system of automation of tests of engines. For system engineering it is offered to use IDEFO-methodology of CASE-technology of construction of functional models technologies which keep energy.
 • Item
  Мікропроцесорна система обробки даних енкодера на базі процесора РІС 16
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Зелінський, І. Д.
  Запропонована структура мікропроцесорної системи обробки даних енкодера з вихідним сигналом типу лінійний драйвер та частотою вихідних імпульсів 250 кГц. The structure of microsystem is offered treatments given of енкодера with the initial signal of type linear driver and by frequency of initial impulses of 250 кГц.
 • Item
  Підвищення технологічної гнучкості операцій формоутворення зубців циліндричних зубчастих коліс в автоматизованому виробництві
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Литвиняк, Я. М.; Грицай, І. Є.; Махоркін, Є. М.
  Наведені результати дослідження процесу утворення зубців синусоїдального профілю за узгодженого руху заготовки зубчастого колеса з коловим рухом осі дискового інструмента, які забезпечують підвищення технологічної гнучкості операцій фрезерування зубців в автоматизованому виробництві. The results of research of process of formation of indents of sinewave type are resulted at the concerted motion of purveyance of gear-wheel with circled motion of axis of disk instrument for the increase of technological flexibility of operations of milling of indents in the automated production.
 • Item
  Сучасне обладнання з ЧПК та інструменти для високошвидкісного чистового оброблення зубчастих коліс
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Грицай, І. Є.
  Наведено огляд сучасного обладнання з ЧПК для високопродуктивного та якісного виконання чистових операцій виготовлення циліндричних зубчастих коліс, сучасні зубообробні інструменти та спорядження. Some principles of constructing and production the gear-cutting machines, equipment and instruments for the gear-wheels fnish cutting to be descripted.
 • Item
  Вдосконалення інженерних методів розрахунку електромеханічних систем автоматизованого електропривода: демпфування електроприводом пружних механічних коливань
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Човнюк, Ю. В.; Діктерук, М. Г.
  Запропонований вдосконалений інженерний метод розрахунку електромеханічних систем. The improved engineer’s method of calculation оf the electromechanical systems is proposed.
 • Item
  Застосування принципу Гамільтона-Остроградського для одержання рівнянь руху механічних систем із зосередженими інерційними ланками
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Чабан, А. В.; Дубецький, С. А.
  Запропоновано метод побудови рівняння руху механічних систем на підставі принципу Гамільтонa-Остроградського з урахуванням дисипації. Для цього поширено згаданий принцип на реальні неконсервативні системи побудовою неконсервативного лагранжіана. The method of construction of equalization of motion of the mechanical systems is offered on the basis of the Gamyl'ton-Ostrogradskyj principle taking into account dissipation. For this purpose it is necessary to modify the known function Lagrangia by addition to her of function of internal dissipation of mechanical energy.
 • Item
  Експериментальні дослідження динаміки вивільнення прихопленої колони труб
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Харченко, Є. В.; Гутий, А. В.; Грень, Я. В.
  Досліджено динамічні процеси, що відбуваються під час вивільнення прихопленої колони труб, на експериментальній установці. Описано конструкцію і принцип роботи цієї установки. Наведені результати експериментальних досліджень динаміки вивільнення прихопленої колони труб. Explored dynamic processes which take place during freeing of the grabbed column of pipes, on the experimental setting. A construction and principle of work of this setting is described. The results of experimental researches of dynamics of freeing of the grabbed column of pipes are resulted.
 • Item
  Дослідження чинника адекватності математичної моделі опису динаміки нелінійної оброблювальної механічної системи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Топільницький, В. Г.; Кусий, Я. М.
  Оцінено адекватність математичної моделі нелінійної оброблювальної вібраційної системи з дебалансним приводом та пружинною підвіскою. Модель подана у вигляді сукупності нелінійних диференціальних рівнянь, що зведені до стандартизованого вигляду. Оцінка аналітичних розв’язків цієї системи підтвердила їхню стійкість на всьому часовому інтервалі. In the article the estimation of adequacy of mathematical model of the nonlinear processing oscillation system is conducted with an occasion and spring pendant. A model is presented as an aggregate of nonlinear differential equalizations which are erected to the standardized kind. The estimation of analytical decisions of this system confirmed their firmness on all of sentinel interval.
 • Item
  Компьютерно-ориентированный автоматический синтез уравнений движения механических систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Сотников, А. Л.
  На прикладі дослідження механічної системи обґрунтовується ефективність застосування обчислювальної техніки і спеціалізованого програмного забезпечення за автоматичним синтезом рівнянь руху досліджуваної системи. Ефективність досягається за рахунок скорочення часу на вивід рівнянь руху механічної системи і скорочення кількості помилок, неминучих при тому. On the example of research of mechanical system, efficiency of application of computer and the specialized software on automatic synthesis of the equations of movement of researched system is proved. Efficiency is reached due to reduction of time for a conclusion of the equations of movement of mechanical system and reduction of number of mistakes inevitable thus.
 • Item
  Вплив поздовжньої швидкості руху на поперечні коливання в двовимірних сильно нелінійних системах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Сокіл, Б. І.; Ліщинська, Х. І.
  Розроблено методику дослідження одночастотних коливань сильно нелінійних двовимірних систем, які характеризуються поздовжнім рухом. Отримано систему звичайних диференціальних рівнянь, яка визначає закони зміни амплітуди і частоти коливань. It is developed a technique of research of single-frequency oscillations of strongly nonlinear twodimensional systems, which are characterized by a longitudinal motion. It is obtained a system of the differential equations which defines the law of a modification of amplitude and an oscillation frequency.
 • Item
  Математична модель електромеханічних коливань електродів дугової сталеплавильної печі на основі рівняння Ейлера
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Паранчук, Я. С.; Чабан, А. В.
  Запропоновано підхід до побудови математичної моделі електромеханічних коливань електродів дугової сталеплавильної печі на основі рівняння Ейлера. Модель формується з урахуванням міжфазних електромагнітних і механічних процесів механізму переміщення електродів дугової печі. Offered approach to the construction of mathematical model of electromechanics vibrations of electrodes of arc steel-smelting stove on the basis of equalization of Euler. A model is formed taking into account між- of phase electromagnetic and mechanical processes of mechanism of moving of electrodes of arc stove.