Юридичні науки. – 2018. – № 894

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць серії "Юридичні науки" запропоновано результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, українських та іноземних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладено повну відповідальність за добір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: > Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 894, випуск 18. – 176 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки

Зміст


1
4
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
11
17
ТЕОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
24
31
38
45
АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
51
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
60
68
75
81
91
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС
98
104
109
114
120
124
128
133
137
142
148
КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
154
165
171

Content


1
4
ISTORIIA DERZHAVY I PRAVA
11
17
TEORIIA TA FILOSOFIIA PRAVA
24
31
38
45
ADMINISTRATYVNE TA INFORMATSIINE PRAVO
51
TSYVILNE PRAVO I PROTSES
60
68
75
81
91
CRIMEAINALNE PRAVO TA PROTSES
98
104
109
114
120
124
128
133
137
142
148
KONSTYTUTSIINE TA MIZHNARODNE PRAVO
154
165
171

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Про заборони та обмеження в адміністративному праві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Остапенко, Олексій; Ostapenko, Oleksiy; Остапенко, Алексей; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто питання, що є актуальними і цікавими як для вчених, так і для практичних працівників у частині знання та дотримання вимог заборон і обмежень, передбачених нормами адміністративного права. Досить часто адміністративно-правові заборони і обмеження ототожнюють із заходами адміністративного примусу, що не співвідноситься з метою і завданнями заборон та обмежень. Звернено увагу на ролі та значенні законності під час реалізації адміністративно-правових заборон та обмежень.
 • Item
  Становлення теорії юридичної аргументації у період античності та римського права
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Романова, Альона; Чорнобай, Олена; Romanova, Alyona; Chornobai, Olena; Романова, Алёна; Чорнобай, Елена; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Схарактеризовано історію зародження теорії юридичної аргументації в філософії Давньої Греції, розкриваються передумови та причини її появи та розвиту. Проаналізовано софістику та її вплив на практику юридичної аргументації в античному судочинстві, внесок Платона та Аристотеля на формування загальних теоретичних основ аргументації, зокрема, у логіці та риториці, а також їх подальший розвиток та вдосконалення у римському праві (на основі поглядів Цицерона та Сенеки Старшого). Наголошується на тісному взаємозв’язку соціально-політичних процесів та змін у теорії та практиці юридичної аргументації.
 • Item
  Особливості захисту європейським судом права людини не зазнавати катування та інших форм жорстокого поводження та покарання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Цебенко, Соломія; Tsebenko, Solomiya; Цебенко, Соломия; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано сферу дії статті 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. На підставі рішень Європейського суду з прав людини досліджено розмежування понять катування і нелюдське поводження. Звернено увагу на абсолютність статті 3 Конвенції, незалежно від обставин та ситуацій. Показано, що Суд під час вирішення питання чи певне поводження з особою є таким, що принижує гідність, бере до уваги те, з якою метою здійснювались такі дії. Однак порушення статті 3 Конвенції можливе і без такої мети. Показано приклади застосування практики Європейського суду з прав людини національними судами України.
 • Item
  Теорія спроможностей надприродних таїнств церкви
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сливка, Степан; Slyvka, Stepan; Сливка, Степан; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено теорію спроможностей надприродних таїнств Церкви. Основну увагу зосереджено на характеристиці християнських чеснот і таїнств. Християнські чесноти отримує людина, заради неї і здійснюються всі таїнства, які є догмою. Моральне обґрунтування догмата кожного таїнства формує індивідуальне розуміння природного і надприродного права та, відповідно, онтологічну поведінку
 • Item
  Осмислення методологічних підходів у сучасному правознавстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Кельман, Михайло; Kelman, Mykhailo; Кельман, Михаил; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено методологічну ситуацію у сучасному правознавстві, основною особливістю якої є перехід від моністичної методології до філософсько-методологічного плюралізму.
 • Item
  Аспекти процесуального права в політико-правових поглядах С. Ю. Десницького
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Беліченко, Олександра; Belichenko, Olexandra; Беличенко, Александра; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто внесок С. Ю. Десницького в дослідження та розроблення аспектів реформування державно-політичного устрою та судової системи в другій половині XVIII ст., а також про місце та принципи процесуального права у функціонуванні державноправового механізму.
 • Item
  Теоретико-правовий аналіз взаємовідносин держави і християнської релігії в «філософії права» гегеля
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Паньонко, Ігор; Ряшко, Олена; Panonko, Igor; Ryashko, Olena; Паньонко, Игорь; Ряшко, Елена; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проанализированы научные взгляды великого немецкого мыслителя Гегеля относительно диалектики взаимосвязи и взаимоотношений государства и христианской религии. В своей работе «Философия права» немецкий философ глубоко и всесторонне раскрывает роль и место не только государства в развитии и функционировании общества, а также ихристианской религии как важного института в формировании духовности и высокой морали в обществе.
 • Item
  Інститут адміністративної відповідальності: проблеми та перспективи розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Комарницька, Ірина; Komarnytska, Iryna; Комарницькая, Ирина; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто сучасну сутність сприйняття інституту адміністративної відповідаль- ності, проаналізовано окремі погляди учених щодо поняття та ознак адміністративної відповідальності. Досліджено окремі проблеми трансформації адміністративної відпові- дальності та висловлено пропозиції удосконалення чинного адміністративного законо- давства щодо адміністративної відповідальності та можливостей його застосування.
 • Item
  Цивільний відповідач у кримінальному провадженні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сорока, Світлана; Римарчук, Галина; Soroka, Svitlana; Rimarchuk, Galina; Сорока, Светлана; Римарчук, Галина; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто питання, пов’язані із з’ясуванням деяких аспектів правового статусу цивільного відповідача як учасника (суб’єкта) кримінального провадження. Участь осіб у кримінальному провадженні потребує чіткого знання прав та обов’язків кожного учасника цих відносин, зокрема і цивільного відповідача. Визначено, що цивільний відповідач є самостійним учасником кримінального процесу, який відповідно до свого статусу має мати права та обов’язки, які мають бути безпосередньо визначені кримі- нальним процесуальним законодавством. Запропоновано зміни до чинного криміналь- ного процесуального законодавства.
 • Item
  Конституційно-правова доктрина народного суверенітету: історія становлення та сучасна інтерпретація
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Ковальчук, Віталій; Богів, Ярина; Kovalchuk, Vitaliy; Bohiv, Yaryna; Ковальчук, Виталий; Богив, Ярына; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто окремі аспекти конституційно-правової доктрини народного сувере- нітету, зокрема становлення та розвитку такої доктрини та її сучасної інтерпретації. Проаналізовано погляди ідеї низки мислителів, які мали визначальне значення для становлення концепції народного суверенітету, зокрема Ж.-Ж. Руссо, Б. Констана, А. Есмена, Л. Дюгі, М.Оріу. Досліджено сучасні тенденції розвитку доктрини народного суверенітету та визначено її ключові характеристики. По-перше, сучасна концепція народного сувере- нітету – це цілісна система ліберально-демократичних цінностей, яка, на відміну від первинної редакції, гармонійно поєднує колективні та особисті права, «спільну волю» та «автономну свободу»; по-друге, її основоположні ідеї підкріплені юридичним механізмом їхньої реалізації, який не звужується лише до виборів та референдуму;по-третє, вона не обмежує представництво як одну з форм народного суверенітету виборними органами, але й включає до них ті, які через свою незалежність, безсторонність, професійність можуть ефективно представляти інтереси громадян, зокрема органи конституційної юрисдикції; по-четверте, актуальна сьогодні концепція народного суверенітету розгля- дає кожну окрему людину як активного учасника процесу демократичної легітимації, який бере безпосередню участь у прийнятті важливих суспільних рішень спільно з органами публічної влади.
 • Item
  Питання попередження злочинності щодо мігрантів у рішеннях XII Конгресу Організації Об’єднаних Націй з питань боротьби зі злочинністю та кримінального правосуддя 2010 р.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Марисюк, Костянтин; Слотвінська, Наталія; Marysyuk, Kostyantyn; Slotvinska, Nataliya; Марисюк, Костянтин; Слотвинская, Наталия; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  2010 року в м Салвадор (Бразилія) відбувся XII Конгрес Організації Об’єднаних Націй з питань боротьби зі злочинністю та кримінального правосуддя. У порядку денному для обговорення було вісім питань, серед яких і питання, що стосувались заходів кримінального правосуддя щодо боротьби з незаконним ввезенням мігрантів і торгівлею людьми і зв’язку з транснаціональною організованою злочинністю, а також заходів із попередження злочинності та кримінальному правосуддю в боротьбі з насильством щодо мігрантів, робітників-мігрантів та членів їхніх сімей. Підсумковим документом Конгресу стала Салвадорська декларація про комплексні стратегії для відповіді на глобальні виклики: системи попередження злочинності та кримінального правосуддя і їхній розвиток у світі, що змінюється. Салвадорська декларація також вказувала на необхідність державам-учасницям розглянути питання про прийняття і здійснення ефективних заходів щодо попередження незаконного ввезення мігрантів, переслідування й покарання за нього, а також забезпечити права незаконно ввезених мігрантів відповідно до Протоколу проти незаконного ввезення мігрантів сушею, морем і повітрям, що доповнює Конвенцію організації Об’єднаних Націй проти транснаціо- нальної організованої злочинності, а також пропонувала державам-учасницям негайно вжити заходів, щоб включити до міжнародних стратегій і норм у галузі попередження злочинності заходи щодо попередження злочинів, пов’язаних з насильством щодо мігрантів, а також насильством на ґрунті расизму, ксенофобії та аналогічних форм нетерпимості, а також переслідуванню і покаранню за їх вчинення.
 • Item
  Юридичні помилки в кримінальному законодавстві: проблеми криміналізації та декриміналізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Мартьянова, Тамара; Martjanova, Tamara; Мартьянова, Тамара; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено кримінально-правове закріплення норм про юридичну помилку у кри- мінальному законодавстві України. Проаналізовано ці норми за певними критеріями та зроблено узагальнені висновки. Наголошено, що техніко-юридичні правотворчі помилки слугують вагомим аргументом на користь необхідності проведення істотного реформування або модернізації кримінального законодавства, виправлення допущених помилок. В основі цих реформ має бути справді нова, науково обґрунтована, яка відповідає сучасним кримінальним викликам, концепція кримінальної та кримінально- правової політики.
 • Item
  Особливості судово-медичної експертизи речових доказів біологічного походження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гула, Лев; Ярмолюк, Марія; Hula, Lev; Yarmoliuk, Maria; Гула, Лев; Ярмолюк, Мария; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Визначено поняття та суть судово-медичної експертизи речових доказів. Визначено основні об’єкти судово-медичної експертизи речових доказів. Окреслено основні завдання судово-медичної експертизи речових доказів. Наведено особливості іденти- фікації особи за біологічними дослідженнями.
 • Item
  Використання спеціальних знань під час огляду місця вчинення вбивства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гула, Лев; Черепущак, Василь; Hula, Lev; Cherepuhchak, Vasyl; Гула, Лев; Черепущак, Василий; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розкрито поняття та суть спеціальних знань, що їх використовують під час роз- слідування вбивств. Визначено напрями використання спеціалістів під час огляду місця події. Окреслено основні завдання спеціаліста, який залучають до огляду вчинення міс- ця вбивства. Розглянуто діяльність спеціаліста щодо виявлення, фіксування та вилу- чення слідів злочину під час огляду місця події.
 • Item
  Засоби подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Ортинський, Володимир; Ortinski, Volodymyr; Ортынський, Владимир; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розкрито поняття та зміст протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти щодо подолання такої протидії. Визначено основні правові та криміналістичні засоби подолання протидії, що їх вчиняють службові особи під час розслідування злочинів. Окреслено окремі тактичні прийоми, які використовують у подоланні протидії під час розслідування зазначених злочинів.
 • Item
  Організаційні основи проведення судово-медичної експертизи живих осіб
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гула, Лев; Пелех, Христина; Hula, Lev; Pelech, Khristina; Гула, Лев; Пелех, Кристина; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Визначено поняття та суть судово-медичної експертизи живих осіб. Наведено наукові поняття судово-медичної експертизи. Визначено медичні підрозділи, які мають право здійснювати судово-медичну експертизу. Окреслено основні завдання та наведено перелік питань, які ставлять судовому експерту для визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Охарактеризовано порядок проведення судово-медичної експер- тизи живих осіб.
 • Item
  Процесуальний порядок доказування обставин, що мають значення для спростування підозри (обвинувачення)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гула, Лев; Маслюк, Оксана; Hula, Lev; Masliuk, Oksana; Гула, Лев; Маслюк, Оксана; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Визначено процесуальну суть доказування обставин з метою спростування підозри. Проаналізовано нормативні акти, які надають можливість процесуально спростувати підозру. Визначено обставини, які впливають на зменшення ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення. Окреслено основні обов’язкові елементи адвоката з спростування підозри у злочині.
 • Item
  Характеристика судово-бухгалтерської експертизи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гула, Лев; Михалюк, Олег; Hula, Lev; Mykhaliuk, Oleg; Гула, Лев; Михалюк, Олег; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Визначено поняття та суть судово-бухгалтерської експертиза у сфері господарської діяльності. Досліджено наукові поняття судово-бухгалтерської експертизи. Визначено предмет та об’єкти дослідження судово-бухгалтерською експертизою. Окреслено основні завдання та наведено перелік питань, які ставлять експерту-бухгалтеру для їх вирішення. Охарактеризовано методи і способи проведення судово-бухгалтерської експертизи.
 • Item
  Характеристика судово-товорознавчої експертизи товарів народного споживання та послуг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гула, Лев; Корольова, Ірина; Hula, Lev; Korolyova, Iryna; Гула, Лев; Корольова, Ирина; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Визначено суть поняття «судово-товарознавча експертиза товарів народного споживання та послуг». Охарактеризовано наукові погляди на поняття судово-товаро- знавчої експертизи товарів народного споживання та послуг. Визначено основні об’єкти судово-товарознавчої експертизи. Окреслено основні завдання судово-товарознавчої експертизи товарів народного споживання та послуг. Наведено, що під час проведення судово-товарознавчої експертизи можна здійснювати органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні дослідження товарів народного споживання.