Infocommunication Technologies and Electronic Engineering. – 2021. – Vol. 1, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2021 року.

Infocommunication Technologies and Electronic Engineering = Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. – 2021. – Volume 1, number 1. – 136 p. : ill.

Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія

Зміст


1
11
20
39
51
63
76
86
94
105
112
120
128
134

Content (Vol. 1, No 1)


1
11
20
39
51
63
76
86
94
105
112
120
128
134

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Первинний аналіз перспективних сигнальних конструкцій для формування канальних сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01) Політанський, Р.; Мотроненко, С.; Кравцов, Ю.; Politanskyi, R.; Motronenko, S.; Kravtsov, Yu.; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Національний університет “Львівська політехніка”; Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University; Lviv Polytechnik National University
  Тема роботи пов’язана зі спектральними та кореляційними властивостями складних широкосмугових сигналів, що традиційно були предметом досліджень, пов’язаних із розвитком телекомунікаційних технологій. Такі дослідження знову стають актуальними, що пов’язано із необхідністю підвищення швидкості передавання даних без збільшення потужності сигналу. У роботі проаналізовано сучасні методи підвищення завадостійкості процесу передавання інформації та сферу застосування цих методів у каналах, де діють завади із різними статистичними характеристиками. Здійснено огляд алгоритмів генерування складних сигнальних конструкцій. Проаналізовано низку сигналів: фрактальних у просторовому та імовірнісному сенсі, суттєво неортогональних сигналів, генерованих із застосуванням математичної моделі рядів Вейєрштрасса. На основі аналізу кореляційних та спектральних властивостей сигналів показано, що неортогональні сигнали, генеровані із застосуванням математичної моделі модифікованих рядів Вейєрштрасса, потенційно придатні для боротьби із міжсимвольною та міжканальною інтерференцією. Розглянуто можливі схеми застосування широкосмугових сигналів із метоюкодування та декодування даних, поданих у цифровій формі.
 • Item
  Розробка безпровідної системи завадостійкої сигналізації на базі технології Lora
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01) Фабіровський, С.; Москалюк, О.; Fabirovskyy, S.; Moskaliuk, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnik National University
  Стаття стосується розроблення безпровідної системи завадостійкої сигналізації зі зворотним зв’язком на базі технології LoRa. Актуальність роботи полягає у тому, що питання захисту свого майна від грабіжників завжди важливе. Також важливо, щоб система сигналізацї була універсальною і недорогою річчю, яка окупиться за короткий проміжок часу, водночас забезпечувала б високий рівень захисту. Сьогодні проблема у тому, що навіть за просту систему захисту доведеться добре заплатити, не тільки за сам пристрій, але й за його інсталяцію. Під час інсталяції прилад під’єднують до бортової системи автомобіля, і ця операція також коштує немало. У майбутньому, якщо система зламається, доведеться везти автомобіль в сервіс і деінсталювати, а в машині залишаться порізані проводи. Усе це спонукає до розроблення схожої системи, яка не матиме таких недоліків, яку зможе купити кожен й інсталяція якої не потребуватиме професійних навичок. Саме це стало основною ідеєю цієї роботи.
 • Item
  Метод управління якістю сприйняття послуг для програмно-конфігурованих мереж, основаних на намірах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01) Медвецький, М.; Бешлей, М.; Прислупський, А.; Medvetskyi, M.; Beshley, M.; Pryslupskyi, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnik National University
  У статті розроблено метод управління якістю сприйняття у програмно-конфігурованих мережах із використанням ідеології IBN. Так звана IBN (Intent-based networking) основана на архітектурі SDN (Software-Defined Network) і являє собою одну із найважливіших нових можливостей мережевої інфраструктури. IBN пропонує мережевим адміністраторам простий спосіб вираження бізнес-цілей, таких як забезпечення необхідного QoE, даючи змогу мережевому програмному забезпеченню автоматично досягати поставлених цілей із забезпечення рівня QoE. У статті описано розроблення і реалізацію системи моніторингу QoE (Quality of Expirience) для майбутніх програмно-конфігурованих мереж на основі намірів (IBSDN), яка поліпшить якість обслуговування кінцевих користувачів і дасть змогу ефективніше використовувати мережеві ресурси. У статті також подано методи вимірювання параметрів програмно-конфігурованої мережі: затримки і втрати пакетів. Здійснено дослідження для оцінювання ефективності запропонованої системи QoE-моніторингу за допомогою генерації аудіо- та відеотрафіку в мережі Mininet.
 • Item
  Дослідження методів виділення динамічних об’єктів у відеопослідовностях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01) Климаш, М.; Мрак, В.; Гордійчук-Бублівська, О.; Klymash, M.; Mrak, V.; Hordiychuk-Bublivska, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnik National University
  Досліджено найпоширеніші алгоритми виділення фону у відеопослідовностях, методи порівняльного аналізу та кількісні характеристики для вибору оптимальних алгоритмів виділення фону. В результаті проведеного дослідження запропоновано загальний показник ефективності роботи алгоритму виділення фону на відеопослідовностях, що отримані зі стаціонарних камер відеоспостереження у системах відеоспостереження. Здійснено дослідження методів виявлення динамічних об’єктів на відеопослідовностях. Дослідження ефективності застосування різних колірних схем у методах виділення динамічних об’єктів. За результатами аналізу переваг та недоліків низки колірних моделей прийнято припущення щодо можливості застосування інших колірних схем, окрім RGB, які характеризуються кращими фотометричними інваріантними особливостями, під час розроблення методу виділення динамічних об’єктів.
 • Item
  Модель системи протидії вторгненням в інформаційних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01) Толюпа, С.; Пархоменко, І.; Штаненко, С.; Tolyupa, S.; Parkhomenko, I.; Shtanenko, S.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; Taras Shevchenko National University of Kyiv; Military Institute of Telecommunications and Information Technologies named after Heroes of Kruty
  У статті запропоновано модель системи виявлення вторгнень (СВВ), яка відображає основні процеси, які відбуваються у системі, з метою оптимізації процесів протидії вторгненням. Такі процеси в загальному вигляді можна розглядати як процеси розподілу і використання ресурсів, виділених на захист інформації. Використання методів моделювання із забезпеченням належного рівня захищеності інформації привело до розроблення множини формальних моделей безпеки, що сприяє підтриманню належного рівня захищеності систем на основі об’єктивних і незаперечних постулатів математичної теорії. Запропонована модель протидії порушенням захищеності інформації в ІС, на відміну від подібних відомих сьогодні моделей, які призначені для оцінювання впливів можливих атак і загроз різних рівнів та прийняття обґрунтованого рішення щодо реалізації систем виявлення вторгнення ІС, надає можливість оперативно оцінювати поточний стан захищеності ІС за умов забезпечення працездатності формальних методів за короткими обмеженими вибірками щодо параметрів засобів захисту ІС та параметрів загроз, що впливають на елементи ІС. Застосування запропонованої моделі дасть змогу отримувати поточні оцінки стану захищеності інформації, надати додатковий час на підготовку та здійснення заходів реагування на загрози з метою підвищення безпеки інформації.
 • Item
  Дослідження алгоритмів паралельного опрацювання інформації в базах даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01) Климаш, М.; Гордійчук-Бублівська, О.; Чайковський, І.; Данильченко, Т.; Klymash, M.; Hordiichuk-Bublivska, O.; Tchaikovskyi, I.; Danylchenko, T.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnik National University
  У роботі досліджено питання зменшення часу оброблення інформації в базах даних. Для швидкого пошуку та аналізу запитів запропоновано використовувати розподілені бази даних, в яких інфомація розподіляється і зберігається на декількох пристроях. Для взаємозв’язку всіх даних та швидкого пошуку застосовується метод колонкових індексів, у якому враховано подібність даних та передбачено можливість знаходження інформації за ключем, навіть якщо вона міститься розподілено на різних пристроях. Такий підхід спрощує проблеми пошуку великих обсягів інформаціії в базах даних і дає можливість ефективніше опрацьовувати користувацькі запити.
 • Item
  Дослідження методів збору та обробки даних в розподілених інформаційних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01) Журавель, С.; Думич, С.; Шпур, О.; Zhuravel, S.; Dumych, S.; Shpur, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnik National University
  У статті розглянуто проблему обробки та аналізу великих об’ємів даних. Сьогодні, у зв’язку з появою джерел інформації, які можуть продукувати великі обсяги даних, оброблення даних стає все складнішим. Для вирішення поставленої проблеми розроблено велику кількість технологій специфічного призначення, проте більшість з них можна зарахувати до двох парадигм обробки даних, а саме потокової та пакетної. В цій статті розглянуто вищенаведені парадигми та технології, які застосовують для прийняття рішень щодо обробки даних, та спробуємо окреслити характеристики, які потрібно брати до уваги під час побудови систем обробки даних. На основі найперспективніших рішень наведемо також реалізацію системи збору та аналізу даних з пристроїв IoT.
 • Item
  Author index
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01)
 • Item
  Providing cyber resilience in software-defined networks by secure routing means
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01) Шхайтлі, А.; Персіков, М.; Chhaytli, A.; Persikov, M.; Харківський національний університет радіоелектроніки; Kharkiv National University of Radio Electronics
  У статті вирішується технологічне завдання забезпечення кіберстійкості програмно-конфігурованих мереж (Software-Defined Networks, SDN) за допомогою засобів безпечної маршрутизації. У роботі проаналізовано архітектуру SDN та її основні компоненти, концепцію кіберстійкості та її засобів, а також питання безпеки в SDN. Особливу увагу звернено на використання безпечної маршрутизації у програмно-конфігурованих мережах. Здійснено числове дослідження моделі безпечної багатошляхової маршрутизації фрагментованих конфіденційних повідомлень у площині даних SDN. Виконано розрахунок імовірності компрометації повідомлення для різних значень імовірностей компрометації каналів зв’язку. Отримані результати показали, що модель безпечної багатошляхової маршрутизації фрагментованих конфіденційних повідомлень із надмірністю забезпечує кращу збалансованість частин повідомлень за маршрутами. Результати числового дослідження довели адекватність вибраної моделі безпечної багатошляхової маршрутизації.
 • Item
  Strain gages based on gallium arsenide whiskers
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01) Дружинін, А.; Кутраков, О.; Островський, І.; Лях-Кагуй, Н.; Чемерис, Д.; Druzhinin, A.; Kutrakov, O.; Ostrovskii, I.; Liakh-Kaguy, N.; Chemery, D.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnik National University
  Досліджено деформаційні властивості ниткоподібних і стрічкових кристалів GaAs р- та nтипів провідності із різною довжиною (0,3–7 мм) і діаметром (10–40 мкм) у широкому інтервалі температур. Тензорезистори на основі сильнолегованих ниткоподібних кристалів GaAs р-типу провідності мають лінійні деформаційні характеристики і слабку температурну залежність тензочутливості в інтервалі температур від –120 до +350 °С. Температурний коефіцієнт опору (ТКО) незакріплених тензорезисторів досягає +(0,12–0,16)%×град–1, атемпературний коефіцієнт тензочутливості в інтервалі температур –120 +80 °С становить–0,03 % × град–1. Тензорезистори на основі стрічкових кристалів GaAs n-типу провідностівідрізняються великою гнучкістю і високою тензочутливістю. Вони дієздатні до температур+400 °С і можуть використовуватись для вимірювання деформацій на криволінійнихповерхнях за високих температур. ТКО таких незакріплених тензорезисторів становить –0,01 +0,03 %×град–1, а температурний коефіцієнт тензочутливості в інтервалі температур–120 ... +400 °С досягає –0,16 % × град–1.
 • Item
  Функціональна діагностика стану серцево-судинної системи в контексті сучасних інформаційних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01) Микитюк, З.; Барило, Г.; Блавт, О.; Кремер, І.; Кочурак, Ю.; Mykytyuk, Z.; Barylo, G.; Blavt, O.; Kremer, I.; Kochurak, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnik National University
  Стаття висвітлює проблему забезпечення якості та достовірності функціональної діагностики стану серцево-судинної системи на основі контролю частоти серцевих скорочень. Викладено новий підхід до реалізації діагностичних процедур у режимі реального часу із застосуванням сучасних інформаційних систем, якимй уможливлює істотне підвищення їхньої ефективності. Запропоновано багатоканальну систему реєстрації частоти серцевих скорочень, призначену для неперервного вимірювання пульсу в режимі реального часу. Передбачено використання в складі багатоканальної системи сучасного інформаційного комплексу засобів електронно-обчислювальної техніки, що не тільки забезпечує отримання кількісних значень окремих параметрів, а й дає змогу вирішити широке коло діагностичних завдань під час дослідження серцево-судинної системи із високим рівнем достовірності. Обґрунтовано, що цим забезпечується усунення низки проблемних чинників процесу діагностики на основі технології інтегрування множинних функцій у єдину багатоканальну систему, що дає змогу підвищити ефективність процесу функціональної діагностики серцево-судинної системи, її оперативність та якість.
 • Item
  Analytical and numerical methods for calculation the deep of penetration the welding seam formed by the electron beam generated by glow discarge electron guns
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01) Мельник, І.; Тугай, С.; Кирик, В.; Ковальчук, Д.; Melnyk, I.; Tuhai, S.; Kyryk, V.; Kovalchuk, D.; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Приватне акціонерне товариство НВО “Червона Хвиля”; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Private Actioner Society, Scientific and Industrial Association “Chervona Hvylia”
  Розглянуто проблему визначення фокального діаметра електронного пучка, який формується газорозрядною електронною гарматою, а також необхідного тиску в камері гармати для реалізації процесу зварювання. Зважаючи на те, що газорозрядні електронні гармати широко використовують у промисловості для зварювання різних металів, а також на те, що для забезпечення високої якості зварювальних з’єднань вкрай важлива оцінка енергетичних параметрів електронного пучка, запропоновані методи вельми важливі для подальшого ефективного розроблення нових газорозрядних електронних гармат для специфічних технологічних операцій. За умови відомого фокального діаметра електронного пучка та термодинамічних параметрів зварюваних деталей оцінені глибина проникнення зварювального шва та необхідний тиск у розрядній камері. Загалом два запропоновані методи ґрунтуються на аналітичному розв’язуванні простого рівняння та на чисельному розв’язуванні складного нелінійного рівняння. Також у статті наведено результати моделювання, отримані з урахуванням та без урахування просторового заряду електронного пучка.
 • Item
  Дослідження та моделювання стежних траєкторних вимірювачів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01) Бондарєв, А.; Бударецький, Ю.; Олійник, М.; Bondariev, A.; Budaretskyi, Y.; Oliinyk, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Lviv Polytechnik National University; Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy
  Розглянуто проблему траєкторних вимірювань повітряних цілей. У статті виконано імітаційне моделювання вимірювачів двох типів – класичного та модифікованого, наведено та описано їх структурні схеми та аналітичні математичні моделі. Числові випробування моделей проведено для двох тестових траєкторій, які імітують рівноприскорений рух повітряної цілі. За результатами моделювання визначено діапазон схоплення і супроводу частоти вхідного сигналу та похибки її вимірювання у широкому діапазоні зміни енергетичного потенціалу, показано можливість істотного зменшення часу схоплення частоти та розширення діапазону стеження.
 • Item
  Управління мережами мобільного зв’язку 5G за допомогою використання технологій штучного інтелекту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01) Шубин, Б.; Климаш, М.; Масюк, А.; Осташевський, А.; Shubyn, B.; Klymash, M.; Maksymyuk, T.; Ostashevskiy, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnik National University
  Стаття стосується проблеми надмірного навантаження трафіком комірок базових станцій. З метою зменшення впливу цієї проблеми на якість послуг операторів мережі мобільного зв’язку запропоновано використовувати технологію штучного інтелекту (ШІ) для аналізу та прогнозування навантаження у мережі. ШІ чудово підходить для середовищ із безпровідним зв’язком, оскільки в ньому є безліч доступних даних для аналізу та отримання певних шаблонів. В статті запропоновано модель машинного навчання та архітектуру нейронної мережі для прогнозування навантаження на 5G комірки.