Фізико-математичні науки. – 2017. – №871

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць опублiковано результати оригiнальних наукових дослiджень з рiзних роздiлiв математики, фiзики та прикладних аспектiв цих наук, а також оглядовi статтi з нових перспективних напрямiв дослiджень i роботи з iсторiї та методологiї фундаментальних наук. Для наукових спiвробiтникiв, викладачiв вищих навчальних закладiв, iнженерiв, аспiрантiв.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 871. – 124 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Фізико-математичні науки

Зміст


1
3
5
13
20
27
30
33
40
46
65
70
77
80
88
93
99
103
110
114
123

Content


1
3
5
13
20
27
30
33
40
46
65
70
77
80
88
93
99
103
110
114
123

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Багатоточкова задача для рівняння з частинними похідними у необмеженій смузі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Волянська, І. І.; Симотюк, М. М.; Volyanska, I. I.; Symotyuk, M. M.; Iнститут прикладних проблем механiки i математики iм. Я. С. Пiдстригача НАН України; Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics National Academy of Sciences of Ukraine
  Встановлено умови розв’язностi в необмеженiй за просторовою змiнною смузi задачi з багатото- чковими умовами за часовою координатою для лiнiйного рiвняння iз частинними похiдними, коренi характеристичного рiвняння якого мають рiзнi ненульовi дiйснi частини.
 • Item
  Обернена задача для двовимірного параболічного рівняння зі слабким виродженням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Власов, В. А.; Vlasov, V. A.; Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка; Ivan Franko National University of Lviv
  Встановлено умови iснування та єдиностi розв’язку оберненої задачi для двовимiрного пара- болiчного рiвняння зi слабким степеневим виродженням. Невiдомий залежний вiд часу старший коефiцiєнт рiвняння.
 • Item
  Інтегральне зображення похідних многочленів Лежандра комплексної змінної
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Веселовська, О. В.; Достойна, В. В.; Veselovska, O. V.; Dostoina, V. V.; Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”; Lviv Polytechnic National University
  Отримано iнтегральне зображення похiдних многочленiв Лежандра комплексної змiнної.
 • Item
  Boundary-value problem for second-order differential-operator equation with involution
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Баранецький, Я. О.; Коляса, Л. І.; Baranetskij, Ya. O.; Kolyasa, L. I.; Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”; Lviv Polytechnic National University
  Вивчається нелокальна двоточкова задача для диференцiально-операторних рiвнянь з iнволюцi- єю. Встановлено спектральнi властивостi та умови iснування i єдиностi розв’язку. Наведено доста- тнi умови, за яких система кореневих функцiй задачi утворює базис Рiсса.
 • Item
  Про одну властивість сім’ї субгармонійних у просторі Rm функцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Веселовська, О. В.; Veselovska, O. V.; Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”; Lviv Polytechnic National University
  Встановлюються умови, за яких сiм’я субгармонiйних функцiй fgR : R 2 ℜg, gR(0) = 0; де ℜ – необмежена множина додатних чисел, прямує до нуля рiвномiрно на компактах з Rm, коли ℜ ∋ R ! 1.
 • Item
  Крайові задачі для оператора двократного диференціювання. Сильно регулярні та нерегулярні за Біркгофом нелокальні умови
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Баранецький, Я. О.; Каленюк, П. І.; Сохан, П. Л.; Baranetskij, Ya. O.; Kalenyuk, P. I.; Sokhan, P. L.; Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”; Lviv Polytechnic National University
  Дослiджено самоспряженi задачi, оператори яких розщеплюються на iнварiантних пiдпросторах, якi iндукованi оператором iнволюцiї Iy(x) = y(1􀀀x). Побудовано несамоспряженi збурення таких задач, якi є регулярними або нерегулярними за Бiркгофом. Вивчено спектральнi властивостi опера- торiв, якi вiдповiдають цим збуренням, зокрема, представлення власних значень, власних функцiй тi дослiджено повноту i базиснiсть системи власних функцiй.
 • Item
  Правила для українських авторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28)
 • Item
  Про один аналог методу фундаментальних нерівностей для дослідження збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Антонова, Т. М.; Возна, С. М.; Antonova, T. M.; Vozna, S. M.; Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”; Lviv Polytechnic National University
  Дослiджено збiжнiсть гiллястого ланцюгового дробу спецiального вигляду, який пов’язаний iз задачею вiдповiдностi мiж формальним подвiйним степеневим рядом i послiдовнiстю рацiональних наближень функцiї двох змiнних. Використовуючи формулу рiзницi двох наближень та систему фундаментальних нерiвностей для дослiджуваного дробу, встановили оцiнку похибки апроксимацiї значення гiллястого ланцюгового дробу спецiального вигляду його пiдхiдним дробом. Накладаючи додатковi умови на елементи дробу, отримали точнiшу оцiнку швидкостi збiжностi.
 • Item
  Про термопружність пластин, податливих на поперечні зсуви та стискання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кільчинський, О. О.; Массалітіна, Є. В.; Kilchinskiy, O. O.; Massalitina, E. V.; Державний економiко-технологiчний унiверситет транспорту; Нацiональний технiчний унiверситет України “КПI”; State Economy Tecnology University of Transport; National Technical University of Ukraine “KPI”
  Розвинено уточнений наближений метод аналiтичного дослiдження напружено-деформованого стану ортотропних пластин. Ефективнiсть методу пiдтверджено пiд час порiвняння точного та на- ближеного розв’язкiв задачi термопружностi для круглого цилiндра.
 • Item
  Інтегральні зображення аналітичних у кругах функцій на основі методу моментів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Чип, М. М.; Chyp, M. M.; Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”; Lviv Polytechnic National University
  Встановлено iнтегральнi зображення аналiтичних у кругах функцiй та їхнiх роздiлених рiзниць i похiдних, коефiцiєнти степеневих рядiв яких є класичними моментами або узагальненими мо- ментами на вiдрiзку дiйсної осi. Отриманi формули iлюструються для дилогарифмiчної функцiї та гiпергеометричної функцiї, якi аналiтично продовжуються з кругiв збiжностi рядiв у областi збiжностi iнтегралiв.
 • Item
  Загальна перша крайова задача для рівняння гіперболічного типу з кусково-неперервними коефіцієнтами та стаціонарною неоднорідністю
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Тацій, Р. М.; Карабин, О. О.; Чмир, О. Ю.; Tatsij, R. M.; Karabyn, O. O.; Chmyr, O. Yu.; Львiвський державний унiверситет безпеки життєдiяльностi; Lviv State University of vital activity safety
  Запропоновано та обґрунтовано нову схему розв’язування загальної першої крайової задачi для рiвняння гiперболiчного типу з кусково-неперервними коефiцiєнтами та стацiонарною неоднорi- днiстю. В основу схеми розв’язування покладено концепцiю квазiпохiдних, сучасну теорiю систем лiнiйних диференцiальних рiвнянь, а також класичний метод Фур’є та метод редукцiї. Перевагою методу є можливiсть розглянути задачу на кожному вiдрiзку розбиття, а потiм на основi матричного числення об’єднати отриманi розв’язки. Такий пiдхiд дає змогу застосувати програмнi засоби до процесу розв’язання задачi та графiчної iлюстрацiї розв’язку.
 • Item
  Про умови розв’язності двоточкової за часом задачі для рівняння з частинними похідними
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Нитребич, З. М.; Маланчук, О. М.; Nytrebych, Z. M.; Malanchuk, O. M.; Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”; Нацiональний медичний унiверситет iм. Д. Галицького; Lviv Polytechnic National University; Danylo Halytsky Lviv National Medical University
  Знайдено умови неiснування у класi цiлих функцiй розв’язку задачi для однорiдного рiвняння iз частинними похiдними другого порядку за часом, який задовольняє за цiєю змiнною неодно- рiднi локальнi двоточковi умови. Припущено при цьому, що характеристичний визначник задачi тотожно дорiвнює нулевi. У випадку iснування неєдиного розв’язку задачi у класi цiлих функцiй запропоновано формули для знаходження її часткового розв’язку.
 • Item
  Обмеження на порядок елементів у вежах Відемана скінченних полів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Попович, Р. Б.; Popovych, R. B.; Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”; Lviv Polytechnic National University
  У визначених Вiдеманом вежах скiнченних полiв характеристики два отримуємо певнi обмеже- ння на мультиплiкативний порядок елементiв та, як наслiдок, нижню межу для порядку.
 • Item
  Інтегральне зображення пари парних функцій скінченної кількості змінних, які володіють у сукупності властивістю додатної визначеності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Лопотко, О. В.; Lopotko, O. V.; Нацiональний лiсотехнiчний унiверситет України; National University Forest of Lviv
  Одержано iнтегральне зображення пари парних функцiй скiнченної кiлькостi змiнних, для яких ядро [k1(x + y) + k2(x 􀀀 y)]; x; y 2 Rn додатно визначено.
 • Item
  Факторизації і симетрична еквівалентність матриць над кільцем многочленів з інволюцією
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кучма, М. І.; Kuchma, M. I.; Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”; Lviv Polytechnic National University
  Встановлено необхiднi й достатнi умови iснування факторизацiї симетричних матриць, якi си- метрично еквiвалентнi до форм Смiта, над кiльцем многочленiв з iнволюцiєю. Отримано критерiй ∇-конгруентностi симетричних матричних двочленiв.
 • Item
  Відновлення правої частини рівняння дифузії з дробовою похідною за часом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Лопушанська, Г. П.; Lopushanska, H. P.; Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка; Ivan Franko National University of Lviv
  Доведено коректнiсть оберненої задачi про знаходження пари функцiй: розв’язку u першої кра- йової задачi для лiнiйного рiвняння дифузiї D t u 􀀀 uxx = g(t)F0(x) + h(x; t) з регуляризованою дробовою похiдною порядку 2 (0; 2) за часом в обмеженiй цилiндричнiй областi та функцiї F0(x) за додатково заданих значень u в фiксований момент часу.
 • Item
  Деякі властивості залишків підхідних дробів гіллястих ланцюгових дробів з додатними елементами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гладун, В. Р.; Манзій, О. С.; Пабирівський, В. В.; Hladun, V. R.; Manziy, O. S.; Pabyrivskyi, V. V.; Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто питання збiжностi та стiйкостi до збурень гiллястих ланцюгових дробiв з додатними елементами. Встановлено деякi властивостi добуткiв залишкiв пiдхiдних дробiв парного та не- парного порядкiв гiллястих ланцюгових дробiв загального вигляду. З їх використанням отримано формулу рiзницi сусiднiх пiдхiдних дробiв.
 • Item
  Нелокальна крайова задача з інтегральними умовами для гіперболічних систем рівнянь
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ільків, В. С.; Пахолок, Б. Б.; Il’kiv, V. S.; Pakholok, B. B.; Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”; Lviv Polytechnic National University
  Дослiджено задачу з нелокальними iнтегральними моментними умовами за часовою координа- тою для систем рiвнянь з частинними похiдними зi сталими коефiцiєнтами. Знайдено необхiднi й достатнi умови iснування розв’язку цiєї задачi у класi перiодичних за просторовими змiнними функцiй. Використано формулу iнтегрування частинами для вивчення асимптотичних властивостей розв’язку та встановлено фредгольмовiсть задачi.
 • Item
  Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння типу Колмогорова з двома групами просторових змінних та виродженням на початковій гіперплощині
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Возняк, О. Г.; Івасишен, С. Д.; Мединський, І. П.; Voznyak, O. G.; Ivasyshen, S. D.; Medynsky, I. P.; Тернопiльський нацiональний економiчний унiверситет; Iнститут прикладних проблем механiки i математики iм. Я. С. Пiдстригача НАН України; Нацiональний технiчний унiверситет України “КПI”; Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”; Ternopil National Economical University; Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics National Academy of Sciences of Ukraine; National Technical University of Ukraine “KPI”; Lviv Polytechnic National University
  Для ультрапараболiчного рiвняння типу Колмогорова iз залежними вiд двох груп просторових змiнних коефiцiєнтами та виродженням на початковiй гiперплощинi побудовано фундаментальний розв’язок задачi Кошi й одержано точнi оцiнки фундаментального розв’язку та його похiдних.