Держава та армія. – 2000. – №408

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/8448

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” видається з ініціативи Інституту гуманітарної освіти Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові історичні праці, в яких основна увагва приділяється проблемі історії України та її державності і національним Збройним Силам. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться вітчизняною історією.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавницво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000. – № 408 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 200 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 31
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Держава та армія" № 408
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000)
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника "Держава та армія" № 408
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000)
 • Thumbnail Image
  Item
  Збройні Сили Директорії на початку її існування (листопад 1918 – травень 1918 рр.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Мина, Ж. В.
  Досліджуються дії Збройних Сил Директорії в період листопада 1918 р. – травня 1919 р. Actions of Directoria»s Armed Forces during the period from November, 1918 Through May 1919 are studied.
 • Thumbnail Image
  Item
  Політика колонізації та “пацифікації” Польщею західноукраїнських земель в 30-х рр. ХХ ст.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Виздрик, В. С.
  Стаття аналізує становище західноукраїнських земель в період найвищого напруження українсько-польської конфронтації. Польському санаційному режимові не вдалося за допомогою репресивних методів придушити національно-визвольний рух. The status of Western Ukraine durinq the period of the hiqhest tension in the Ukrainian-Polish confrontation has been analysed in the article. The Polish sanation reqime did not manaqe to suppreos the national liberation movement, usinq the method of represions.
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблема зовнішньополітичної концепції в українському державному будівництві 1917–1920 рр.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Чіхрадзе, О. Ш.
  Висвітлено проблеми зовнішньополітичної концепції в українському державному будівництві 1917–1921 рр. Простежується еволюція зовнішньої політики України, а також розкриваються особливості зовнішньої політики та з’ясовуються обставини, у яких вона формувалася, проводяться аналогії із сьогоденням. The article shows us the problems of the conception of the foreign policy in the formation of Ukrainian state in 1917–1921.The author describes the evolution of the Ukrainian foreign policy, compares the evolution with the present time, which is actual, reflects the specialties of the modern foreign policy and defines the circumstances, in which it was formed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Політика українізації і польська національна меншина в Україні у 1921–1939 рр.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Гетьманчук, М. П.
  У статті досліджується становище польської національної меншини в Українській РСР в 1921–1939 рр. This article is dedicated to the position of polish minority in Ukrainian Soviet Republic in 1921–1939.
 • Thumbnail Image
  Item
  Військово-повітряні сили Директорії УНР
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Харук, А. І.
  Розглянуто широке коло проблем, пов’язаних з історією авіації Дієвої армії як органічної складової Збройних Сил Директорії УНР. Зокрема, досліджена організаційна структура і склад авіаційних формувань, система управління ними, а також їх участь у бойових діях. In this article is considered a wide class of problems connected with the history of Air Force as organic component of Directoria UNR Armed Forces. Specifically is investigated the sheme of organisation and the staff of the air groupings, the system of control and their participation in the fighting actions.
 • Thumbnail Image
  Item
  Українсько-польсько-радянська війна 1920 р. і Східна Галичина
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Голубко, В. Є.
  Розглянуто ставлення української громадськості Східної Галичини до українсько–польсько–радянської війни 1920 р. Показано, чому вона не підтримала концепції С. Петлюри щодо відновлення УНР. This article is a study the attitude of the Ukrainian community of the Eastern Galicia to the Ukrainian–Polish–Soviet war which bad taken place in 1920. It is shown that it did’nt support S. Petlura conception concerning restoration of the UPR.
 • Thumbnail Image
  Item
  Державотворча робота Української Народної Республіки по створенню Збройних Сил: історія і сучасність
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Дещинський, Л. Є.
  Розглянуто діяльність Української Народної Республіки із створення Збройних Сил і їх значення для зміцнення суверенітету України. The activities of Ukrainian People’s Republic aimed at creation of the Armed Forces and their importance for strengthening Sovereignty of Ukraine are discussed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Українське населення Галичини на початку Першої світової війни: репресивні акції австрійської влади
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Мазур, О. Я.; Сухий, О. М.
  Проаналізовано становище населення Галичини у 1914–1916 рр. і репресивні акції австрійської влади щодо українців краю у перші роки світової війни. In clause the rule of the population Galicia in 1914–1916 and repressive actions of the Austrian authorities in relation to ukrainian of territory per the first years of world war is analysed.