Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2000. – Випуск 60

Permanent URI for this collection

Український міжвідомчий науково-технічний збірник

У збірнику публікуються статті за результатами досліджень з астрономії, теорії фігури Землі і планет, гравіметрії, високоточного нівелювання, тріангуляції і трилатерації, а також дослідження у галузі вивчення земної рефракції, рухів земної поверхні, вищої геодезії, інженерної геодезії, картографії, аерофотогеодезії, фотограмметрії, геоінформатики. Для викладачів, наукових співробітників вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів геодезичного профілю.

Геодезія, картографія і аерофотознімання : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор П. М. Зазуляк. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000. – Випуск 60. – 112 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Титульний аркуш до збірника «Геодезія, картографія і аерофотознімання» Випуск 60
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000)
 • Item
  Зміст до збірника «Геодезія, картографія і аерофотознімання» Випуск 60
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000)
 • Item
  Експрес-спосіб визначення об’єму змитого ґрунту в комплексній технології дослідження площової ерозії методами фотограмметрії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Глотов, В. М.; Процик, М. Т.
  В статье проводится анализ существующих способов определения количественных характеристик эрозии почв детального уровня исследования. Предложен экспресс-способ дистанционного зондирования вышеуказанных параметров. Приведён алгоритм оценки точности способа, а также результат экспериментально-исследовательских работ. Сделаны соответствующие выводы. The analysis of the existed methods of determination of quantity characteristics of soil erosion of detailed level of search is considered in the paper. The express method of remote sensing above mentioned parameters is proposed. The algorithm of the method of evaluated accuracy and the results of experimental works are suggested. The conclusion is presented.
 • Item
  Аналіз метричних властивостей цифрових знімальних систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Глотов, В. М.; Майоров, Г. Є.
  Представлен анализ цифровых профессиональных камер. Приведены технические характеристики цифровых камер ведущих фирм. Делаются соответствующие выводы о возможности применения цифровых камер для наземной и аэрофотосьемки. The analisis of Professional digital caméras is represented. Technical characteristics of digital kameras leading firm are given. The conclusions on possibilities of using of digital cameras for surface surveying and aerophotosurveying are made.
 • Item
  Проблеми картографування геодинамічного ризику за даними аналізу аварійного стану газових мереж
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Учитель, І. Л.; Гладких, І. І.; Капочкін, Б. Б.
 • Item
  Про необхідність оптимізації інформативності карт градієнтів швидкостей вертикальних рухів земної поверхні на прикладі карт різних регіонів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Смірнова, О. М.
  В статье рассмотрена оптимизация карт градиентов вертикальных движений земной поверхности горных регионов Крыма, Карпат и равнинного европейского региона. Исследуется оптимальное соотношение между информативной загруженностью карты и ее информативностью. На основании анализа и сравнения карт даны выводы и рекомендации. The optimisation of the vertical movement gradient maps of Carpathian and Crimean mountains regions and European plain region are considered in this article. The optimal ratio of informative density of a map and its informativity are explored. The final conclusion and recommendations are made a basis of the analysis.
 • Item
  Особливості складання цифрових планів під час моніторингу лінійної частини магістральних газопроводів.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Колос, А.-Ю. С.; Котик, З. О.; Шкурченко, Ю. В.
  Основной задачей работы было создание цифровой карты линейной части магистрального газопровода “Братство” на участке Долина - Ужгород с возможностью ее просмотра и печати в соответствующих условных обозначениях. Features of composition of digital plans cameral jobs technology during monitoring of the linear part of gas pipelines. Main task of the work was creation of digital map of linear part of gas pipeline “Brotherhood” in the zone Dolyna - Uzhgorod, with the possibility of viewing it in correspondent markings.
 • Item
  Деякі міркування про якість сучасної картографічної продукції
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Ґудз, І. М.; Літинський, В. О.
 • Item
  Особливості аварій одеської мережі газопроводів як відображення різних типів деформацій земної поверхні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Ярошенко, В. М.; Гладких, І. Г.; Капочкіп, Б. Б.
 • Item
  Коваріаційні функції для поздовжніх і поперечних компонент відхилень виска
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Фоца, Р. С.
  В статье на основании потенциалов нецентральных радиальных мультиполей получены выражения для ковариационных функций составляющих уклонений отвеса. The covariation functions of the deflection of vertical was obtained by means noncentral radial multipole potential.
 • Item
  Новий метод визначення впливу випадкових та систематичних похибок на точність висотних мереж (на прикладі державної нівелірної мережі 1-го класу України)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Третяк, К. Р.
  В статье предложен новый алгоритм определения в нивелирных сетях суммарных количественных характеристик трёх груп погрешностей (случайных, систематических погрешностей и ошибок, возникающих за счет деформаций земной поверхности, действующих на протяжении всего цикла наблюдений). Алгоритм основан на рекуррентных формулах. Методика апробирована на государственной нивелирной сети Украины. По результатам последнего цикла наблюдений (1971-1993 гг.) определено, что на 1 км нивелирного хода случайная погрешность составляет 0,49 мм, систематическая - 0,06 мм, а погрешности, обусловленные деформациями земной поверхности, - 0.015 мм/год. The new algorithm was proposed for the determination of total quantitative characteristics of 3 groups of errors, which effect within whole measurement cycle in leveling networks: 1) random errors, 2) systematic errors, 3) errors caused by the Earth’s surface deformations. The algorithm is based on recursive formulas. The technique was tested in the case of the Ukrainian State Leveling Network. It was determined from the last cycle of measurements (1971 - 1993) that the errors for 1 km of a leveling trace are the following: the random error - 0.49 mm, the systematic error - 0.06 mm, and the error caused by the Earth’s surface deformations -0.015 mm/year.
 • Item
  До питання про оцінку точності в методі найменших квадратів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Согор, А. Р.
  В статье выведены формулы для оценки точности в методе наименьших квадратов с использованием сингулярного разложения матрицы коэффициентов параметрических уравнений. The expressions for the accuracy estimates in the least-squares method, while is used of the singular value decomposition have been derived.
 • Item
  Польові дослідження точності відліку шашкової рейки методом суміщень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Островський, А. Л.; Новосад, В. М.
  В статье рассматривается вопрос точности отсчета по шашечной рейке в геометрическом нивелировании. На основании специальных экспериментальных работ исследуется влияние на точность отсчета: ошибки совмещения средней нити сетки трубы нивелира с краем сантиметрового деления рейки; расстояния S от нивелира к рейке; ошибки установки оси цилиндрического уровня в горизонтальное положение и качества нанесения делений рейки. Have been estimated the précision of staff counting out in géométrie leveling. On the base of spécial estimation have been estimate the influence on staff counting out: error of superposition middle thread with centimetre divisional edge, distance from the level to staff, error of bubble tube leveling and staff quality.
 • Item
  До проблеми оновлення державної висотної основи України
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Островський, А. Л.; Мороз, О. І.
 • Item
  Обґрунтування точнісних вимог до визначення орієнтовних напрямків (ОН) координатним способом для наземних рухомих об'єктів (НРО)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Корольов, В. М.
  Выявлены составляющие погрешности определения ориентировочных направлений. Получены аналитические соотношения, которые позволяют получить их количественную оценку. Выявлено, что погрешности определения местонахождения наземных движущихся объектов вносят основной вклад в погрешность определения ориентировочных направлений.
 • Item
  Сучасні підходи до проблеми моніторингу магістральних газопроводів у гірських районах Карпат
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Колос, А.-Ю. С.; Котик, 3. О.
  В работе предлагается мониторинг магистральных газопроводов выполнять по трем елементам: 1) инвентаризация физико-географических и физико¬геологических процессов по трассе магистральных газопроводов; 2) мониторинг пространственного положения линейной части магистральных газопроводов; 3) мониторинг кадастровых объектов по трассе линейной части магистральных газопроводов (границы, собственники и пользователи). This work poposes to perform gas-mains monitoring by three elements: 1) Inventory of physical-geografical and physical-geological processes with the track of gas-mains; 2) Monitoring of spacial position of the linear part of gas-mains; 3) Monitoring of cadastral objects with the track of gas-mains (margins, owners, users).
 • Item
  Оцінка впливу нижньої атмосфери на лазерні і радіотехнічні супутникові виміри
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Заблоцький, Ф. Д.; Паляниця, Б. Б.
  Выполнен анализ основных методов учета зенитной тропосферной задержки при радио- и светодальномерных спутниковых измерениях. The analysis of the basic methods of the taking into account of zenit tropospheric delay by the microwave- and laser distance measurements to satellities has been carried out.
 • Item
  До визначення зенітної тропосферної затримки у GPS вимірах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Заблоцъкий, Ф. Д.
  На основании данных аэрологического зондирования в трех основных регионах Антарктиды и в юго-западной части Украины выполнен анализ определения как сухой (гидростатической), так и влажной (негидростатической) составляющих зенитной тропосферной задержки. Эти составляющие были определены также по некоторым известным аналитическим моделям и выполнена их оценка. Высказаны рекомендации относительно дальнейшего развития таких исследований. The analysis of the determination of both dry (hydrostatic) and wet (non¬hydrostatic) components of zenith tropospheric delay is performed on the ground of aerological sounding data in three major regions of Antarctica and in South-West part of Ukraine. These components were determined and estimated for some known analytical models as well. The recomendations regarding futher development of such investigations are made.
 • Item
  Аналіз геометричної конфігурації космічних сегментів GPS і ГЛОНАСС
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Заблорька, О. Ф.; Третяк, К. Р.
  Сделан анализ эффективности проектной и реальной геометрической конфигурации космических сегментов GPS, ГЛОНАСС и GPS+ГЛОНАСС. The efficiency analysis of the project and real geometric configuration of GPS, GLONASS and GPS+GLONASS space segments is made.
 • Item
  До питання про застосування фотоелектричної реєстрації проходжень зірок
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Денисов, О. М.
  В статье рассмотрены частные вопросы использования методики фотоэлектрической регистрации прохождений звезд при высокоточных определениях координат пунктов и азимутов направлений. На основании проведенных исследований автор рекомендует: а) лично-инструментальную разность при использовании данной методики все же определять; б) все материалы наблюдений проверять на предмет выявления ошибочных моментов наблюдений с использованием разработанной автором методики. В статье приведены полученные автором значения погрешностей моментов наблюдений звезд при использовании указанной методики. In the article are considered a private questions of using a method of photoelectric registrations the passing of stars under highexact determinations the coordinates of points and azimuths of directions. On the grounds of conducting studies an author recommends: a) personally-instrumental difference when using a given method all to define; b) all material of observing to test for the subject of revealing the wrong moments of observing with use by developing author of method. In the article are brought received by the author the value of inaccuracy of moments of observing the stars when using a specified method.