Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств. – 2018

Permanent URI for this collection

Тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, Львів, 23 березня 2018 р.

Матеріали конференції розкривають актуальні тематичні напрямки та проблемні аспекти і перспективи наукових досліджень, подані у форматі наступної структуризації: “Розвиток систем інформаційного забезпечення управління підприємством”, “Шляхи адаптації облікової системи до умов сучасної економіки”, “Аналітичний інструментарій в управлінні підприємством”, “Перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні”, “Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті”. Конференція проведена з метою залучення молодих учених до активних науково-дослідницьких дискусій щодо обліково-інформаційного забезпечення систем управління підприємствами, організації й удосконалення фінансового, управлінського та податкового обліку, подолання проблемних питань розвитку економічного аналізу, аудиту і контролю.

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, Львів, 23 березня 2018 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 104 c.

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств : тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених

Зміст


1
3
РОЗВИТОК СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
5
7
9
10
12
14
16
18
20
22
24
ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ДО УМОВ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ
27
29
32
34
36
38
40
41
43
46
48
50
52
АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
79
81
83
85
88
90
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ
92
94
96
98
101
103

Content


1
3
ROZVYTOK SYSTEM INFORMATSIINOHO ZABEZPECHENNIA UPRAVLINNIA PIDPRYIEMSTVOM
5
7
9
10
12
14
16
18
20
22
24
SHLIAKHY ADAPTATSII OBLIKOVOI SYSTEMY DO UMOV SUCHASNOI EKONOMIKY
27
29
32
34
36
38
40
41
43
46
48
50
52
ANALITYCHNYI INSTRUMENTARII V UPRAVLINNI PIDPRYIEMSTVOM
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
PERSPEKTYVY ROZVYTKU AUDYTORSKOI DIIALNOSTI V UKRAINI
79
81
83
85
88
90
PROBLEMY TA PERSPEKTYVY VYKORYSTANNIA INFORMATSIINYKH SYSTEM I TEKHNOLOHII V OBLIKU, ANALIZI TA AUDYTI
92
94
96
98
101
103

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 49