Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2015. – №828

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи проектування теорія і практика: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка»; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 828. – 91 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Comparative analysis of algorithms for projected laser line identification and recognition for 3d scanning devices
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Andrushchak, N.; Vasylyshyn, В.; Chornenkyy, V.
  Проведено порівняльний аналіз алгоритмів визначення та розпізнавання лінії лазерного випромінювання, описано принцип дії, негативні і позитивні сторони кожного методу, а також показано можливості їхнього застосування для пристроїв 3D-сканування. Тестування алгоритмів проведено на експериментальній установці з використанням засобів С++ і бібліотеки OpenCV. Показано, що залежно від розмірів зображення та деталізації вхідного зображення слід рекомендувати той чи інший алгоритм. This paper is devoted to the comparative analysis of algorithms for identification and recognition of the projected laser line. The principles of these methods, their negative and positive aspects and the possibilities of their implementation for 3D-scanning devices are described. Algorithms approbation was conducted on experimental setup using C++ programming language and OpenCV library. It is shown that, depending on the image size and details of the input image, one or another algorithm should be applied.
 • Item
  Visualization of representative volume elements of composite materials cellular models based on three dimensional texturing
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Jaworski, N.; Shmigelskyi, P.; Farmaga, I.
  На основі використання технологій тривимірного текстурування запропоновано метод візуалізації елементарних об’ємів коміркових моделей композиційних матеріалів, що на відміну від відомих підходів відображає композицію взаємно ортогональних площин текстурних перерізів, з можливістю обертання не текстури, а самого об’єкта. Це дає можливість краще деталізувати кінцеве зображення під час збереження відносної простоти обчислень. Basing on three dimensional texturing technologies was proposed a visualization method of representative volume elements of composite materials cellular models. In contrast to the known approaches, the method renders a composition of mutually orthogonal texture cut planes with the ability to rotate no texture, but the object itself. This enables better detailed final image with maintaining of the relative calculations simplicity.
 • Item
  Mathematical simulation of hight-temperature drying of wood
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Sokolovskyy, Ya.; Zdolbytskyy, A.; Krishtapovich, V.; Mokrytska, O.
  Здійснено математичне моделювання процесів тепломасоперенесення і в’язко- пружного деформування у гігроскопічних капілярно-пористих матеріалах зі змінними анізотропними тепломеханічними характеристиками, що має важливе значення для раціонального вибору та обґрунтування енергозбережних технологій високотемпе-ратурного сушіння деревини за умови забезпечення необхідної якості продукції. Зреалізовано сформульовану математичну модель деформування деревини під час сушіння, яка дає змогу визначити двовимірний напружено-деформівний стан в умовах дифузійно-фільтраційного тепловологовологоперенесення, методом скінченних елементів. Побудовано алгоритм методу скінченних елементів для дослідження двовимірного анізотропного напружено-деформівного стану під час сушіння капілярно-пористих матеріалів у в’язкопружній області деформування. У результаті обчислювальних експериментів встановлено закономірності впливу анізотропії теплофізичних та механічних характеристик деревини, її початкової вологості, геометричних параметрів і характеристик агента сушіння на зміну двовимірного температурно-вологісного та в’язко-пружного стану деревини під час конвективного сушіння. The article implemented mathematical modelling of processes of heat-mass-transfer and viscous-elastic deformation in in hygroscopic capillary-porous materials with variable anisotropic heat and mechanics characteristics what is of importance for the rational choice and substantiation of energy conservative technologies of timber drying under the conditions of necessary qualitative production providing. There has been implemented the formulated mathematical model of timber deformation during the drying process which enables to identify two-dimensional intense-deforming state under the conditions of diffusion-filtration heat and moisture transfer of the finite elements method. This method has been developed for the research of the two-dimensional anisotropic intense-deforming state during the capillaryporous materials drying process in an viscous-elastic area of deformation. As a result of calculable experiments regularity of anisotropy influence of thermo-physical and mechanical descriptions of wood were set it initial humidity on changing of two-dimensional temperaturehumidity and viscous-elastic state of wood during the convective drying.
 • Item
  Applying comsol multiphysics for research and development of capacitive pressure sensor
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Marikutsa, U.; Narushynska, О.; Medvid, A.
  Спроектовано та досліджено моделі давача тиску ємнісного типу в середовищі Comsol. Застосовано алгоритм побудови моделі за допомогою пакета Comsol. Article contains design and researching of capacitive pressure sensor's model in the Comsol environment. Model constructing algorithm applied by using Comsol package.
 • Item
  Research on software for virtual guide
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Kvych, Yu.; Lohush, D.; Dupak, B.; Kolesnyk, K.
  Розглянуто та проаналізовано найпопулярніші прикладні програми для створення 3d-моделей, а також рушіїв для створення ефекту присутності. This article discusses and analyzes the most popular applications for creating 3d-models and engines to create the effect of presence.
 • Item
  Application of structural matrices for the simulation of mems devices
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Karkulovskyi, B.; Karkulovskyy, V.; Kryvyy, R.; Panchak, R.; Pauchok, O.
  Розглянуто підхід до моделювання МЕМС пристроїв із використанням методу структурних матриць. Розроблено структуру підсистеми для визначення основних характеристик широкого класу пристроїв. In the article the approach to modeling of MEMS devices using the method of structural matrices is presented. The structure of the subsystem to determine the basic characteristics of a broad class of devices.
 • Item
  Development of algorithm transformation matrices by their reduction
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ivantsiv, R.-A.; Khanas, Yu.
  Описано суть розробленого алгоритму, котрий полягає в перетворенні матричних масивів через зміну їх розмірності за допомогою поглинання другого роду. Під час роботи алгоритму початкова матриця буде змінена так – зміниться розмір матриці та її вміст. Алгоритм оснований на порівняно простих математичних діях, що, своєю чергою, залежать від виконання низки правил та зауважень, наявність, манера застосування та послідовність котрих не завжди збігається із загально прийнятими нормами математики чи арифметики. Також тут наведено своєрідну класифікацію матриць, кожна з котрих відповідає певному правилу чи теоремі. The essence of the algorithm is to convert the matrix arrays through changing their dimensions by means of absorption of the second kind. During the initial matrix of the algorithm be changed as follows – change the size of the matrix and its contents. The algorithm is based on a relatively simple mathematical operations, which in turn depend on the performance of a number of rules and observations, availability, and manner of use of the sequence which do not always coincide with the generally accepted rules of mathematics or arithmetic. It also awarded the original classification matrix, both of which fall under any rule or theorem.
 • Item
  New solutions to a linear antenna synthesis problem according to the given amplitude pattern
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Andriychuk, M.
  Отримано явну форму розв’язку задачі амплітудно-фазового синтезу лінійної антени за заданою амплітудною діаграмою спрямованості. Наведено числові результати, які демонструють залежність точності одержаного розв’язку від вхідних параметрів задачі. Closed form of solution to the problem of linear antenna amplitude-phase synthesis according to the given amplitude pattern is obtained. The computational results, related to dependence of the exactness of solution on the problem’s input parameters, are discussed.
 • Item
  Modeling of biological cells deformation in microfluidic systems
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Lizanets, D.; Matviykiv, O.; Yurchak, I.
  Запропоновано методи моделювання деформації біологічних клітин у мікрофлюїдних пристроях. Описані передумови і цілі розроблення механічної моделі живої біологічної клітини для поліпшення моделювання та автоматизованого проектування пристроїв для мікрофлюідних пристроїв біоаналізу та діагностики. This paper is devoted to the modeling of biological cells deformation in microfluidic systems. The background and purposes of development of the mechanical model of the living biological cell to improve modelling and computer aided design of microfluidic devices for bioanalisys and diagnostics were described.
 • Item
  A hardware implementation of neural circuit of maximal/minimal value discrete-time signal identification
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Tymoshchuk, P.; Shatnyi, S.
  Подано апаратну реалізацію на основі програмованої користувачем вентильної матриці (ПКВМ) нейронної схеми, призначеної для ідентифікації К максимальних за значенями серед N невідомих дискретизованих сигналів, де 1≤ K < N . Схема має низьку обчислювальну складність і складність схемотехнічної реалізації, високу швидкість опрацювання сигналів, здатністю обробляти сигнали з довільного скінченного діапазону, властивість збереження впорядкованості сигналів, а також відсутність потреби скидання і необхідної для цього схеми, що додатково підвищує швидкість опрацювання сигналів. Описано апаратну реалізацію схеми на основі ПКВМ. Пояснено структуру ПКВМ, а також її VHDL кодування. Наведено приклад моделювання, який демонструє ефективність схеми. A hardware implementation in FPGA based reconfigurable computing architecture of discrete-time neural circuit that is capable of identifying the K largest/smallest of any unknown finite value N distinct inputs, where 1 ≤ K < N is presented. The circuit has low computational and hardware implementation complexity, high speed of signal processing, it is capable to process signals of any finite range, possesses signal order preserving property and does not require resetting and corresponding supervisory circuit that increases a speed of signal processing. The hardware implementation based on the results of mathematical modeling KWTA Neural Network with the FPGA-based reconfigurable computing architecture has been described. The issues of using hardware blocks combining VHDL coding have been discussed. Simulation example demonstrating the circuit performance is presented.
 • Item
  Mathematical modelling and simulation of the mechanical component of the fully differential capacitive mems accelerometer using matlab/simulink environment
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Holovatyy, А.; Teslyuk, V.; Panchak, R.; Koshyrets, S.
  Розроблено імітаційну модель механічної компоненти повністю диференційного ємнісного МЕМС акселерометра в середовищі MATLAB/Simulink. Модель дає змогу моделювати переміщення робочої маси, зміну ємностей вимірювальних конденсаторів чутливого елемента, чутливість мікродавача від прикладеного прискорення, а також проводити часовий аналіз інтегрального пристрою на системному рівні проектування. Simulation model of the mechanical component of the fully differential capacitive MEMS accelerometer has been developed using MATLAB/Simulink environment. The model allows to simulate movement of the proof mass, capacitance changes of the sense capacitors of the sensitive element, sensitivity of the sensor depending on the applied force of acceleration, and to perform the transient analysis of the integrated device at the system level of computeraided design.
 • Item
  Design of a short-time energy saving tank for light weight electric transport vehicles
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Lobur, M.; Kulpa, M.
  Запропоновано підхід до проектування резервуару для колеса електромобіля, який має коротку енергозбережну дію. Обґрунтовано, що новий продукт буде не лише енергозбережним, але й дасть змогу зекономити потужність під час гальмування та набирання швидкості. Для проектування обрано спеціалізовані бібліотеки ПЗ CATIA, оскільки вони є найвідповіднішими для розв’язку питань машинобудування. The paper suggests the approach to the design of a short-time energy saving reservoir for light-weight electric transport vehicles. It is substantiated that the new product will be energysaving and will ensure gains in traction and braking force. CATIA was chosen as the most proper environment for the design as its libraries are the most suitable for machine-building.
 • Item
  Accelerometer parameters decomposition model for technological process design automation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Nevlyudov, І.; Yevsieiev, V.; Miliutina, S.; Bortnikova, V.
  Запропоновано нову узагальнену модель акселерометра та графа ідентифікації вихідних параметрів для виконання завдання з автоматизації проектування технологічних процесів. The paper proposes a new generalized accelerometer model and input parameters identification graph for solving technological processes design automation problem.
 • Item
  Suppression of interface impedance contrast in plane-parallel coatings
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Kosoboutskyy, P.; Karkulovska, M.
  Досліджено спектральні та кутові умови для просвітлення границь за допомогою подавлення імпедансного контрасту, застосовуючи метод теоретичного і комп'ютерного аналізу функції обвідних спектрів багатопроменевої інтерференції. Дослідження проводились у резонансній області дисперсії діелектричної проникності в одинарних та бінарних плоско паралельних структурах. Одержані аналітичні співвідношення між кутом Брюстера/псевдо-Брюстера і параметрами структури. The paper focuses on the study of spectral and angular conditions for interface antireflection by means of impedance contrast suppression, applying the method of theoretical and computer analysis of the envelope functions of spectra of multibeam interference. The research is conducted in the resonance dispersion region of dielectric constant of the single and binary boundaries that form a plane-parallel structure. The analytical relations between the Brewster/Pseudo-Brewster angles and structure parameters are.