Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2016. – № 839

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/34340

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць публікуються результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень з моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- і приладобудуванні, проблем сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, магістрів, спеціалістів, які вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 839. – 87 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 14
 • Thumbnail Image
  Item
  Оцінка впливу похибок комплексного самоналагоджувального оснащення на точність оброблюваних циліндричних поверхонь
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Луців, І. В.; Волошин, В. Н.; Буховець, В. М.
  Запропоновано аналітичну модель оцінки впливу похибок складових комплексного самоналагоджувального оснащення на вихідну точність оброблюваних поверхонь, яка ґрунтується на варіаційному методі розрахунку точності машин. Проведено оцінку впливу похибок комплексного самоналагоджувального оснащення, які виникають у результаті силової дії з боку процесу різання та затиску, на вихідну точність оброблюваних циліндричних поверхонь консольно закріплених деталей. The paper deals with the analytic model suitable to evaluate the errors impact on the output surface accuracy in the machining process using the integral self-adjusting machine tool equipment. This model is based on the variation simulation method of machines precision calculation. The impact evaluation of accessories errors of force action from the cutting process as well as clamping is developed. This evaluation substantially considers the output accuracy of the machined cylindrical surfaces of the console fixed parts.
 • Thumbnail Image
  Item
  Технологічна гнучкість операцій зубонарізання із застосуванням процесу радіально-колового формоутворення зубців циліндричних коліс
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Литвиняк, Я. М.
  Розглянуто основні особливості підвищення технологічної гнучкості операцій нарізання зубців на циліндричних зубчастих колесах способом радіально-колового формоутворення за безперервного обертання заготовки зубчастого колеса. Запропоновані математичні моделі із визначення профілю бокової поверхні зуба прямозубого циліндричного колеса, утворюваного за допомогою інструментального оснащення, яке дає змогу адаптувати траєкторію складного руху осі дискової фрези до необхідних параметрів профілю зуба нарізуваного колеса. There are considered the basic features of increasing technological flexibility operations of cutting teeths on cylindrical gear-wheels by the method radial-and-round shaping process at the continuous rotation of gear-wheel’s purveyance. There are offered mathematical models from determination profile of tooth’s side of cylindrical wheel formed by means of the instrumental rigging that allows adapting the trajectory of difficult motion of axis disk milling cutter to the necessary parameters tooth’s profile of the cut wheel.
 • Thumbnail Image
  Item
  Polishing tool with cycloidal movements rotation for the manufacture of flat surfaces working element Li2B4O7
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Prots, L. A.; Lavrinenko, V. I.
  Представлена робота стосується технології механічної обробки плоских поверхонь неметалевих деталей і може бути використана у різноманітних галузях промисловості для виготовлення оптичних деталей, зокрема, робочих елементів квантових приладів з тетраборату літію. Для проведення досліджень з виготовлення плоских поверхонь розроблено полірувальний інструмент з циклоїдальними рухами обертання, який полірує плоскі поверхні високої площинності та збільшує продуктивність праці процесів механічного оброблення. This work relates to the technology of mechanical treatment of flat surfaces of metal parts and can be used in various industries in the manufacture of optical components, including working elements of quantum devices with tetraborate lithium. For the research on the production of flat surfaces has been developed polishing tool with cycloidal motion of rotation which polishes the flat surface of high planarity and increases the productivity of mechanical treatment processes.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зниження регенеративних коливань під час фрезерування маложорстких деталей за рахунок модуляції швидкості головного руху верстата
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Тонконогий, В. М.; Зелинський, С. А.; Ткач, А. Ж.; Серебрій, Ю. О.
  Пропонується спосіб підвищення вібростійкості технологічної системи за рахунок модуляції швидкості головного руху верстата введенням додаткового керуючого модуля. Запропонований спосіб є універсальним і може бути реалізований на верстатах з різними системами ЧПК. A method of enhancing the vehicle vibration resistance due to the modulation speed of the machine the main motion by introducing additional control module. The proposed method is universal and can be implemented on a variety of machines with CNC systems.
 • Thumbnail Image
  Item
  Проектування нових продуктових ліній шарошок для розроблення функціонально-орієнтованої технології їхнього виготовлення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Сліпчук, А. М.; Яким, Р. С.
  Мета дослідження – вирішити проблему підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт. Дослідження проводились як в умовах реального виробництва бурових доліт, так і на етапі моделювання у CAD-системі, із комплексним застосуванням експериментальних лабораторних, стендових і натурних експлуатаційних випробовувань. Теоретично й експериментально обґрунтовано розроблені підходи для вдосконалення комплексного підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок бурових доліт на етапах проектування, конструювання і виготовлення. Розв’язано задачу вдосконаленням конструкторських параметрів й способу розміщення породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт, що враховує фізико-механічні показники матеріалів та конструкторсько-технологічні параметри спряжених поверхонь “зубок – шарошка”. The aim of research is the improvement in quality indicators embedded rock cutting equipment of cutter drill bits. Research carried out as in a real production drilling bits and during modeling in CAD-system, integrated use of experimental laboratory, bench and field operational tests. Theoretically and experimentally proved developed approaches to improve quality indicators comprehensively improve the embedded rock cutting equipment cutters drill bits during the design, construction and manufacturing. The problem of improving the design parameters and method of placement of rock cutting equipment cutters drill bits, taking into account the physical and mechanical properties of materials and design and technological parameters of conjugated surfaces “tooth – rolling cutter”.
 • Thumbnail Image
  Item
  Характеристика муфти з торцевими канатами тангенціального розташування у режимах аверсу та реверсу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Проценко, В. О.; Клементьєва, О. Ю.
  Розглянуто характеристики муфт з торцевим встановленням канатів тангенціального розташування у режимах аверсу та реверсу. Оцінено вплив деяких конструктивних параметрів на жорсткість муфт. Виконано порівняння характеристик муфт з хордальним та тангенціальним розташуванням канатів. Встановлено переважну галузь використання кожного типу муфт. Запропоновано напрями подальших досліджень. The characteristics of the coupling with face installation tangential located ropes in the obverse and reverse modes. The effect of some design parameters on the coupling torsional rigidity is rated. The comparison of the characteristics of couplings with chordal and tangential location of ropes. The area of the preferred use each type of coupling is establishing. Directions for further research are offered.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оптимізація параметрів пресового з’єднання вставних ножів збірних фрез
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Новіцький, Ю. Я.; Новіцький, Я. М.
  Розроблено та досліджено математичну модель двомасової коливальної схеми вставного ножа збірної фрези, одна із мас якої моделює защемлену частину ножа – пресове з’єднання із сухим тертям, а інша – консольну частину, що зазнає впливу автоколивань, які можливі в процесі різання металу. Проаналізовано вплив сухого тертя у пресовому з’єднанні ножа на амплітуду резонансних коливань різця та деталі. Показано можливість ефективного гасіння амплітуди автоколивань різця за рахунок оптимального вибору параметрів пресового з’єднання вставних ножів із корпусом збірної фрези. Developed and researched mathematical model two-mass vibrating system embedded team knife mills, one of which simulates the weight of the knife jammed – forging connections with dry friction, and the other – the console portion that is exposed to oscillations that are possible in the process of cutting metal. The influence of dry friction in forging a knife in conjunction amplitude resonance vibrations of the tool parts. The possibility of effectively extinguishing the amplitude of oscillation of the tool by selecting optimal parameters press connection plug blade cutter housing team.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз продуктивності черв'ячних фрез та їх прогресивних конструкцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Настасенко, В. О.
  Робота належить до сфери машинобудування та інструментального виробництва, зокрема – виробництва черв'ячних фрез та шеверів для обробки ними зубчатих коліс. Головною метою роботи є аналіз умов підвищення продуктивності черв'ячних фрез і розроблення на цій основі їх удосконалених конструкцій та нових способів і технологій їх виробництва. The work relates to the field of mechanical engineering and tool production, in particular – the production of worm mills for processing their gears. Constantly growing demands for increased productivity, accuracy and quality of processing gears require corresponding improvement worm cutters. The main goal of this work is to analyze the conditions for increasing productivity worm mills and on this basis the development of improved designs and new methods and technologies for their production.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розрахунок і конструювання тихохідного горизонтально-осьового вітроколеса з лопатями вітрильного типу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Корендій, В. М.; Дмитерко, П. Р.; Новіцький, Ю. Я.
  Обґрунтовано доцільність упровадження альтернативних джерел енергії у промисловість і сільське господарство України. Багато уваги приділено можливостям використання вітроустановок на території нашої держави. Розглянуто основні проблеми експлуатації сучасних вітроенергетичних установок. Запропоновано конструкцію тихохідного (багатолопатевого) горизонтально-осьового вітроколеса з лопатями вітрильного типу та розраховано параметри його основних елементів (лопатей, маточини вітроколеса, механізму приєднання лопатей тощо). Проаналізовано основні перспективи і переваги використання вітрильних вітроустановок в Україні. The expediency of alternative energy sources implementation in Ukrainian industry and agriculture is substantiated. Much attention is focused on the possibilities of the wind turbines using on the territory of our country. Main problems of the modern wind-electric turbines exploitation are considered. The construction of the low-speed (multiblade) horizontal-axis wind-wheel with sail-blades is proposed and the parameters of its basic elements (blades, windwheel hub, mechanism of blades attachment, etc.) are calculated. Main prospects and advantages of sail wind turbines using in Ukraine are analyzed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Реологічна модель формування фізико-механічних властивостей поверхневого шару деталі під час її оброблення різанням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ступницький, В. В.
  Наведено результати аналізу реологічної моделі, що формалізує вплив основних технологічних чинників на формування залишкових напружень та деформацій у процесі механічного оброблення деталі лезовим інструментом. Результати такого проблемно-орієнтованого імітаційного моделювання силових, температурних та деформаційних параметрів є основою для побудови прогнозувальних моделей впливу структури та параметрів технологічного процесу на формування комплексу експлуатаційних властивостей виробу. An analysis of rheological model that formalizes the main technological factors influence the formation of residual stresses and deformations during machining parts by cutting tool are presents in the article. The results of such problem-oriented simulation modeling power, temperature and deformation parameters is the basis for forecasting models influence the structure and process parameters on the formation of the product’s complex operational properties.