Архітектура. – 2014. – №793

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу кафедри дизайну архітектурного середовища, Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”, а також архітектурних шкіл інших вищих навчальних закладів. У публікаціях розглянено актуальні проблеми освітньо-теоретичних питань дизайну архітектурного середовища, типологічного дизайну, ландшафтного і урбаністичного дизайну, сценографічного дизайну, дизайну інтер’єрів, меблів, обладнання, малих архітектурних форм, а також наукові дослідження студентів кафедри ДАС. Для наукових працівників та спеціалістів, які працюють у галузі архітектури.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 793 : Архітектура / відповідальний редактор Б. С. Черкес. – 263 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 45
 • Item
  Порівняльний аналіз закордонної та вітчизняної архітектури та організації простору у громадських центрах житлових масивів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Проскуряков, В. І.; Тимошенко, Ю. С.
  Розглянуто громадські центри житлових масивів на теренах України та Європи. Проведено класифікацію громадських будівель та споруд. Community centers of residential areas are considered on the walks of life of Ukraine and Europe. Classification of public buildings and facilities is conducted.
 • Item
  Порівняльний аналіз закордонної та відчизняної архітектури середовища відпочинку. Різновиди рекреаційного середовища
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Проскуряков, В. І.; Паскевська, А. С.
  Розглянуто приклади закордонної та вітчизняної практики облаштування громадських будівель та споруд у рекреаційному середовищі. Проведено класифікацію громадських споруд у середовищі відпочинку. The examples of foreign and domestic practice of public buildings and constructions arrangement were reviewed. A classification of public recreation facilities in the environment was carried out.
 • Item
  Орієнтування в містах світу на прикладі Заходу та Сходу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Проскуряков, В. І.; Лук’яненко, В. О.
  Висвітлено результати аналізу міського середовища міст Заходу і Сходу та основні засоби орієнтації, обгрунтовано потребу в уніфікованій системі знакування. An urban space of Western and Eastern cities was analyzed, main ways of orientation were high lightened, and the need of unified system of streets & buildings marking was justified.
 • Item
  Методика гармонійного пропорціонування об’ємно-просторової структури з урахуванням історично сформованого середовища на прикладі м. Чернівці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кордунян, О. П.
  Розглянуто метод гармонійного пропорціонування як архітектурно-просторового інструментарію, застосованого автором для створення громадської будівлі на межі історично сформованого середовища м. Чернівці. The method of harmonions proportionality is considered as architecturally spatial instrument, applied an author for creation of public building on verge of the historically formed environment of the city Chernivtsi.
 • Item
  Середовище як засіб формування архітектури музеїв в історичних містах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Проскуряков, В. І.; Кричевець, Є. О.
  Розглянуто принципи проектування музеїв в історичних центрах міст і використання середовища як важливого елемента в сприйнятті споруди. Пояснено взаємодію архітектури музею та його експозиційної частини. Considered the principles of museum designing in the historical center and the use of environment as an important element in the perception of the building. Clarified interaction between the architecture of the museum and its expositional part.
 • Item
  “Зелена” архітектура університетських кампусів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Катола, Х. О.
  Розглянуто питання розвитку “зеленої” архітектури як невід’ємної складової проектування і розвитку університетських кампусів. Considers the question of “green” architecture as part of the design and development of university campuses.
 • Item
  Порівняльна характеристика міст україни та США на прикладі Києва і Нью-Йорка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Проскуряков В. І.; Кордунян, Х. О.
  Висвітлено особливості найбільшого міста США – Нью-Йорка порівняно з найбільшим містом України – Києвом. In this article lighted up the personal impressions about the biggest city of the USA –New York and considered comparative description with the capital of Ukraine – Kyiv..
 • Item
  Передумови майбутнього розвитку архітектурного середовища сучасних міст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Іванов-Костецький, С. О.
  Досліджено процес розвитку містобудівних концепцій та поглядів, що сформували архітектурне середовище сучасних міст. It is investigated a process of development of town-planning conceptions and looks that formed the architectural environment of modern cities.
 • Item
  Міські інтерфейси (сполучення). Стаття до дискусії про морфологію міського простору
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гарбаум, Борис
  Вивчення міських структур, особливо міських утворень, котрі з різних причин піддаються проектним протиріччям, становить вагому частку роботи інституту міського будівництва. Загалом за останні 7 років колектив інституту будівництва при Технічному університеті м. Дрезден проаналізував та опрацював в проектах понад 50 різних міських утворень.* Досвід цих проектів показав, що в міському контексті існує особлива, рецидивуюча містобудівна складність, а саме з проектним плануванням урбаністичних сполучень. The examination of urban stuctures, especially of sites, being predestinated for urban design purposes, is a general task of each urban design studio. For the last seven years, the Institure for Urban Design of Technische Universitдt Dresden has realised morphological analysis and design on more than 50 di◌ܴ erent sites. The experience of these projects has shown, that in urban contexts one question is recurring: How to deal with urban interfaces within the design process.
 • Item
  Еволюція ландшафтного проектування у Львові ХХ–ХХІ століття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Богданова, Ю. Л.
  Висвітлено історію та традиції формування ключових об’єктів львівських садів та парків. Подано етапи становлення спеціалізації “Ландшафтна архітектура” та вибрані тематики конкурсних та дипломних робіт студентів, що опрацьовувалися на кафедрі дизайну архітектурного середовища. Covers the history and traditions of the formation of key objects of Lviv gardens and parks. Posted stages of specialization “Landscaping” and selected topics competitive and diploma students who worked out at the Department of Design of architectural environment.
 • Item
  Архітектура як метод психологічного впливу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ключковський, М. С; Богданова, Ю. Л.
  Розглянуто фактори впливу архітектурного середовища на людину залежно від його психологічного сприйняття. The factors of influence architectural environment based on human perception of space.
 • Item
  Архітектурний ескіз як засіб і захід найефективнішої презентації архітектурної ідеї
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Драгус, У. О.; Богданова, Ю. Л.
  Розглянуто одну із складових вираження індивідуальної авторської мови, пов’язану з підходами праці до “ручного” в процесі проектування. One of the basic parts of the expression of the individual author's language was reviewed. This part is related to the approaches to architectural drawing during the design process.
 • Item
  Шляхи перетворення історичного садибного житла міста Чернівці відповідно до сучасних потреб
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Хілько, Н. О.
  Розглянуто передумови дослідження містобудівного аспекту щодо процесу обґрунтованої реконструкції та реставрації садибної забудови історичного житла 2-ї половини ΧΙΧ – поч. ΧΧ ст. щодо сучасних потреб міста Чернівці. The article deals with urban background research aspect of the process based reconstruction of the historic manor building of the second half of the 19th - early 20th century in the structure of the contemporary needs of Chernivtsi.
 • Item
  Аспекти інтеграції в історично сформовану міську структуру м. Рівного сучасних театрально-видовищних будівель та споруд
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Сінкевич, О. В.
  Досліджено театральну мережу м. Рівного XVIII–XX ст. Розглянуто особливості формування сучасного простору для масових видовищ та театральних дійств. The article examines theater network of Rivne in XVIII–XX century and prospects the features of formation of modern space for public events and theatrical performances.
 • Item
  Особливості архітектури будівель вищих навчальних закладів із змінною геометрією
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Стоцько, Р. З.
  Проаналізовано особливості архітектури будівель із змінною геометрією та розглянуто можливість застосування такої конструктивної схеми при проектуванні та спорудженні корпусів вищих навчальних закладів, виокремлено основні конструктивні схеми будівель вищих навчальних закладів із змінною геометрією, визначено головні фактори, які впливають на застосування тієї чи іншої конструктивної схеми, окреслено базові засади розвитку архітектури будівель вищих навчальних закладів із змінною геометрією. The paper explores the architectural features of buildings with variable geometry and consider the use of such constructive scheme for the design and construction of buildings higher education institutions, determined the basic design schemes of buildings universities with variable geometry, identifies the key factors that affect the application of a constructive scheme , outlines the basic principles of the architecture of buildings universities with variable geometry.
 • Item
  Сучасні проблеми формування дизайну архітектурного середовища сільських поселень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Савчак, Н. С.; Фамуляк, Я. Є.
  Розглянуто основні проблеми та завдання дизайну архітектурного середовища сільських поселень України на сучасному етапі суспільного розвитку. Пропонується підхід до формування концепції дизайну архітектурного середовища українського села на основі принципів модернізації та спадкоємності архітектурного простору. In the article are considering the main problems and tasks of the design for architectural environments of Ukrainian countryside on the modern stage development of society. The approach to forming the conception for design of the architectural environment of Ukrainian country on the foundation principles of modernization and heritage of the architectural space are proposing.
 • Item
  Особливості організації штучного освітлення сакральних просторів традиційної й сучасної церкви
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Яців, М. Б.
  Зіставляються богословські, просторові та світлотехнічні аспекти електричного освітлення християнських храмів східного обряду. Пропонуються основні системи електричного освітлення, здатні істотно поліпшити організацію світлового середовища сакрального простору традиційних та сучасних церковних будівель. Religious, spatial and lighting aspects of electric illumination of orthodox temples are compared. Systems of electric illumination of the temple, capable to improve the organization of the light environment of sacral space of traditional and modern churches are offered.
 • Item
  Еволюція просторів бібліотек вищих навчальних закладів України (на прикладі найстаріших університетів)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Воронкова, І. С.
  На прикладі шести найстаріших університетів України розглянуто основні етапи становлення і розвитку приміщень, будівель і просторів бібліотек вищих навчальних закладів, починаючи з ІІ пол. ХVI ст. On the example of the six oldest universities of Ukraine the main stages of formation and development facilities, buildings and spaces of libraries of higher education institutions are considered beginning from 2nd half of XVI century.
 • Item
  Попередня пропозиція принципів архітектурної типології відкритих та “ландшафтних” театрів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Проскуряков, В. І.; Гуменник, І. В.
  Розглянуто існуючу класифікацію відкритих театрів у сучасних умовах, попередньо систематизовано основні принципи типології відкритих та ландшафтних театрів з врахуванням місця їх розташування, визначені основно критерії при виборі оптимальної концепції проектування театрально-видовищної споруди відкритого типу. The existing classification of open-air theatres in modern previous typology of the basic principles of open-air and landscape theatres are analyzed, taking into account their location, the basic criteria for choosing the optimal concept design of outdoor theatrical and entertainment buildings are established.
 • Item
  Актуальні питання фахової освіти в галузі організації світлового середовища архітектури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Яців, М. Б.
  Розглянуто результати наукових досліджень та проектування в галузі світлового дизайну, отримані в роботах студентів кафедри дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури Львівської політехніки, які можуть стимулювати розвиток сучасних методів штучного освітлення міського середовища, об’єктів архітектури й монументального дизайну. The article discusses some results of research and designing in lighting design derived from works of students of Department of Design of the architectural environment of Institute Architecture of Lviv National Polytechnic University, which can stimulate the development of modern methods of artificial lighting urban environment, objects of monumental architecture and design.