Архітектура. – 2014. – №793

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/25229

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу кафедри дизайну архітектурного середовища, Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”, а також архітектурних шкіл інших вищих навчальних закладів. У публікаціях розглянено актуальні проблеми освітньо-теоретичних питань дизайну архітектурного середовища, типологічного дизайну, ландшафтного і урбаністичного дизайну, сценографічного дизайну, дизайну інтер’єрів, меблів, обладнання, малих архітектурних форм, а також наукові дослідження студентів кафедри ДАС. Для наукових працівників та спеціалістів, які працюють у галузі архітектури.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 793 : Архітектура / відповідальний редактор Б. С. Черкес. – 263 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 45
 • Thumbnail Image
  Item
  Порівняльний аналіз закордонної та вітчизняної архітектури та організації простору у громадських центрах житлових масивів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Проскуряков, В. І.; Тимошенко, Ю. С.
  Розглянуто громадські центри житлових масивів на теренах України та Європи. Проведено класифікацію громадських будівель та споруд. Community centers of residential areas are considered on the walks of life of Ukraine and Europe. Classification of public buildings and facilities is conducted.
 • Thumbnail Image
  Item
  Порівняльний аналіз закордонної та відчизняної архітектури середовища відпочинку. Різновиди рекреаційного середовища
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Проскуряков, В. І.; Паскевська, А. С.
  Розглянуто приклади закордонної та вітчизняної практики облаштування громадських будівель та споруд у рекреаційному середовищі. Проведено класифікацію громадських споруд у середовищі відпочинку. The examples of foreign and domestic practice of public buildings and constructions arrangement were reviewed. A classification of public recreation facilities in the environment was carried out.
 • Thumbnail Image
  Item
  Орієнтування в містах світу на прикладі Заходу та Сходу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Проскуряков, В. І.; Лук’яненко, В. О.
  Висвітлено результати аналізу міського середовища міст Заходу і Сходу та основні засоби орієнтації, обгрунтовано потребу в уніфікованій системі знакування. An urban space of Western and Eastern cities was analyzed, main ways of orientation were high lightened, and the need of unified system of streets & buildings marking was justified.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методика гармонійного пропорціонування об’ємно-просторової структури з урахуванням історично сформованого середовища на прикладі м. Чернівці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кордунян, О. П.
  Розглянуто метод гармонійного пропорціонування як архітектурно-просторового інструментарію, застосованого автором для створення громадської будівлі на межі історично сформованого середовища м. Чернівці. The method of harmonions proportionality is considered as architecturally spatial instrument, applied an author for creation of public building on verge of the historically formed environment of the city Chernivtsi.
 • Thumbnail Image
  Item
  Середовище як засіб формування архітектури музеїв в історичних містах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Проскуряков, В. І.; Кричевець, Є. О.
  Розглянуто принципи проектування музеїв в історичних центрах міст і використання середовища як важливого елемента в сприйнятті споруди. Пояснено взаємодію архітектури музею та його експозиційної частини. Considered the principles of museum designing in the historical center and the use of environment as an important element in the perception of the building. Clarified interaction between the architecture of the museum and its expositional part.
 • Thumbnail Image
  Item
  “Зелена” архітектура університетських кампусів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Катола, Х. О.
  Розглянуто питання розвитку “зеленої” архітектури як невід’ємної складової проектування і розвитку університетських кампусів. Considers the question of “green” architecture as part of the design and development of university campuses.
 • Thumbnail Image
  Item
  Порівняльна характеристика міст україни та США на прикладі Києва і Нью-Йорка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Проскуряков В. І.; Кордунян, Х. О.
  Висвітлено особливості найбільшого міста США – Нью-Йорка порівняно з найбільшим містом України – Києвом. In this article lighted up the personal impressions about the biggest city of the USA –New York and considered comparative description with the capital of Ukraine – Kyiv..
 • Thumbnail Image
  Item
  Передумови майбутнього розвитку архітектурного середовища сучасних міст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Іванов-Костецький, С. О.
  Досліджено процес розвитку містобудівних концепцій та поглядів, що сформували архітектурне середовище сучасних міст. It is investigated a process of development of town-planning conceptions and looks that formed the architectural environment of modern cities.
 • Thumbnail Image
  Item
  Міські інтерфейси (сполучення). Стаття до дискусії про морфологію міського простору
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гарбаум, Борис
  Вивчення міських структур, особливо міських утворень, котрі з різних причин піддаються проектним протиріччям, становить вагому частку роботи інституту міського будівництва. Загалом за останні 7 років колектив інституту будівництва при Технічному університеті м. Дрезден проаналізував та опрацював в проектах понад 50 різних міських утворень.* Досвід цих проектів показав, що в міському контексті існує особлива, рецидивуюча містобудівна складність, а саме з проектним плануванням урбаністичних сполучень. The examination of urban stuctures, especially of sites, being predestinated for urban design purposes, is a general task of each urban design studio. For the last seven years, the Institure for Urban Design of Technische Universitдt Dresden has realised morphological analysis and design on more than 50 di◌ܴ erent sites. The experience of these projects has shown, that in urban contexts one question is recurring: How to deal with urban interfaces within the design process.
 • Thumbnail Image
  Item
  Еволюція ландшафтного проектування у Львові ХХ–ХХІ століття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Богданова, Ю. Л.
  Висвітлено історію та традиції формування ключових об’єктів львівських садів та парків. Подано етапи становлення спеціалізації “Ландшафтна архітектура” та вибрані тематики конкурсних та дипломних робіт студентів, що опрацьовувалися на кафедрі дизайну архітектурного середовища. Covers the history and traditions of the formation of key objects of Lviv gardens and parks. Posted stages of specialization “Landscaping” and selected topics competitive and diploma students who worked out at the Department of Design of architectural environment.