Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2001. – №436

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До десятого збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка“, 2001. – № 436 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 564 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 106
 • Item
  Про комплексний підхід до структурної перебудови промислового виробництва
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Іванець, Л. В.
  Розкривається зміст комплексного підходу до структурної перебудови промислового виробництва. The content of complex approach to the structural reconstruction of industrial production is viewed.
 • Item
  Зміст до Вісника "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку" № 436
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001)
 • Item
  Проблеми формування підприємницьких структур в споживчії кооперації України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Застріжна, І. М.
  Обґрунтовується необхідність створення кооперативних підприємств підприємницького характеру, характеризуються основні проблеми і напрямки впровадження принципів підприємництва в господарську діяльність підприємств споживчої кооперації країни. The nessecity of founding of cooperative enterprises of enterpreneurship type and the characteristics of main problems and direction of introduction of principles of enterpreneurship into the bussines activities of enterprises of consumer cooperation of Ukraine are grounded.
 • Item
  Аналіз передумов корпоратизації виробництва харчової продукції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Гречановський, П. В.; Золотов, О. В.
  Розглядаються основні питання корпоративного управління і аналізуються передумови впровадження корпоративних об’єднань в харчовій галузі. In the article are consider knots of the matter of corporative management and are analysed premiseses of introducing the corporative associations in food branches.
 • Item
  Правове регламентування встановлення і справляння податків
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Паранчук, С. В.; Червінська, О. С.
  Розглянута важливість правового забезпечення встановлення і справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), яке сприяє раціональному функціонуванню податкової системи. The importance of legal support of installation both levy and collectings (obligatory payments) is considered which promotes rational operation tax system.
 • Item
  Оптимізація логістичного сервісу як важливий елемент розвитку підприємництва
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Окландер, М. А.
  Розглядаються теоретичні та методичні засади логістичного сервісу. Пропонується система показників оцінки стану логістичного сервісу і разробляється алгоритм цієї процедури. It observes theoretical and methodical basis of logistics service. Propose system index’s estimate condition of logistics service and elaborate algorithm this procedure.
 • Item
  Алгоритм оцінки привабливості та конкурентного статусу підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Мізюк, Б. М.
  Робота підприємства в ринкових умовах вимагає серйозного ставлення до визначення свого місця в конкурентному середовищі. Особливо це важливо у нестабільних умовах функціонування, коли доцільно оцінювати привабливість сегментів ринку, в яких господарює підприємство та визначити конкурентний статус в ньому. З цих позицій пропонується алгоритм оцінки привабливості сегмента господарювання та встановлення конкурентного статусу підприємства. The work of the enterprises under the market conditions requires a serious attitude to defining of it’s place in the competitive environment. Particularly it is essential under the non-stable conditions of the functioning. In this case it’s better to evaluate the attractiveness of the market’s segments, where the enterprise is managing and to define the competitive status in it. From this position the algorithm of the attractiveness’ evaluation of managing segment and establishing the competitive status of enterprise is proposed.
 • Item
  Психолого-педадогічні особливості у спілкуванні з іноземними партнерами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Мукан, О. В.
  Розглянуто проблеми психолого-педагогічного характеру в переговорних процесах з іноземними партнерами. The problems of psychological and pedagogical characteristics in the communication with foreign partners have been considered in this article.
 • Item
  Ідентифікація характеристик прибутку для легалізації бізнесу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Михайловский, А. Г.; Шиков, Н. Н.
  Стаття присвячена аналізу прибутковості підприємства і її ролі в напрямку легалізації бізнесу. Article is denote analysis of profit of enterprise and its dug toward business legalalization.
 • Item
  Формування та дослідження інтегральних показників економічної безпеки України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Мартинюк, В. П.
  У статті розглядається формування економічної безпеки як важливий напрямок вирішення загальної макроекономічної проблеми забезпечення економічної політики сталого розвитку. Наводиться модель та інтегральні показники для оцінки економічної безпеки в основних сферах життєдіяльності. Пропонується проведення інституційної реформи у сфері господарювання як один із можливих шляхів забезпечення економічної безпеки України. In the article is consider shaping economic safety as an important direction of deciding a general macroeconomic problem an ensuring an economic constant development policy. Bring model and integral factors for the economic safety evaluation in main scopes of activity.
 • Item
  Інноваційний потенціал регіону:теоретичний аспект
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Шутенко, В. О.; Городиський, Т. І.
  Розглядається суть інноваційного потенціалу регіону як фактора довготермінового інноваційного розвитку економіки, визначається його функціональне призначення та виявляються структурні елементи. The essence of innovational potential of region as long-term factor of innovational development of economy is considered in the article as well as the innovational potential’s functional appointment. Structural elements of innovational potential are determined.
 • Item
  Напрямки стимулювання інноваційної діяльності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Чубай, В. М.
  Проаналізовано стан джерел фінансування інноваційної діяльності і наведено шляхи їх поповнення. Висвітлено необхідність створення інфраструктури інноваційного підприємництва. Розглянуто низку заходів щодо стимулювання інноваційної діяльності в Україні. In this article the sources of financing innovation activity are being analized. In addition some ways of refilling them are pointed out. The article highlights the necessity of creation of an innovation enterprise infrastructure as well. A range of measures towards stimulating innovation activity in Ukraine is considered thoroughly.
 • Item
  Місце венчурного підприємництва в інноваційному підприємстві
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Тарновецька, О. С.
  Розкрито питання щодо визначення місця і ролі венчурного підприємництва в системі підприємницької діяльності та зокрема в інноваційному підприємництві, визначено перспективи і проблеми розвитку венчурного підприємництва в Україні та розроблено схему, що відображає місце венчурного підприємництва в інноваційному підприємництві.
 • Item
  Формування просторової структури землекористувань сільськогосподарських підприємств в нових соціально-економічних умовах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Любчик, В.
  Описане формування просторової структури землекористувань сільсько- господарських підприємств у нових соціально-економічних умовах і визначені чинники цього процесу, які існують в сільськогосподарському виробництві. In the article are examine a question and particularities of shaping a spatial structure of possessions in conditions of market conversions in the Ukraine.
 • Item
  Механізм формування інвестиційного прибутку підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Сторожик, М. І.; Онуфрак, О. О.
  Прибуток від вкладених інвестицій виступає основним показником цього виду діяльності підприємства. Цей показник (прибуток) визначає сутність і ціль інвестування, а також його доцільність. Механізм формування інвестиційного прибутку визначає основні елементи впливу на нього, а також їхній взаємозв’язок, що дає змогу спрогнозувати саме прибуток ще до вкладення інвестицій. The profit on the enclosed investments acts by the basic parameter of the given kind of activity of the enterprise. This parameter (profit) defines essence and purpose of investment, and also his expediency. The mechanism of formation of the investment profit defines basic elements of influence on him, and also their interrelation, that allows to expect profit to an investment of the investments.
 • Item
  Структурні зміни економіки і стратегії ринку освіти
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Патора, Р.
  Подані результати порівняльного аналізу та динаміки структури працюючих в економіці країн Європи та окреслені головні чинники впливу на формування стратегій національного ринку освіти Польщі. Аргументована доцільність використання маркетингових та логістичних концепцій в реалізації стратегії розвитку ринку освіти. Results of the comparative analysis and dynamics of structure in economics European countries are shown. Primary factors of influence on formation of the strategies of the national market of education are investigated. expediency of usage marketing and logistics concepts in implementation of development strategy of the educational market are argued.
 • Item
  Ефективність інвестиційного процесу – проблеми і способи їх розв’язання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Скворцов, І. Б.
  Розглядається теорія управління ефективністю інвестиційного процесу. Дається критичний аналіз існуючих методик визначення ефективності капітальних вкладень. Пропонується методика і константні показники для визначення ефективності інвестицій. The theory of management of efficiency of investment process is considered. The critical analysis to existing techniques of definition(detemiination) of efficiency of capital investments is given. The technique and constant parameters for definition (detemiination) of efficiency of the investments is offered.
 • Item
  Умови формування та використання потенціалу розвитку підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Довбенко, В. І.
  Головним орієнтиром створення і розвитку підприємства за умов ринкової економіки є потенційний попит на відповідні товари, а отже, й рівень привабливості вкладень у конкретний бізнес з метою задоволення як потреб споживача, так і отримання очікуваної маси та забезпечення відповідної норми прибутку. Під час діяльності підприємства важливо постійно приділяти належну увагу питанням як тактичного, так і стратегічного управління, дотримання раціональних співвідношень між ефективністю та результативністю витрат. The main orientation creating and developing enterprises in conditions of market economy is potential demand for appropriate goods, and also the level of attraction of investments in certain businesses to satisfy both consumer demand and expected weight reception and maintenance of profit appropriate rate. During enterprise activity it is important to pay constantly appropriate attention to questions both tactical and strategic management, observing of rational relations between efficiency and productivity of expenses.
 • Item
  Особливості формування спільних підприємств на основі комбінації принципів синергізму і "технологічного ланцюжка"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Хитра, О. В.