Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2003. – №471

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об`єктів процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп`ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – № 471 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / відповідальний редактор М. В. Лобур. – 184 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003)
 • Item
  Зміст до до Вісника "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003)
 • Item
  Організація автоматизованого навчання на базі локальних обчислювальних мереж навчального підрозділу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Квурт, Л. С.; Мельник, А. О.
  Обгрунтовується доцільність створення трирівневої системиавтоматизованого навчання на базі ЛОМ навчального підрозділу, описується один з можливих підходів до створення пошукової системи навчання, вказуються шляхи підвищення швидкодії системи. Appropriateness of creating automated education system with three layers based on education department LAN is proved. Possible approach to building educational search system is described. W ays of incresing system performance are proposed.
 • Item
  Модель рейтингової оцінки в комп'ютерній навчальній системі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Єрмакова, Н. А.; Орлевич, І. Д.
  Запропоновано визначення рейтингових оцінок, які отримують студенти в комп'ютерній навчальній системі, з використанням положень теорії нечітких інтервалів та арифметичних дій над ними. Показані способи визначення параметрів нечітких інтервалів оцінок. Computer learning system student’s rating definition based on fuzzy interval theory and arythmetic operations is proposed in the paper. Rating fuzzy interval parameters obtaining methods are shown.
 • Item
  Розробка багатоагентної онтологічної системи дистанційного навчання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Келеберда, І. М.; Лєсна, Н. С.; Рєпка, В. Б.
  Наведено проект багатоагентної системи дистанційного навчання із персональним агентом суб'єкта навчання, агентом-координатором та агента ресурсів. Розглядається підхід до побудови подібних систем дистанційного навчання та вирішення задач персонального та адаптивного навчання. The paper presents project multiagent ontological system for distance education (MOSDE). MOSDE contains personal agent for learner, agent-coordinator and resource agent. The approach to development of systems for distance learning and problem of personal and adaptive learning is considered.
 • Item
  Аналіз стану інструментальних засобів комп'ютерних навчальних систем та їх реалізація в системі "Pilot"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Чабан, К. О.
  На основі системного аналізу сучасних комп'ютерних навчальних систем визначена типова труктура інструментальних засобів для їх створення. Викладено принцип побудови інструментальних засобів системи "Pilot", яка призначена для ефективного контролю та оцінювання рівня знань студентів з курсу "Цифрове опрацювання сигналів". The systems analysis of modern computer education systems is conducted and on its basis the frame of tools for their construction is determined. The principle of construction of tools of a system "Pilot" is set up, which one is intended for an effective control and estimation of a level of knowledge of the students on discipline " Digital Signal Processing ".
 • Item
  Оцінка якості генераторів псевдовипадкових чисел
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Козіна, Г. Л.; Крищук, В. М.; Неласа, Г. В.; Чумакова, М. Р.
  Розглянуто різні типи генераторів і можливі тести оцінки їхньої якості. Запропоновано програмний комплекс "Вивчення властивостей генераторів ПВЧ". In this article different types of generators and possible tests of an estimation of their quality are considered. The program complex " Studying of properties GPC " is offered.
 • Item
  Технології конфігурування моделей процесорів симетричного блокового шифрування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Мельник, В. А.
  Висвітлено підходи до конфігурування моделей процесорів симетричного блокового шифрування. Розглянуто стандартні технології конфігурування апаратних засобів, які реалізовано у мові опису апаратних засобів VHDL, розкрито їхні головні недоліки. Запропоновано альтернативні технології конфігурування, які базуються на використанні спеціалізованих бібліотек. Запропоновані технології мають ряд переваг над стандартними, їх використано під час проектування ряду процесорів симетричного блокового шифрування. The approaches to configure of processor models of symmetric block enciphering are elucidated in the article. Considered standard configurable technologies of hardware devices, which realized in description language VHDL, brought to light their main lacks. Offered alternative configure technologies, which are based on use of specialized libraries. Mentioned technologies have a row of superiorities over standard, they were used during computer aided design of several symmetric block enciphering processors.
 • Item
  Структура системи аутентифікації суб'єктів за голосом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Васильцов, І. В.; Карпінський, М. П.; Кавка, С. Б.
  Запропоновано структуру системи аутентифікації суб'єктів за голосом. Перевага запропонованого засобу полягає у використанні ймовірнісного підходу щодо формування завдання аутентифікації. Це дозволить підвищити стійкість засобів голосової аутентифікації стосовно атак з попередньо записаними повідомленнями. In this paper the authors proposed the structure of the voice authentication system. The advantage of the proposal consists in the usage of the probabilistic approach to generate the authentication task. This will increase the resistance of the voice authentication tool to the attack with the pre-recorded voice messages.
 • Item
  Інформаційно-аналітична система вибору оптимальних засобів захисту елементів локальних мереж
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Журавльов, В. М.; Макута, Я. В.; Козіна, Г. Л.
  Запропоновано експертну систему добору та пошуку оптимальних засобів захисту локальних мереж та серверів від віддалених атак. In this paper the authors propose the expert system for selection and search of optimum means of a local network and servers protection.
 • Item
  Структура програмно-методичного комплексу "Спецкрипт-1.0"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Васильцов, І. В.; Васильків, Н. М.; Васильків, Л. О.; Чайківська, Ю. М.
  Запропоновано структуру програмно-методичного комплексу вивчення спеціальних розділів криптографії, а саме, квантової криптографії і криптографії на основі еліптичних кривих. Особливість запропонованого комплексу полягає у розробці навчальних програмних засобів на основі відомих криптографічних алгоритмів. In this paper authors proposed the structure of the program and methodical complex, which aims to help the student to study special areas of cryptography (quantum cryptography and elliptic curves). The specialty of the proposed complex consists in the development of the methodical software tools on the base of known crypt-algorithms.
 • Item
  Оцінка можливості розв'язання одновимірної зворотної задачі дифракції аналітичними методами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Синявський, А.; Ящишин, Є.; Модельський, Дж.
  Наведено результати аналізу підходів до розв'язання одновимірної зворотної задачі дифракції електромагнітних хвиль. Об'єктом дослідження є процес розсіювання нормально падаючої плоскої хвилі на плоску багатошарову структуру з різними значеннями діелектричної проникності її шарів. Проаналізовано підхід, що базується на аналітичному наближеному розв'язку рівняння Рікатті. Ефективність методів реалізації такого підходу оцінено при розв'язанні задач реконструкції профілю та синтезу багатошарових структур виходячи з заданої частотної залежності коефіцієнту відбиття. Резкльтати аналізу дають можливість окреслити шляхи подальшого удосконалення досліджуваних методів. Investigation of approaches to solving of one-dimensional inverse scattering problem of electromagnetic waves is presented in the paper. Methods based on analytical solution of Ricatti's equation were analysed in detail as perspective ways of solving of the inverse scattering problem. Efficiency of investigated methods has been estimated at the solving of both profile reconstruction and multilayered structures synthesis starting from frequency dependence of plane wave reflection coefficients. Results of this investigation give the possibility to conclude about areas of application of the analysed methods and to outline ways of their improvement.
 • Item
  Алгоритми та НВІС-структури для обчислення максимальних і мінімальних значень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Батюк, А. Є.; Худий, А. М.; Цмоць, І. Г.
  Запропоновано алгоритм і спеціалізовані НВІС-структури для обчислення максимальних і мінімальних значень та проведено оцінку їх основних характеристик. Offered algorithm and specialized SVLSI-structures for calculation of maximum and minimum senses and seen out estimation of their basic descriptions.
 • Item
  Нейромережі "Функціонал на множині табличних функцій" в задачах відображення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Юрчак, І. Ю.
  Розглядаються методики попередньої обробки даних для подальшого опрацювання їх за допомогою нейромереж "Функціонал на множині табличних функцій", що дозволяє отримувати ефективні результати. Описані потенційні переваги їх застосування. It is consider the methods of data pre-treatment for their further studying by means of neural networks “Functional on multitude of tabular functions", that allows to receive effective results. Their potential superiorities of their application are described.
 • Item
  Мінімізація системи логічних функцій з допомогою нечіткої кластеризації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Мельник, Р. А.
  Описані алгоритми мінімізації системи логічних функцій, що базуються на побудові нечіткого дерева згортання та опрацювання його вузлів. The approach for the logical functions minimization on a base of fuzzy reduction tree or fuzzy clusterization is considered. The algorithms to form the reduction tree for corteges and covers for logical sentences are proposed.
 • Item
  Ігрові методи побудови адаптивних сіткових областей
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Кравець, О. П.
  Запропоновано ігрові методи побудови адаптивних сіткових областей для розв'язування стохастичних крайових задач. The game methods of construction of adaptive grid areas for the decision of stochastic field tasks is offered.
 • Item
  Н-адаптивне моделювання на основі методу скінченних елементів, стратегія згущення і адаптивні сітки. Частина 2
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Макар, В. М.; Матвійків, О. М.
  У роботі, яка є другою частиною циклу статей, присвячених h-адаптивному моделюванню складних задач математичної фізики на основі методу скінченних елементів, розглядаються питання ефективного прогнозування локального згущення сітки, необхідного для досягнення заданої точності та генерації адаптивних сіток. Запропоновані алгоритми реалізовано у вигляді програмного забезпечення, працездатність та ефективність якого продемонстровано на тестових прикладах. In the paper, which is the second part of series of papers devoted to the 􀀀 - adaptive finite element simulation, the problems of efficient prediction of local mesh refinement aimed to achievement of prescribed accuracy and adaptive remeshing are considered. The robustness and efficiency of described approaches are demonstrated on some test examples.
 • Item
  Дослідження швидкості збіжності методу мінімальних нев'язок у системах адаптивної обробки сигналів передачі даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Михальчан, В. С.
  Проведено дослідження швидкості збіжності алгоритму навчання адаптивних нерекурсивних фільтрів на основі методу мінімальних нев'язок. Отримано порівняльні оцінки розглянутого методу з методом якнайшвидшого спуску. The researches of rate of convergence to the decision of training algorithm of adaptive nonrecursive filters are carried out on the basis of minimum discrepancies method. The comparative appraisals of considered method with a steepest descent method are obtained.
 • Item
  Вибір оптимальної форми комірки та варіанта їх розміщення на кристалі при проектуванні ДМОН ПТ
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Невзоров, В. В.; Смеркло, Л. М.
  Розглянуто вплив форми комірок та їх розташування на опір потужного ДМОН транзистора у відкритому стані. Показано, що трикутні комірки мають перевагу над комірками квадратної та гексагональної форми. Considered the influence of cell’s form and their disposition on resistance of powerful MOS transistor in open state. It is shown, that three-cornered cells get advantage in compare of square and hexagonal forms.
 • Item
  Оцінка надійності несиметричних ієрархічних систем з допомогою рекурентних виразів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Сидор, А. Р.
  Для несиметричних ієрархічних систем, розгалужених до рівня n, зі старіючими вихідними елементами запропоновано рекурентні вирази для обчислення часових характеристик надійності. For unsymmetric hierarchical systems ramified to level n with ageing output elements, recurrent expressions are proposed for calculations of time reliability characteristics.