Інформаційні системи та мережі. – 2016. – №854

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики та кібернетики, обчислювальної техніки та автоматизації, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, управління проектами і програмами, математичного моделювання та обчислювальних методів, математичного та програмного забезпечення обчислювальних машин і систем, інформаційних технологій проектування та створення програмних продуктів, системного аналізу і теорії оптимальних рішень, структурної, прикладної, комп’ютерної і математичної лінгвістики. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 854 : Інформатизація вищого навчального закладу. – 356 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Аналіз особливостей інтернет-порталу аматорських спортивних ігор
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Вінтоняк, С. М.; Коробчинський, М. В.; Чирун, Л. Б.; Висоцька, В. А.
  Метою статті є розроблення Web-порталу соціальних мереж для побудови не лише соціальної діяльності і зв’язку, а й розвитку та просування активного способу життя серед людей різного віку і статусу. Визначено основні цілі розроблення інформаційної системи побудовою дерева рішень. Реалізовано UML-моделювання системи створенням діаграм USE CASE, SEQUENCE, STATECHART, DEPLOYMENT, також здійснено постановку задачі та завдання. Розроблено сайт на основі системного аналізу предметної області, проаналізовано помилки, виявлено і вилучено всі дефекти. The aim is the development of social networking Web portal for building not only social activities and ties, but also for the development and promotion of active lifestyle among people at all ages and status. The key objectives of the information system development through building of an objective tree have been identified. UML modeling of the system was fulfilled by building of diagrams such as: USE CASE, SEQUENCE, STATECHART, DEPLOYMENT, also the problem and tasks have been set. The website based on the system analysis of the subject area has been created, error analysis has been performed, all the defects have been detected and removed.
 • Item
  Моделювання енергетичного потенціалу вітрової електричної станції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Кравчишин, В. С.; Медиковський, М. О.; Галущак, М. О.
  Здійснено дослідження та порівняльний аналіз методів визначення ймовірності повторення швидкості за розподілом Вейбула, гамма-розподілом та логнормальним розподілом на основі статистичних даних швидкості вітру, які дають можливість обґрунтувати доцільність використання одного з них у конкретній вітровій зоні для моделювання параметрів вітру, а також обґрунтувати розміщення окремих вітрових установок та вітрової електричної станції загалом. This paper deals with the research and comparative analysis of methods of determining the probability of wind speed’s recurrence by using Weibull distribution, gamma distribution and lognormal distribution based on statistic wind speed data. It provides possibility to substantiate the feasibility of using one of them in a specific area for modeling a wind parameters and to substantiate location of individual wind turbines and wind power station as a whole.
 • Item
  Shadow Detection and Removal from Urban High Resolution Remote Sensing Images
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Hnatushenko, V. V.; Shedlovska, Y. I.
  Розглянуто ідентифікацію та реконструкцію тіней на супутникових знімках надвисокого просторового розрізнення. У роботі використано знімки міської території, отримані супутником WorldView-2. Наявність тіней на знімках може привести до втрати значної частини корисної інформації. Задля відновлення освітленості та підвищення якості зображення в тіньових ділянках було розроблено ефективний алгоритм компенсації тіней. Для ідентифікації тіней використовували методи трансформації зображення та порогову бінаризацію. Модель тіні, що складається з прямого та розсіюваного світла, використовували для компенсації тіней. This work is devoted to shadow detection and removal from very high resolution (VHR) satellite images. As an example, a WorldView-2 satellite image of an urban area was processed. The presence of shadows can cause the loss of a significant part of useful information. To restore illumination in shadowed areas and increase image quality, we have developed an efficient shadow removal algorithm. In order to obtain a shadow mask, we used color transformation and thresholding. To remove shadows, a shadow formation model is used.
 • Item
  Побудова сховища даних системи підтримки прийняття рішень для проектування розподілених енергетичних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Шулима, О. В.; Шендрик, В. В.; Шестак, М. О.
  Розглянуто проблеми, що виникають під час роботи з розрізненими джерелами інформації з використанням баз даних. Наведено модель сховища даних як засобу інтеграції та опрацювання даних з розрізнених джерел при створенні системи підтримки прийняття рішень для проектування розподілених енергетичних систем. This paper discusses the problems that arise when working with disparate data sources using database. The model of data warehouse is presented as way of integrating and processing data from disparate sources while creating a decision support system for the design of distributed energy systems.
 • Item
  Теоретико-ігровий підхід до оптимізації інноваційної діяльності суб’єктів господарювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Юринець, З. В.; Юринець, Р. В.
  Розроблено методологічні підходи щодо оптимізації інноваційної діяльності та виробництва удосконаленої продукції суб’єктами господарювання. Викладено при- кладні аспекти виробництва інноваційної продукції на основі запропонованої опти- мальної стратегії розвитку. обчислено оптимальний варіант випуску удосконаленої продукції підприємства для отримання найбільшої прибутковості унаслідок реалізації виробленої продукції. На основі проведених розрахунків менеджери мають змогу виявити сприятливий та несприятливий стан ринкової кон’юнктури для певного виду продукції та покращити процес ухвалення рішень щодо збільшення чи зменшення обсягів випуску удосконаленої продукції. Methodological approaches to optimize innovation, production of improved products by business entities are developed. Methodological approaches to optimize innovation, production of improved products by business entities are developed. Practical issues of production due to the proposed optimal strategy are presented. The optimal variant for the production of improved products is calculated. This allows them to obtain greater profitability through implementation of products. Managers have the ability to identify favorable and unfavorable market conditions for certain commodities on the basis of the calculations. Also, managers can improve the decision-making process of the increase or decrease in the volume of improved products.
 • Item
  Моделювання стратегій поведінки конкурентних фірм на ринку надання туристичних послуг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Грицюк, Ю. І.; Грицюк, М. Ю.
  Розглянуто особливості побудови математичних моделей, які описують різні стратегії поведінки конкурентних фірм на ринку надання туристичних послуг. З'ясовано, що на ринку надання послуг будь-який його суб'єкт має діяти згідно зі встановленими правилами поведінки та взаємодії учасників цього ринку. Розроблено математичні моделі стратегій поведінки та взаємодії двох конкурентних фірм при наданні однієї туристичної послуги, результати якої дали змогу визначити реакцію однієї фірми на дії конкурента, встановити стратегією поведінки та ситуацію (не)рівноваги Штакельберга, точку рівноваги Курно і Неша, а також уможливило дослідити стійкість розглянутих станів рівноваги. Розроблено моделі стратегій недосконалої та досконалої конкуренції туристичних фірм на ринку надання послуг, що дало змогу прийняти обґрунтовані управлінські рішення. We have considered the peculiarities of mathematical models construction, which describe different strategies of the competitive companies` behavior at the market of tourist services. We have found that at the market of service provision any subject must act in accordance with the established rules of behavior and interaction of participants of this market. We have developed mathematical models of behavioral strategies and interaction between two competing companies when providing one travel service. The results of which provided the opportunity to determine the reaction of one company to the actions of a rival. In addition, we have established a strategy of behavior and situation of (not) equilibrium Stackelberg, the point of equilibrium Cournot, Nash, and it resulted in the investigation of the stability of the considered states of equilibrium. We have developed the strategy models of the imperfect and perfect competition of travel companies at the market of service provision that resulted in well-grounded managerial decisions making.
 • Item
  Аналітичний огляд мобільних медичних діагностичних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Кордіяк, Д. А.; Шаховська, Н. Б.
  Проаналізовано існуючі мобільні медичні діагностичні системи. Показано, що існуючі системи по-різному ефективні та мають різну ефективність застосування. Обґрунтовано вибір розумного годинника Apple Watch як мобільного медичного пристрою. Existing mobile medical systems have been analyzed. It has been demonstrated that the existing systems are effective in different ways and have different efficacy. The choice of smart watch Apple Watch as a mobile medical device has been substantiated.
 • Item
  Статистичний метод визначення стилерозмежувальної здатності групи губних фонем у системі англійських стилів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Хомицька, І. Ю.; Теслюк, В. М.
  Статистичним методом визначено фоностатистичні характеристики групи губних фонем за матеріалами текстів функціональних стилів англійської мови (художнього, розмовного, газетного, наукового). Встановлено істотні та випадкові відмінності за цією групою фонем між зіставленими стилями для статистичному аналогу фонологічної підсистеми системи досліджуваних стилів. Запропоновано модель, яка репрезентує здатність губних фонем розмежовувати стилі у трьох випадках позиції фонеми в слові. In the present paper the phonostatistical characteristics of labial phoneme group have been determined by a mathematical statistical method on the material of texts from English functional styles (belles-lettres, colloquial, newspaper, scientific). Essential and unessential differences among the texts compared for the given group of phonemes have been established in the statistical analogue of the phonological subsystem of the researched style system. The models proposed represent style-differentiating capability of labial phoneme group for three cases of the position of a phoneme in a word.
 • Item
  Особливості формування цілей соціальних та соціокомунікаційних складових у проектах “розумних міст”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Кунанець, Н. Е.; Небесний, Р. М.; Мацюк, О.
  Наведено результати пошуку та аналізу публікацій, в яких досліджено вплив “людського фактора” на формування цілей у соціокомунікаційній складовій портфеля проектів “Розумне місто”, оскільки ключовим елементом розвитку систем “розумне місто” є соціум з його потребами та перспективами. Саме люди, а не технології є творцями розвитку сучасних міст, активними учасниками проектів з їх трансформацій та основними споживачами надаваних міських послуг. Автори проаналізували: особ- ливості формування центрів інноваційних адміністративних послуг, що ґрунтуються на нових моделях взаємодії громадян та влади, трансформації міських громад за громадяноцентристським підходом, який сприяє успішному вирішенню проблем міста внаслідок інноваційних перетворень та практичної реалізації розумних рішень на основі інформаційних технологій. The article presents results of the search and analysis of publications, which investigated the influence of the ’human factor’ on the formation of goals in the socio-communicative section of the portfolio of projects ’Smart City’, as a key element in the development of systems “smart city” is the society with its needs and perspectives. It is people, and not technology, who are the creators of modern cities, active participants of projects with their transformations and the major consumers of urban services. The authors analyzed the peculiarities of formation of centers of innovation of administrative services based on new models of interaction between citizens and the authorities, and the transformation of urban communities, with a citizen-centric approach, which contributes to the successful solution of problems of the city through innovative transformation and practical implementation of intelligent solutions based on information technologies.
 • Item
  Інформаційна модель системи проведення соціологічних досліджень у веб-середовищі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Марковець, О. В.; Березняк, Є. Ю.; Лисик, Б. О.; Кравець, Р. Б.
  Запропоновано створення консолідованого інформаційного ресурсу для соціологічних досліджень. Зображено модель консолідованого ресурсу, на основі якої буде проектовано і створено інформаційний ресурс для проведення соціологічних досліджень. This paper is devoted to solving the task of creation the consolidated information resource for sociological research. Show the consolidated resource on which it will be designed and created.
 • Item
  Зміст до Вісника "Інформаційні системи та мережі" № 854
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
 • Item
  Ефективність застосування генетичних алгоритмів для пошуку оптимізованих рішень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Бойко, Н. І.; Михайлишин, В. Ю.
  Обґрунтовано теоретичні положення, запропоновано методичні та практичні рекомендації, що дають змогу підвищити дієвість функціонування інформаційної системи. Проаналізовано основні моделі генетичних алгоритмів для знаходження кращого рішення в інформаційній системі. Описано основні аспекти використання генетичних алгоритмів для застосування їх у еволюційному моделюванні. Представлено генетичний алгоритм для оперування критеріями вибору і відбору необхідної популяції рішень. Наведено існуючі підходи і методи застосування генетичних алгоритмів для розв’язання задач багатокритеріальної оптимізації. Проаналізовано обчислювальну складність генетичного алгоритму пошуку оптимальних рішень. In the article the theoretical principles were justified, methodological and practical recommendations to enhance the effectiveness of the information system were proposed. The analysis of the basic models of genetic algorithms to find the best solutions in the information system was suggested. The basic aspects of genetic algorithms for their use in evolutionary modeling were described. The genetic algorithm for handling the selection criteria and selection decisions required population was suggested. The existing approaches and methods of using genetic algorithms for solving multi-objective optimization are provided. The computational complexity of genetic algorithm search for optimal solutions were analysed.
 • Item
  Моделювання плану туристичних маршрутів на основі методу поведінки колонії бджіл
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Угрин, Д. І.; Демчук, А. Б.; Наум, О. М.
  Розглянуто модифіковану парадигму бджолиної колонії для туристичних маршрутів розв’язанням комбінаторних задач на графах: виділення в графі незалежної підмножини вершин, знаходження максимального паропоєднання в графі, розмальовки графу, виділення клік в графі. На основі аналізу поведінкової моделі самоорганізації колонії бджіл розроблено методи і механізми формування відповідних уявлень про розв’язки розглянутих комбінаторних задач на графах. Розглянуто методи формування простору пошуку. Позиція в просторі пошуку представляється у вигляді впоряд- кованого списку. Ключовою операцією бджолиного алгоритму є дослідження перспективних позицій та їхніх околів у просторі пошуку. У роботі пропонується метод формування околів рішень з регульованим ступенем подібності та близькості між ними. Пропонуються три підходи до визначення числа агентів фуражирів, які направляються в околи кожної базової позиції. In the article the modified paradigm of bee colonies for hiking trails through the solution of combinatorial problems on graphs: the selection in the column independent subset of vertices of maximum pairing in column coloring graph, click in the selection box are studied. Based on the analysis of behavioral models of self colony of bees, methods and mechanisms of formation of the ideas are developed, the formation of combinatorial problems on graphs is discussed. Methods of forming search space are studied. Position in the search space is represented as an ordered list. The key operation of bee algorithm is promising research positions and their surroundings in the search space. In this paper, a method of forming neighborhood solutions with adjustable degree of similarity and closeness between them is suggested. We offer three approaches to determining the number of foragers agents who are sent around each base position.
 • Item
  Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Крак, Ю. В.; Лозинська, О. В.; Пасічник, В. В.; Тернов, А. С.; Шкільнюк, Д. В.
  обленням математичних методів та формуванням комплексу прикладних інфор- маційних технологій моделювання, опрацювання та перекладу української жестової мови. Проаналізовано та запропоновано нові методи розпізнавання та ідентифікації дактилем жестової абетки, методи комп’ютерного перекладу анотованої української жестової мови. Виконано оригінальні дослідження лінгвістичних особливостей української жестової мови та розроблено граматично доповнену онтологію української словесної та української жестової мов. Розроблено мультимедійну технологію аналізу візуальних образів звуків і емоційних мімік обличчя людини, що дало змогу реалізувати анімацію емоційно-артикуляційного каналу носія жестової мови. In the scientific paper a number of important scientific and applied tasks related to the development of mathematical methods and the formation of a complex of applied information technologies of modeling, processing and translation of the Ukrainian sign language are solved. New methods of recognition and dactyl identification of the sign alphabet, methods of computer translation of the annotated Ukrainian sign language are analyzed and proposed. It is performed the original research of the linguistic peculiarities of the Ukrainian sign language and developed the grammatically augmented ontology of the Ukrainian verbal and Ukrainian sign language. The multimedia technology of the analysis of the visual sound images and the emotional facial gesture, allowing to implement the animation of the emotional speech channel of the sign language speaker is developed.
 • Item
  Мобільні інформаційні технології навігації користувача в приміщеннях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Пасічник, В. В.; Савчук, В. В.; Єгорова, О. І.
  Проаналізовано техніку та інформаційні технології позиціонування користуваць- кого комп’ютерного пристрою в закритих приміщеннях. Проаналізовано можливості технологій позиціонування комп’ютерного пристрою в закритих приміщеннях під час навігації користувача по території таких туристичних об’єктів, якими є замки, музеї, галереї та пам’ятки архітектури. Популярна технологія визначення місцерозташування користувача, якою є GPS (англ. Global Positioning System), недостатньо якісно працює в умовах закритих приміщень та будівель. Найпопулярнішими альтернативними інфор- маційними технологіями позиціонування в замкненому просторі сьогодні є Wi-Fi, iGPS, RFID, NFC та технології, які ґрунтуються на опрацюванні відповідних візуальних зображень. Проаналізовано зазначені технології, особливостей їх функціонування, а також переваги та недоліки в контексті використання в умовах різнотипових закритих приміщень. У результаті дослідження було визначено прототипи технологій позиціону- вання та навігації туристів, які використовуватимуть автори статті при створенні інтелектуальної проблемно-орієнтованої системи “Мобільний інформаційний асистент туриста” (МІАТ). The article is devoted to the indoors positioning technology and user mobile positioning devices. The possibilities of computer technology of indoors positioning of the device when navigating the user through the territory of tourist sites, which are castles, museums, galleries and architectural monuments have been described. Popular positioning technology, which is a GPS (Global Positioning System) is not fully operating in indoor environment and buildings. The most popular alternative information technologies of positioning in confined spaces are now the Wi-Fi, iGPS, RFID, NFC and technology, based on the relevant processing of visual images. The article shows the analysis of these technologies, the characteristics of their operation, and the advantages and disadvantages in the context of use in different types of indoor environment. The defined prototype of technologies of positioning and navigation of tourists which the authors propose to use in the creation of intellectual problem-oriented system “Mobile information assistant of the tourist” (MIAT) has been described in the article.
 • Item
  Система заохочення молодих людей до наукової роботи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Шаховська, Н. Б.; Худоба, Б. П.
  Досліджено проблеми, які привели до створення системи заохочення до наукової роботи. Встановлено цільову аудиторію, яка проводить свій час за онлайн-іграми. Середній вік “геймера” – 30 років, а 47 % – це жінки. Вказано на популярність онлайн- ігор у соціальних мережах та прибуток для розробників ігор у різних країнах. Виділено основні завдання розроблення системи. Розглянуто можливість написання ігор самими студентами, що дасть змогу зрозуміти, чого саме вони хочуть, що їх найбільше цікавить. Проаналізовано вже наявні вирішення проблеми, наведено їхні переваги та недоліки, які враховано в проектованій системі. Описано можливості системи. Враховано важливі елементи системи, а саме: надання графічного представлення реалізованих користува- чами програм та їх оцінювання, що дає можливість вести статистику і на її основі давати поради. Обрано гравців, які присутні в системі, та вказано можливості кожного. Наведено сучасні архітектурні рішення, які дають можливість використовувати спільний API для декількох клієнтів. Проаналізовано сучасні популярні шаблони проектування, які покладено в основу системи. Змодельовано діаграму класів для проведення змагань, яка показує роботу основного завдання системи. Також наведено технології, які присутні в системі, та архітектуру проекту. Сформовано етапи реалізації та впровадження системи. The issues that led to the establishment of the research incentive scheme have been discovered discovered. The target audience who spend their time playing online games have been identified. The average age of “gamers” is 30 years old, and 47 % of “gamers” are women. The popularity of online games in social networks and revenue for game developers across countries are indicated. The main tasks in the design of the system are selected. The opportunity of writing games by students themselves has been considered. It will help to understand exactly what they want and what they are mostly interested in. Existing solutions have been analyzed. Their advantages and disadvantages have been included in projected system. Activities of the system have been described. Important elements of the system, namely: providing graphical representation for implemented programs from solutions and evaluation, which makes it possible to keep statics and to give advice have been included. Players present in the system and their possibilities have been given. Advanced architectural solutions, which enable the use of a common API for multiple clients have been provided. The current popular design patterns that underlie the system have been analyzed. The chart of grade for competition which shows the work of the main objectives of the system have been modeled. Also technologies that are present in the system architecture have been given. The stages of implementation have been formed.
 • Item
  Статистичний розподіл і флуктуації довжин речень в українських, російських і англійських корпусах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Кушнір, О. С.; Брик, О. С.; Дзіковський, В. Є.; Іваницький, Л. Б.; Катеринчук, І. М.; Кісь, Я. П.
  Вивчено розподіли частот речень за їхньою довжиною для українського, російсь- кого та англійського корпусів і з’ясовано середні довжини речень в одиницях знаків, літер і слів. Показано, що хвости статистичних розподілів задовільно описуються експоненційною або близькими до неї функціями, що узгоджуються зі стохастичним характером довжини речень. Доведено, що залежність флуктуацій частоти речень різних довжин від середніх значень цієї частоти визначається степеневим законом Тейлора. Значні відносні флуктуації частот і відносні зміни середньої довжини речення підтверджують важливість урахування флуктуаційних явищ у статистичній лінгвістиці. We have studied statistical distributions of the frequency of sentences over their length for Ukrainian, Russian and English corpora and found the average sentence lengths in terms of linguistic signs, letters and words. It has been shown that the tails of the statistical distributions are satisfactorily described by the exponential function or the related ones, which is consistent with random nature of the sentence length. We have proven that the fluctuations of the frequency of sentences of different lengths depend on the average values of that frequency according to the Taylor’s power law. Significant relative fluctuations of the frequency and the relative changes in the average sentence length confirm the importance of fluctuation phenomena in the statistical linguistics.
 • Item
  Аналітичні способи завдання функцій зі змінним періодом та інформаційні технології визначення їх коефіцієнтів Фур’є
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Приймак, М. В.; Дмитроца, Л. П.; Олійник, М. З.
  Наведено основні здобутки теорії функцій із змінним періодом та виділено задачі їх подальшого вивчення, зокрема задачу «наближення» функцій зі змінним періодом рядами Фур'є та створення відповідних інформаційних технологій їх аналізу. Щоб була можливість перевіряти методи дослідження функції зі змінним періодом, розроблено способи аналітичного задання таких функцій. Записано формули знаходження коефіцієнтів Фур'є та закладено для них основи теорії рядів Фур'є функцій зі змінним періодом. Main achievements of function theory with variable period have been described. The tasks aimed at their further study, namely the task of functions with variable period “approximation” Fourier series, and development the appropriate information technologies of their analysis have been emphasized. To make the investigation of the methods of function study with variable period testing possible different ways of analytical definition of such functions have been developed. Formulae of finding Fourier coefficients of the function with variable period have been recorded and the principles of Fourier series theory have been established.
 • Item
  Використання адаптивних онтологій під час моделювання петлі Бойда
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Литвин, В. В.; Оборська, О. В.; Вовнянка, Р. В.
  Розроблено модель петлі Бойда на основі автомата Мура. Станами автомата є етапи петлі Бойда, а також процеси редагування онтології та пошук релевантних знань в онтології. Визначено можливі переходи між станами автомата і параметри, які при цьому передаються. Розроблений автомат є основою для побудови СППР командирами тактичних ланок СВЗСУ. This paper deals with the model of Boyd loop developed on the basis of Moore automaton. The states of the machine are represented by phases of Boyd loop, by ontology editing process and by search of relevant information in the ontology. Possible transitions between states of the machine parameters have been determined and thus transmitted. The fabricated machine serves as the basis for building tactical units DAFU by DSS commanders