Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – №862

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/41551

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

До збірника науково-прикладних праць «Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку» увійшли статті, які відображають проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 862. – 347 с. : іл.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць

Зміст


1
3
10
19
25
32
40
49
55
61
68
75
82
93
104
108
113
120
125
131
139
145
155
162
170
180
187
192
198
204
211
222
229
236
247
254
261
268
274
281
288
297
305
313
319
324
332
338
344

Content


1
3
10
19
25
32
40
49
55
61
68
75
82
93
104
108
113
120
125
131
139
145
155
162
170
180
187
192
198
204
211
222
229
236
247
254
261
268
274
281
288
297
305
313
319
324
332
338
344

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 49
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості обліку та відображення у звітності інформації про забезпечення відповідно до національних та міжнародних стандартів, а також податкового кодексу України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Воськало, Н. М.; Карий, О. І.; Воськало, В. І.; Voskalo, N. M.; Karyj, O. I.; Voskalo, V. I.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Розкрито окремі методичні прийоми ведення обліку забезпечень відповідно до національних та міжнародних стандартів, вимоги податкового законодавства для визнання створення забезпечень витратами, наведено пропозиції щодо вдосконалення ведення обліку забезпечень шляхом введення аналітичних рахунків з метою покращення інформації для формування фінансової звітності.
 • Thumbnail Image
  Item
  Екологічні витрати промислових підприємств: особливості обліково-аналітичного відображення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Воскресенська, Т. І.; Voskresenska, T. I.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Обґрунтовано доцільність врахування екологічних витрат підприємствами у веденні господарської діяльності. Досліджено особливості групування екологічних витрат промислових підприємств з метою їх відображення в обліку. Розкрито порядок і проблематику відображення екологічних витрат в обліку вітчизняними підпри- ємствами. Узагальнено операції з відображення екологічних витрат промислових підприємств на рахунках бухгалтерського обліку. Акцентовано на необхідності розроблення базових засад для комплексного відображення екологічних витрат в обліку та звітності промислових підприємств.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оцінка та контроль бізнес-ризиків суб’єктів господарювання споживчої кооперації України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Воронко, Р. М.; Voronko, R. M.; Львівський торговельно-економічний університет; Lviv University of Trade and Economics
  Розглянуто трактування сутності підприємницьких ризиків та їхнє співвідношення з бізнес-ризиками, які постійно перебувають у полі зору внутрішнього контролю та аудиту. Досліджено концепцію контролю, орієнтованого на ризик, яка передбачає наявність у кожному виді бізнесу специфічних (властивих) ризиків, які впливають на цей бізнес, і уникнути їх у процесі господарської діяльності практично неможливо. Розкрито концептуальні підходи до групування бізнес-ризиків для цілей контролю й управління підприємством із визначенням основних характеристик контрольних моделей, які доцільно застосовувати у ризик-менеджменті для кожної категорії ризиків (стратегічні ризики, ризики середовища, ризики діяльності, ризики дисменеджменту). Предметом подальших досліджень є розгляд ризикоутворюючих факторів на макрорівні й мікрорівні, які повинні бути враховані у побудові системи внутрішнього контролю на підприємстві.
 • Thumbnail Image
  Item
  Передумови становлення ренти як облікової категорії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Височан, О. С.; Vysochan, O. S.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Обґрунтовано можливість та доцільність впровадження в облікову практику економічної категорії «рента». Здійснено огляд доказової бази провідних українських та зарубіжних фахівців у сфері бухгалтерського обліку, управління та макроекономіки щодо об’єктивності використання в економічному лексиконі поняття «рента». Узагальнено сучасні підходи до вартісної оцінки деяких видів ресурсної ренти. Виокремлено базові характеристики ренти з метою формування судження щодо її облікової імплементації. Встановлено місце ренти як облікової категорії в законодавчо- нормативній та економічній предметних площинах.
 • Thumbnail Image
  Item
  Значення бухгалтерської служби як безпосереднього учасника бюджетного процесу у небюджетних неприбуткових організаціях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Височан, О. О.; Vysochan, O. O.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Вдосконалено систему функціональних зв’язків між структурними підрозділами неприбуткових небюджетних організацій. Побудовано концептуальну теоретичну модель пріоритетності у використанні функціоналу різних структурних підрозділів організації при вирішенні завдань бюджетного процесу. Виокремлено основні тенденції у зміщенні пріоритетів функціонування бухгалтерії при виконанні нею обов’язків, пов’язаних із реалізацією бюджетного процесу. Досліджено динамічний ефект пріоритетності структурних підрозділів стосовно бюджетного процесу у співвіднесенні зі станом бухгалтерії.
 • Thumbnail Image
  Item
  Płynność finansowa jako kryterium oceny działaności przedsiębiorstwa
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Oleszko-Kurzyna, B.; Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
  W gospodarce rynkowej zachowanie płynności finansowej ma ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Dlatego badanie i ocena płynności finansowej należy do najistotniejszych zadań zarządzających przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest ukazanie płynności finansowej w kontekście możliwości jej wykorzystania w ocenie działalności przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwrócono na trudności jednoznacznej interpretacji samego pojęcia i oceny płynności finansowej oraz wskazanie różnych stanów płynności finansowej i ich potencjalnego oddziaływania na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. In the market economy, ensuring financial liquidity is vital for the proper functioning and development of each company. Therefore, testing and assessment of financial liquidity is one of the most important tasks in company management. This article aims to show that the financial liquidity can be used in the company’s assessment. Particular attention is paid to the difficulties regarding the interpretation of the concept “financial liquidity” and its assessment as well as presenting different types of financial liquidity and its potential impacts on the economic and financial condition of the company.
 • Thumbnail Image
  Item
  Księgowy i zawody pokrewne w polsce – definicja i klasyfikacja
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Kamieniecka, M.; Nóżka, A.; Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
  Zawód księgowego (oraz zawody pokrewne) cieszy się w Polsce sporym zainteresowaniem, o czym świadczy m.in. stosunkowo duża liczba studentów wyższych i podyplomowych studiów ekonomicznych na kierunkach związanych z finansami i rachunkowością na polskich uczelniach. Jest to zawód ważny i potrzebny, a na rynku pracy nie zmniejsza się popyt na doświadczonych, dobrze wykształconych księgowych. Zawód księgowego nie jest jednorodny ani ściśle zdefiniowany. Księgowi znajdują zatrudnienie zarówno w firmach, jak i instytucjach (zajmując różne stanowiska). Mogą też prowadzić działalność na własny rachunek, bądź pracować w biurach rachunkowych.Obok prowadzenia ewidencji, sporządzania sprawozdań, deklaracji podatkowych i zusowskich osobom tym powierza się liczne inne obowiązki np. w zakresie wykonywania kontroli i audytu, optymalizacji podatku czy wspomagania osób zarządzających w podejmowaniu decyzji. Tematyka zawodu księgowego jest bardzo szeroka i wieloaspektowa. Celem niniejszego artykułu jest analiza polskich przepisów prawnych oraz innych regulacji odnoszących się do zakresu zawodu księgowego w Polsce, w tym jego definicji oraz klasyfikacji. Na tym tle podjęto się też próby oceny, na ile definicje i klasyfikacja zawodów związanych z rachunkowością w Polsce oddaje współczesną rolę i miejsce księgowego w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu.
 • Thumbnail Image
  Item
  Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ograniczenia i kierunki doskonalenia
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Narkiewicz, J.; Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
  W niniejszym artykule autor koncentruje uwagę na ograniczeniach i trudnościach, jakie występują w trakcie stosowania analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych, jako powszechnie stosowanej metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Oprócz ogólnej charakterystyki wskaźników oraz zalet i wad tej analizy, wskazuje na możliwości jej doskonalenia i skutecznego wykorzystania w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem i prognozowaniu jego przyszłej sytuacji finansowej. In the present paper the author focuses on the limitations and difficulties encountered while the ratio analysis of the financial statements is applied. This is a commonly used method of evaluating the condition of enterprise finances. The general indices characteristics as well as the advantages and disadvantages of the ratio analysis are discussed. The author points out to the possibilities of its improvement as well as more efficient application for the current enterprise management and prediction of its financial perspectives.
 • Thumbnail Image
  Item
  Класифікація факторів, що впливають на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Теловата, М. Т.; Telovata, M. T.; Національна академія статистики, обліку та аудиту
  Статтю присвячено класифікації факторів конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України. Наведено перелік факторів конкурентоспроможності вищих навчальних закладів загалом, подано характеристику факторів, які впливають на діяльність професорсько-викладацького складу. Основну увагу приділено внутрішнім факторам конкурентоспроможності вищих навчальних закладів, серед яких виокремлено управлінські, кадрові, матеріально-технічного й інформаційного забезпечення, економічні та студентського складу.