Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – №862

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

До збірника науково-прикладних праць «Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку» увійшли статті, які відображають проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 862. – 347 с. : іл.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць

Зміст


1
3
10
19
25
32
40
49
55
61
68
75
82
93
104
108
113
120
125
131
139
145
155
162
170
180
187
192
198
204
211
222
229
236
247
254
261
268
274
281
288
297
305
313
319
324
332
338
344

Content


1
3
10
19
25
32
40
49
55
61
68
75
82
93
104
108
113
120
125
131
139
145
155
162
170
180
187
192
198
204
211
222
229
236
247
254
261
268
274
281
288
297
305
313
319
324
332
338
344

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 49
 • Item
  Особливості обліку та відображення у звітності інформації про забезпечення відповідно до національних та міжнародних стандартів, а також податкового кодексу України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Воськало, Н. М.; Карий, О. І.; Воськало, В. І.; Voskalo, N. M.; Karyj, O. I.; Voskalo, V. I.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Розкрито окремі методичні прийоми ведення обліку забезпечень відповідно до національних та міжнародних стандартів, вимоги податкового законодавства для визнання створення забезпечень витратами, наведено пропозиції щодо вдосконалення ведення обліку забезпечень шляхом введення аналітичних рахунків з метою покращення інформації для формування фінансової звітності.
 • Item
  Екологічні витрати промислових підприємств: особливості обліково-аналітичного відображення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Воскресенська, Т. І.; Voskresenska, T. I.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Обґрунтовано доцільність врахування екологічних витрат підприємствами у веденні господарської діяльності. Досліджено особливості групування екологічних витрат промислових підприємств з метою їх відображення в обліку. Розкрито порядок і проблематику відображення екологічних витрат в обліку вітчизняними підпри- ємствами. Узагальнено операції з відображення екологічних витрат промислових підприємств на рахунках бухгалтерського обліку. Акцентовано на необхідності розроблення базових засад для комплексного відображення екологічних витрат в обліку та звітності промислових підприємств.
 • Item
  Оцінка та контроль бізнес-ризиків суб’єктів господарювання споживчої кооперації України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Воронко, Р. М.; Voronko, R. M.; Львівський торговельно-економічний університет; Lviv University of Trade and Economics
  Розглянуто трактування сутності підприємницьких ризиків та їхнє співвідношення з бізнес-ризиками, які постійно перебувають у полі зору внутрішнього контролю та аудиту. Досліджено концепцію контролю, орієнтованого на ризик, яка передбачає наявність у кожному виді бізнесу специфічних (властивих) ризиків, які впливають на цей бізнес, і уникнути їх у процесі господарської діяльності практично неможливо. Розкрито концептуальні підходи до групування бізнес-ризиків для цілей контролю й управління підприємством із визначенням основних характеристик контрольних моделей, які доцільно застосовувати у ризик-менеджменті для кожної категорії ризиків (стратегічні ризики, ризики середовища, ризики діяльності, ризики дисменеджменту). Предметом подальших досліджень є розгляд ризикоутворюючих факторів на макрорівні й мікрорівні, які повинні бути враховані у побудові системи внутрішнього контролю на підприємстві.
 • Item
  Передумови становлення ренти як облікової категорії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Височан, О. С.; Vysochan, O. S.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Обґрунтовано можливість та доцільність впровадження в облікову практику економічної категорії «рента». Здійснено огляд доказової бази провідних українських та зарубіжних фахівців у сфері бухгалтерського обліку, управління та макроекономіки щодо об’єктивності використання в економічному лексиконі поняття «рента». Узагальнено сучасні підходи до вартісної оцінки деяких видів ресурсної ренти. Виокремлено базові характеристики ренти з метою формування судження щодо її облікової імплементації. Встановлено місце ренти як облікової категорії в законодавчо- нормативній та економічній предметних площинах.
 • Item
  Значення бухгалтерської служби як безпосереднього учасника бюджетного процесу у небюджетних неприбуткових організаціях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Височан, О. О.; Vysochan, O. O.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Вдосконалено систему функціональних зв’язків між структурними підрозділами неприбуткових небюджетних організацій. Побудовано концептуальну теоретичну модель пріоритетності у використанні функціоналу різних структурних підрозділів організації при вирішенні завдань бюджетного процесу. Виокремлено основні тенденції у зміщенні пріоритетів функціонування бухгалтерії при виконанні нею обов’язків, пов’язаних із реалізацією бюджетного процесу. Досліджено динамічний ефект пріоритетності структурних підрозділів стосовно бюджетного процесу у співвіднесенні зі станом бухгалтерії.
 • Item
  Płynność finansowa jako kryterium oceny działaności przedsiębiorstwa
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Oleszko-Kurzyna, B.; Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
  W gospodarce rynkowej zachowanie płynności finansowej ma ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Dlatego badanie i ocena płynności finansowej należy do najistotniejszych zadań zarządzających przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest ukazanie płynności finansowej w kontekście możliwości jej wykorzystania w ocenie działalności przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwrócono na trudności jednoznacznej interpretacji samego pojęcia i oceny płynności finansowej oraz wskazanie różnych stanów płynności finansowej i ich potencjalnego oddziaływania na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. In the market economy, ensuring financial liquidity is vital for the proper functioning and development of each company. Therefore, testing and assessment of financial liquidity is one of the most important tasks in company management. This article aims to show that the financial liquidity can be used in the company’s assessment. Particular attention is paid to the difficulties regarding the interpretation of the concept “financial liquidity” and its assessment as well as presenting different types of financial liquidity and its potential impacts on the economic and financial condition of the company.
 • Item
  Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ograniczenia i kierunki doskonalenia
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Narkiewicz, J.; Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
  W niniejszym artykule autor koncentruje uwagę na ograniczeniach i trudnościach, jakie występują w trakcie stosowania analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych, jako powszechnie stosowanej metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Oprócz ogólnej charakterystyki wskaźników oraz zalet i wad tej analizy, wskazuje na możliwości jej doskonalenia i skutecznego wykorzystania w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem i prognozowaniu jego przyszłej sytuacji finansowej. In the present paper the author focuses on the limitations and difficulties encountered while the ratio analysis of the financial statements is applied. This is a commonly used method of evaluating the condition of enterprise finances. The general indices characteristics as well as the advantages and disadvantages of the ratio analysis are discussed. The author points out to the possibilities of its improvement as well as more efficient application for the current enterprise management and prediction of its financial perspectives.
 • Item
  Księgowy i zawody pokrewne w polsce – definicja i klasyfikacja
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Kamieniecka, M.; Nóżka, A.; Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
  Zawód księgowego (oraz zawody pokrewne) cieszy się w Polsce sporym zainteresowaniem, o czym świadczy m.in. stosunkowo duża liczba studentów wyższych i podyplomowych studiów ekonomicznych na kierunkach związanych z finansami i rachunkowością na polskich uczelniach. Jest to zawód ważny i potrzebny, a na rynku pracy nie zmniejsza się popyt na doświadczonych, dobrze wykształconych księgowych. Zawód księgowego nie jest jednorodny ani ściśle zdefiniowany. Księgowi znajdują zatrudnienie zarówno w firmach, jak i instytucjach (zajmując różne stanowiska). Mogą też prowadzić działalność na własny rachunek, bądź pracować w biurach rachunkowych.Obok prowadzenia ewidencji, sporządzania sprawozdań, deklaracji podatkowych i zusowskich osobom tym powierza się liczne inne obowiązki np. w zakresie wykonywania kontroli i audytu, optymalizacji podatku czy wspomagania osób zarządzających w podejmowaniu decyzji. Tematyka zawodu księgowego jest bardzo szeroka i wieloaspektowa. Celem niniejszego artykułu jest analiza polskich przepisów prawnych oraz innych regulacji odnoszących się do zakresu zawodu księgowego w Polsce, w tym jego definicji oraz klasyfikacji. Na tym tle podjęto się też próby oceny, na ile definicje i klasyfikacja zawodów związanych z rachunkowością w Polsce oddaje współczesną rolę i miejsce księgowego w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu.
 • Item
  Класифікація факторів, що впливають на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Теловата, М. Т.; Telovata, M. T.; Національна академія статистики, обліку та аудиту
  Статтю присвячено класифікації факторів конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України. Наведено перелік факторів конкурентоспроможності вищих навчальних закладів загалом, подано характеристику факторів, які впливають на діяльність професорсько-викладацького складу. Основну увагу приділено внутрішнім факторам конкурентоспроможності вищих навчальних закладів, серед яких виокремлено управлінські, кадрові, матеріально-технічного й інформаційного забезпечення, економічні та студентського складу.
 • Item
  Методологічні аспекти обліку основних засобів на стадії надходження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Яцунська, О. С.; Iatsunska, O. S.; Одеський національний економічний університет; Odessa National Economic University
  У статті досліджено методологічні аспекти обліку основних засобів на стадії надходження. Зазначено нормативну розбіжність та неврегульованість облікового відображення операцій із формування первісної вартості об’єктів основних засобів щодо фінансових витрат, пов’язаних зі створенням кваліфікаційних активів; забезпечень на суму зобов’язань підприємства щодо вибуття об’єктів основних засобів та відновлення довкілля. Уточнено та доповнено типову кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку при створенні відповідних забезпечень та подальшому їх коригуванні під впливом змін оцінки.
 • Item
  Методика формування управлінської звітності підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ясінська, А. І.; Демків, Н. І.; Yasinska, A. I.; Demkiv, N. I.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто поняття управлінської звітності підприємства, основні вимоги щодо формування в ній інформації, розглянуто класифікацію та види управлінської звітності, яка досліджена науковцями, а також основні етапи побудови методології управлінської звітності.
 • Item
  Особливості формування системи фінансових показників оцінювання кредитоспроможності позичальника – юридичної особи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кіндрацька, Г. І.; Kindratska, G. I.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено еволюцію підходів до механізму оцінювання кредитоспро- можності підприємств. Систематизовано основні переваги і недоліки сучасних методик визначення рівня кредитоспроможності позичальника-юридичної особи. Виокремлено проблеми аналізу його фінансового стану на етапі оцінювання кредитних можливостей згідно з вимогами нормативних документів, розроблених НБУ. Проведено порівняльний аналіз систем показників фінансового стану для великих і середніх підприємств. Запропоновано шляхи удосконалення механізму оцінювання кредитоспроможності позичальника-юридичної особи.
 • Item
  Економічний інструментарій вартісно-орієнтованої концепції управління
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Яремко, І. Й.; Yaremko, I. Yo.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто зміст вартісно-орієнтованої концепції управління та використовувані у ній інструментальні засоби. Проаналізовано зміст управлінського інструментарію для встановлення факторів вартості та показники, що формують інтегральний критерій зростання ринкової вартості економічного суб’єкта. Наведено недоліки у використо- вуваній системі формалізованих і неформалізованих показників та сформульовано окремі аспекти вдосконалення економічного інструментарію для впровадження вартісно-орієнтованої концепції управління у вітчизняну практику.
 • Item
  Методологічні підходи до обліку інтелектуального потенціалу компаній на основі концепції збереження інтелектуального капіталу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Яремко, І. Й.; Пилипенко, Л. М.; Подольчак, Н. Ю.; Yaremko, I. Yo.; Pylypenko, L. M.; Podolchak, N. Y.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  В статті на основі емпіричних даних обґрунтовано актуальність удосконалення методології бухгалтерського обліку компонентів інтелектуального потенціалу компаній. На основі концепції збереження інтелектуального капіталу розроблено підходи до балансової репрезентації інтелектуального потенціалу компаній. Сформульовано методологічні й методичні положення до обліково-звітної репрезентації компонентів інтелектуального потенціалу компаній.
 • Item
  Проблемні аспекти відображення в обліку резервів на покриття можливих втрат за банківськими кредитами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Борщук, І. В.; Borshchuk, I. V.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто основні аспекти відображення в обліку резервів на покриття можливих втрат за кредитами комерційних банків як інструментарію для оцінки ризиків банківської діяльності загалом. Розглянуто дискусійні аспекти визначення сутності і призначення резервів за кредитними операціями банків. Аргументовано доцільність використання гнучкішого підходу до визначення та відображення в обліку резервів на покриття можливих втрат за кредитами в умовах підвищеного ризику неплатоспроможності позичальників та неповернення позик.
 • Item
  Кодифікація рахунків бухгалтерського обліку ревізійним союзом українських кооператив
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Швець, В. Є.; Shvets, V. E.; Львівський національний університет ім. І. Франка; Lviv Ivan Franko National University
  Уперше введено в науковий обіг кодифікований План рахунків, розроблений Ревізійним союзом українських кооператив на початку 40-х років ХХ ст. Проведено порівняльний аналіз структури плану рахунків РСУК з нині чинним в Україні. Розкрито зміст окремих класів рахунків та їхніх відмінностей у контексті сьогодення.
 • Item
  Оцінювання ефективності маркетингової стратегії на етапах життєвого циклу вартісно-орієнтованого підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Чухрай, Н. І.; Коваль, З. О.; Chukhray, N. I.; Koval, Z. O.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Розкрито концепцію, зміст та принципи оцінювання ефективності маркетингової стратегії відповідно до етапу життєвого циклу вартісно-орієнтованого підприємства. Обґрунтовано застосування відповідних показників та методів оцінювання ефективності маркетингової стратегії на цих етапах. Встановлено відповідність між характером маркетингових стратегій та етапами життєвого циклу підприємства.
 • Item
  Сучасний стан та механізми забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів аудиторської діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Чижевська, Л. В.; Антонюк, О. Р.; Chyzhevska, L. V.; Antoniuk, O. R.; Житомирський державний технологічний університет; Національний університет водного господарства та природокористування
  Розкрито стан конкурентного середовища аудиторської діяльності з теоретичного та практичного поглядів, на основі чого визначено напрями вдосконалення механізмів підвищення конкурентоздатності аудиторських фірм у спектрі надання не аудиторських послуг. Увагу у статті приділено послугам, відмінним від аудиту, які у структурі аудиторських послуг в Україні займають значну частку, і розвитку конкурентних спроможностей аудиторських фірм у їхньому просуванні на ринку. Акцентовано на ролі професійних організацій аудиторів та активізації роботи в напрямі збільшення ринку аудиторських послуг.
 • Item
  Атавізм облікових процедур на тлі їхньої уніфікації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Хомин, П. Я.; Khomin, P. Y.; Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя; Ternopil Ivan Puluj National Technical University
  Розглянуто бухгалтерський облік як систему процедур. Проаналізовано зміст послідовності вирішування облікових завдань з погляду процедурного підходу до системи бухгалтерського обліку. Обґрунтовано необхідність елімінації тих облікових процедур, які є атавізмом і призводять до недостовірності даних бухгалтерського обліку.