Геодинаміка. – 2013. – №1(14)

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Науковий журнал “Геодинаміка” містить три наукових розділи – “Геодезія”, “Геологія”, “Геофізика”, “Персоналії” і публікує українською, російською та англійською мовами статті українських та зарубіжних вчених з зазначених дисциплін, які стосуються проблем геодинаміки та суміжних питань. Для спеціалістів – геодезистів, геологів та геофізиків, науковців академічних і галузевих установ, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, які займаються проблемами геодинаміки та дослідженнями в суміжних областях наук.

Геодинаміка : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, Національна академія наук України, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна, Інститут геології і геохімії горючих копалин, Львівське астрономо-геодезичне товариство ; головний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 1 (14). – 211 с. : іл. – Бібліографія в кінці розділів.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Дискретне формування резервуарів “сланцевого” газу в ексфільтраційному катагенезі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Григорчук, К. Г.; Сеньковський, Ю. М.
  Показана динаміка формування резервуарів “сланцевого” газу під час процесів ексфільтраційного катагенезу. Виділено декілька типів резервуарів вуглеводнів, які у різних частинах глинистих комплексів утворювалися неодночасно та відрізнялися шляхами еволюції структури та флюїдного режиму. У зв’язку з цим у конкретних обставинах необхідний індивідуальний підхід під час нафтогазовидобувних робіт. Показана динамика формирования резервуаров "сланцевого" газа в ходе процессов эксфильтрационного катагенеза. Виделено несколько типов резервуаров углеводородов, которые в разных частях глинистых комплексов образовывались неодновременно и отличались путями эволюции структуры и флюидного режима. В связи с этим в конкретных обстановках необходим индивидуальный подход при проведении нефтегазопромысловых работ. The dynamics of “shale” gas reservoirs formation in the processes of exfiltration catagenesis was showed. Several types of hydrocarbon reservoirs were distinguis hed. These reservoirs in different parts of clayey complexes were forming not simultaneously and differ by individual way of structure and fluid regime evolution. In connection with latter it is necessary to use the individual ap proach to oil-gas extracting works in each specific situation.
 • Item
  Кореляційний аналіз гравітаційного поля і топографії планет земної групи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Церклевич, А. Л.
  Виконано кореляційний аналіз рівневої та фізичної поверхонь Землі, Венери, Марса і Місяця. Подано інтерпретацію кореляційних залежностей між висотами рівневої та фізичної поверхонь для цих планет. Показано, що великомасштабні тектонічні особливості Марса, Венери і Місяця впливають на їх гравітаційні фігури значно сильніше, ніж для Землі, для якої вони майже повністю компенсуються . Выполнен корреляционный анализ уровенной и физической поверхностей Земли, Венеры, Марса и Луны. Дана интерпретация корреляционных зависимостей между высотами уровенной и физической поверхностей для этих планетных тел. Показано, что крупномасштабные тектонические особенности Марса, Венеры и Луны влияют на их гравитационные фигуры в значительно большей мере, чем в случае Земли , для которой они почти полностью скомпенсированы . Correlations between the heights of equipotential and phys ical surface of the Earth, Venus, Mars and the Moon were investigated by the comparative analysis. Physical interpretation of the data obtained was given. It was shown that the large-scale topographic features of th e Moon, Mars and Venus affect the gravitational figures of these bodies to a considerably greater extent than the terrestrial ones which are almost completely compensated.
 • Item
  Моделювання напружено-деформованого стану осадового комплексу в зоні колізії та динамічні умови формування ранніх насувів Українських Карпат
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Хом’як, Л. М.; Хом’як, М. М.
  Запропоновано низку двовимірних скінченно-елементних моделей насувоутворення у флішовому басейні на основі рівнянь пружно-пластичності для кусково-однорідних середовищ. З використанням комп’ютерного моделювання уточнено механізм формування ранньокрейдових насувів Українських Карпат. У межах методики комплексного аналізу вивчено поля обчислених напружень та деформацій в осадовому комплексі за умов колізії. Визначено положення перших насувів загальнокарпатського орієнтування, значення тектонічних рухів та морфології дна палеобасейну. Предложен ряд двухмерных конечно-элементных моделей надвигообразования во флишевом бассейне на основе уравнений упруго-пластичности для кусочно-однородных сред. С использованием компьютерного моделирования уточнён механизм формирования раннемеловых надвигов Украинских Карпат. В рамках методики комплексного анализа изучены поля вычисленных напряжений и деформаций в осадочном комплексе при условиях коллизии. Определены положение первых надвигов общекарпатской ориентации, роль тектонических движений и морфологии дна палеобассейна. Series of the finite-element 2D-models of thrusts in the flysh basin on the base of elastoplasticity equations for piecewise-homogeneous medium are proposed. Using computer modelling the formation mechanism of thrusting in the Ukrainian Carpathian s during Early Cretaceous is improved. Within the framework of the complex analysis the fields of calculated stresses and st rains of the sedimentary rocks in the collision zone are studied. The place of first thrusts with general Carpathian orientation, the role of tectonic displacements and paleo-basin basement morphology are determined.
 • Item
  Структура і динаміка зон горизонтального зсуву (за результатами фізичного моделювання і польових досліджень)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Бокун, О. М.; Назаревич, А. В.
  Наведено результати досліджень (передусім шляхом фізичного моделювання) поширених тектонічних процесів – утворення та розвитку зон горизонтального зсуву (ЗГЗ). Як пластичнов’язкі модельні матеріали використано спеціальні пасти з регульованими реологічними характеристиками, що дало змогу відтворити процеси крихкого руйнування та пластичних деформацій гірських порід, а також процеси перехідних типів. Відтворено характерні часово-просторові закономірності модельованих процесів, виділено системи тріщин, що характеризують їх послідовні стадії, визначено роль кожної системи у структуроутворенні. Наведено приклади зон такого типу в геологічних структурах Берегівського горбогір’я у Закарпатті та деякі результати геофізичного моніторингу їх сучасного геодинамічного режиму. В работе представлены результаты исследований (в первую очередь, путем физического моделирования) распространенных тектонических процессов – образования и развития зон горизонтального сдвига (ЗГС). Как пластично-вязкие модельные материалы использованы специальные пасты с регулируемыми реологическими характеристиками , что дало возможность воспроизвести процессы хрупкого разрушения и пластических деформаций горных пород, а также процессы переходных типов. Воспроизведены характерные пространственно- временные законом ерности моделированных процессов, выделены системы трещин, характеризующие их последовательные стадии, определена роль каждой системы в структурообразовании. Приведены примеры зон такого типа в геологических структурах Береговского холмогорья в Закарпатье и некоторые результаты геофизического мониторинга их современного геодинамического режима. In the paper results of studies (firs t of all by means of physical modelling) of prevalent tectonic processes of formation and evolution of the horizontal shear zones (HShZ) are presen ted. As the plastic-viscous modeling materials the special pasta with regulated rheological characteristics was used what making it possible to reproduce the processes of brittle fractur e and plastic deformation of rocks and the processes of transition types. The typical spatial and temp oral regularities of simulated processes were reproduced. The break systems were separated which characterize the serial phases of the processes and the role of each system in the structure formation was defined. Examples of such zones in geological struct ures of Beregovo hill area in Transcarpathians and some results of geophysical mon itoring of its modern geodynamic regime are given.
 • Item
  О преемственности долговременных закономерностей по очаговым параметрам землетрясений в эпоху цифровой регистрации
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Пустовитенко, Б. Г.; Мержей, Е. А.
  Проведен анализ очаговых параметров землетрясений Крыма, определенных по параллельным записям одних и тех же событий аналоговыми и цифровыми сейсмостанциями. Показано, что сейсмические моменты М0 и моментные магнитуды Mw соответствуют друг другу, а радиусы круговой дислокации r0 по цифровым станциям получаются несколько большими по сравнению с аналоговыми за счет более широкополосной амплитудно-частотной характеристики цифровых приборов. По независимым определениям М0 и r0 с использованием записей цифровых сейсмостанции за период 2001-2011 гг. рассчитаны корреляционные зависимости этих параметров от энергетического уровня землетрясений (Кп). В пределах погрешностей их построения новые зависимости М0 (Кп) и r0 (Кп) близки к долговременным по аналоговым записям и могут быть использованы при изучении геодинамики и моделировании акселерограмм сильных землетрясений. Проведено порівняльний аналіз вогнищевих параметрів землетрусів Криму, визначених за паралельними записами одних і тих же подій аналоговими і цифровими сейсмостанціями. Показано, що сейсмічні моменти М0 і моментн i магнітуди Mw відповідають одні одним, а радіуси кругової дислокації r0 за цифровими станціями виходять дещо більшими, порівняно з аналоговими, за рахунок більш широкосмугової амплітудно-частотної характеристики цифрових приладів. За незалежними визначеннями М0 і r0 з використанням записів цифрових сейсмостанцій за період 2001–2011 рр. розраховано кореляційні залежності цих параметрів від енергетичного рівня землетрусів (Кп). У межах похибок побудов нові залежності М0 (Кп) і r0 (Кп) близькі до довгстрокових за аналоговими записами і можуть використовуватись для вивчення геодинаміки та моделювання акселерограм сильних землетрусів. The comparative analysis of Crimea earthquakes sources parameters was carried out. These parameters were defined by parallel recordings of the same event by analog and digital seismic stations. It is shown that the seismic moments M0 and the moment magnitudes Mw match each other, but radii of the circular dislocations r0 by digital stations are somewhat higher in comparison to analog due to more broa dband amplitude-frequency characteristics of digital devices. According to independent determinations of M0 and r0 with using of digital seismic records for the period 2001-2011 the correlations of these parameters with the energy level of earthquakes (KП) were calculated. Within the errors of their construction the new dependences M0 (KП) and r0 (KП) are close to the same long-term from analog record s and they may be used to study of geodynamics and modeling of accelerograms of strong earthquakes.
 • Item
  Зміст до «Геодинаміка» № 1 (14)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Українські Карпати в структурі Панкардії (магматизм і геодинаміка)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Павлюк, М. І.; Ляшкевич, З. М.; Медведєв, А. П.
  Проаналізовано особливості різновікових магматичних комплексів разом з іншим геолого-геофізичним матеріалом, що дало можливість реконструювати послідовність формування структури як Панкардії загалом, так і Українських Карпат зокрема, від початку мезозою до кінця кайнозою. Проанализированы особенности разновозрастных магматических комплексов вместе с другим геолого-геофизическим материалом, что дало возможность реконструировать последовательность формирования структуры как Панкардии в целом, так и Украинских Карпат в частности, от начала мезозоя до конца кайнозоя. An analysis of peculiarities of the magmatic complexes of different age together with other geological-geophysical material has given the possibility to reco nstruct consequence of the formation of the both of Pancardi on the whole and the Ukrainia n Carpathians in particular, from the beginning of Mesozoic to the end of Cainozoic.
 • Item
  Побудова нормальних рівнянь для опрацювання даних місії GOCE
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Лук’янченко, Ю. О.
  З появою супутникових технологій суттєво зросли масиви вимірювальних даних. У зв’язку з цим виникла потреба у підборі алгоритму для швидкої роботи з такою великою кількістю інформації. У цій статті розглядається алгоритм побудови матриці нормальних рівнянь за даними супут-никової градієнтометрії (вертикальним гравітаційним градієнтом VZZ) для подальшого визначення гармонічних коефіцієнтів гравітаційного поля Землі. Формування матриці відбувається за допомогою методу часткових сум Гаусса, а саме послідовним нагромадженням елементів нормальних рівнянь. С появлением спутниковых технологий существенно выросли массивы измерительных данных. В связи с этим возникает необходимость в подборе алгоритма для работы с таким большим количеством информации. В данной статье рассматривается алгоритм построения матрицы нормальных уравнений по данным спутниковой градиентометрии (а именно вертикальным градиентом) для дальнейшего определения гармонических коэффициентов гравитационного поля Земли. Формирование матрицы происходит с помощью метода частичных сумм Гаусса, а именно последовательным накоплением элементов нормальных уравнений. With the advent of satellite technology significantly increased amounts of measurement data. In this regard, there is a need in the selection algorithm to work with so many information. In this article discusses an algorithm for constructing the matrix of normal equations by Satellite gradiometry (vertical gradient) to further define the harmonic coefficients of the gravitational field of the Earth. Formation matrix is using the method of partial sums of Gauss, the accumulation of elements of the normal equations.
 • Item
  Тектонический феномен Хаилинского землетрясения 8 марта 1991 г. на юго-западе Корякского нагорья
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Яроцкий, Г. П.
  Хаилинское землетрясение 1991 г. и последующее Олюторское землетрясение 2006 г. связаны с глыбово-клавишной структурой земной коры Корякского нагорья–участка Камчатско-Чукотского сегмента активных мезо-кайнозойских континентальных окраин Тихоокеанского подвижного пояса. Их очаги приурочены к замку максимального прогиба слоёв и фундамента коры, подошвы литосферы, который образуется в тектонически опущенной глыбе-клавише отрезков–звеньев региональных продольных структур. Замок фиксирует разломную сейсмогенную дислокацию в мезозойском и кристал-лическом фундаменте впадины, простирающуюся вкрест структур на северо-запад. Хаілінський землетрус 1991 р. та наступний Олюторський землетрус 2006 р. пов’язані з глибово-клавішною структурою земної кори Корякського нагір’я–ділянки Камчатсько-Чукотського сегмента активних мезо-кайнозойських континентальних окраїн Тихоокеанського мобільного поясу. Їх вогнища приурочені до замка максимального прогинання шарів і фундаменту кори, який утворюється в тектонічно опущеній глибі-клавіші ділянок–ланок регіональних поздовжніх структур. Замок фіксує розломну сейсмогенну дислокацію в мезозойському та кристалічному фундаменті западини, яка простягається вхрест структур на північний захід. Hailinsky earthquake (1991) and succeeding Olutorsky earthquake (2006) are associated with the tab-blocky structure of the Earth's crust of Koryak Highla nds–part of Kamchatka-Chukotka segment of active Meso-Cenozoic continental margins of the Pacific mobile belt. Earthquake sources related to the lock of synclinal fold of the crust basement which is forming in tectonically lowered lump-key segments–units of regional lengthwise structures. Lock of synclinal fold determines the seismogenic fractured dislocation in mesozoic and crystalline basement of depression. This dislocation extends transversely to the structures in the north-west.
 • Item
  Ізостазія Українських Карпат
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Марченко, Д. О.; Максимчук, В. Ю.
  Розглянено питання ізостатичної компенсації земної кори. За даними цифрової моделі рельєфу ETOPO1 та гравіметрії побудована модель глибин Мохо та поле ізостатичних аномалій у регіоні Українських Карпат, обмеженому координатами:φ=47,30÷50.300 N,λ=22÷270 E. Описано методику обчислень ізостатичних аномалій. Виявлено зв’язок ізостатичних аномалій з основними тектонічними одиницями регіону Українських Карпат. Рассмотрены вопросы изостатической компенсации земной коры. По данным цифровой модели рельефа ETOPO1 и гравиметрии построена модель глубин Мохо и поле изостатических аномалий в регионе Украинских Карпат, ограниченноv координатами:φ=47.30÷50,300 N, λ=22÷270 E. Описана методика вычисления изостатических аномалий. Выявлена связь изостатических аномалий с основными тектоническими единицами региона. Isostatic compensation of the Earth crust is discu ssed. Using the ETOPO1 digital elevation model and gravity data a Moho model and isostatic anomalies field was constructed for the area of Ukrainian Carpathians, bounded by: φ=47.30÷50,300 N, λ=22÷270 E. Technique for isostatic an omalies calculation is described. Relation between the isostatic anomalies and main tectonics units of region is defined.
 • Item
  Роману Івановичу Кутасу – 80!
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Проблема оцінки деформованого стану земної поверхні за геодезичними даними
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Тадєєв, О. А.; Тадєєва, О. О.; Черняга, П. Г.
  Проаналізовано сутність оцінки деформацій земної поверхні за геодезичними даними та методів вирішення цієї проблеми в сучасних геодинамічних дослідженнях. Обґрунтовано необхідність вдосконалення чинних методів опрацювання даних. Запропоновано альтернативний підхід до вирішення проблеми на основі теорії відображення поверхонь і шляхи його впровадження. Проанализированы сущности оценки деформаций земной поверхности по геодезическим данным и методов решения этой проблемы в современных геодинамических исследованиях. Обоснована необходимость усовершенствования действующих методов обработки данных. Предложен альтернативный подход к решению проблемы на основе теории отображения поверхностей и пути его реализации. Analysis of nature of estimation of the earth’s surface deformations by geodetic data and the methods to solve this problem has been done in recent geodynamical research. The necessity of improvement of existing methods of data processing has been substantiated. The alternative approach to solving the problem based on the theory of surface reflection and the ways of its implementations are suggested.
 • Item
  Літологічні комплекси та циклічність відкладів еоцену Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гнідець, В. П.; Григорчук, К. Г.; Ревер, В. Б.
  Встановлено літофаціальну зональність відкладів еоцену Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну: карбонатні утворення домінують у східній та південно-східній, теригенні у західній та північно-західній частинах регіону. Типізовано літміти карбонатної, теригенної та теригенно-карбонатної серій. Виділено літміти регіонального розвитку, зокрема , базальний глинистий та карбонатний у нижній частині розрізу, що відображає певні седиментаційні події, які проя влялися на більшій частині басейну. Локалізовано структурно-фаціальні райони, котрі пов’язані з різними палеогеографічними обстановками. Виділено до 13–15 циклітів прорегресивної природи, що узгоджується з відомими змінами рівня моря в еоцені. Описані літміти та цикліти – це літологічна основа для сейсмостратиграфічних кореляцій. Установлена литофациальная зональность отложений эоцена Каркинитско-Северокрымского осадочно-породного бассейна : карбонатные образования доминуют в восточной и юго-восточной, терригенные – в западной и северо-западной частях региона. Типизированы литмиты карбонатной, терригенной и терригенно-карбонатной серий. Выделены литмиты регионального развития, в частности, базальный глинистый и карбонатный нижней части разреза, что отражает определенные седиментационные события, которые проявлялись на большей части бассейна. Локализированы структурно -фациальные районы, которые связаны с различными палеогеографическими обстановками. Выделено до 13–15 циклитов про-регрессивной природы, что сопоставимо с известными изменениями уровня моря в эоцене. Описанные литмиты и циклиты представляют собой литологическую основу при проведении сейсмостратиграфических корреляций. The lithofacial zonality of Eocene deposits in Karkinite-Northern Crimea sedimentary-rock basin was distinguished: carbonate formations dominate in eastern and south-eastern parts, te rrigenous – in western and north-western parts of the region. The litmites of carbonate, terrigenous and carbonate-terrigenous series are typified. Regional litmites, in particular, basal argillaceous and carbonate of lower part of strata was distinguished, what reflect some s e di mentary events that developed in the main basin territory. Structure-facial areas that connects with different paleogeographical conditions was localized. There are distinguish 13–15 cyclites pro-regresiive in nature that correlates with well known sea level fluctuations during Eocene. These litmites and cyclites represent the lithological base for seismostratigraphic correlations.
 • Item
  Валентині Георгіївні Кузнєцовій – 80!
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Розробка методики прогнозування зсувів із застосуванням геофізичних методів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Кузьменко, Е. Д.; Крив’юк, І. В.; Штогрин, Л. В.
  Обґрунтовано доцільність використання комплексної інтегрованої кількісної інтерпретації геолого-геофізичних даних під час прогнозування зсувних процесів із застосуванням геофізичних методів. Такий підхід передбачає прогнозування зсувних процесів на кількісному ймовірнісному рівні з використанням функції комплексного показника ефективних параметрів, узгоджених із зсувною небезпекою. Виділено основний комплекс геофізичних методів дослідження зсувних процесів: метод вертикального електричного зондування, метод природного імпульсного електромагнітного поля Землі та метод природного електричного поля. Цей комплекс за необхідності деталізації можна доповнювати додатковими методами: заломлених хвиль, радіохвильового просвічування та еманаційної зйомки. Наведено детальний алгоритм проведення комплексної інтегрованої кількісної інтерпретації геолого-геофізичних даних. Обґрунтовано необхідні для комплексної інтерпретації геолого-геофізичні параметри, принципи трансформації вхідних та вихідних параметрів у ефективні. Геолого-геофізичні параметри узгоджено із зсувонебезпекою на кількісном у рівні. Обоснована целесообразность использования комплексной интегрированной количественной интерпретации геолого-геофизических данных при прогнозировании оползневых процессов с применением геофизических методов. Такой подход предусматривает прогнозирование оползневых процессов на количественном вероятностном уровне с использованием функции комплексного показателя эффективных параметров, согласованных с оползневой опасностью. Выделен основной комплекс геофизических методов исследования оползневых процессов: метод вертикального электрического зондирования, метод естественного импульсного электромагнитного поля Земли и метод естественного электрического поля. Этот комплекс при необходимости детализации может дополняться другими методами: заломленных волн, радиоволнового просвечивания и эманационной съемки. Приведен детальный алгоритм проведения комплексной интегрированной количественной интерпретации геолого-геофизических данных. Обоснованы необходимые для комплексной интерпретации геолого-геофизические параметры, принципы трансформации входных и исходных параметров в эффективные. Геолого-геофизические параметры согласованы с оползневой опасностью на количественном уровне. The appropriateness of use of complex integrated quantitative interpretation of geological and geophysical data for landslide processes forecasting with application of geophysical methods is proved. Such approach provides landslide processes forecasting at a quantitative probabilistic level with the use of function of a complex index of the effective parameters which are coordinated with landslide danger. The basic complex of geophysical methods of study of landslide processes is determined: a method of ver tical electrical sounding, a method of a natural impulse electromagnetic field of the Ea rth and a method of natural electric field. At necessity of detailed elaboration this complex can be supplemented with additional methods: refraction shooting, radio wave raying and emanation survey. The detailed algorithm of carrying out of the complex integrated quantitative interpretation of the geological and geophysical data is resulted. Geological and ge ophysical parameters which are necessary for complex interpretation as well as princi ples of transformation of entrance and initial parameters into the effective are proved. Geological and geophysical parameters are coordinated w ith the landslide danger at a quantitative level.
 • Item
  Аномальна динаміка електромагнітних полів на Перемишлянській нафтогазоперспективній структурі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Сапужак, О. Я.; Дещиця, С. А.; Сироєжко, О. В.; Кусайло, Р. І.; Романюк, О. І.
  Проведено експериментальні польові електророзвідувальні дослідження на Перемишлянській нафтогазоперспективній ділянці. За даними методу ЗСБ виявлено аномальну добову динаміку електро-магнітних полів. За результатами досліджень виділено аномалію, яка корелює з перспективними на вуглеводні зонами за даними інших методів (сейсміки, геохімії, гравіметрії). Проведены экспериментальные полевые электроразведочные наблюдения на Перемышлянской нефтегазоперспективной площади. По данным метода ЗСБ выявлена аномальная суточная динамика электромагнитных полей. По результатам наблюдений выделена аномалия, которая коррелирует с перспективными на углеводороды зонами по данным других методов (сейсмики, геохимии, гравиметрии). The experimental field geoelectric observations on the Peremyshlyanska oil and gas perspective area are done. The anomalous daily dynamics of electromagnetic fields using the TEM method is detecting. As a result of observations the anomalous zone is distinguis hed. It corr elates with the oil and gas perspective zones which are distinguished by other methods (seismics, geochemistry, gravimetry).
 • Item
  Юрію Петровичу Cтародубу – 60!
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Результаты магнитометрических исследований Черниговской региональной магнитной аномалии
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Орлюк, М. И.; Роменец, А. А.; Бакаржиева, М. И.; Марченко, А. В.; Лебедь, Т. В.
  Исследована временная динамика Черниговской региональной магнитной аномалии на основании магнитометрических наблюдений 2008-2012 гг. За эти четыре года модуль индукции геомагнитного поля B увеличился на 140 нТл. На этом фоне выделены незначительные временные изменения аномалий ΔB регионального (ΔΔB <1,0 нТл /год) и локального (ΔΔВ >±1,5 нТл /год) характера. Первые из них хорошо интерпретируются подмагничиванием источника магнитной аномалии, а вторые – предположительно флюидными процессами в геодинамически активных глубинных краевых разломах Днепровско-Донецкого рифта. Досліджено часову динаміку Чернігівської регіональної магнітної аномалії на основі магніто-метричних спостережень 2008–2012 рр. За ці чотири роки модуль індукції геомагнітного поля B збільшився на 140 нТл. На цьому фоні виділені незначні часові зміни аномалій ΔB регіонального (ΔΔB <1,0 нТл /рік) та локального ( ΔΔВ >±1,5 нТл /год) характеру. Перші з них добре інтерпретуються підмагнічуванням джерела магнітної аномалії, а другі – прогнозовано флюїдними процесами в геодинамічно активних глибинних крайових розломах Дніпровсько-Донецького рифта. The temporal dynamics of Cherni hiv regional magnetic anomaly is inves tigated on the basis on magnetometric observations from 2008 to 2012. During those four years the geomagnetic field induction module increased by 140 nT. Against this backgrou nd the minor temporary changes of anomalies ΔB of regional (ΔΔB<1.0 nT/year) and local (ΔΔB>±1,5 nT/year) character was distinguished. The first of these changes is well interpreted by the magnetizing induct ion of the anomaly source and the second ones – predictably by fluid processes in the deep geodynamic active bound ary faults of the Dnieper-Donets rift.
 • Item
  Тектоніка конседиментогенезу Передкарпатського прогину центрального Паратетісу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Черемісський, Ю. В.
  Розглянено особливості тектоніки конседиментогенезу Передкарпатського прогину центрального Паратетісу. Процеси осадонагромадження стебницької світи відбувались у спокійних умовах, про що свідчить низка ознак. Як приклад важливих діагностичних ознак тектонічної активності вивчено характер розривоутворення і процеси конседиментаційного та сучасного мінералоутворення. Рассмотрены особенности тектоники конседиментогенеза Предкарпатского прогиба центрального Паратетиса. Процессы осадконакопления стебникской свиты проходили в спокойных условиях, на что указывает ряд признаков. Как пример важных диагностических признаков тектонической активности изучен характер разрывообразования и процессы конседиментационного и современного минералообразования. The features of consedimental tectonic of the Precarpathian foredeep (central Paratethys) are considered. Sedimentation processes of the Stebnik’s suite took place in calm conditions as indicated by a number of attributes. As an example of the impo rtant diagnostic signs of tectonic activ ity the nature of the faulting and processes of consedimentary and mo dern mineralization were studied.
 • Item
  Про побудову моделі локального гравітаційного поля
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Джуман, Б. Б.
  Розглянено методи представлення локального гравітаційного поля за допомогою неортогональних функцій. Проведено аналіз технік SCHA, ASHA і TOSCHA моделювання локального поля на “шапці” та сегменті сфери відповідно до густоти просторового розподілу вихідних даних . Знайдено наближену формулу для знаходження власних чисел диференціального рівняння приєднаних сферичних функцій Pmn(u)=O і порівняно її з іншими формулами. Рассмотрены методы представления локального гравитационного поля с помощью неортогональных функций. Проведен анализ техник SCHA, ASHA и TOSCHA моделирования локального поля на “шапке” и сегменте сферы в соответствии с плотностью пространственного распределения исходных данных. Найдена приближенная формула для нахождения собственных чисел дифференциального уравнения присоединенных сферических функций Pmn(u)=O и проведено ее сравнение с другими формулами. Methods of local gravitational field presentation using nonorthogonal functions are considered. Analysis of SCHA, ASHA and TOSCHA techniques of local field modeling on spheri cal cap and spherical segment is accomplished according to density distribution of initia l data. Approximate formula for finding eigenvalues of differential equation of associated spherical functions Pmn(u)=O is found and compared with other formulas.