Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2022. – Том 6, № 2

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/60461

Науковий журнал

Виходить двічі на рік з 2019 року. Входить до переліку наукових фахових видань з економічних наук, затвердженого МОН України. Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка».

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – Том 6, № 2. – 176 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”

Зміст


1
10
20
32
41
56
76
90
100
112
123
135
143
154
163
175

Content (Vol. 6, No 2)


1
10
20
32
41
56
76
90
100
112
123
135
143
154
163
175

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 16
 • Thumbnail Image
  Item
  Інститут репутації бізнесу в України: особливості формування та культура скасування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Прокопишин-Рашкевич, Л. М.; Мороз, Є. Т.; Prokopyshyn-Rashkevych, L.; Moroz, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Удосконалено зміст поняття “репутація бізнесу” та узагальнено основні критерії, які характеризують репутацію бізнесу. Проаналізовано явища, тренди соціальної відповідальності, важливі для українського суспільства. Проведено опитування щодо впливу відповідальності бізнесу на купівельне рішення споживачів та проаналізовано ставлення опитаних до бізнесу, що може порушувати цінності споживання. Сформовано основні тренди культури скасування суспільства щодо бізнесу, який не відповідає його очікуванням.
 • Thumbnail Image
  Item
  Formation of sectorial model of Ukrainian economy at the post-war period
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Пирог, О. В.; Pyroh, O. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено трансформацію секторної моделі економіки України у 2001–2020 рр. та формування нової структури секторної моделі у поствоєнний період. Секторна модель розвитку національного господарства комплексно відображає організацію економічної системи за технологічною інтенсивністю й суспільними потребами в умовах постіндустріального суспільства, враховує структурно-технологічні зміни національного господарства. У ході дослідження сформовано гіпотезу: Україна постала перед завданням із формування нової секторної моделі національної економіки з потужними вторинним (S2) і п’ятериковим (S5) секторами, які посилять конкурентоспроможність країни на глобальному рівні у поствоєнний період. Здійснено оцінювання структурних змін секторної моделі економіки України відповідно до новітніх вимог постіндустріального суспільства в умовах нестабільності (2001–2020 рр.). Розвитку національної економіки України відповідно до вимог постіндустріального суспільства можливо досягти, сформувавши у післявоєнний період сучасну секторну модель, яка передбачає зменшення частки первинного (S1) і третинного (S3) секторів зі зростанням часток вторинного (S2) і п’ятерикового (S5) секторів, у яких зосереджено високотехнологічне виробництво.
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблеми формування еко-інноваційної політики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Одрехівський, М. В.; Когут, У. І.; Odrekhivskyi, M.; Kohut, U.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті визначено сутність та виокремлено роль еко-інноваційної політики щодо вирішення екологічних проблем, що стоять перед людством, сприяння розвитку науки й техніки, забезпечення конкурентоспроможності, економічного зростання та розвитку національних економік на інноваційній основі. Запропоновано системну концепцію еко-інноваційної політики, яка охоплює елементи глобальної, міжнаціональної, національної, підприємницької та міжособистісної інтеграції та конкуренції, самодостатності у забезпеченні економічного зростання та розвитку. Згідно із зазначеною концепцією розроблено структурну модель еко-інноваційної політики на різних рівнях глобальної еко-інноваційної системи, структуру її складових у взаємозв’язку та взаємодії, з метою підвищення екологічності, ефективності та міжнародної конкурентоспроможності національних виробництв. Виокремлено роль та сформовано систему складових елементів корпоративної еко-інноваційної політики, що спрямована на сприяння розвитку еко-інноваційної діяльності та створення еко-інноваційних товарів, з метою забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства та вирішення еколого-економічних проблем
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст та фокус бренд-комунікацій на ринку органіку в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Нігматова, О. С.; Nihmatova, O. S.; Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України; Federation of the Auditors, Accountants and Financiers of Agro-Industrial Complex of Ukraine
  Досліджено особливості реалізації бренд-комунікацій у соціальних мережах на ринку органічної продукції. Матеріалами дослідження стали маркетингові (текстові) повідомлення з боку виробників органічних яєць у соціальній мережі Facebook для встановлення їх комунікаційного фокуса на основі використання якісної методології та із застосуванням кількісного методу корпусної лінгвістики. Визначено, що зміст бренд-комунікацій вибудований на багатоаспектності цінності органічної продукції. Маркетингова інформація сконцентрована на гастрономічному гедонізмі та є продуктоцентрованою, із визначенням користі від споживання яєць для здоров’я людини. Сформовано практичні пропозиції щодо удосконалення змісту бренд-комунікацій виробників органічних яєць у соціальній мережі Facebook.
 • Thumbnail Image
  Item
  Підходи до формування стратегії підвищення інвестиційної привабливості регіону (на прикладі Львівської області України)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Музиченко-Козловська, О. В.; Muzychenko-Kozlovska, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті з’ясовано сутність поняття “інвестиційна привабливість території чи регіону”; визначено основні (внутрішні) чинники формування інвестиційної привабливості регіону та допоміжні (зовнішні). Вибрано метод аналізування факторів, що впливають на збільшення інвестиційної привабливості регіону; запропоновано послідовність формування стратегії підвищення інвестиційної привабливості регіону. Під час дослідження здійснено SWOT-аналіз факторів підвищення інвестиційної привабливості регіону й апробовано результати стратегії підвищення інвестиційної привабливості регіону на прикладі Львівської області України.
 • Thumbnail Image
  Item
  Актуальні аспекти сталого розвитку бізнесу за ESG стандартами в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Кіржецька, М. С.; Кіржецький, Ю. І.; Kirzhetska, M.; Kirzhetskyy, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський державний університет внутрішніх справ; Lviv Polytechnic National University; Lviv State University of Internal Affairs, Department of social discipline
  Мета дослідження – виявлення взаємозв’язку між інтегральним індексом ESG та фінансовими показниками підприємства. Методологічною основою роботи стало емпіричне дослідження вибірки відкритих даних 56 підприємств, які у 2020 р. здійснювали діяльність на території України. Джерело дослідження – звіти щодо рівня прозорості українських підприємств та показники їхньої діяльності, які є у вибірці (отримані з бази даних edata.gov.ua). На підставі панельних даних побудовано регресійну модель залежності між індексом ESG та показником рентабельності активів. У результаті дослідження зроблено висновок, що чим вище значення такого фінансового показника підприємства, як рентабельність активів, тим вищим є індекс ESG. Тобто чим вищою є рентабельність активів, тим активніше підприємства спрямовують інвестиції у розвиток ESG ініціативи. Отримані результати мають практичну спрямованість, їх можуть використовувати власники, топ-менеджери підприємств та інвестори для формування бізнес-стратегії та прийняття інвестиційних рішень.
 • Thumbnail Image
  Item
  Сучасний стан та перспективи розвитку молочної галузі України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Гладій, М. Р.; Просович, О. П.; Hladiy, M. R.; Prosovych, O. P.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено сучасний стан та тенденції розвитку молочної галузі України. Проаналізовано основні виробничі показники молочного скотарства за останні тридцять років. Досліджено територіальні аспекти розвитку молочного бізнесу, динаміку закупівельних цін на молоко, а також особливості експортно-імпортної торгівлі молочною продукцією. На підставі результатів аналізу виділено основні чинники, які здійснюють найвагоміший вплив на сучасний стан молочної галузі. Розглянуто напрями вкладення інвестиційних ресурсів у молочному бізнесі та можливі результати інвестування. Запропоновано заходи для активізації зростання вітчизняного молочного ринку на макро- та мікрорівні. Зроблено висновок, що запровадження дієвого механізму реалізації пропонованих стратегічних заходів за умови державної підтримки та збільшення фінансування стане рушійною силою прискореного розвитку молочної галузі
 • Thumbnail Image
  Item
  Маркетингові комунікації органів місцевого самоврядування: визначення пріоритетних для мешканців тем інформації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Гвоздь, М. Я.; Карий, О. І.; Процак, К. В.; Gvozd, M.; Karyy, O.; Protsak, K.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Дослідження спрямовано на удосконалення маркетингових комунікацій органів місцевого самоврядування із мешканцями сільських громад. Зокрема, досліджено пріоритетні сфери, найцікавіші для мешканців сільських територій. Проведене соціологічне дослідження дало змогу виявити відмінності у потребах в інформації та її змісті залежно від рівня достатку мешканців громади та за гендерною ознакою. За результатами анкетування розроблено рекомендації органам місцевого самоврядування щодо удосконалення їх комунікаційної політики
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01)
 • Thumbnail Image
  Item
  Формування механізму стимулювання інноваційно-технологічного розвитку на регіональному рівні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Ситник, Й. С.; Sytnyk, Y. S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Мета дослідження – формування механізму створення платформи для інноваційної співпраці та налагодження взаємовигідних економічних відносин між суб’єктами підприємництва і закладами вищої освіти (науковими установами) для розроблення і впровадження технологічних інновацій. Проаналізовано показники інноваційної активності промислових підприємств Львівщини, визначено на основі SWOT-аналізу основні тенденції соціально-економічного розвитку Львівської області, окреслено сценарії економічного розвитку Львівщини, сформовано принципи та завдання стосовно регіонального стимулювання інноваційної діяльності, надано рекомендації органам регіональної влади щодо механізмів конкурсного відбору та співфінансування упровадження інноваційних проєктів.