Філософські науки. – 2008. – №607

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск Вісника Національного університету “Львівська політехніка” “Філософські науки” видається з ініціативи кафедри філософії Львівської політехніки. У цьому випуску опубліковано статті, що висвітлюють актуальні проблеми сучасної філософії, зокрема – проблеми онтології, гносеології, історії української філософії, релігієзнавства, етичних та естетичних питань, відображено події наукового життя. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасної філософії.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – № 607 : Філософські науки / відповідальний редактор В. Л. Петрушенко . – 124 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Чому – метафізика? (До питання про причини і наслідки метафізичного ренесансу в сучасній філософії)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Петрушенко, Віктор
  Констатовано, що сучасна філософія знову звернулася до метафізики після того, як у ХІХ ст. метафізику розглядали як територію вигадок та догматизму. Вдумливий аналіз процесів мислення, істотних характеристик та проявів людини засвідчив сьогодні виправданість використання у філософських дослідженнях звертань до безмежного, безумовного та надприродного. In the article is stated that contemporary philosophy came back to metaphysics after the period of XIX century when metaphysics was understood as territory of fiction and dogma. Meditative analysis of cognitive processes, substantive characteristics and manifestations of human being assured excuse of contemporary using of address towards unbounded, irrespective and supernatural in philosophical studies.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Філософські науки" № 607
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Item
  Зміст до Вісника "Філософські науки" № 607
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Item
  До ювілею кафедри філософії Національного університету "Львівська політехніка"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Петрушенко, Віктор
 • Item
  Григорій Сковорода про взаємозв'язок сродної праці і освіти та їх роль у житті людини (тези)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Лобик, Людмила
 • Item
  Філософські аспекти управління трудовим колективом як сферою життєдіяльності людини (тези)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Драник, Вікторія
 • Item
  Філософські аспекти проблеми сенсу життя у суфізмі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Одарченко, Микола
  Новизна статті полягає в окресленні взаємозв`язку онтологічних, гносеологічних, герменевтичних та психоаналітичних аспектів проблеми сенсу життя у суфізмі. Автор робить акцент на значенні цих аспектів для розуміння особливостей релігійно-містичного знання та трансляції духовного досвіду суфізму, стверджує, що проблема сенсу життя у суфізмі – це проблема знаходження та успадкування духовного знання. The novelty of the article lies in the description of the correlation between ontological, gnostic, hermeneutic and psychoanalytic aspects of the problem of sense of life in sufism. The importance of these aspects for the understanding of specific features in the religious and mystical knowledge is emphasized and the translation of the expansion of the spiritual knowledge is described. The author states that the problem of the sense of life in sufism is the problem of obtaining and inheriting of spiritual knowledge.
 • Item
  Економічний стиль мислення як компонент життєвого світу сучасної людини (тези)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мисловська, Ірина
 • Item
  Філофські ідеї Г. Сковороди і Л. Шестова (компаративний аналіз)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Савельєв, Віктор
  Виконано докладний порівняльний аналіз спорідненості ідей філософської спадщини Г. Сковороди і Л. Шестова. Доведено, що однією з основоположних ідей обох мислителів є засадничий характер віри як вихідної основи пізнання. Показано також вплив протестантизму на філософію як Г. Сковороди, так Л. Шестова. Цей вплив виявляється, передовсім, у положеннях про віру і Біблію, символічне тлумачення біблійних текстів. The author of the article is developing the circumstantial comparative analysis of the affinity ideas of the philosophical heritage by G. Skovoroda and L. Shestov. There is demonstrating that the foundation idea is the faith, as the start-point in the cognition for both thinkers in the article. Also displays the influence of the Protestantism on the philosophy as G. Skovoroda, as L. Shestov. This influence is manifesting, first of all, in the points about the faith and Bible, and the symbolical interpretation of Bible texts.
 • Item
  Структура і функції "Я-концепції" у формуванні релігійної особистості
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Лещенко, Альона
  Проаналізовано “Я-концепцію” релігійної особистості. Автор вважає актуальною спробу використати “Я-концепцію” щодо визначення психологічних особливостей релігійної людини. У дослідженні, на базі існуючих психологічних розвідок стосовно “Я-концепції”, розглядається структура і функції “Я-концепції” під час становлення та розвитку релігійної особистості. Важливе значення займає, під час розгляду означеної проблеми, значення релігійних почуттів у формуванні релігійної “Я-концепції”. У результаті дослідження доходимо висновку, що “Я-концепція” є необхідною складовою сприйняття та самоусвідомлення релігійною особистістю самої себе, що впливає на її самооцінку, формує певні сенси та визначає спрямованість світоглядних орієнтирів релігійної людини та її діяльності. I-conception of a religions is formed on the main principles of religions dogma. It represents a certain accelerator in formation of self-motivation, world outlook and perception of a religions person. I-conception reflects modal self-motivation: I-real, I-reflected and I-ideal, which stipulates existence of a religions person and certain principles of its self-consciousness. I-conception of a religions person presents a complicated, complex and insufficiently known phenomenon, which requires deep and thorough analysis.
 • Item
  Методологія осмислення політичної культури інформаційного суспільства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кравець, Микола
  Дослідження присвячено актуальній проблемі, вирішення якої стосується усіх сфер розвитку людства у XXI ст. У роботі вперше обґрунтовується значимість вхідних і вихідних координат політичної культури у визначенні пріоритетів розвитку постіндустріального (інформаційного) суспільства. Обґрунтовується теза про те, що у цьому процесі першочерговим має бути вироблення механізмів переходу від однієї інформаційної моделі до іншої. На цій основі окреслюються нові елементи структури політичної культури, розвиток яких знаходиться у сфері сучасного її осмислення. This research is devoted to actual problem which is connected with all branches of mankind development in XXI century. The importance of political culture in determination of development priorities in postindustrial (informative) society is proved in this work for the first time. The elaboration of mechanisms of conversion from the one informative model to another has to be top-priority in this process. New structural elements of political culture are forming on this basis and the development of the elements is in the branch of modern comprehension of political culture.
 • Item
  Глобалізаційні виклики часу як детермінанта модернізаційних змін у системи вищої освіти України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Калінічева, Галина
  Розглянуто актуальні проблеми модернізації національної системи вищої освіти в контексті входження України до європейського освітнього простору, висвітлюються стратегічні напрями і заходи модернізаційних зрушень у вищій освіті в умовах глобалізаційних викликів часу. The article is devoted to the actual problems of modernization national higher education system in the context of Ukraine entering into the European educational space. The strategic directions and steps of modernizational changes in higher education system in the conditions of the globalization summos of time are examined.
 • Item
  Зміст та значення провідних соціальних функцій утопії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Петрушенко, Оксана
  Автор визначає та окреслює такі соціальні функції утопії, як соціального явища (що властиві і позитивній, і негативній утопії): дидактичну, прогностичну, критичну, аксіологічну, культуротворчу, особистісну, виховну, соціально-політичну, і робить висновок про соціальну доцільність (а не надлишковість) утопії у житті суспільства. Author of the article defines and traces next social functions of utopia as social phenomenon (which belong both to positive and negative utopias): deductical, prognostic, critical, value, cultural, personal, educational, socio-political; and makes conclusion about social expedience (but not superfluity) of utopia in social life.
 • Item
  Проблематика найвищої міри покарання у філософській культурі Київської Русі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мельничук, Наталія
  Розглянуто особливості трактування мислителями Київської Русі найвищої міри покарання на тлі проблематики змістового наповнення категорій злочин та покарання. The article dwells upon the peculiarities of Kyiv Rus’s thinkers vision of the highest measure of punishment connecting with the problems which result from the sense of the “crime” and “punishment” categories.
 • Item
  Творчість Григорія Сковороди з позицій семіотики і постструктуралізму
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Повторева, Світлана
  Розглянуті ідеї Г. Сковороди, що нині набули сучасного звучання в контексті семіотики і постструктуралізму. Автор аналізує бінаризм і опозиції, властиві роботам українського філософа. Це особливо стосується тлумачення біблійних символів. Показано, що Г. Сковорода розглядав Біблію як знакову систему, засновану на внутрішніх відношеннях. Г. Сковорода вважав Біблію моделлю суспільства і людського життя. Особливу увагу український мислитель приділяв семантичним аспектам символів. The article is devoted to the G. Scovoroda ideas which now became contemporary of semiotic and poststructuralism context. Author analysis the binarism and oppositions represented by Ukrainian thinker philosophy. That in our case concerns the interpretation of Bible symbols. The article means to prove that G. Scovoroda interprets the Bible as a sign system of internal dependencies. G. Scovoroda sees the Bible as a model of society and people’s life in general. The Ukrainian thinker paid special attention to the semantic aspects of symbols.
 • Item
  Особливості розуміння і виявлення трансцедентного в класичній та некласичній філософії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Федорів, Любомир
  Досліджено одну із важливих філософських проблем – проблему трансцендентного. Проаналізовано особливості класичного та некласичного розуміння та виявлення трансцендентного. На підставі виконаного аналізу зроблено висновок про те, що у разі переходу від класичної до некласичної філософії трансцендентне позбавляється свого онтологічного, субстанційного статусу та виявляється в формі окремих актів нашої свідомості – як те, без чого ми не можемо вступити в контакт з дійсністю. In this article the author examines one of important philosophical problems – the problem of the transcendent. Classical and non-classical understanding and manifestation of the transcendent is analyzed. On the basis of a detailed examination of this notion the author makes conclusion that the transcendent lost its ontological and substantional features after the passage from classical to non-classical philosophy. Now the transcendent manifests itself as important element of consciousness, because without it we can’t deal with actuality.
 • Item
  Темпоритм і утвердження правди у моделі "Світло-темрява" (Зі спадщини Йосифа Сліпого)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Тіменик, Зиновій
  Обґрунтовуються намагання згармонізувати темпоритмічні особливості світла-темряви (як моделі) на межі богословської та філософської спадщини Й. Сліпого. Осмислюється суперечливе, дисгармонійне функціонування елементів цієї моделі з погляду правдивості й моралі церковних діячів. Розкриваються реалії темряви і саморух світла. It is well-found endeavours to concord rate-rhythmical peculiarities of “light-darkness“ model within the limits of Joseph’s Slipyj’s theological and philosophical works. It is grasped contradictory, disharmonious function this model with the point of viev of the thruth and morality of church figures. It is eхposed eхpressions of the darkness and everlasting selfadvance of the light.
 • Item
  Формування семантичної теорії істини: від Брентано до Лукасевича
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Бразуль-Брушковський, Євгеній
  Розглянуто етапи формування і змістовні аспекти тієї теорії істини, яка після праць Тарського отримала назву “семантичної”. Демонструється, що ця концепція виникла на ґрунті ідей Ф. Брентано про фактичну незалежність інтенціонального предмета від його фізичного референта. Аналізуються погляди Брентано, Твардовського та Лукасевича. The paper explores the formative stages and the content of the theory of truth which acquires the name of “semantic” after Tarski’s works. It’s being demonstrated that the said concept had emerged on the ground of Brentano’s ideas about de-facto independence of intentional object from its physical reference. Ideas of Brentano, Twardowski and Lukasiewicz are scrutinised in this first paper of the series.
 • Item
  До проблеми психофізичного відношення у постмодерністській парадигмі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кадикало, Андрій
  Розглянуто проблему співвідношення духовного і фізичного через зіставлення його аналізу відношення на найнижчому рівні тобто рівні мікрочастинок, хвиль і полів. Із постмодерністською науковою парадигмою стверджується важливість розгляду психофізичного відношення як багатовекторного процесу розкриття двох вимірів дійсності: матеріального і духовного. In article is considered problem relations mental – physical. On elementary particles level this it is important. The рaradigm of post-modern is points to on much vector problem mental – physical.
 • Item
  Духовність як смисложиттєва цінність. До проблеми визначення поняття
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Уханкіна, Валентина
  Наведено осмислення поняття духовність у філософських концепціях ХІХ–ХХ ст. Духовність постає як смисложиттєва цінність у співвідношенні до понять вітальність, прогрес, досконалість. Зосереджена думка про відродження духовних начал людини і необхідність синтезу життєвості і духовності у моральнісному ствердженні людства. To the problem of defining notion. In this article we have show the transformation of the concept of spirituality in the phylosophic conceptions of the 19–20th centuries. Spirituality appears like lifesense value in the correlation of such concepts as vitality, progress, perfection. The idea of the revival of spiritual human principles and the necessity of the synthesis of vitality and spirituality in moral realization of a person is expressed.