Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2014. – Випуск 48

Permanent URI for this collection

Український міжвідомчий науково-технічний збірник

В Українському міжвідомчому науково-технічному збірнику “Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні“ висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень в галузі створення і впровадження у виробництво автоматичного та автоматизованого обладнання різноманітного призначення, а саме: технічних засобів транспортування та подачі на технологічні операції; обладнання викінчувального оброблювання та зміцнення виробів; контрольних автоматів, інструменту; систем автоматичного керування. Подаються матеріали щодо розроблення новітніх технологій та засобів обробки деталей; досліджень математичних моделей технологічного обладнання, систем, прогресивних технологій тощо. Збірник призначений для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, НДІ, КБ і для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів старших курсів ВНЗ і є авторитетним науковим виданням, що висвітлює результати актуальних теоретичних та експериментальних досліджень науковців багатьох ВНЗ та науково-дослідних організацій України. Входить до переліку видань ВАК.

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 48. – 155 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Багатокритеріальний аналіз резонансних віброударних систем з імпульсним електромагнітним приводом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гурський, В. М.
  Розглянуто два варіанти виконання віброударних резонансних систем з імпульсним електромагнітним приводом на основі асиметричних кусково-лінійних пружних характеристик. Наведено основні кінематичні, силові й енергетичні характеристики порівнюваних систем. Визначено відносні та узагальнений критерії для комплексної (багатокритеріальної) оцінки віброударних систем з імпульсним приводом. The article considers two options for accomplishment of vibro-brunt resonant systems with an impulse electromagnetic drive based on asymmetric piecewise elastic characteristics. Basic kinematic, power and energy characteristics of comparative system are presented. Relative and generalized criteria for complex (of multi-criteria) valuation of vibro-brunt system with an impulsive drive are determined.
 • Item
  Kinematic analysis of combined mechanical systems of simultaneous blades turning and folding of horizontal-axis wind turbines
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Korendiy, V. M.; Lozynskyy, V. I.
  Розглянуто різні типи комбінованих механізмів одночасного повороту і складання лопатей, які можна використовувати з метою регулювання потужності та стабілізації частоти обертання горизонтально-осьових вітроустановок. Побудовано кінематичні схеми відповідних механізмів. Виведено аналітичні вирази для встановлення залежностей переміщень регулювальних повзунів від кутів повороту і складання лопаті. Various types of combined mechanisms of simultaneous blades turning and folding, which can be used for power regulation and rotation frequency stabilization of horizontal-axis wind turbines, are examined. Kinematic diagrams of certain mechanisms are designed. Analytical expressions for ascertainment of regulation sliders displacements from turning and folding angles are deduced.
 • Item
  Взаємодія аварійної й прихопленої компоновок бурильної колони при ліквідації аварій ударним способом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Векерик, В. І.; Левчук, К. Г.
  Пружні деформації аварійної й прихопленої компоновок бурильної колони приводять до спрацювання ударного пристрою. Внаслідок чого виникають сили їхньої взаємодії – ударні сили. У статті аналітично змодельовано і чисельно розраховано основні фізичні характеристики удару, що спричиняють послаблення або руйнування механічних в’язей - прихоплень. Отримані аналітичні залежності дозволяють оцінити вплив основних конструктивних параметрів окремих частин і характеристик міцності бурильної колони на можливість ліквідації її аварійного стану. Elastic deformations of emergency and tack drill string configurations lead to trigger a brunt device. As a result, the forces of their interaction, brunt forces, arise. This article analytically models and numerically calculates the basic physical characteristics of a brunt, leading to weakening or destruction of mechanical ties - brunts. Received analytical dependences allow assessing the influence of the main design parameters of individual parts and the strength characteristics of the drill string on the possibility of liquidation of emergency situation.
 • Item
  Визначення частотних характеристик пружного елемента динамічного гасника коливань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Дівеєв, Б. М.
  Розглядається застосування нового методу аналізу напруженого стану для уточненого визначення впливу характеристик шаруватих балок з масами на їх динамічні властивості. Наведена теоретична модель об’єднує деформації шарів з урахуванням трансверсальної зсувної деформації, нормальної деформації і напружень. Розглянуті числові приклади: залежність частотного спектра та демпфування від анізотропії механічних властивостей шарів балки. Отримані результати використані для оптимального проектування динамічних гасників коливань. The paper deals with the application of a new method of stress state analysis for the specified influence of the layered beams with masses on their dynamic characteristics. The proposed theoretical model takes into account layer deformation considering a transversal displased deformation, general deformation and strain. Numerical examples are under discussion: the frequency spectrum and damping dependence from the anisotropy of mechanical properties of layer beams. The results are used for optimal design of dynamic quencher fluctuations.
 • Item
  Особливості динаміки керованого електромагнітного приводу вібраційної установки для ущільнення бетонних сумішей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Черно, О. О.; Гуров, А. П.; Новогрецький, С. М.
  Досліджено вплив реакції бетонної суміші під час її вібраційного ущільнення на динаміку вібраційної установки з електромагнітним приводом, що працює в режимі, близькому до резонансного. Розроблено динамічну модель, яка дає можливість розраховувати перехідні процеси у багатомасових вібраційних установках з керованим електромагнітним приводом і обирати структуру і параметри регуляторів системи автоматичного керування. The influence of the reaction of concrete mixture during its vibratory compaction on the dynamics of vibration unit with an electromagnetic drive, which is operated in the near-resonant mode, is researched. The dynamic model, which allows calculating the transients in multi-mass vibration devices with a controlled electromagnetic drive and which allows to choose the structure and the parameters of automatic control system regulators, is developed.
 • Item
  Метод вібраційної діагностики зношення циліндро-поршневих пар насосів гідрооб’ємних передач із кульковими поршнями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Шатохін, В. М.; Шатохіна, Н. В.; Гранько, Б. Ф.
  Викладено метод діагностики циліндро-поршневих пар насоса радіально-поршневої гідромашини. Як діагностичні параметри прийняті експериментальні дані з вібрацій статора насоса, що мають високу інформативність, простоту одержання й обробки. Метод ґрунтується на універсальній математичній моделі динамічних процесів у насосі радіально-поршневої гідромашини з кульковими поршнями, що враховує інерційні властивості кульок-поршнів, статора, пружні властивості рідини в циліндрі керування, ексцентриситет, тиски підживлення й у порожнині нагнітання, частоту обертання ротора. Наведено результати розрахунково-експериментальних досліджень. The method of pump’s cylinder-piston couple diagnostics for radial-piston hydromachine is stated. The experimental data on pump stator vibrations of high informational content, simplicity of receiving and processing are taken as diagnostic parameters. The method is based on the universal mathematical model of dynamic processes in the pump of radial plunger hydromachine with ball-pistols. The model takes into account inertial properties of piston balls, a stator, elastic liquid properties in the cylinder control, eccentricity, replenishment pressure and pressure in cavity pumping, and rotor rotation frequency. The results of calculated and experimental researches are cited.
 • Item
  Хвильові ефекти в уточнених розрахунках динамічних навантажень кранових металоконструкцій при пуску/гальмуванні мостових кранів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Човнюк, Ю. В.; Діктерук, М. Г.; Почка, К. І.
  Наведені уточнені розрахунки динамічних навантажень кранових металоконструкцій мостових кранів у процесах їх пуску/гальмування. При цьому враховані можливі хвилеутворення у балці мостового крана при русі по ній вантажного візка, які призводять до появи (хвильових) сил опору. The specified calculations for dynamic crane steel structures loadings of bridge cranes in processes of their start-up/braking are presented. Possible wave formations in a bridge crane beam when cargo truck driving on it are taken into consideration; they result into the emergence of (wave) resistance power.
 • Item
  Оптимізація режимів руху кулачкових механізмів за одиничними критеріями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ловейкін, В. С.; Почка, К. І.; Ловейкін, А. В.
  Наведений аналіз режимів руху кулачкових механізмів. Запропонована методика синтезу оптимальних режимів руху, яка дає змогу отримати будь-які режими, що відображають ті або інші властивості кулачкового механізму. Найперспективнішими є комплексні оптимальні режими руху, що враховують одночасно декілька властивостей кулачкових механізмів. Такі оптимальні режими руху можна отримати на базі комплексних критеріїв з урахуванням оптимальних режимів руху кулачкових механізмів за одиничними інтегральними критеріями. The analysis of movement modes of cam mechanisms is carried out. The technique of optimum movement modes synthesis is proposed; it allows to receive any modes which reflect certain properties of a cam mechanism. Complex optimum movement modes which simultaneously take into consideration several properties of cam mechanisms are most promising. Such optimum movement modes can be received on the basis of complex criteria taking into account optimum movement modes of cam mechanisms by single integrated criteria.
 • Item
  Моделювання розподілу кута атаки струменя при формуванні інженерії криволінійних поверхонь виробів методом струминної обробки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Стоцько, З. А.; Стефанович, Т. О.
  Отримано вираз для визначення кута атаки струменя робочого середовища до будь-якої точки криволінійної поверхні виробу під час його струминної обробки, що дають змогу оцінити розподіл кінетичної енергії, підведеної до поверхні струменем незв’язаних твердих тіл та інтенсивність обробки, підвищити керованість процесом і розробити рекомендації для здійснення автоматизації процесу. The expression for determining the angle of workspace stream atack to a point on the curvilinear surface of machine part during its strain prossesing is recieved. It allows estimate the distribution of kinetic energy supplied to the surface by a disjointed solids stream and intensity processing, therefore, to improve the process control and develop recommendations for carrying out the automation process.
 • Item
  Вібраційна діагностична модель кулькових радіально-поршневих насосів гідрооб’ємних передач
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Шатохін, В. М.; Шатохіна, Н. В.; Соболь, В. М.
  Створено універсальну математичну модель динамічних процесів у насосі радіально-поршневої гідромашини з кульковими поршнями, що враховує інерційні властивості кульок-поршнів, статора, пружні властивості рідини в циліндрі керування, ексцентриситет, тиски підживлення й у порожнині нагнітання, частоту обертання ротора. Установлено закон зміни тиску з урахуванням його закидів у циліндрах насоса. Знайдено механізм формування в законі руху статора насоса з номінальними параметрами істотних дев’ятої і вісімнадцятої гармонік, причини появи в законі руху статора значних гармонік нижчого порядку. Наведено результати розрахунково-експериментальних досліджень. The universal mathematical model of dynamic processes in a radial plunger hydromashine pump with ball-pistons is created. This model takes into account inertial properties of piston balls, a stator, elastic liquid properties in a cylinder control, eccentricity, replenishment pressure and pressure in cavity pumping, and rotor frequency rotation. The law of pressure changes is established; this law takes into consideration its reproaches in pump cylinders. The formation mechanism in the pump stator movement law with nominal parameters of substantial ninth and eighteenth harmonics, and the reasons for appearance of substantial harmonics of lower degrees in the law of stator movement, are found. The results of calculated and experimental researches are listed.
 • Item
  Динамічна та математична моделі гідроімпульсного пристрою для деформаційного зміцнення деталей з вбудованим генератором імпульсів тиску
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Обертюх, Р. Р.; Слабкий, А. В.; Чернійко, В. В.
  Розглянуто структурно-розрахункову схему гідроімпульсного пристрою для деформаційного зміцнення деталей з вбудованим генератором імпульсів тиску. На основі структурної схеми і циклограми робочого циклу пристрою розроблені його динамічна і математична моделі, в яких гідравлічна ланка представлена в’язко-пружною моделлю робочої рідини (енергоносія), складеної з безінерцийних пружного і дисипативного елементів (тіло Кельвіна-Фохта). The article studies the structural design scheme of hydro-impulse device for strain hardening parts with a built-in pressure pulse generator. Based on the structural scheme and the timeline duty cycle device, dynamic and mathematical models are developed. In these models a hydraulic section is represented by a visco-elastic fluid model (energy source), composed of instantaneous elastic and dissipative elements (Kelvin-Voigt material).
 • Item
  Динамічна та математична моделі вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Міськов, В. П.; Слабкий, А. В.
  Наведено вимоги, що висуваються до приводу вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням та шляхи їх забезпечення. Описано процес поетапного спрацювання комплексу, на основі чого будується спрощена динамічна модель з подальшим її розв’язанням у вигляді системи рівнянь. Також подані результати математичного дослідження. The article presents the requirements imposed on a vibro-hammer drive with an electrohydraulic control system and the ways to support them. The process of gradual drawdown complex is described, on the basis of which, a simplified dynamic model and its further solver, such as a system of equations, are built. The results of mathematical research are also presented.
 • Item
  Низькочастотний віброкавітатор для кавітаційної обробки хімічно-активних рідин, рідин під тиском та при підвищених температурах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Шевчук, Л. І.; Афтаназів, І. С.; Строган, О. І.; Волошкевич, П. П.
  Наведено опис конструкції низькочастотного віброкавітатора для кавітаційної обробки хімічно-активних рідин, рідин під тиском та за підвищених температур. Встановлено його основні конструктивні та технологічні параметри, регулювання якими дає змогу обирати оптимальні режими кавітаційної обробки. Для вибору діапазонів частот коливань збурювачів кавітації розроблено спеціальний прилад. The description of law frequency vibrocavitator design for cavitational processing of chemically active liquids, liquids under pressure and high temperature is carried out. Its basic designand technological parameters are set up; by controlling them one can choose optimal regimes of cavitational processing. A special device for choosing range frequency fluctuation of cavitation breakers is developed.
 • Item
  Позиційно-слідкуючий електропривод оптичного телескопа зі змінною структурою системи керування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Оксентюк, В. М.
  Синтезовано систему керування електроприводу оптичного телескопа для автоматизації процесів спостереження в режимах роботи позиціювання і слідкування з метою забезпечення різних кількісно- якісних показників роботи телескопа у вказаних режимах. Розроблено математичні та комп’ютерні моделі систем керування в режимах позиціювання і слідкування. Результати комп’ютерного моделювання у середовищі MATLAB/Simulink розробленої системи керування підтвердили теоретично отримані результати. The control system of optical telescope electric drive, which is used for automation of observation processes in positioning and tracking modes to ensure the quality of various quantitative parameters of the telescope in these modes, is synthesized. Mathematical and computer control system models in modes of positioning and tracking were developed. The results of computer simulation in MATLAB / Simulink of developed control system confirmed the theoretical results.
 • Item
  Концептуальні основи оптимізації режимів пуску/гальмування механічних (кранових) систем з одним ступенем вільності руху
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Човнюк, Ю. В.; Діктерук, М. Г.; Почка, К. І.
  Наведені основні теоретичні положення та алгоритм оптимізації кінематично-силових параметрів механічних (кранових) систем у режимах їх пуску/гальмування в межах дискретних моделей з одним ступенем вільності руху. Критерієм оптимальності обрано систему умов, які накладаються на силові та кінематичні параметри системи, що задовольняють певні умови гладкості траєкторії руху у перехідних режимах її функціонування. The basic theoretical principles and the algorithm for optimization of kinematic and power parameters of mechanical (crane) systems inmodes of their start-up/braking within discrete models with one degree of freedom movement are given. The systemof conditions was chosen as an optimality criterion; these conditions are imposed on the power and kinematic parameters of the systemthat meet certain smoothness conditions of movement trajectory in transitional modes of its functioning.