Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2014. – Випуск 48

Permanent URI for this collection

Український міжвідомчий науково-технічний збірник

В Українському міжвідомчому науково-технічному збірнику “Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні“ висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень в галузі створення і впровадження у виробництво автоматичного та автоматизованого обладнання різноманітного призначення, а саме: технічних засобів транспортування та подачі на технологічні операції; обладнання викінчувального оброблювання та зміцнення виробів; контрольних автоматів, інструменту; систем автоматичного керування. Подаються матеріали щодо розроблення новітніх технологій та засобів обробки деталей; досліджень математичних моделей технологічного обладнання, систем, прогресивних технологій тощо. Збірник призначений для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, НДІ, КБ і для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів старших курсів ВНЗ і є авторитетним науковим виданням, що висвітлює результати актуальних теоретичних та експериментальних досліджень науковців багатьох ВНЗ та науково-дослідних організацій України. Входить до переліку видань ВАК.

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 48. – 155 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 17
 • Item
  Багатокритеріальний аналіз резонансних віброударних систем з імпульсним електромагнітним приводом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гурський, В. М.
  Розглянуто два варіанти виконання віброударних резонансних систем з імпульсним електромагнітним приводом на основі асиметричних кусково-лінійних пружних характеристик. Наведено основні кінематичні, силові й енергетичні характеристики порівнюваних систем. Визначено відносні та узагальнений критерії для комплексної (багатокритеріальної) оцінки віброударних систем з імпульсним приводом. The article considers two options for accomplishment of vibro-brunt resonant systems with an impulse electromagnetic drive based on asymmetric piecewise elastic characteristics. Basic kinematic, power and energy characteristics of comparative system are presented. Relative and generalized criteria for complex (of multi-criteria) valuation of vibro-brunt system with an impulsive drive are determined.
 • Item
  Kinematic analysis of combined mechanical systems of simultaneous blades turning and folding of horizontal-axis wind turbines
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Korendiy, V. M.; Lozynskyy, V. I.
  Розглянуто різні типи комбінованих механізмів одночасного повороту і складання лопатей, які можна використовувати з метою регулювання потужності та стабілізації частоти обертання горизонтально-осьових вітроустановок. Побудовано кінематичні схеми відповідних механізмів. Виведено аналітичні вирази для встановлення залежностей переміщень регулювальних повзунів від кутів повороту і складання лопаті. Various types of combined mechanisms of simultaneous blades turning and folding, which can be used for power regulation and rotation frequency stabilization of horizontal-axis wind turbines, are examined. Kinematic diagrams of certain mechanisms are designed. Analytical expressions for ascertainment of regulation sliders displacements from turning and folding angles are deduced.
 • Item
  Взаємодія аварійної й прихопленої компоновок бурильної колони при ліквідації аварій ударним способом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Векерик, В. І.; Левчук, К. Г.
  Пружні деформації аварійної й прихопленої компоновок бурильної колони приводять до спрацювання ударного пристрою. Внаслідок чого виникають сили їхньої взаємодії – ударні сили. У статті аналітично змодельовано і чисельно розраховано основні фізичні характеристики удару, що спричиняють послаблення або руйнування механічних в’язей - прихоплень. Отримані аналітичні залежності дозволяють оцінити вплив основних конструктивних параметрів окремих частин і характеристик міцності бурильної колони на можливість ліквідації її аварійного стану. Elastic deformations of emergency and tack drill string configurations lead to trigger a brunt device. As a result, the forces of their interaction, brunt forces, arise. This article analytically models and numerically calculates the basic physical characteristics of a brunt, leading to weakening or destruction of mechanical ties - brunts. Received analytical dependences allow assessing the influence of the main design parameters of individual parts and the strength characteristics of the drill string on the possibility of liquidation of emergency situation.
 • Item
  Визначення частотних характеристик пружного елемента динамічного гасника коливань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Дівеєв, Б. М.
  Розглядається застосування нового методу аналізу напруженого стану для уточненого визначення впливу характеристик шаруватих балок з масами на їх динамічні властивості. Наведена теоретична модель об’єднує деформації шарів з урахуванням трансверсальної зсувної деформації, нормальної деформації і напружень. Розглянуті числові приклади: залежність частотного спектра та демпфування від анізотропії механічних властивостей шарів балки. Отримані результати використані для оптимального проектування динамічних гасників коливань. The paper deals with the application of a new method of stress state analysis for the specified influence of the layered beams with masses on their dynamic characteristics. The proposed theoretical model takes into account layer deformation considering a transversal displased deformation, general deformation and strain. Numerical examples are under discussion: the frequency spectrum and damping dependence from the anisotropy of mechanical properties of layer beams. The results are used for optimal design of dynamic quencher fluctuations.
 • Item
  Особливості динаміки керованого електромагнітного приводу вібраційної установки для ущільнення бетонних сумішей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Черно, О. О.; Гуров, А. П.; Новогрецький, С. М.
  Досліджено вплив реакції бетонної суміші під час її вібраційного ущільнення на динаміку вібраційної установки з електромагнітним приводом, що працює в режимі, близькому до резонансного. Розроблено динамічну модель, яка дає можливість розраховувати перехідні процеси у багатомасових вібраційних установках з керованим електромагнітним приводом і обирати структуру і параметри регуляторів системи автоматичного керування. The influence of the reaction of concrete mixture during its vibratory compaction on the dynamics of vibration unit with an electromagnetic drive, which is operated in the near-resonant mode, is researched. The dynamic model, which allows calculating the transients in multi-mass vibration devices with a controlled electromagnetic drive and which allows to choose the structure and the parameters of automatic control system regulators, is developed.