Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України. – 2009 р.

Permanent URI for this collection

Викладено матеріали, що розглянуті на пленарному засідванні та секціях: «Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення», «Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні», «Проблеми розвитку теорії економічного аналізу та способи її використання для прийняття управлінських рішень на практиці», «Шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю для подолання економічних проблем підприємств», «Проблеми та перспективи викорнистання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті», в яких висвітлено основні проблеми бухгалтерського обліку та аудиту, економічного аналізу та кон6тролю в Україні. Конференція проводилася з метою залучення студентів до активного обговорення актуальних проблем та перспектив розвитку обліку, аналізу та контролю. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, викладачів і фахівців з обліку, аналізу та аудиту, а також студентів з цих спеціальностей.

Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України : тези доповідей Другої студентської наукової конференції, 15 жовтня 2009 року / Національний університет "Львівська політехніка", Інститут економіки і менеджменту, Кафедра обліку та аналізу. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 196 c.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 107