Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2012. – № 746

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику публікуються результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень з моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- і приладобудуванні, проблеми сучасного метало– та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, магістрів, спеціалістів, які вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 746 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 236 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 52
 • Item
  Моделювання процесу шліфування спечених пористих матеріалів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Рудь, В. Д.; Божко, Т. Є.; Гальчук, Т. Н.
  У роботі розглянуто процес формоутворення мікрорельєфу поверхні деталі в процесі шліфування спечених пористих матеріалів. Представлено математичну модель формування поверхневого шару деталі під час абразивної обробки. The process of surface microrelief of a part forming during grinding of sintered porous materials was described in this work. It was introduced a mathematical model of the surface layer of a part forming during abrasive machining.
 • Item
  Об’єктне програмування як засіб творчого засвоєння дисциплін машинобудівного спрямування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Врюкало, В. В.; Онисько, О. Р.; Панчук, В. Г.
  Описано алгоритм наскрізного творчого підходу до засвоєння дисциплін машинобудівного спрямування шляхом інтегрального залучення у єдиний програмний продукт інформації, отриманої в процесі навчання. The algorithm of uninterrupting creative approach to studying of academic disciplines in machine-building by means of integral involvement in unified program product of theinformation, received in training process is described.
 • Item
  Таксономічні підходи до створення бази знань систем автоматизованого проектування верстатних пристроїв
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Карпик, Р. Т.; Сторож, Б. Д.; Слабий, О.О.
  Запропоновано таксономічні підходи до побудови бази знань системи автоматизованого проектування верстатних пристроїв та розроблена структурна схема бази знань відкритого типу. The taxonomic approaches to building the knowledge base for computer aided design system of machine-tool fixtures are proposed and the diagram of open knowledge base is created.
 • Item
  Использование POWER SHAPE для создания модели временной шины для транспортировки больных с переломом конечностей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бесарабец, Ю. И.
  У роботі висвітлено основні питання щодо транспортної іммобілізації та зміщення ушкоджених костей при цьому. Це завдання розглянуто на стадії машинного експерименту. Для проведення такого експерименту необхідно створити модель фіксувального обладнання і, використовуючи програму ANSYS, розрахувати можливі зміщення зламаних ділянок костей. The basic questions of a transport immobilization and arising up here displacements of the damaged bones are in-process considered. This task is considered on the stage of machine experiment. For the leadthrough of such experiment it is necessary it was to create the model of fixative device and with the use of the program ANSYS to conduct the calculations of possible displacements of broken-down areas of bones.
 • Item
  Моделирование стойкости фрезы из Р6М5 при изменении условий её предварительной приработки и дальнейшей эксплуатации при фрезеровании стали 12Х18Н10Т
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Якубов, Ч. Ф.; Ваниев, Э. Р.
  Одержано модель стійкості фрези з Р6М5 під час фрезерування сталі 12Х18Н10Т залежно від режимів різання попереднього приробляння й від режимів різання після приробляння за наявності різних СОТС. В обраних межах зміни змінних ця модель дає змогу визначити раціональні умови деформаційного зміцнення за рахунок зміни режимів приробітку за наявності різних СОТС для різних умов подальшої експлуатації інструмента. The model of firmness is got for milling cutter from R6M5 at milling 12Х18Н10Т became depending on the cutting parameters of the running-in and from the cutting parameters after running-in in presence different lubricant-cooling agent. In the chosen limits of change of variables this model allows to define the rational terms of the deformation work-hardening due to the change of the cutting parameters of the running-in in presence different lubricant-cooling agent for different terms subsequent exploitations of tool.
 • Item
  Технологія структурного проектування технологічних комплексів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Пальчевський, Б. О.
  Розглянуто інформаційний підхід до проектування технологічних машин із функціонально-модульною структурою. Показано, що його основою є поєднання методів комбінаторного синтезу і структурної оптимізації. The informative going is considered near planning of technological machines from functionally module by a structure. It is rotined that his basis is combination of methods of combinatorics synthesis and structural optimization.
 • Item
  Використання засад реінжинірингу в процесах ремонту редукторів на основі інтегрованої системи розрахунку та виготовлення зубчастих коліс
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Грицай, І. Є.; Вільшанецький, В. І.
  Наведено опис системи зворотної інженерії, розробленої для процесів ремонту зубчастих передач і редукторів. Описано автоматизовані підсистеми, які поєднують процедури вимірювання геометричних параметрів спрацьованих зубчастих коліс, комп’ютерного відтворення їх профілів, розрахунку параметрів передачі та початкового контуру, а також вибору режимів зубонарізання. Для відновлення зубчастих пар використано гібридне синусоевольвентне зачеплення та технологію нарізання зубців дисковою фрезою обкочуванням. A reverse engineering process system for repairing gears and gearboxes it was described. Computer automated subsystems combines measurement of a geometrical parameters, drawing cog profiles, calculating transmission parameters and initial contour and mode selection toothcutting. To renewal gear pairs used hybrid sinusoidal-evolvent engagement and new technology of teeth cutting by a thin disk cutter.
 • Item
  Автоматизированное проектирование и моделирование составляющих процессов детонационно-газового нанесения покрытий
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Михайлов, А. Н.; Головятинская, В. В.; Петров, А. М.; Суслов, П. С.; Петров, М. Г.
  У статті розглянуто доцільність використання автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання з метою підвищення ефективності вирішення конкретних конструкторсько-технологічних та матеріалознавчих завдань в процесі розробки, досліджень та експлуатації технології детонаційно-газового нанесення покриттів. The article considers the appropriateness of the aided design and computer simulation with the purpose to increase efficiency of solving of specific engineering and materials science tasks in the process of development, researches and operation of the equipment with application of technology of detonation-gas drawing of coverings.
 • Item
  Использование CALS-технологий при подготовке бакалавров технических специальностей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Горобец, И. А.; Михайлов, А. Н.; Голубов, Н. В.; Лысенко, О. Н.; Лапаева, И. В.
  Розглянуто питання використання інформаційних технологій у промисловості й освіті, їх впливу на ефективність виробничих процесів загалом й технічну підготовку виробництва зокрема. Обґрунтована необхідність ширшого використання CALS-технологій під час підготовки технічних фахівців. Наведено дані про використання CALS-технологій під час підготовки бакалаврів спеціальності “Мехатроніка” у Донецькому національному технічному університеті. In article questions of use of information technologies in the industry and education, their influences on efficiency of productions as a whole and technical training of production in particular are considered. Need of wider use of CALS – technologies is proved by preparation of technical experts. Data on CALS use – technologies are provided by preparation of bachelors of the specialty “Mekhatronika” in Donetsk national technical university.
 • Item
  Использование унифицированных параметров при автоматизации проектирования зубчатых передач
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Воронцов, Б. С.
  Розв’язано завдання уніфікації проектних параметрів зубчастих передач на основі сплайнового опису вихідного контуру твірної поверхні. Отримана математична модель і запропонована методика дозволили підвищити ефективність автоматизованого проектування зубчастих передач. The task of gears project parameters unification on the basis of spline description of forming surface original profile has been solved. Obtained mathematical model and suggested methodology allowed to increase an efficiency of automated gear design.
 • Item
  Організація самостійної роботи магістрантів та аспірантів засобами інформаційно-комунікаційних та хмарних технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Щокін, В. П.; Ткачук, В. В.
  Розглянуто проблему організації самостійної роботи аспірантів та магістрантів спеціальності 8.050701 “Електротехнічні системи електроспоживання” як складової контекстно-професійної моделі їх підготовки. З урахуванням значного обсягу годин самостійної роботи та необхідності постійного контролю стану виконання запланованої роботи, пропонується варіант використання інформаційно-комунікаційних та хмарних технологій, застосування яких дає змогу ефективно керувати й контролювати процес самостійної роботи. Considered the problem of independent work of students and undergraduates specialty 8.050701 “electrical power system”, as part of a context-professional model of training. Given the significant number of hours of independent work and need constant monitoring of the implementation of the planned work, the variant use of ICT and cloud technologies, that allows you to effectively manage and control the process of independent work.
 • Item
  Моделювання вібраційно-відцентрового зміцнення виробів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кусий, Я. М.; Топільницький, В. Г.
  У цій статті представлено алгоритм моделювання вібраційно-відцентрового зміцнення та його практична реалізація у середовищі Mathcad. The calculation’s algorithm of vibratory-centrifugal strengthening treatment and avtomatization calculation’s program in Mathcad are suggested.
 • Item
  Дослідження динаміки колісного екіпажу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Паращук, Д. Л.
  У статті проведено моделювання колісного екіпажу засобами Matlab Simulink. Запропоновано нову математичну модель для дослідження рівнів вібрації чутливого елемента, що дає змогу проводити розрахунок та подальшу оптимізацію вібраційних процесів у конструкції машини. This article presents the modeling crew wheeled means of Matlab Simulink. A new mathematical model for investigating the levels of vibration sensor, which allows the calculation and further optimization of vibrating processes in machine design.
 • Item
  Математичне моделювання керованої вібраційної машини з дебалансним збуджувачем коливань зі змінним коефіцієнтом опору кочення в підшипниках дебалансного вала
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Пісковий, С. С.; Сліпчук, А. М.
  Розроблено математичну модель керованої вібраційної машини, яка враховує зміну коефіцієнта опору коченню в підшипниках дебалансного валу. Встановлено залежність між статичним моментом мас дебалансів, зміною властивостей оброблюваного середовища, моментом опору коченню в підшипниках та конструктивними особливостями машини. The mathematical model of the guided oscillation machine is developed. What takes into account a change the coefficient of resistance woobling in bearings of unbalances billow. Dependence is set between the static moment of the masses of unbalances, change of properties of the processed environment, by the moment of resistance woobling in bearings and by the structural features of machine.
 • Item
  Щодо оптимізації витрат на переміщення пасажирів та вантажів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Санько, Я. В.; Ройко, Ю. Я.
  Визначено складові витрат на функціонування транспортної системи перевезення пасажирів та вантажів. Результатом досліджень є запропонована залежність оптимальної довжини ділянки вулично-дорожньої мережі. Components of the cost of operation of the transport system carriage of passengers and cargo. The result of research is suggested by the dependence of optimal length of the road network.
 • Item
  Комп’ютерне моделювання підвісних канатних транспортних систем та обґрунтування їх основних параметрів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Сологуб, Б. В.; Данило, Я. Я.
  Для визначення внутрішніх зусиль, що виникають в рухомому тягово-несучому канаті і елементах проміжної опори розглянуто розрахункову схему, на основі якої розроблено математичну модель у вигляді системи диференціальних рівнянь руху. Прийнято, що кривою провисання канату є ланцюгова лінія. За допомогою розрахункової схеми і системи рівнянь визначаємо зусилля в канатах. To determine the internal forces arising in a moving Pull-bearing rope and intermediate support elements considered design scheme, on which the mathematical model as a system of differential equations of motion. It is assumed that the curve is sagging rope chain line. Using a design scheme and equations define efforts ropes.
 • Item
  Підвищення ефективності операції нарізання циліндричних зубчастих коліс варіюванням швидкості процесу радіально-колового формоутворення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Литвиняк, Я. М.; Махоркін, Є. М.
  Наведено результати моделювання процесу нарізання зубців на циліндричних зубчастих колесах ексцентрично встановленими дисковими інструментами із тороподібною інструментальною поверхнею у разі застосування пристрою для варіювання швидкості формоутворення. The results providing cutting operations for gear-wheels of disk milling cutter by change the speed of make forming the gear.
 • Item
  К вопросу назначения припусков при полировке тонких покрытий изделий машиностроения
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Михайлова, Е. А.
  У цій роботі розглянуто особливості формування поверхневого шару вакуумних іонно-плазмових покриттів для виробів машинобудування. Установлено зв'язки між товщиною покриття й параметрами шорсткості поверхонь основи й покриття. Це дає можливість проектувати необхідну структуру операцій технологічного процесу до й після нанесення покриття на поверхні виробу, а також забезпечувати необхідні параметри якості поверхонь залежно від видів зв'язків. Розроблено нетрадиційний метод полірування поверхні виробів, що ґрунтується на виконанні висотного згладжувального полірування. Запропоновано новий метод розрахунку припусків під час полірування поверхні виробів з покриттям. In this work are considered particularities of the shaping surface layer physical vapor deposition coating for product of machine building. The installed relationship between thickness of the coating and parameter to roughness of the surfaces of the base and coating. This enables to design the necessary structure an operation technological process before and after the fixing of the coating on surfaces of the product, as well as provide the necessary parameters a quality surfaces depending on type of the relationships. It is designed new method of the polish to surfaces product, based on execution high-altitude smoothing polishing. The new method of the calculation allowance is offered when polishing product with coating.
 • Item
  Просторова модель автомобіля з урахуванням біодинамічних моделей водія та пасажирів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кузьо, І. В.; Житенко, О. В.
  Розроблено математичну модель динаміки для просторової моделі автомобіля з урахуванням біодинамічних моделей водія та пасажирів, а також розглянуто спосіб її реалізації, використовуючи програмний продукт MATLAB SIMULINK. Відображено методику та спосіб реалізації цієї моделі за допомогою сучасних програмних продуктів для розв'язання актуальних задач з динаміки. The mathematical model of dynamics is worked out for the full car model taking into account the biodynamic models of driver and passengers, and also the method of her realization is considered, using the software product of MATLAB SIMULINK. Methodology and method of realization of this model are represented by means of modern software products for the decision of actual tasks of dynamics.