Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – №875

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку

Зміст


1
МЕНЕДЖМЕНТ
3
13
18
28
34
40
46
55
63
71
77
89
96
101
108
ПІДПРИЄМНИЦТВО
115
122
130
137
147
153
161
170
181
188
ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
195
202
215
222
229
235
243
254
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
262
270
278
293
300
308
315
320
329
335
342
348
356
365
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
375
382
391
404
411
416
426
431
440
444

Content


1
MENEDZHMENT
3
13
18
28
34
40
46
55
63
71
77
89
96
101
108
PIDPRYIEMNYTSTVO
115
122
130
137
147
153
161
170
181
188
INVESTYTSII TA INNOVATSII
195
202
215
222
229
235
243
254
UPRAVLINNIA NATSIONALNYM HOSPODARSTVOM
262
270
278
293
300
308
315
320
329
335
342
348
356
365
EKONOMIKA TA UPRAVLINNIA NAUKOVO-OSVITNOIU DIIALNISTIU
375
382
391
404
411
416
426
431
440
444

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 58
 • Item
  Технологія взаємозв’язку білінгової системи банку з клієнтами-партнерами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Маслій, Н. Д.; Maslii, N. D.; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Odessa National University named after I.I. Mechnikov
  Розглянуто проблему формування механізму забезпечення взаємодії банків з клієнтами за допомогою технологій білінгової системи. Висвітлено основні напрямки використання інформаційних технологій у банківській діяльності. Обґрунтовано, що інформаційні технології виступають в ролі найпотужнішого інструменту, за допомогою якого банк може впливати на свої системи, розраховуючи на те, що їх модернізація уможливить максимально використовувати усі переваги від застосування інформаційних технологій. Наведено класифікацію організацій, що надають послуги “privatebanking” в Україні. Розглянуто білінгову систему як найефективнішу, яка призначена для автоматизації розрахунків з клієнтом
 • Item
  Удосконалення моделювання постіндустріальної фінансово-економічної динаміки на засадах синергії топології, фрактальної геометрії та випереджальних індикаторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Квасній, М. М.; Kvasniy, M. M.; Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”; Lviv educational institute of the state higher educational institution “University of Banking”
  Для вирішення сучасної проблеми дослідження фінансово-економічної динаміки запропоновано концепцію моделювання на засадах синергії топології, фрактальної геометрії та випереджальних індикаторів. Ця концепція ґрунтується на топологофрактальному методі моделювання, який враховує структурні зміни та методи випереджальних індикаторів, що враховує зовнішні впливи. Реалізація концепції дає змогу підвищити точність діагностики та прогнозування постіндустріальної фінансовоекономічної динаміки.
 • Item
  Теоретичні підходи до розкриття економічної сутності регулювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Єкель, Г. В.; Iekel, G. V.; ННЦ “Інститут землеробства НААН”; National Scientific Centre “Institute of Agriculture of the National Academy of Agricultural Sciences”
  Наведено погляди різних науковців стосовно визначення змісту дефініції “регулювання”. Встановлено, що це поняття похідне від “регулювати”, і саме так представлене у багатьох джерелах. З огляду на це, проаналізовано багато наукових джерел, на основі яких виявлено спільні ознаки досліджуваних категорій. Запропоновано авторське визначення категорії “регулювати”. Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних учених стосовно змістового наповнення поняття “регулювання” дав змогу виявити, що його варто розглядати у кількох аспектах. Встановлено, що категорії “регулювання” притаманні такі ознаки: системність, контроль, організація, нормативність, синергізм, направленість, гнучкість.
 • Item
  Адаптивні саморегулювальні організації усвідомленого розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Зайцева, О. І.; Zaitseva, O. I.; Херсонський національний технічний університет; Kherson National Technical University
  Розкрито сутність та обґрунтовано передумови формування адаптивних організацій усвідомленого розвитку нового покоління, які створюють унікальну стратегію партнерства та розкриття людського потенціалу і вибудовують на цій основі сильну корпоративну культуру, інноваційні бізнеси і отримують високі результати. Визначено, яких умов необхідно дотримуватися і які управлінські дії потрібно вчинити, щоб модель організаційного розвитку запрацювала результативно. Розроблено пропозиції щодо впровадження командного коучингу. Виокремлено функціональні і організаційні відмінності керівника команди і коуча. Досліджено рівні організаційного розвитку.
 • Item
  Видавнича сторінка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28)
 • Item
  Прогнозування розвитку туристичної інфраструктури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кошова, Б. Р.; Koshova, B. R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті, застосовуючи результати кореляційно-регресійного аналізування, встановлено залежності динаміки туристичних потоків від кількості об’єктів туристичного обслуговування за період від 2000 до 2016 років. Значний період аналізування даних дозволив провести прогнозування перспективних змін у кількості об’єктів туристичної інфраструктури у західних областях України та встановити прогнозну динаміку іноземних та загальну кількість туристів на майбутнє.
 • Item
  Інтенсифікація бізнес-процесів виробничих підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ращупкіна, В. Н.; Драчук, Ю. З.; Архипенко, Н. С.; Міжнародний гуманітарний університет
  Запропоновано концептуальну модель управління розвитком технологічних систем, компенсаційний механізм інтенсифікації технологічних параметрів, що ґрунтується на відхиленнях фактичних значень “ключових показників ефективності” від потенційно досяжних значень “оптимальних параметрів бізнес-процесів” (ZBB), обґрунтовано економічну сутність цих категорій.
 • Item
  Оцінка ефективності використання стратегічних моделей управління аутсорсинговою мережею поставок із застосуванням іт-рішень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Крикавський, Є. В.; Петрик, І. В.; Krykavskyy, Yevhen; Petryk, Ilona; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський університет бізнесу і права; NU “Lviv Polytechnic”; Lviv University of Business and Law
  Досліджено основні стратегічні моделі, що використовуються для управління мережею поставок. Встановлено основні умови застосування стратегічних моделей. Виділено основні відмінні та спільні ознаки стратегічних моделей SCOR та GSCF. Встановлено зв’язок між чотирма рівнями та відповідними їм дев’ятьма факторами моделі Пуар’є. Проаналізовано критерії та п’ять рівнів інтеграції моделі згідно з моделлю Компаса. Проаналізовані рівні розвитку інтегрованого ланцюга поставок А. Т. Карней. Запропоновано шляхи підвищення ефективності мережі поставок за допомогою стратегічних моделей із застосуванням ІТ-рішень
 • Item
  Науково-дослідна робота студентів: особливості оцінювання та управління
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кузьмін, О. Є.; Жук, Л. В.; Kuzmin, O. Ye.; Zhuk, L. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено роль та значення науково-дослідної роботи студентів у підготовці висококваліфікованих фахівців. Проаналізовано питання активності студентської наукової роботи, наведено інформацію щодо участі та результативності студентів окремих вищих навчальних закладів у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 н. р. Сформульовано регулювальні заходи у підсистемі “забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу” системи наукової діяльності вищих навчальних закладів. Запропоновано окремі заходи з удосконалення та розвитку студентської наукової роботи.
 • Item
  Значення освіти для розвитку економіки знань та людського капіталу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Подра, О. П.; Сватюк, О. Р.; Podra, O. P.; Svatyuk, O. R.; Львівський державний університет внутрішніх справ; Lviv State University of Internal Affairs
  Проаналізовано основні чинники та умови становлення економіки знань, досліджено вплив наукового знання та освітнього рівня населення на формування суспільства знань та економічного зростання. Проаналізовано сучасний стан та проблеми галузей освіти та науки, обґрунтована необхідність збільшення інвестицій у ці сфери для нагромадження людського капіталу. Обґрунтовано проблеми управління знаннями працівників в організації. Визначено перешкоди на шляху ефективного створення системи менеджменту знань на підприємствах. Вказано напрями організації інфраструктури Е-знань, а саме: отримання підтримки вищого керівництва; залучення до процесу максимальної кількості працівників підприємства, забезпечення надійного інформаційного середовища, розуміння роботи і знань IP-мереж; організація навчання персоналу.
 • Item
  Науково-концептуальні підходи до формування суспільства знань в інформаційному суспільстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Мельник, Л. Ю.; Melnyk, L. Yu.; Уманський національний університет садівництва; Uman national University of horticulture
  Охарактеризовано концептуальні підходи до формування суспільства знань. Виокремлено характерні ознаки суспільства знань та його ключові цінності. Обґрунтовано, що процес переходу до суспільства та економіки знань – соціальний і одночасно технократичний проект модернізації. Запропоновано структуру інформаційного суспільства у вигляді секторної моделі. Встановлено найхарактерніші та найприйнятніші для умов України типи формування інституційного механізму розвитку економіки знань
 • Item
  Управління якістю професійної освіти як сучасний тренд підвищення конкурентоспроможності майбутнього спеціаліста
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Драчук, Ю. З.; Заміховський, Л. М.; Сав’юк, Л. О.; Drachuk, Y. Z.; Zamihovskyy, L. M.; Savyuk, L. O.; Інститут економіки промисловості НАН України; Національний технічний університет нафти і газу, м. Дрогобич; Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine; National Technical University of Oil and Gas
  Проаналізовано структурно-функціональні особливості системи вищої освіти як невід’ємної складової національного виробництва та суспільно-державного устрою країни. Доведено, що існуючі методи і алгоритми оцінки якості роботи професорськоговикладацького та студентського складу вищого методи навчального закладу є ключовими у вирішенні даної проблеми, які і сьогодні є нестандартизованими та потребують всебічного аналізу та дослідного впровадження. Розглянуті методичні та практичні підходи визначення комплексних показників якості вищої освіти на основі виділення ключових груп показників якості та теоретичних положень кваліметрії.
 • Item
  Кадрова складова економічної стійкості вітчизняних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Горбаль, Н. І.; Беспалюк, Х. М.; Денисюк, О. В.; Horbal, N. I.; Bespalyuk, Kh. M.; Denysyuk, O. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто поняття “економічної стійкості”, проаналізовано різні підходи до його трактування. Наведено складові, що забезпечують економічну стійкість, а саме: фінансову, кадрову, маркетингову, інформаційну, валютну тощо. Обґрунтовано доцільність саме комплексного підходу до забезпечення економічної стійкості вітчизняного підприємства. Варто зазначити, що розглядаються чинники, які впливають на економічну стійкість сьогодні, а отже, й розвиток у майбутньому. Кадрова стійкість є одним із найважливіших факторів, що впливають на економічну стійкість, тому описано фактори, які впливають на управління людськими ресурсами та проаналізовано їх особливості. Наведено приклади різних факторів, які мали або мають вплив на функціонування сучасних підприємств.
 • Item
  Підготовка викладача до диференційованого навчання студентів економічних спеціальностей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гоцуляк, К. І.; Ємець, О. І.; Hotsulyak, K. I.; Yemets, O. I.; ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”; Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk
  Розглянуто методологічне підґрунття підготовки викладача до диференційованого навчання студентів економічних спеціальностей. На підставі з’ясованих особливостей підготовки викладача до диференціації навчання студентів економічних спеціальностей, доведена важливість та необхідність його професійного розвитку та самовдосконалення щодо використання інноваційних технологій навчання, зокрема диференційованого навчання
 • Item
  АЛЬТЕРНАТИВНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ГОСПОДАРСТВА СЕРЕДИНИ ХХ ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Смєсова, В. Л.; Smiesova, V. L.; ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, м. Дніпро; Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro
  Проведено дослідження системи поглядів економістів та соціологів середини ХХ ст. щодо природи та сутності економічних інтересів, основних чинників їх формування та реалізації. Розкрито концепції нової та новітньої історичної школи, неоінституціоналізму, економістів-соціологів Ф. Найта, Й. А. Шумпетера, які розробили альтернативні теоретичні моделі економічних інтересів. Основною їх відмінністю є ретрансляція економічних інтересів як неповторного, аутентичного, особливого, заснованого на психоемоційних, соціально-історичних, морально-етичних цінностях, традиціях і звичаях господарської практики, а не на обмежено-раціональному прагненні до економічної вигоди. Економічна поведінка акторів пов’язувалася не лише з їх раціоналістичними мотивами, але і з індивідуальною спрямованістю їх прагнень, внутрішніми стереотипами та зовнішніми обмежувачами. Підкреслено наявність у прагненнях економічних акторів прагнень до ідентифікації та ототожнення власних економічних інтересів з інтересами техноструктури та суспільства, органічними елементами яких вони себе вважають. Виявлено зовнішні соціально-економічні детермінанти, які прискорюють відтворення економічних інтересів як на мікро-, так і на макроекономічному рівнях
 • Item
  Чинники формування сприятливого інноваційного середовища для розвитку промислового потенціалу України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Станасюк, Н. С.; Stanasyuk, N. S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано зміну позицій України у міжнародних рейтингах за основними інноваційними індикаторами та визначено фактори-стимулятори інноваційного розвитку промислового потенціалу. Запропоновано систему показників оцінювання факторів формування інноваційного середовища за такими індикаторами: розвиток наукового потенціалу; розвиток освітнього потенціалу; розвиток споживчого потенціалу; макроекономічна стабільність; розвиток бізнес-середовища; інвестиційна активність; розвиток ринку праці; розвиток інфраструктури; демографічна ситуація; екологічна стабільність. За допомогою економетричного моделювання визначений ступінь впливу факторів на інноваційний розвиток промислового потенціалу.
 • Item
  Інтелектуальний потенціал інноваційного розвитку України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Рєпіна, І. М.; Riepina, I. M.; ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”; SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”
  Розглянуто та систематизовано підходи до визначення інтелектуального потен- ціалу: філософський, когнітивний, знаннєво-емпіричний, функціональний, мультиплікаційний, соціально-комунікаційний та інтегральний. Ідентифіковано систему інтелектуальних здібностей, які є персоніфікованими характеристиками і впливають на формування уявлення про інтелектуальний потенціал. Доведено, що інтелектуалізація суспільства є особливістю постіндустріальної економіки, яка активізує інноваційний розвиток, виступаючи підґрунтям створення інноваційної екосистеми.
 • Item
  Технологічні та соціальні передумови індустріальних революцій: крок до майбутнього
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Соловйов, В. П.; Soloviov, V. P.; Державний університет “Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України”; Dobrov Institute for S& T Potential and Science History Studies of NAS of Ukraine
  Розглянуто періодизацію індустріальних (промислових) революцій XVIII–XX ст. Охарактеризовані соціально-політичні умови в періоди промислових революцій та взаємний вплив технологічних перетворень і соціальних процесів на цих часових інтервалах. Прослідковано розвиток економічної думки у зв’язку з революційними технологічними перетвореннями світової виробничої системи у межах співвідношень принципів економічного зростання та економічного розвитку. Висловлено гіпотезу про сутнісні перспективи четвертої промислової революції.
 • Item
  Інноваційний розвиток опк України на засадах офсетної політики та міжнародного трансферу технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Петренко, Л. А.; Трейтяк, М. М.; Petrenko, L. A.; Treitiak, M. M.; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
  Розглянуто особливості формування офсетної політики в Україні, узагальнено ключові теоретичні положення офсетної політики, проаналізовано світові економічні тренди розвитку ОПК різних країн на засадах офсетної політики та з позиції місця України як країни-реципієнта в офсетних угодах, а також наведено аналіз динаміки процесу формування в Україні законодавчих та організаційних основ офсетної політики у сфері ОПК. Також окреслено основні проблеми та переваги впровадження офсетного законодавства в Україні з позиції інноваційного розвитку ОПК і міжнародного трансферу технологій.