Філософські науки. – 2004. – №498

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Філософські науки" № 498
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004)
 • Item
  Зміст до Вісника "Філософські науки" № 498
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004)
 • Item
  С верой, с истиной. Основы христианства: путь к истине
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Тіменик, З. І.
 • Item
  Науково-технічний прогрес як джерело міфотворчості
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Сігунов, Г. В.
  Розглядаються деякі функції міфу у сучасному суспільному житті, а також деякі специфічні міфокреативні аспекти науково-технічного прогресу у його зв’язку із масовою свідомістю. The article's about of the some functions of myth in the modern social life, and some specifical mythocreative aspects of scientific-technical progress in communication with the public opinions.
 • Item
  “Правило житія у світі” М. Гоголя: зневіра і відчай як “душевне вбивство”
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Карвацька, Г. Ф.
  На прикладі маловідомої гоголівської праці „Правило житія у світі” досліджується програма виховання душі як ще одна спроба розв’язання таємниці Гоголя. Аналіз понять „любов”, „зневіра”, „відчай”, „мужність” дає змогу провести паралелі з ключовими категоріями філософії екзистенціалізму і розглядати М. Гоголя певною мірою як безпосереднього попередника цієї філософії. Taking little known Hogol’s work “The rule of life in the world” as an example the program of soul’s education is investigated as another attempt to solve Hogol’s mysteries. The analysis of such concepts as “love”, “loss offaith”, “despair”, “courage” gives opportunity to draw parallels with dominant categories of existentialism’s philosophy and to consider MMogol, from some point of view, as a direct predecessor of this philosophy.
 • Item
  Своєрідність формування барокової концепції людини в українській філософії XVII — першої половини XVIII століття
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Сурмай, І. М.
  Проаналізовано найважливіші аспекти проблеми людини в українській бароковій філософії з метою виявлення її самобутнього і оригінального змісту в контексті загальноєвропейської антропологічної традиції. The article is devoted to the some impotent aspects of the problem of people in the Ukrainian baroque philosophy of the 17-the first half of 18 century. Completely entering in a general context European Baroque of tradition, the domestic philosophical conception, differs by some original features
 • Item
  Основні типи містичного досвіду
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Жиртуєва Н. С.
  Здійснюється аналіз двох типів містичного досвіду. Трансцендентно-іманентна містика розглядається на прикладі християнського ісихазму, а іманентно-пантеїстична - на прикладі індуїзму й буддизму. In the article the analysis of two types of mystic experience is performed. Transcendental and immanent mystic is showed on the pattern of Christian hesyhasm. Immanent andpanteistic mystic is showed on the pattern of Induism and Buddhism.
 • Item
  Соціально-психологічні аспекти формування цінностей в сучасному суспільстві
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Бруханський, І. А.
  Висвітлюється проблема ціннісної орієнтації особи в сучасному суспільстві в контексті аналізу векторних цінностей Консерватизму і Ієрархії, Рівноправства і Автономії. Обґрунтовується думка про те, що суспільство усвідомлено чи неусвідомлено може сприяти утворення аномалій у розвитку суспільних процесів. The article deals with the problem of changing intellectual nums values in a presentday society in the context of the analysis of such vector values as Concervatism and Hierarchy, Equality of rights and Autonomy. The author substantiates the ideal that a human society can conciously or unconciously promote formation of anomalies in its development.
 • Item
  Християнський військовий символізм
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Варнашова, О. Ф.
  Досліджуються основи формування української військової символіки як складової християнського військового символізму. Автор послідовно порівнює європейську традицію й українську. Актуальність проблеми пов’язана з процесом легітимізації релігійних етичних цінностей в систему виховної роботи військовиків. The foundation of ukrainion military symbolic formation are being investigated as a part of Christian military symbolism. Author compares European and Ukrainian traditions consequently. The probles is very important navolays as a legalization to realize the etical treasures into the educatal system of military.
 • Item
  Проблема ідентичності в контексті міфу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Мазур, Л. І.
  В роботі “Проблема ідентичності в контексті міфу” ідентичність розглядається як процес досягнення самості (цілісності особистості) в результаті гармонізації і врівноважування архетипів колективного несвідомого. В первісному суспільстві цей процес здійснюється на основі міфу і ритуалу. In the article “The problem of identity in context of myth” by Mazur L.l. identity is treated as process to reach self (integrity of an induvidual) as a result of harmonization and equilibration of archetypes of the collective unconscious. In the primitive society this process takes place based on myth-ritual.
 • Item
  Ідейне протистояння органів радянської влади і мусульманських громад Севастопольського району В 20-Х роках ХХ ст.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Бойцова, О. Є.
  Розглянуто актуальні і поки що малодосліджені проблеми взаємин радянської влади і мусульманських громад Криму в 1920-і pp. На основі архівних документів представлено аналіз механізму проведення радянської церковної реформи стосовно мусульманських громад Севастопольського району. In this article the nowdays important problem about interrelations between Soviet power and the Crimean's musulman's communities in 1920-s are examined. On the basis oof archieve's documents, the author analyses the mechanism of the Soviet churche's reforme by relation to musulman's communities of Sevastopol disttrict.
 • Item
  Символічна природа естетичного вираження
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Головей, В. Ю.
  Розкрито специфіку символічної функції свідомості, досліджено естетичний аспект символізації як універсального способу репрезентації духовного у формах культури. Обгрунтовано положення про те, що природа естетичного вираження іманентна символічній структурі. The author uncovers the specifics of symbolic function of consciousness, investigates the esthetical aspect of symbolization as universal way of representation of spirit in the cultural forms. She arguments the thesis, that the nature of aesthetic expression is immanent to the symbolic structure.
 • Item
  Велесова Книга і Біблія: деякі релігієзнавчі спостереження
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Тіменик, 3. І.
  Розглянуто й проаналізовано ціннісні аспекти релігійної системи Велесової Книги і Біблії, зокрема світоглядні, методологічні, термінологічні. This article deals and analyses with some valuable aspects of religious system of Veles’is Book and Bible, among their number of problems of world autlook, terminology and methodology.
 • Item
  Вплив протестантизму на спроби реформування Православної Церкви в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Савельєв, В. П.
  Досліджуються спроби реформувати Православну Церкву України в 1917 -1921 pp. на засадах поєднання християнської і національної ідей. Аналізуються як позитивні, так і негативні аспекти цього процесу. Наголошується на актуальності цього історичного досвіду для сучасних зусиль, скерованих на реформування політичної системи в Україні, а також на подолання кризових явищ в Українській Православній Церкві. The article contains the analysis of the attempts to reform the Orthodox Church in the Ukraine during 1917-1921. This reformation endeavoured in one’s own way to unite the Christian idea and the national idea together. The author investigated both the positives and the negatives aspects of this process. Especially the author pays attention to make use of the historical experiments for the present interest of the political reform in the Ukraine andfor overcome the contemporary crisis in the Ukrainian Orthodox Church.
 • Item
  Релігійно-філософські пошуки Івана Ільїна
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Повторєва, С. М.
  Аналізуються деякі релігійно-філософські ідеї Івана Ільїна, глибокого і суперечливого мислителя, творчість якого увібрала в себе як досягнення європейської релігійно-філософської думки, так і надбання слов’янської філософії православного спрямування. Спостерігаючи кризу світоглядних засад європейської культури, І. Ільїн більш перспективною вважає православну орієнтацію в розвитку слов’янських народів. В його працях набувають оригінального тлумачення ідеї філософії серця. The article dedicates to the analysis of the some religious and philosophical ideas of Ivan Ilyin. He was a one profound and contradictory thinker.. His works examines both the achievements of West- European philosophy and theology, and the reflections about the orthodox Slavonic gain. He saw the crisis of the philosophical basis of European culture. So he considered that the orthodox orientation was more outlooks for the development of Slavonic peoples. His works contains the original interpretation of the idea about the philosophy of heart too.
 • Item
  Вчення Канта про споглядання як джерело некласичної філософії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Одарченко, М. М.
  Розглянуто вчення Канта про споглядання, його ірраціональні моменти та вшив на некласичну філософію. Kant’s studies about contemplation, its irrational features and its influence on non-classical philosophy are overviewed in this article.
 • Item
  Соціальний світ як простір свободи в творчості Ганни Арендт
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Слободянюк, Л. М.
  Розглядається проблема свободи людини. Акцент зроблено на проявленні свободи в так званій “громадській сфері”. Подано короткий огляд концепції людини Ганни Арендт, звернено увагу на ствердження свободи в соціальному світі. Given article is dedicated to the problem of human freedom. The manifestation offreedom in so-called “public sphere” was specially emphasised. Brief examination of the conception of human and affirmation of freedom in the social world in Hannah Arendt’s understanding were given.
 • Item
  Від філософії Дельоза до нових ґендерних проектів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Гапон, Н. П.
  Розглянуто аплікацію дельозівських філософськихпонять, образів-концептів, принципів на теоретико-методологічну площину сучасного Гендерного проекту „номадичної суб’єктивності” Розі Брайдотті Зауважено „уразливість” модерністських дослідницьких установок та специфіку постструктуралістського теоретизування про гендер наприкінці XX cт. Окреслено перспективи гендерного проекту Брайдотті з урахуванням соціокультурних обставин. The paper analyses the application of Deleuza’s philosophic visions, concepts and principes in theoretical and methodological plane of the modern gender project of Rozi Braidotti’s “nomadic subjectivity”. It considers the specificity of poststructural theoretical research of gender, the aspects of new research thinking. It indicates the “sensitivity” of feminist research attitudes and defines the perspectives of gender project n
 • Item
  Типологія сутностей в онтології Інгардена
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Росяк, М.
  Проаналізовано онтологію Р.. Інгардена та зроблено спробу її класифікації. In article is analysed R. Ingardens ontology and is made attempt to her categorizations
 • Item
  Принцип міри - один із принципів оформлення буття у досократівській філософії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Паньків, О. В.
  Аналізується принцип міри, яким послуговувалася досократівська філософія. Цей принцип трактувався насамперед як онтологічний принцип, що виражав спосіб існування буття, структурну побудову, особливий спосіб впорядкування всього існуючого. Зроблено акцент на значущості цього принципу і у гносеологічному плані, як важливого пізнавального засобу у теоретичному засвоєнні світу та природи. This article is devoted to the analysis of the principle of measure, which was used by the pre-socratik philosophy. This principle is treated first of all as the ontological principle, that expressed the way of existence of the being, structural building and a special way of organizing of all existing. The accent was made on the meaningfullness of that principle in gnoseological aspect as an important cognitive means in theoretical mash.