Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – №776

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 460 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 67
 • Item
  Удосконалення теоретичних підходів фундаментальних та прикладних досліджень в інноваційному процесі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Верещагіна, Г. В.; Кузнецов, Є. А.
  Визначено етапи інноваційного процесу на підприємстві. Детально розглянуто та проаналізовано фундаментальні та прикладні дослідження у межах інноваційного процесу. Визначені недоліки існуючих послідовностей реалізації фундаментальних та прикладних досліджень на практиці. На основі опрацьованих джерел запропоновані удосконалені послідовності проведення фундаментальних та прикладних досліджень на підприємствах. Stages of the innovation process are defined. Fundamental and applied research was considered and analyzed in detail in the context of the innovation process. Shortcomings of existing sequences of realization fundamental and applied researches in practice are uncovered. On the basis of studied sources an improved process of carrying out fundamental and applied research at the enterprises was proposed.
 • Item
  Управління конкурентоздатністю авіакомпаній України на основі інноваційних підходів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Баран, Р. Т.
  Визначено основні проблеми становлення і підвищення конкурентоспроможності суб’єктів повітряного транспорту України у пореформений період. Здійснено аналітичний огляд стану реформ цивільної авіації та запропоновано шляхи вирішення проблем з управління конкурентоспроможності авіакомпаній на інноваційній основі. Конкретно і критично проаналізовано також чинне національне законодавство щодо реструктуризації цивільної авіації з метою встановлення його переваг та недоліків щодо міжнародних норм. Подано економічні та правові підходи до означення економічної ефективності та розвитку суб’єктів галузі і паритетного ціноутворення, взаєморозрахунків за схемою “Бі-Ес-Пі”, а також внесення змін та доповнень до чинного законодавства України. Main problems of competitiveness of newly formed subjects of Ukrainian Air transport in post reform period are determined in this article Analytical review of the state of reforms in civil aviation is carried out. Ways of solving the problems of the management of competitiveness air line are suggested. Nowadays legislation concerning restructuralization of air enterprises in order to ascertaining its advantages and faults are concretely and critically analyzed. Economic and legislative approaches to, the definition of economic effectiveness and the development of subjects are given in this work, Billing and Settlement Plan. Parity pricing and amendments and supplements to nowadays legislation are also given.
 • Item
  Принципи формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Холявка, Л. Ю.
  Розглянуто наукові думки щодо принципів та їхніх різновидів, які застосовуються у сфері управління та інтелектуальної діяльності. Виділено загальнонаукові та запропоновано специфічні принципи формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства. It has been observed the scientific ideas of the principles and its varieties. It has been generalized general scientific and it has been proposed the specific principles of the formation and the using of the intellectual potential of the enterprise.
 • Item
  Особливості капіталізації на різних рівнях господарювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Турило, А. А.
  Наведено підходи автора до визначення сутності понять “капіталізація підприємства”, “капіталізація галузі”, “капіталізація економіки країни”. Запропоновано методологічні засади оцінювання процесу капіталізації загалом як економічного явища. Розроблено методику оцінювання процесу капіталізації на різних рівнях господарювання. Розкрито питання визначення показників оцінки процесу капіталізації на рівні підприємства. In the article author’s own vision of the determination “enterprise capitalization”, “industry capitalization”, “economycs capitalization” are offered. Methodological principles of estimation capitalization process (on the whole, as the economic phenomenon) are offered. The method of estimation of capitalization proces on the different economycs levels is developed. The question of determination of estimation indexes of enterprise capitalization is exposed.
 • Item
  Ефективність системи водозабезпечення промислових підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Томашевська, О. Ю.
  Запропоновано нове визначення поняття “система водозабезпечення”, подано її типи. Сформовано інтегральний показник ефективності системи водозабезпечення промислових підприємств. Проаналізовано економічну, технологічну, екологічну та соціальну складові ефективності цієї системи. Надано подальші рекомендації. The paper proposes a new definition of water supply and its types. It formed integral indicator of the effectiveness of the water supply industry. Analysis of economic, technological, environmental and social performance of the system components are made/ Further recommendations are provided.
 • Item
  Моделювання бізнес-процесів торговельного підприємства з використанням стандарту IDEF0
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Тарасова, О. О.
  Розглянуто використання процесних моделей у задачах управління бізнес- процесами торговельного підприємства, що дозволяє відображувати структуру бізнес-процесів, а також потоки інформації, які пов'язують операції бізнес-процесів. Розглянутий підхід дає змогу враховувати потребу у використанні сучасних інформаційних технологій та інтегруватися в єдиний комплекс із ключовими службами кооперації – збутовими, логістичними, складськими. The article is devoted to the issues of using process models in problems of management of business processes of the commercial enterprise, which allows to show the structure of business processes, as well as flows of information, which connect operation of business processes. This approach allows to take into account the need to use modern information technologies and integrated into a single complex with key services co-marketing, logistics, warehousing.
 • Item
  Проблематика функціонування інноваційних структур в корпоративному секторі України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Алєксєєв, І. В.; Кузнєцов, Я. В.; Яструбський, М. Я.
  Розкриті актуальні питання впровадження інноваційних структур у корпоративному секторі України за умов глобалізації фінансово-економічних процесів. Розкрито актуальність розробки механізмів протидії ризикам, що в умовах глобалізації запропонують шляхи подолання ризиків. The article deals with topical issues of introduction of innovative structures in the corporate sector of Ukraine in the conditions of globalization of financial and economic processes. Revealed the urgency of developing mechanisms to counter the risks that are in the conditions of globalization and the ways of overcoming risks.
 • Item
  Сучасний стан та проблеми формування облікової політики підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ночовна, Ю. О.; Кулик, В. А.
  Досліджено сучасний стан та проблеми формування облікової політики підприємства; виокремлено типові помилки, що містяться у розпорядчих документах про облікову політику вітчизняних підприємств; охарактеризовано зміст чинних нормативно-правових актів, що регламентують облікову політику підприємства, та подано критичну оцінку їх найістотніших недоліків; розроблено пропозиції з удосконалення нормативно-правого забезпечення облікової політики; обґрунтовано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації з удосконалення розпорядчого документа про облікову політику. The article examines the current situation and problems of formation of accounting policies; singls out common errors contained in administrative documents of the accounting policies of domestic enterprises, describes the contents of the current regulations governing the Company's accounting policies, and gives a critical assessment of the most significant drawbacks; develops proposals to improve the regulatory and right of the accounting policy grounded theoretical principles and practical recommendations to improve the regulatory documents of the accounting policies.
 • Item
  Функціонально-вартісний аналіз логістики складування підприємств АПК
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Качуровський, С. В.
  Розглянуто теоретичні та практичні принципи застосування функціонально-вартісного аналізу на підприємствах АПК. Досліджено процес формування складу як технічної структурної одиниці, що входить до складу механізмів управління, та досліджено функціональні особливості керування витратами як складовою частиною аналізу підприємств. The article deals with theoretical and practical principles of application of functionallycost analysis in AIC enterprises. The process of warehousing creation is investigated, as a technical thing that enters the mechanisms of management, and the functional features of management charges are investigated, as a component part of analysis of enterprises.
 • Item
  Теоретико-методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності суб’єктів туристичної індустрії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Савіцька, О. П.; Савіцька, Н. В.
  Розкрито сутність поняття “конкурентоспроможність підприємства”. Наведено перелік суб’єктів туристичної індустрії, охарактеризовано функції підприємницької діяльності в туризмі, від повноти виконання яких залежить конкурентоспроможність суб’єктів туристичної індустрії. Проаналізовано методику оцінки конкурентоспроможності в туризмі на макрорівні. Розглянуто різні підходи науковців до оцінки конкурентоспроможності суб’єктів туристичної індустрії. Охарактеризовано суть та види конкурентних переваг, окреслено фактори, що визначають конкурентоспроможність турпродукту. Узагальнено підходи до оцінювання конкурентоспроможності в туризмі на мікрорівні. Наведено напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії на перспективу. The article describes the essence of the concept of “competitiveness of enterprises”. Here is presented the list of subjects of the tourist industry, is characterized by a function of entrepreneurial activity in tourism from the plenitude of implementation of which depends upon competitiveness of the subjects of the tourist industry. Estimation is analyzed competitiveness in tourism at the macro level. We discussed the different approaches of the scientists to assess competitiveness of subjects of the tourist industry. The nature and types of competitive advantages are characterized the factors determining the competitiveness of tourism products are outlined. The approaches to an estimation of competitiveness in tourism at the micro level are summarized. The directions of increasing competitiveness of the enterprises of the tourism industry for the future are presented.
 • Item
  Особливості брендингу підприємств лікеро-горілчаної галузі України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Косар, Н. С.; Кузьо, Н. Є.; Білик, І. І.
  Досліджено теоретичні засади формування понять брендингу та ребрендингу. Проаналізовано стан ринку горілки та лікеро-горілчаних виробів України та діяльність на ньому ПрАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод”. Охарактеризовано стратегію використання товарних марок досліджуваного підприємства. Визначено недоліки політики просування алкогольних виробів ПрАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод”, запропоновано заходи ребрендингу для цього підприємства, насамперед у сфері вдосконалення його політики маркетингових комунікацій з використанням “крос-маркетингу”. The theoretical bases of branding and rebranding concepts formations are studied. The state of the market of alcoholic beverages in Ukraine and PJSC “Lviv alcoholic beverage plant” activities on it are analyzed. The strategy of trademarks usage of investigated companies is characterized. The disadvantages of promotion policy of the enterprise are determined and measures for its rebranding are suggested especially in the area of improving its marketing communication policy using “cross- marketing”.
 • Item
  Державне регулювання діяльності туристично-інформаційних центрів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Музиченко-Козловська, О. В.
  Проаналізовано законодавство України щодо інформаційного забезпечення розвитку туризму. Визначено недоліки державного регулювання функціонування туристично-інформаційних центрів в Україні. Запропоновано модель державного управління туристичною галуззю в Україні. Означено ієрархічні рівні формування та реалізації туристичної політики. Охарактеризовано сутність туристично-інформаційного центру як організаційної структури системи управління сферою туризму та курортів. Запропоновано модель та схему Національної системи інформаційного забезпечення туристичної діяльності в Україні. The article analyses the law of Ukraine on information support for tourism development. Identified weaknesses of the state regulation of the tourist information centers in Ukraine. The model of governance of tourism industry in Ukraine. Basic hierarchical levels of development and implementation of tourism policy are determined. The nature tourist information center is characterize as the organizational structure of management in tourism and resorts. A model of the circuit and the national information system of tourism in Ukraine is proposed.
 • Item
  Теоретико-методологічні засади дослідження втраченої вигоди підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Полянська, А. С.
  Розглянуто теоретичні засади та методичний підхід до дослідження втраченої вигоди підприємства як наслідок відхилень, що можуть виникати у процесі реалізації його стратегічних завдань. Виділено основні етапи проведення такого дослідження. Запропоновано технології управління на основі застосування методики дослідження втраченої вигоди підприємства. The article outlines theoretical basis and methodical approach to the research of the lost benefit of an enterprise, which emerges as the benefit of deviation that may occur in the process of implementing its strategic tasks. Main stages of such research are defined. Management technologies on the basis of the methodic of an enterprise's lost benefit research are suggested.
 • Item
  Планування витрат і прибутку підприємства з урахуванням обсягів виготовленої продукції та часу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Скворцов, І. Б.; Завербна, М. С.; Анісімова, М. В.
  Запропоновано методику планування витрат і прибутку підприємства з урахуванням обсягів виготовленої продукції та часу. Головним елементом методики є запропонований метод розподілу постійних витрат пропорційно до тривалості планового періоду (кількості днів у місяці). Обґрунтовано, що недоліком існуючих визначень умовно-постійних витрат є неурахування того, що вони не залежать від чинника часу. Запропоновано визначення умовно-постійних та умовно-змінних витрат. Встановлено, що основною причиною виникнення неправильних методів розподілу умовно-постійних витрат є те, що згідно з вимогами стандартів бухгалтерського обліку (ПСБО) ці витрати розподіляються за обсягами виготовленої продукції. У статті показано, що неправильний розподіл умовно-постійних витрат може призводити до виникнення збиткової роботи (хоча такою вона не є) або до необґрунтованого утворення надприбутку. Ці два крайні випадки значно погіршують умови діяльності підприємства – перший тим, що може штучно утворюватись період збиткової роботи, а наслідком другого буде те, що з підприємства утримуватимуть необґрунтовано великий прибутковий податок. In the article methodology of planning charges and profit of the enterprise offers taking into account the volumes of the manufactured products and time. The staple of methodology is the offered method of allocation of permanent charges proportionally to duration of planning period (amounts of days are in a month). Grounded, that the lack of existent determinations conditionallypermanent charges is that theу do not undertake to attention that they depend on the factor of time. Determination conditionally-permanent charges and variable-permanent charges is offered. Principal reason of wrong methods in distribution conditionally-permanent charges is set. It is that in obedience to the requirements of standards of record-keeping (PSBO) these charges are distributed after the volumes of the made products. In the article is rotined that maldistribution conditionally-permanent charges can result in formation of unprofitable work (although such it is not), or to groundless formation of excess profits. These two extreme cases considerably worsen the conditions of activity of enterprise – the first can artificially create a period of unprofitable work, and investigation; the second will based in a large income-tax deducted groundlessly.
 • Item
  Інструментальні засоби в управлінні ефективністю машинобудівних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Жигало, І. І.
  Розглянуто сучасний інструментарій в управлінні машинобудівними підприємствами національної економіки. Проаналізовано теоретичний базис, аналітичні можливості та методики інструментальних засобів у встановленні рівня ефективності діяльності підприємств машинобудівної галузі. Досліджено адекватність використовуваних інструментальних засобів для забезпечення належного рівня ефективного управління вітчизняними машинобудівними підприємствами в умовах трансформацій національної економіки. Сформовано окремі аспекти розвитку інструментальних засобів для надання адаптивності економічному інструментарію в управлінських системах. The modern tools of machine-building enterprises in the management of the national economy. Theoretical basis, analytical capabilities and methodology tools in establishing the level of efficiency of the machine-building industry. Investigated the adequacy of the tools used to ensure an adequate level of effective management of domestic machine-building enterprises in transformation of the national economy. Formed some aspects of development tools to provide adaptability of economic instruments in management systems.
 • Item
  Інтеграція комунікаційної та підприємницької діяльності в ракурсі матеріально-енергетичного й енергоінформаційного обміну
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гронська, Н. С.; Граб, М. Б.; Данків, Р. Р.
  Здійснено огляд публікацій, які висвітлюють міжорганізаційний аспект комунікаційної та підприємницької діяльності, а також аналіз напрямів їх інформаційної інтеграції. Розроблено алгоритм інтеграційних функцій комунікаційної системи за елементами смислово-підприємницької відповідності. Висвітлено взаємовплив комунікаційної та підприємницької діяльності на рівень антропогенного та техногенного навантаження фізичних полів матеріально-енергетичного й енергоінформаційного обміну. Визначено можливість порівняння стану антропогенного та техногенного навантаження довкілля. Репрезентовано досвід функціонування комунікаційної системи “МК-БУД”. Доведено можливість інформаційної інтеграції комунікаційно-підприємницьких чинників взаємодії, взаємозв’язку, взаємовпливу, зокрема на прикладі побудови моделі комунікаційної системи “МК-БУД”. The present thesis sets forth a review of publications representing interorganizational aspect of communication and business activity as well as the analysis of directions of their informational integration. The thesis also develops an algorithm of integration functions of communication system by the elements of notional-business conformity. The thesis explains the reciprocal influence of communicative and business activity on the level of anthropogenic and technogenis load of physical fields of materialenergetic and energoinformational exchange. Also, the thesis defines the possibility of comparing the state of anthropogenic and technogenis load of the environment. It represents the functioning experience of “MK-BUD ” Communication System. The thesis proves the possibility of information integration of communicationbusiness factors of cooperation, interconnections, reciprocal influence, inter alia on the example of developing a model of “MK-BUD ”
 • Item
  Особливості нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Карп’як, Я. С.; Ріжко, Л. І.
  Розкрито особливості нарахування амортизації основних засобів згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку порівняно з Податковим кодексом України. Розглянуто підходи до нарахування амортизації основних засобів на підприємствах різних форм власності, а також подано рекомендації щодо їхнього застосування при формуванні облікової політики підприємств та визначенні фінансових результатів. The features of the depreciation of fixed assets are revealed in accordance with national regulations (standards) of accounting and compared with the Tax Code of Ukraine. Approaches to the depreciation of fixed assets in enterprises of different ownership forms and presents recommendations for their use in the formation of the company’s accounting policies and determining financial results.
 • Item
  Основні аспекти зниження рівня ризиків взаємовідносин промислового підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Тесак, О. В.
  Досліджено основні аспекти зниження рівня ризиків взаємовідносин підприємства і, зокрема, запропоновано етапи вибору методів зниження рівня цих ризиків. Виокремлено основні види ситуацій, які найчастіше виникають у процесі управління ризиками взаємовідносин, і визначено перелік дій, що мають забезпечити його ефективність. In the article the main aspects of the reducing risks at the enterprise in the relationships are investigated, particularly the stages of the selecting methods for reducing these risks are suggested. The main types of the situations, that often arise in the process of the management of the risk in the relationships, are highlighted. A list of the actions, that should ensure its effectiveness, is determined.
 • Item
  Системне управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах інтелектуалізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Станьковська, І. М.
  Теоретично обґрунтовано та визначено поняття системного управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах інтелектуалізації, розроблено концептуальну модель системного управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах інтелектуалізації та формалізовану модель інтеграційного інтелекту управління конкурентоспроможністю. The paper theoretically grounded and defined the concept of systemic competitiveness management on the basis of intellectualization, developed a conceptual model of system management competitiveness on the basis of intellectualization and formalized model of the integration of intelligence management competitive.
 • Item
  Теоретичні аспекти виявлення структури фінансової стабільності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гирба, О. О.
  Досліджено підходи до виявлення структури фінансової стабільності. Проаналізовано складові фінансової стабільності, у результаті чого запропоновано авторське розуміння інноваційного підходу до виокремлення елементів фінансової стабільності. The approaches to identify patterns of financial stability of the financial system were investigated in this article. All the components of financial stability were analyzed. As the result, copyright innovative approach to understanding the distinguishing elements of financial stability was proposed.