Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2004. – №501

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить до переліку видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт в галузі технічних наук. У віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об`єктів процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп`ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – № 501 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика / відповідальний редактор М. В. Лобур. – 184 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Modelling of geometric dependencies of parasitic capacitances in interconnection buses
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Jarosz, A.; Pfitzner, A.
  Зростання складності сучасних інтегральних схем призводить до зростання важливості таких ефектів, що виникають між з’єднаннями, як затримки та перехресні завади. Ці ефекти визначаються паразитними елементами відповідно до з’єднувальних ліній. Аналізується вплив геометричної конфігурації шин на паразитні ємності. Для цього була виведена формула для покращання точності ємнісних моделей. Increasing complexity of modern integrated circuits causes that importance of effects occurring in interconnections, such as delay and crosstalk, grows. These effects are determined by parasitic elements corresponding to the connection lines. In this paper we discuss influence of geometrical configuration of the bus on parasitic capacitances. Suitable formulas improving accuracy of capacitance models have been developed.
 • Item
  Kohonen neural network in weather clutter statistics classification
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Jakubiak, A.
  Система прийняття рішень, яка базується на нейронній мережі Кохонена LVQ2, була використана для класифікації статистики відбитків від метеорологічних об’єктів. Розрізняють між собою три класи розподілів: log-нормальий, Вейбулла і K.Data, які аналізувались з використанням L смугового радара. Показано, що виміряні амплітуди екземплярів відбитків, згідно з класифікацією, підпорядковуються розподілу Вейбулла. A decision system based on Kohonen LVQ2 neural network was used to classification of weather clutter statistics. Three classes of distributions were distingished: log-normal, Weibull and K.Data were observed using L band radar. It was shown that the measured clutter amplitude samples obey a Weibull distribution, according to the classifier decision.
 • Item
  Soi-mosfet’s body potential: floating or fixed?
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Grzegorz, J.
  Розглянуто сучасні технології в електронній промисловості, на зразок SOI. Relatively new and more and more advanced technologies like SOI although commonly applied, still remain promising, developing and conceal some ambiguous phenomena.
 • Item
  Температурні поля і напруження в електропровідній пластині під дією квазіусталених радіоімпульсів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Стасюк, Г.
  Визначені температурні поля і напруження в неферомагнітній електропровідній пластині, що перебуває під дією квазіусталених радіоімпульсів, з врахуванням подвійного температурно-силового механізму деформування. Розв'язки задачі електромагніто-термопружності отримано з використанням поліноміальних апроксимацій шуканих функцій по товщинній координаті. Проведено числовий аналіз розв'язків. The temperature fields and stresses at the non-ferroinagnetic electroconductive plate under the quasisteady radiopulses at the surfaces are obtained with due regard temperature and force deformation. Solutions of the electromagnetothermoelasticity problem are obtained with polynomial approximations of the desired solution by thickness coordinate. Numerical analyse of the solutions is carried out.
 • Item
  Комп’ютерне моделювання поширення сигналу в кабелі типу «скручена пара» довільної довжини при комплексному навантаженні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Тимченко, О.; Горбатий, І.
  Здійснено комп’ютерне моделювання поширення сигналу в кабелі типу “неекранована скручена пара”. Показано вплив довжини кабеля та комплексного навантаження на процес поширення сигналу. Computer modelling of signal propogation in unshielded twisted pair is realized. The influence of cable length and complex loading on the signal propagation is shown.
 • Item
  Верифікація математичної моделі розподілу електромагнітного поля зовнішніх джерел у фантомі людини
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Яковенко, Є.
  Наведено результати математичного моделювання розподілу електромагнітного поля мобільного радіотелефону у фантомі голови людини. Виконана експериментальна верифікація математичної моделі, побудованої з використанням методу моментів. The results of mathematical modeling of mobile phone electromagnetic field distributed in human head phantom were presented. The experimental verification of mathematical model based on method of moment was carried out.
 • Item
  Моделювання мікрочіпового лазера з пасивною модуляцією добротності на основі генеруючого середовища YB:YAG
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Бурий, О.; Мельник, С.; Убізський, С.; Матковський, А.
  Розглядається мікрочіповий лазер з пасивною модуляцією добротності на основі експериментально отриманих монокристалічних середовищ Yb:YAG. За допомогою числового моделювання процесу імпульсної генерації показано, що використання генеруючого середовища Yb:YAG порівняно з традиційним Nd:YAG, дає змогу отримати більші значення енергії в імпульсі. The passively Q-switched microchip laser on the experimentally obtained crystalline media Yb:YAG is considered. As it is shown by means of the laser action numerical simulation, the usage of the Yb:YAG generating medium using allows to reach higher values of the laser pulse energy in comparison with traditional Nd:YAG one.
 • Item
  Макромоделі електричних компонентів біотехнічних структур
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Процик, В.; Бардила, Т.; Мартинюк, А.
  Подано опис макромоделей електричних компонентів, призначених для аналізу електричних схем у галузі моделювання біологічних структур і розробки медичних приладів. The description of the electric component’s macromodels intended for the analysis of electric circuits in area of modeling of biological structures and development of médical devices is given.
 • Item
  Врахування ефекту консервації заряду в BSIM-моделях
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Корначевський, Я.
  Розглядаються особливості реалізації і застосування взаємних ємностей, які відображають ефект консервації заряду в КМОН-моделях на прикладі моделі BS1M3 версії v3. Charge Conservation approach in CMOS models on the basis of BSlM3v3 is discussed. Approaches for realization of basic functions of model parameters accounting are proposed.
 • Item
  Імітаційне моделювання обчислювальних структур
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Кузьмін, О. В.; Журавчак, Л.
  Розглядається методологія побудови імітаційних моделей обчислювальних структур, в основі якої покладено поняття обчислювального процесу. Визначена сукупність параметрів, достатня для опису процесу. Описуються програмні засоби моделювання, які базуються на запропонованому підході. Consider method construction simulation models of calculation structures on the basis of process. Determine lots of parameters enough for description process. The programing tools for modeling are described.
 • Item
  Підходи до моделювання складних об’єктів за допомогою нейрокомп’ютерів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Юрчак, І.
  Аналізуються класи відображення (передбачення), для розв’язання яких викоритовується програмна нейромережа “Функціонал на множині табличних функцій”. Наводяться результати практичного використання штучних нейронних мереж Forecasting types of problems are analysed for which definition programming artificial neural network based on model of functional on table function set is used. The results of forecast using of artificial neural network are showen.
 • Item
  Кодування підфункцій при функційній декомпозиції у базисі програмованих логікових матриць
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Рицар, Б.
  Запропоновано новий метод кодування підфункцій у задачах логікового синтезу цифрових пристроїв на ПЛМ теоретико-множинним методом функційної декомпозиції. Метод грунтується на так званому початковому кодуванні, що зберігає блокову структуру змінімізованої системи функцій, заданих у ДНФ. Переваги методу кодування ілюструє приклад ПЛМ-реалізації двоблокової декомпозиції. The new encoding method of sub-functions in the tasks of PLA synthesis of digital devices by the theoretical-set of functional decomposition is offered. The method grounded on so-called initial encoding preserved a block structure of the minimized SOP-form of functions system. The advantage of method is illustrated by the example of PLA-realisation of bidecomposition.
 • Item
  Двопорогові нейроелементи
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Гече, Ф.; Батюк, А.
  Вводиться поняття двопорогового нейронного елемента Наводяться критерії реалізовності булевих функцій на одному двопороговому нейронному елементі і вивчаються властивості булевих функцій, які можуть бути реалізовані на цих нейронних елементах. We have introduced a concept of a neurone element with a double threshold. We have also specified the criteria for realization of Boolean functions on such neurone element and studied the properties of Boolean functions which may be realized on the basis of these neurone elements.
 • Item
  Алгоритми побудови розв’язувальної функції визначення символу імпульсної послідовності на вході виділителів тактового синхросигналу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Борщ, В.; Нетудихата, Л.
  Розглядається побудова оптимальної розв’язувальної функції розподілу багатовимірного простору сигналів на вході виділителів тактового синхросигналу на основі статистичних методів прийняття рішень і теорії нечітких множин. The construction of optimum decision function of division multidimensional space of signals on an input of discriminators clock sync signal is considered on the basis of statistical methods of acceptance of the decisions.
 • Item
  Метод спектрального аналізу сигналів на основі процедури рандомізації
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Лазарович, І.
  Запропоновано новий метод спектрального аналізу сигналів на основі процедури рандомізації, наведено порівняння з класичним перетворенням Фур’е та подано структуру спецпроцесора для реалізації цього методу. Offered a new method of spectral signals analysis based on randomization procedure, the comparison with Fourier transform is given and represented a specially designed processor structure for realization of this method.
 • Item
  Метод тривимірної візуалізації на основі нейронних мереж Кохонена
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Хаймуді, Е.-К.; Цимбал, Ю. В.
  Розглядається проблема розв’язання задачі розпізнавання образів на основі карт із самоорганізацією Кохонена з візуалізованим представленням результатів. Пропонується застосувати додатковий параметр, що обчислюється за допомогою процедури ортогоналізації Грама-Шмідта як третю координату КІС. Подано результати проведених експериментів на тестових задачах для двовимірних та тривимірних КІС. The problems of pattern recognition on a basis of Kohonen self-organizing maps with visual representation of results have been considered in the paper. An additional parameter, which calculated with Gram-Schmidt orthogonalization has been offered for using as a third coordinate. The results of the carried out experiments on the test tasks for 2D and 3D self-organizing maps have been shown in the paper.
 • Item
  Графоаналитический метод построения оптимальных по быстродействию режимов переходных процессов в системах фазовой автоподстройки частоты
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Борщ, В.; Коваль, В.; Костик, Б.
  Рассмотрена возможность применения графоаналитического метода для исследо¬вания динамики оптимальных по быстродействию систем с учётом периодичностей. Предлагаемый метод основан на использовании принципа максимума, метода фазовой плоскости в совокупности с методом «попятного движения», графического решения дифуравнений в конечных разностях, метода «веера секущих». The opportunity of application graphanalysis of a method for research of dynamics optimum on speed of systems is considered in view of periodicity. The offered method is based on use of a principle of a maximum, method of a phase plane in aggregate with a method " backward movement ", graphic decision differential equation in final differences, method " fan of crosslines".
 • Item
  Метод знаходження ізоморфних форм у проектуванні розкрою матеріалу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Кісь, Я.; Каркульовський, В.; Чура, І.
  Запропоновано метод знаходження ізоморфних форм в якому використовується послідовна згортка графа. Передбачається, що програмна реалізація цього методу буде включена в СУБД проектів САПР розкрою матеріалу. The izomorfizm form searching method , based on sequential reduction graph is proposed in the article. The program realization of this method will be CAD included into DBMS of matricial cutting CAD projects.
 • Item
  Автоматизоване розміщення плоских об’єктів на площині довільної форми
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Грицишин, Я.; Ткаченко, С.
  Описано алгоритм автоматичного розміщення об’єктів довільної форми на площині довільної форми. Цей алгоритм було реалізовано на Visual C++, створено dll-модуль за допомогою якого виконується розміщення об’єктів довільної форми на площині довільної форми. Describes the algorithm of the automated placement of the object of different form on the optional platform. The given algorithm has been implemented through Visual C++, it was also developed dll-module with the help of which is exercised the placement of the optional form objects on the optional platform.
 • Item
  Дослідження математичного забезпечення алгоритмів стиснення цифрових зображень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Стех, Ю.; Керницький, А.
  Наведено результати дослідження розвитку математичного забезпечення алгоритмів стиснення цифрових зображень. Розглянуто два класи алгоритмів - алгоритми стиснення без втрат і алгоритми стиснення із втратами. Проаналізовано переваги і недоліки кожного алгоритму. Виділено критерії порівняння. Для кожного алгоритму наведено його характеристики. Presents results of the research on the history of digital images compression algorithms. The two classes of algorithms are considered - compression algorithms without losses and compression algorithms with losses. Advantages and shortcomings of these algorithms are analysed. Comparability criteria are emphasized. For every algorithm its features are presented.