Вимірювальна техніка та метрологія. – 2002. – Випуск 59

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40
 • Item
  Про застосування моделі чутливості до початкових умов нелінійних диференціальних рівнянь вимірювальних систем
  (2002) Білий, Леонід; Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту (львівський факультет), Львів
  Пропонується метод побудови моделі чутливості до початкових умов розв’язування нелінійних диференціальних рівнянь вимірювальних систем. Предлагается метод построения модели чувствительности к начальным условиям решения нелинейных дифференциальных уравнений измерительных систем. The method of build-up of model ofparametric sensitivity to the starting condutions of a solution of the nonlinear differential equations is offered.
 • Item
  Симуляція ферорезонансних режимів електричних машин
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Чабан, Василь; Білий, Леонід; Білозор, Ігор; Лишук, Віктор; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано метод розрахунку ферорезонансних режимів електричних машин, що базується на побудові моделі чутливости до початкових умов і ньютонівських ітераціях Наведено результати комп’ютерної симуляції. Предложен метод расчета феррорезонансных режимов электрических машин, который базируется на построении модели чувствительности к начальным условиям и ньютоновских иерациях. Приведены результаты расчета. There is proposed the method of calculation of ferroresonance regimes of electric machines. The method is based on construction of sensitivity model to initial condition and on Newton’s iterations. The results of computation are given.
 • Item
  Оцінка результатів вимірювання в’язкості рідини ротаційним експрес-віскозиметром
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Троцишин, Іван; Петрушак, Володимир; Технологічний університет Поділля, Хмельницький
  Запропоновано структурну схему ротаційного експрес-віскозиметра з коректним встановленням тривалості вимірювання. Розглянуто вплив систематичної (інструментальної) похибки на результати вимірювання в’язкості та запропоновано спосіб її врахування в ротаційному експрес-віскозиметрі. Розглянуто причини виникнення методичної похибки при вимірюванні в’язкості фазочастотним методом. Предложена структурная схема ротационного жспресс-вискозиметра с корректной установкой времени измерения. Рассмотрено влияние систематической (инструментальной) погрешности на результаты измерения вязкости и предложен способ ев учета в ротационном жспресс-вискозиметре. Рассмотрены причины появления методической погрешности при измерении вязкости фазочастотным методом. The block diagram the rotation express-viscometer with correct installation of time measuring is proposed. Influencing systematic (tool) inaccuracy on outcomes of measuring of toughness is reviewed and the way for registration it in a rotation express - viscometer is proposed. The reasons of appearance for methodical inaccuracy are reviewed at measuring toughness by phase-frequency method.
 • Item
  Обґрунтування алгоритму оптимізації зменшення аварійності дорожнього руху
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Сопільник, Любомир; Сало, Олег; Національний університет "Львівська політехніка"
  Наведено аналіз та показано шляхи вирішення проблеми зменшення аварійності дорожнього руху. Приведено анализ и показаны пути решения проблемы уменьшения аварийности дорожного движения. The analysis is adduced and the pathes of the solution of primary goals are rotined, which one result in decreasing an accident rate of road motion.
 • Item
  Пристрої для встановлення рівності опору дроселів синтезатора газових сумішей
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Теплюх, Зеновій; Пістун, Євген; Ділай, Ігор; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано пристрої для підбору дросельних елементів з рівними газодинамічними опорами як на одному так і на різних газах За допомогою цих пристроїв можна підбирати дросельні елементи з точністю значно вищою, ніж за допомогою відомих пристроїв. Використання таких дроселів, наприклад, в синтезаторах газових сумішей дасть змогу готувати високоточні суміші та розраховувати концентрації компонентів в ній лише за кількістю дозуючих дросельних елементів у каналах змішувача. Описаны устройства для подбора дроссельных элементов с равными газодинамическими сопротивлениями как на одном, так и на различных газах При помощи этих устройств можно подбирать дроссельные хчементы со значительно высшей точностью, чем при помощи известных устройств. Применение таких дросселей, например, в синтезаторах газовых смесей позволит получать высокоточные смеси и рассчитывать концентрации компонентов в них только по количеству дозирующих дроссельных элементов в каналах смесителя. In the article devices for selection of capillary elements for one gas and for various gases are described. These devices permits to increase the precision of selection capillary elements. Using capillaries with equal gas dynamical resistance, for example, in synthesizers of gas mixtures makes it possible to prepare precision mixtures and calculate their component’s concentration only by quantity of dosing capillary elements in the mixer’s channels.
 • Item
  Термоелектричний метод контролю вологості газових середовищ
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Скрипник, Юрій; Юрчик, Геннадій; Київська державна академія технологій та дизайну; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто метод контролю вологості газових середовищ за значеннями їх теплопровідностей за допомогою підігрівного напівпровідникового термоелемента, підвищена точність якого забезпечується використанням спеціального алгоритму визначення значення вологості й автоматичною корекцісю домінуючих систематичних похибок Рассматривается метод контроля влажности газовых сред по значению их теплопроводности при помощи подогреваемого полупроводникового термоэлемента, повышенная точность которого обеспечивается путём использования специального алгоритма определения значения влажности и автоматической коррекцией доминирующих систематических погрешностей. In the present article the author have considered the method of the gaseous media’s humidity control in accordance with its value of thermal conductivity with the help of the heating semiconductor thermocouple which increased accuracy is assured by a special algorithm of determination of the value of the humidity as well as by the automatic correction of the systematic dominant errors.
 • Item
  Вплив фактора стискуваності на розподіл тиску в магістральному газопроводі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Лесовой, Леонід; Близняк, Леся; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено аналіз наявних методів розрахунку розподілу тиску природного газу у горизонтальному магістральному газопроводі, показаний вплив фактора стискуваності природного газу на розподіл тиску у магістральному газопроводі та наведена похибка визначення розподілу тиску в магістральному газопроводі без врахування зміни фактора стискуваності. Приведён анализ существующих методов расчета распределения давления природного газа в горизонтальном магистральном газопроводе, показано влияние фактора сжимаемости природного газа на распределение давления в магистральном газопроводе, приведена погрешность определения распределения давления в магистральном газопроводе без учета изменения фактора сжимаемости. The analysis of an existing methods of calculating of pressure distribution of natural gas in a horizontal conduit is indicated, influence of the factor of a compressibility of natural gas on pressure distribution in a conduit is shown and the accuracy of pressure distribution in a conduit disregarding modifications of the factor of a compressibility is indicated.
 • Item
  Цифрове декодування динамічної телеметричної інформації про температурний стан рухомих об’єктів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Ванкевич, Петро; Смичок, Василь; Бурнаєв, Олексій; Лопатка, Сергій; Львівський державний аграрний університет; Львівський регіональний центр з гідрометеорології
  Наведено результати розробки, дослідження роботи у несприятливих умовах та оптиммізації алгоритму розпізнавання аналогової телеметричної інформації при передачі послідовним каналом зіїязку з високим рівнем завад. Приведены результаты разработки, исследования работы в неблагоприятных условиях и оптимизации алгоритма распознавания аналоговой телеметрической информации при передаче последовательным каналом связи с высоким уровнем помех. The outcomes of development, work research in unfavorable conditions and optimization of an analog telemetering information recognition algorithm for want of to transfer by the sequential channel of connection with a high level of parasites are indicated.
 • Item
  Моделювання оцінки якості об’єктів нерухомості
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Столярчук, Петро; Куць, Віктор; Юзевич, Володимир; Національний університет “Львівська політехніка”; Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України
  Викладено математичну модель оцінювання рівня якості об’єктів нерухомості, зокрема житлових квартир. Розглянуто цільову функцію мети, яка побудована за допомогою функції компромісу між максимальними зручностями і мінімальною ціною квартири. Целью работы является создание математической модели оценивания уровня качества объектов недвижимости, в частности жилых квартир. Рассмотрена целевая функция цели, которая построена при помощи функции компромисса между максимальными удобствами и минимальной ценой квартиры. Presented work is aimed to create a mathematical model for immovable quality level evaluation, especially for habitable flats. Criterion functional calculated by means of compromise function between the best conveniences and the lowest price is studied.
 • Item
  Принципи побудови універсальних вимірювальних засобів автоматизації технологічних процесів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Огірко, Роман; Микийчук, Микола; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто проблеми створення універсальних вимірювальних засобів автоматизації технологічних процесів. Сформульовано комплекс вимог до таких вимірювальних засобів і визначено основний набір функцій, котрі вони повинні виконувати. Запропоновано оптимальну структуру вимірювальних засобів і функціональну схему їх вимірювального кола. Рассмотрены проблемы создания универсальных измерительных средств автоматизации технологических процессов. Сформулирован комплекс требований к таким измерительным средствам и определен основной набор функций, которые они должны выполнять. Предложено оптимальную структуру измерительных средств и функциональную схему их измерительной цепи. In article are analyzed problems of developing of the universal industrial measurement controller. Formulated desires for controller and determinated his basics functions. Proposed an optimal variant of controller structure and configuration of measurement circuit.
 • Item
  Контроль технологічних параметрів у ливарному виробництві
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Курітник, Ігор; Університет в Бєльсько-Бяла, Польща
  Розроблений пристрій для аналізу якості металу і визначення оптимального варіанта ківшевої обробки розплавленого чавуну. Разработано устройство для анализа качества металла и определения оптимального варианта ковшевой обработки расплавленного чугуна. The device for analize of metal guality and for optimal processing of melted scoop cast iron was developed.
 • Item
  Порівняльна характеристика стандартних мір з мірами, побудованими за методом “оптимальних структурних відношень”
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Бандирська, Ореста; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано метод поліпшення характеристик мір на основі побудови безнадлишкових шкал та багатозначних мір. Отримані відповідні вирази і графічні залежності. Описан метод улучшения характеристик мер на основе построения безизбыточных шкал и многозначных мер. Получены соответствующие выражения и графические зависимости. The method for improving the operating characteristics of measures based on design of non-redundant scales and multidimensional measures is investigated in this paper. The appropriate expression and diagrammatic dependence is found.
 • Item
  Оцінювання характеристик похибки при контролі забруднення атмосфери
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Друзюк, Василь; Сидорко, Ігор; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто методологію контролю точності результатів аналізів при контролі забруднення атмосфери. Рассмотрена методология контроля точности результатов анализов при контроле загрязнения атмосферы. Considered analyses results exactness control methodology attached to atmosphere contamination control.
 • Item
  Загальна концепція оцінки якості продукції на основі факторного аналізу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Засименко, Віктор; Столярчук, Петро; Національний університет “Львівська політехніка”
  Викладена концепція оцінки якості продукції. В основу оцінки покладений метод факторного аналізу. Коротко описаний загальний алгоритм для визначення номінальних, часткових і узагальнених математичних моделей якості. Пропонується факторний коефіцієнт якості, що вважається складовою комплексного коефіцієнта якості продукції. Изложена концепция оценки качества продукции. В основу оценки положен метод факторного анализа Кратко описан общий алгоритм для определения номинальных, частичных и обобщенных математических моделей качества. Предлагается факторный коэффициент качества, который считается составляющей комплексного коэффициента качества продукции. The concept of an estimating of an quality of production is set up. Method of the factor analysis is supposed here. The common algorithm for definition of nominal, partial and generalized mathematical models of quality is shortly described. The factor figure of merit is offered, which one is considered component of a integrated figure of merit for quality of production.
 • Item
  Оцінювання впливу інструментальних похибок на точність відтворення просторового розподілу провідності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Дорожовець, Михайло; Національний університет “Львівська політехніка”; Жешувська політехніка, Польща
  Проаналізовано складові інструментальних похибок відтворення образу провідності томографічним методом. Показано, що реконструктивний алгоритм найбішьше підсилює адитивні систематичні та випадкові похибки результатів вимірювань електродних величин, а мультиплікативні похибки не підсилюються алгоритмом. Проанализированы составляющие инструментальной погрешности реконструкции образа проводимости томографическим методом. Показано, что реконструкционный алгоритм в наибольшей степени усиливает аддитивные систематические и случайные погрешности результатов измерения электродных величин, а мультипликативные погрешности не усиливаются алгоритмом. In the article the components of the instrumental errors of the conductivity image reconstruction by the tomographic method are analyzed. It is shown that the additive systematic and random errors of the measuring results are maximally amplified by the reconstruction algorithm, but multiplicative errors are not amplified by the algorithm.
 • Item
  Тенденції розвитку національних стандартів ДСТУ ISO серії 9000
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Бичківський, Роман; Гонсьор, Оксана; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто тенденції розвитку національних стандартів ДСТУ ISO серії 9000 і основні нові аспекти, відображені в їх останній редакції. Рассмотрены тенденции равития национальных стандартов ДСТУ ISO серії 9000 аспекты в их последней редакции. The paper considers the trends of development of Ukrainian National Standards (on basis of ISO 9000) as well as Innovative approaches in their recent edition.
 • Item
  Стандартизація визначень і позначень в аналізі параметрів з допусками
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Домбек, Збігнєв; Байцар, Роман; Технічно-сільськогосподарська академія в Бидгощі, Польша; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано узагальнений аналіз параметрів з допусками, завдяки якому уточнюються їх визначення і позначення для можливості ширшого застосування у різних галузях промисловості. Предлагается обобщенный анализ параметров с допусками, благодаря которому уточняются их определения и обозначения для возможности более широкого применения в различных областях промышленности. The generalized analysis of parameters with tolerances is represented, due to which their definitions and denotations with the purpose of wider application in different industries are improved.
 • Item
  Аналіз сумісного впливу методичної та інструментальної похибок томографії провідності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Дорожовець, Михайло; Ковальчик, Адам; Національний університет “Львівська політехніка”; Жешувська політехніка, Польща
  Досліджена залежність сумарної похибки відтворення провідності від кількості апроксимаційних елементів та рівня інструментальних похибок вимірювання електродних величин Показано, що для заданого рівня інструментальної похибки існує оптимальна кількість апроксимаційних елементів, для якої досягається мінімум сумарної похибки. Исследована зависимость суммарной погрешности восстановления проводимости от количества аппроксимирующих элементов и уровня инструментальных погрешностей измерения электродных величин Показано, что для заданного уровня инструментальных погрешностей существует оптимальное количество аппроксимирующих элементов, при котором получается минимум суммарной погрешности. In the article the dependence of the resultant error conductivity reconstruction from the quantity of approximating elements and the level of the instrument errors in the measurement of electrode values is investigated. It is shown that for the assigned level of the instrument errors there is an optimum of approximating elements quantity, for which the value of resultant error becomes minimum.
 • Item
  Метрологічні підстави використання мережі Internet у вимірювальних системах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Аляшкевич, Яніна; Академія технічно-гуманітарна в Бєльсько-Бялій, Польща
  Розглянуто використання Інтернету для організації системних вимірювань. Здійснено систематичний аналіз метрологічних властивостей віртуальних вимірювальних приладів, а також опрацьована концепція проектування сучасних систем вимірювання з використанням мови Java. Описано использование Интернета для организации системных измерений. Осуществлен систематический анализ метрологических свойств виртуальных измерительным приборов, а также обработана концепция проектирования современным измерительных систем с использованием языка Java. It was proposed to use Internet for the system measurements. The analysis of virtual instrument was made in article. Conception of device projecting was finalized by Java applet usage in LonTalk protocol.
 • Item
  Інформативність багатоканальних засобів вимірювання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Івахів, Орест; Національний університет “Львівська політехніка”
  Одержано вираз для оцінювання кількості інформації, що сприймається багатоканальним засобом, та встановлено, що його інформаційну ефективність можна підвищити, збільшуючи тривалість опрацювання вимірювальних сигналю при забезпеченні необхідної точності їх відтворення. Из полученного выражения по оценке количества информации, воспринимаемого многоканальным средством измерения от объекта, следует, что его информационную эффективность можно повысить увеличением длительности обработки измерительных сигналов, обеспечивая необходимую точность их воспроизведения. The measurement object information quantity received by the multichannel instrument with the needed accuracy is estimated, and it is found: the information efficiency may be higher due to the channel capacity and measurement signal power reduction.