Вимірювальна техніка та метрологія. – 2019. – Випуск 80, №1

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Входить до наукометричних баз Index Copernicus, CrossRef (DOI)

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Випуск 80 (1). – 80 c. : іл.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник

Зміст (том 80, № 1)


1
5
11
17
21
24
27
34
41
46
51
67
75
78

Content (Vol. 80, No 1)


1
5
11
17
21
24
27
34
41
46
51
67
75
78

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Гносеологічні аспекти технічного регулювання забезпечення якості продукції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Большаков, В. Б.; Косач, Н. І.; Павлова, Г. О.; Чернишенко, О. В.; Bolshakov, Volodymyr; Kosach, Nataliia; Pavlova, Ganna; Chernyshenko, Olexandr; Академія метрології України; Державне підприємство “Харківський машинобудівний завод “ФЕД”; Ukrainian Academy of Metrology; State Enterprise KHARKIV MACHINERY PLANT “FED”
  Останнім часом у світі все більше уваги приділяється одній із основних складових конкурен- тоспроможності продукції – її якості. Це зумовлено тим, що, враховуючи глобалізацію та відкритість ринків, на світовий ринок потрапляє все більша кількість різноманітної продукції і її якість виходить на перший план. До цього також спонукає доступність її вибору і вимогливість споживачів. Якість продукції можна охарактеризувати як сукупність нормованих властивостей продукції, які задовольняють певні потреби споживачів стосовно її цільового призначення й умов використання. Тому є всі підстави констатувати, що якість продукції визначається мірою співвідношення фактично досягнутого показника якості до його нормованого значення, яке сформовано запитами споживачів, вимогами стандартів, договорів, контрактів, і якщо вона є мірою, то її необхідно виміряти, визначити ступінь її відповідності. В Україні одним з основних дієвих інструментів забезпечення якості будь-якої продукції визнана гармонізована з європейською Система технічного регулювання. Для забезпечення її функціонування прийнято низку національних нормативних актів і гармонізованих міжнародних стандартів, мета яких – впровадження у систему технічного регулювання прозорої конструктивної методології підтвердження якості продукції за допомогою оцінювання її відповідності встановленим вимогам.
 • Item
  Проблеми та перспективи застосування технологій інтернету речей для промислових підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Майданюк, Н. В.; Maidaniuk, Nadiia; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України; International Research and Training Center of Information Technologies and System of the National Academy of Sciences (NAS) of Ukraine and Ministry of Education and Science (MES) of Ukraine
  Досліджено питання, пов’язані із застосуванням технологій Інтернету речей на промислових підприємствах, а також показано визначальну роль цієї платформи. Комплексно розглянуто основні характеристики й особливості підвищення конкурентоздатності підприємства в сучасних умовах, з використанням уже накопиченого теоретичного арсеналу і практичного досвіду. Інтернет речей передбачає підключення до глобальної комп’ютерної мережі побутових предметів за допомогою вбудованих модулів зв’язку, завдяки чому вони отримують можливість взаємодіяти один з одним, із зовнішнім середовищем, обмінюватися даними і здійснювати операції без участі людини. Сенсори консолідують дані в режимі реального часу і дають можливість прямої інтеграції із базами даних і сховищами даних та ERP-системами тощо. Вивчено можливість підключення сенсорів до мережі зв’язку, зокрема бездротовим методом. Вибір стандартів інтернет-з’єднань залежить від декількох факторів, таких як наявна інфраструктура, досвід ІТ-команди з роботи із зазначеними стандартами і пристроями тощо. Загалом технологіям Інтернету речей притаманний потенціал, який надає змогу підприємствам досягти вищого рівня розвитку, стрімко збільшуючи конкурентоспроможність.
 • Item
  Залежність похибки визначення температури пірометрами від коефіцієнта випромінювальної здатності об’єктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Микитин, І. П.; Скоропад, П. І.; Mykytyn, Ihor; Skoropad, Pylyp; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено результати дослідження залежності похибки визначення температури термометрами випромінення від коефіцієнта випромінювальної здатності досліджуваних об’єктів. Проаналізовано математичні моделі, які описують залежності між дійсним значенням термодинамічної температури і виміряними пірометрами уявними температурами, із урахуванням впливу значення коефіцієнта випромінювальної здатності матеріалів. Ці моделі покладено в основу побудови найпоширеніших типів пірометрів, зокрема: яскравісного, повного випромінення та спектрального відношення. Описано результати проведених теоретичних досліджень. Проаналізовано доцільність та наведено практичні рекомендації стосовно застосування певного типу пірометра залежно від коефіцієнта випромінювальної здатності досліджуваних об’єктів та вимог до метрологічної достовірності результату вимірювання.
 • Item
  Розроблення програмно-апаратного забезпечення для методу реабілітації хворих облітеруючим атеросклерозом судин кінцівок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Яцишин, С. П.; Стадник, Б. І.; Хома, Ю. В.; Микийчук, М. М.; Мигунов, Д. О.; Фрьоліх, Т.; Мастило, Р.; Yatsyshyn, Svyatoslav; Stadnyk, Bohdan; Khoma, Yuriy; Mykyichuk, Mykola; Mihunov, Dmytro; Fröhlich, Thomas; Mastylo, Rostyslav; Національний університет “Львівська політехніка”; Технічний університет, Ільменау; Lviv Polytechnic National University; Technical University, Ilmenau
  Тематика статті стосується наукових досліджень у сфері охорони здоров’я та медичних технологій на основі подальшого розвитку і впровадження смарт-сенсорів, технік опрацювання біоінформаційних сигналів, їх нормалізації та використання для створення засобів гнучкого коректування фізіологічного стану людського організму методом електростимуляції, узгодженої в режимі реального часу з природними ритмами діяльності конкретного пацієнта. Інтерес до вказаної теми зумовлений проявом, у міру збільшення тривалості активного періоду в житті людей, низки небезпечних захворювань, до яких належать насамперед захворювання серцево-судинної системи. Найчастіше причиною таких захворювань є вікові зміни, а також недалекоглядна поведінка і звички людини: куріння, брак фізичної активності, нездорове харчування та надмірне вживання алкоголю. Змінивши поведінку, людина зможе знизити й ризик серцево-судинних захворювань.
 • Item
  Модифікована структура дворівневого цифрового синтезатора частоти для дозиметрії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Максимович, В. М.; Стахів, Р. І.; Стахів, М. Ю.; Maksymovych, Volodymyr; Stakhiv, Roman; Stakhiv, Marta; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведена модифікована структура дворівневого цифрового синтезатора частоти, що поєднує в собі властивості класичних дворівневих цифрових синтезаторів частоти і генераторів пуассонівських імпульсних послідовностей.
 • Item
  Дослідження вмісту хімічних елементів методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Саєвич, І. Б.; Стасів, Т. Г.; Saievych, Ivan; Stasiv, Tetiana; Державне підприємство “Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”; State Enterprise “Ivano-Frankivsk Research and Production Center for Standardization, Metrology and Certification”
  Актуальність теми дослідження якості та безпечності дитячих іграшок зумовлена ймовірністю використання у виробництві дитячих іграшок небезпечних матеріалів, що може призвести до завдання шкоди як навколишньому середовищу, так і безпосередньо здоров’ю дитини. Хімічний композитний склад іграшки або її окремих складових не повинен негативно впливати на організм дитини під час її використання, особливо у випадках ковтання, вдихання або торкання до шкіри, слизової оболонки, очей. Також необхідно врахувати новітні технологічні досягнення на ринку іграшок, що порушили нові питання сучасності щодо безпеки іграшок і призвели до збільшення занепокоєння серед споживачів. Законодавчі вимоги щодо безпечності дитячих іграшок сьогодні постійно переглядають, деякі їх аспекти стали жорсткішими. У зв’язку з введенням в дію нових вимог нормативної документації щодо якості та безпечності дитячих іграшок істотну увагу звернено власне на вміст токсичних елементів у іграшках, які класифіковано на три категорії матеріалів для іграшок. Важливим є вибір сучасного методу дослідження вмісту хімічних елементів в аналізованих зразках дитячих іграшок, який дасть можливість гарантувати якість та достовірність результатів. Застосування атомно-емісійного спектрометра з індуктивно зв’язаною плазмою розширює можливості дослідження вмісту більшості відомих хімічних елементів та встановлення вмісту хімічних елементів у іграшках зокрема. У статті наведено результати визначення фактичного вмісту хімічних елементів у дитячих іграшках третьої категорії вітчизняного та зарубіжного виробництва методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою. Проаналізовано отримані результати визначення вмісту хімічних елементів досліджуваних зразків іграшок дитячих щодо відповідності вимогам чинного законодавства в сфері безпечності іграшок.
 • Item
  Теоретико-експериментальний метод розрахунку вагових коефіцієнтів штучної нейроподібної мережі в системах діагностування гідроагрегатів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Граняк, В. Ф.; Кацив, С. Ш.; Кухарчук, В. В.; Hraniak, Valerii; Katsyv, Samoil; Kukharchuk, Vasyl; Вінницький національний технічний університет; Vinnytsya National Technical University
  Запропоновано новий теоретико-експериментальний метод визначення вагових коефіцієнтів штучної нейронної мережі, якими слугують коефіцієнти взаємокореляції між просторово розподіленими вузлами гідроагрегату. Показано характер залежності коефіцієнтів кореляції від навантаження гідроагрегату і тиск води в резервуарі. Визначено, що в смугах частот, в яких зосереджені електродинамічні та гідродинамічні складові вібрації, суттєво змінюються коефіцієнти взаємокореляції вібросигналів у просторово рознесених квазісиметричних точках гідроагрегату. Це дає можливість розглядати коефіцієнти взаємокореляції як додаткову ознаку наявності електродинамічної та гідродинамічної складових вібрації в певній смузі частот.
 • Item
  Вимірювання координат радіомаяка безпілотного літального апарата
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Чигінь, В. І.; Chyhin, Vasyl; Національна академія сухопутних військ; Land Forces National academy
  Розроблено і випробувано експериментальну систему для вимірювання параметрів траєкторії польоту власного об’єкта-радіомаяка, зокрема, у складі безпілотного літального апарата (БПЛА). Робота основана на вимірюванні різниць фаз радіохвиль від радіомаяка, які надходять до рознесених антен. Як наземну приймальну пасивну радіо- систему використано скеровані антени типу п’ятиелементного квадрата. Вимірювач різниці фаз створено на основі мікросхеми AD8302, яка працює у діапазоні частот до 2,7 ГГц і забезпечує нелінійність вимірювання різниці фаз не більше ніж 1 град у діапазоні від 30 до 140 град. Експериментальна система дає змогу швидко переміщати генератор радіохвилі, встановлений у БПЛА “Фантом 3”, у довільному напрямку щодо напрямку приймальних антен. Політ БПЛА у просторі, віддаленому від приземної поверхні, забезпечив різке зниження впливу навколишніх радіошумів. Отримані вперше за допомогою АЦП і спеціальної програми експериментальні залежності різниці фаз від часу польоту БПЛА задовільно якісно і кількісно описують теоретичну криву залежності різниці фаз радіохвилі з частотою 433 МГц від віддалі до антен.
 • Item
  V Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології “Technical using of measurement-2019”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Яцук, В. О.; Yatsuk, Vasyl; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Подано інформацію про V Всеукраїнську конференцію молодих вчених в царині метрології, яка відбулася 29 січня – 02 лютого 2019 року в Національному університеті “Львівська політехніка” (база “Політехнік-3” м. Славське). Конференцію провела кафедра інформаційно-вимірювальних технологій Львівської політехніки. Співорганізаторами конференції були: Академія метрології України, Національний університет “Львівська політехніка”, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем” (“Система”). У роботі конференції взяли участь 84 українських та закордонних фахівців у галузі метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю, серед них були науковці, інженери, аспіранти та студенти з 19 вищих закладів освіти, установ та підприємств різних регіонів України. У резолюції конференції, зокрема, ухвалили використати її матеріали для покращення змісту відповідних навчальних програм, для формування тематики наукових досліджень, для зосередження уваги під час підготовки фахівців на практичних аспектах із активним використанням інформаційних технологій.
 • Item
  Зміст до "Вимірювальна техніка та метрологія"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26)
 • Item
  Аналіз вимог до обладнання та методик за ISO/IEC 17025:2017
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Мельниченко, О. А.; Хорошилов, О. М.; Малецька, О. Є.; Melnichenko, Oleg; Horoshilov, Oleg; Maletska, Olga; Українська інженерно-педагогічна академія; Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy
  Для одержання достовірних результатів вимірювання під час проведення оцінки відповідності продукції важливо забезпечити метрологічне підтвердження застосованого вимірювального обладнання. Оцінка метрологічного підтвердження вимірювального обладнання свідчить про його відповідність поставленому вимірювальному завданню. Для правильного виконання цього завдання необхідна відповідна методика вимірювань. Під час виконання вимірювань згідно із визначеною методикою важливо чітко виконувати ті вимоги, які ставлять до вимірювального обладнання, умов проведення, послідовності операцій вимірювання, до фахівців. Виконання цих вимог дає можливість одержати достовірний результат з необхідною точністю. Впровадження ISO/IEC 17025:2017 є важливим кроком для встановлення вимог до проведення вимірювань з урахуванням вимог багатьох міжнародних документів, які містять вимоги до обладнання та методик випробувань (вимірювань). Ця редакція стандарту пропонує нормувати та оцінювати точність результату вимірювань не тільки за невизначеністю вимірювань, а й за іншими показниками точності. Проаналізовано міжнародні вимоги до обладнання, зокрема до вимірювального, методик випробувань (вимірювань) та нормування цих вимог обговорюваного стандарту. Важливим фактором впровадження стандарту в Україні є те, що все ще немає національних стандартів, які б регламентували загальні вимоги до використання засобів вимірювальної техніки та оцінювання точності результатів вимірювання. У стандарті, що розглядається, якраз викладено загальні підходи до використання обладнання та характеристик точності результатів, одержаних за відповідними методиками.
 • Item
  Аналіз методик верифікації та калібрування засобів вимірювальної техніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Мотало, В. П.; Motalo, Vasyl; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано проблематику реалізації метрологічного підтверджування засобів вимірювальної техніки відповідно до міжнародних вимог і можливі напрями їх вирішення. Розглянуто як спільні характеристики, так і певні відмінності основних методик метрологічного підтверджування ЗВТ – верифікації і калібрування, а також сфери їх застосування. Проаналізовано методи верифікації та калібрування ЗВТ, а також точність та достовірність результатів метрологічного підтверджування ЗВТ.
 • Item
  Розвиток засобів еталонного забезпечення в області дозиметричних вимірювань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Яцишин, С. П.; Лазаренко, С. Л.; Yatsyshyn, Svyatoslav; Lazarenko, Sergii; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано питання розвитку засобів еталонного забезпечення, необхідних для метрологічної перевірки та калібрування дозиметрів бета- та гамма-випромінювання. Останні вкрай необхідні для дозиметричних вимірювань характеристик випромінювання в області радіаційної безпеки, променевої діагностики та терапії. Окрім традиційних вимог та питань, пов’язаних із проектуванням, створенням та використанням зазначених еталонів, постає низка проблем, зумовлених радіаційною безпекою, як під час метрологічної перевірки та калібрування дозиметрів, так і під час створення та експлуатації самих еталонів. Розглянуто також питання передавання розміру одиниці вимірювання за допомогою еталонних іонізаційних камер під час метрологічної перевірки/калібрування дозиметрів на установках типу УПД-Інтер. Показано, що проведення метрологічної перевірки/калібрування допускається для приладів, скомпенсованих енергетично.
 • Item
  Титульний аркуш до "Вимірювальна техніка та метрологія"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26)