Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – №739

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 739 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Спеціальний випуск Інституту підприємництва та перспективних технологій / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 304 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 47
 • Item
  Вплив навичок критичного мислення на формування знань студентів-економістів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Шевчук, О. І.
  Розглянуто необхідність формування навичок критичного мислення, наведені основні методики застосування та впровадження цього ментального процесу на заняття з навчальної дисципліни «Логіка». The article considers the need to develop critical thinking skills, the basic methods of application and implementation of the mental process of training in discipline "logic" are presented.
 • Item
  Особливості змістовного наповнення курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів економічних спеціальностей ВНЗ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Тертека, Л. В.
  Визначено доцільність запропонованої автором змістовної наповненості курсу української мови за професійним спрямуванням в економічному виші; акцентовано на фаховій комунікативній важливості коректування культури писемного та усного мовлення майбутнього економіста; рекомендовано окремі зразки дієвих практичних мовленнєвих вправлянь з рідної мови у ВНЗ. Determined the feasibility of the proposed author content filling rate of the Ukrainian language for professional purposes in economic universities, accented the importance of professional communicative culture of corrections written and oral communication of the future economist, recommended some practical examples of effective speech vpravlyan of native language in high school.
 • Item
  Маркетингові аспекти рейтингової оцінки вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Саніна, О. Р.; Кушнір, Т. М.
  Проаналізовано проблематику функціонування ринку освітніх послуг. Значна увага приділена методологічним аспектам аналізу, зокрема з’ясуванню поняття «освітня послуга». На підставі аналізу рейтингової оцінки вищих навчальних закладів України на прикладі навчальних закладів Львова виявлено зв'язок між місцем в рейтингу та ціною на освітні послуги. Рекомендується використовувати рейтингову оцінку, як інструмент позиціювання освітніх послуг. The article is devoted problems of functioning of market of educational services. Considerable attention is spared the methodological aspects of analysis, in particular to finding out of concept «educational service». On the basis of analysis of rating estimation of higher educational establishments of Ukraine on the example of educational establishments of Lviv it is discovered dependence between a place in rating and price on educational services. It is recommended to use a rating estimation as instrument of keeping of educational services.
 • Item
  Розвиток творчих здібностей студентів-економістів на заняттях з англійської мови
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Орищин, І. С.
  Розглянуто методи розвитку творчих здібностей студентів-економістів на заняттях з англійської мови. Проаналізовано результати запропонованих методів та рекомендовано їх до використання на заняттях з англійської мови. Наведено приклади з автентичних джерел для запропонованих методів. The article reviews the methods of development of Economics students creative capabilities at the English classes. The results of suggested methods are analyzed and recommended to use at the English classes. The authentic examples are given for suggested methods.
 • Item
  Організаційно-педагогічні формування системи інтегрованих знань студентів як передумови підвищення їх фахової компетенції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Дольнікова, Л. В.; Цубов, Л. В.
  Наведено результати аналізу сучасних інноваційних підходів щодо модернізації освітньої діяльності, як передумови формування фахової компетенції. Наведено результати аналізу сучасних інноваційних підходів щодо модернізації освітньої діяльності, як передумови формування фахової компетентності, намагання розкрити необхідність інтеграції змісту фундаментальних дисциплін у вищій школі, як вагомого і ефективного засобу систематизації знань. The results of the analysis of modern innovative approaches are presented. They are concerned to the updating of the educational activity as the preconditions of forming of specialty competence, attempts to reveal the necessity of the content of integration of the fundamental discipline at higher school as considerable and efficient means of knowledge systematization.
 • Item
  Теоретичні підходи до розподілу та перерозподілу доходів у трансформаційних економіках
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Івашків, В. О.
  Наведено теоретичні підходи до розподілу та перерозподілу доходів у перехідних економіках, джерела та структуру доходів населення, здійснено аналіз економічних шкіл, які зробили істотний внесок у формування теорії розподілу та перерозподілу доходів населення. Наведено інструменти перерозподілу доходів у перехіднихекономіках з окресленням їх застосування. In the article the theoretical approaches to the distribution and redistribution of income in transition economies, sources and structure of incomes, economic analysis, which made significant schools contribute to the formation of the theory of distribution and redistribution of income of the population. Redistribution of income are tools in the transitional economies of okreslennâm.
 • Item
  Особливості орієнтації матеріалу під час викладання історії України для студентів економічного профілю навчання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гриневич, Т. Б.
  Проаналізовано особливості викладання історії України для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю навчання. Пропонується зацікавлення студентів вивченням історії через інтеграцію її навчального матеріалу із економічними дисциплінами. Наводяться приклади навчальних тем та проблем де можливо поєднати історію України із економічною проблематикою. The article analyzes the features of teaching the history of Ukraine for university students studying economics. A student interested in studying history through the integration of educational material with economic disciplines. Examples of training topics and issues where possible to combine the history of Ukraine on economic issues.
 • Item
  Формування консультативних рад у діяльності вищих навчальних закладів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гаврилюк, В. Я.
  Проаналізовано способи взаємодії вищих навчальних закладів із суб’єктами зовнішнього середовища. Автор розробив новий механізм співпраці між ринковими суб’єктами – формування консультативних рад у діяльності вищих навчальних закладів. Також запропоновано напрями діяльності у межах консультативної ради та конкретні проекти спільної діяльності. Проаналізовано можливі організаційні форми управління діяльністю консультативної ради. In the article it was explored how universities interact with business environment.The author developed a new mechanism of cooperationbetween marketactors-advisory boardsof universities. Also it was proposed activities within the advisory boardand specific projects of joint activities. Author proposed possible organizational forms of management of theadvisory board.
 • Item
  Вплив фінальної частини УЄФА ЄВРО-2012 на соціально-економічний розвиток Львова. Постановка тпроблеми
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Засадний, О. М.
  Оцінено вплив чемпіонату з футболу ЄВРО-2012 на соціально-економічний розвиток Львова. Проведене дослідження дало змогу зробити висновки щодо особливостей реалізації проектів державного рівня в містах України та обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності зазначених заходів у містах урахуванням реальних умов та наявної ситуації. In the article was assesses the impact of the football championship EURO-2012 on the socio-economic development of Lviv. This study has enabled to make some conclusions about features state-level projects in the cities of Ukraine and suggestions to improve the efficiency of these measures in cities based on actual conditions and the current situation.
 • Item
  Особливості підготовки фахівців-менеджерів у приватних вищих школах Польщі та України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гавран, В. Я.; Гавран, М. І.
  Розглянуто розвиток системи підготовки фахівців у приватних вищих навчальних закладах Польщі та України. Проаналізовано напрями навчання, з яких виокремлено найзначиміші для приватної вищої освіти. Вивчено навчальні плани освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму «Менеджмент», на підставі чого визначено особливості підготовки фахівців у недержавних вищихшколах. The development of specialist training system in Polish and Ukrainian private higher educational institutions is considered. Fields of study are analyzed and the most significant for private higher education of them are selected. The management curriculums of bachelor’s degree are studied; the training peculiarities of specialists in private higher educational institutions are identified.
 • Item
  Аналізування методів державного управління профільним навчанням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Волошин, О. П.
  Проаналізовано досвід розвитку профільного навчання в Україні, наведено класифікацію методів управління профільним навчанням задля забезпечення відтворення кадрового потенціалу підприємств, описано методи реалізації і переваги профільного навчання. The experience of specialized education in Ukraine is analyzed in the given article. The classification of methods of profile education management to ensure the reproduction of human resources business is given and methods of implementation and benefits of school education are described.
 • Item
  Показники статистики грошового обігу в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Чубка, О. М.; Рудницька, О. М.
  Охарактеризовано показники статистики грошового обігу за різними класифікаціями та проаналізовано на сучасному етапі розвитку економіки України. A description of statistical indicators of monetary circulation in different classifications and their analysis at the present stage of economic development of Ukraine.
 • Item
  Валютне регулювання та валютний контроль
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бідник, Н. Б.
  Розглянуто основні аспекти валютного регулювання та валютного контролю. Охарактеризовано повноваження державних органів у сфері регулювання валютних відносин. Також у роботі запропоновані заходи, які сприятимуть певній стабілізації валютного ринку, що супроводжуватиметься зниженням спекулятивних операцій з іноземною валютою. The article considers the main aspects of currency regulation and currency control. The authorities of state bodies dealing with regulation of currency relations are described. Also this article proposes measures to promote certain stabilization of the currency market, accompanied by a decrease of speculative operations with foreign currency.
 • Item
  Забезпечення ефективного регулювання страхового ринку України в контексті його сталого розвитку та зростання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Добош, Н. М.
  Висвітлено та проаналізовано основні проблеми державного регулювання ринку страхових послуг України, узагальнено основні чинники, які визначали його становлення та розвиток, запропоновано шляхи його вдосконалення. Проведене дослідження дало змогу зробити висновки щодо забезпечення ефективної системи регулювання ринку страхування в Україні. The article describes and analyzes the main problems of state regulation of insurance market of Ukraine, summarized the key factors that determined its formation and development, the ways to improve it. The research allowed to make a number of conclusions to ensure the effective regulation of insurance market in Ukraine.
 • Item
  Наукові підходи до визначення сутності факторингу
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Фаринович, І. В.
  Проаналізовано нормативно-правові акти України, які визнають поняття факторингу, а також досліджено різні підходи вітчизняних та зарубіжних вчених щодо визначення сутності факторингу та запропоновано власне бачення цієї категорії. In the article it is analysed normatively legal acts of Ukraine, which acknowledge the concept of faсtoring, and also investigational different approaches of domestic and foreign scientists, in relation to determination of essence faсtoring and own vision of this category is offered.
 • Item
  Сучасний стан та перспективи розвитку швейної промисловості України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Плотніченко, І. Б.
  Досліджено стан та проблеми швейної промисловості України, визначено перспективні напрями розвитку швейних підприємств на основі зіставлення факторів впливу зовнішнього і внутрішнього середовищ. The article investigates the status and problems of garment industry of Ukraine defined the perspective directions of clothing companies based on comparison of impacts of external and internal environment.
 • Item
  Упровадження самостійної житлово-комунальної послуги з управління житловим комплексом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мороз, Н. В.
  Висвітлено проблему впровадження послуги з управління житловим комплексом. Розглянуто зміст послуги з управління, коло функцій управителя, його прав та обов’язків, вимоги до якості надання послуги, принцип формування ціни/тарифу на послугу тощо. Зроблено висновок про те, що впровадження цієї послуги сприятиме розвитку конкурентного середовища в житловій сфері, реформуванню відносин в житлово-комунальному господарстві, забезпечить збереження і розвиток житлового фонду України. In the scientific article the problem of input of service is reflected in a management a housing complex. Maintenance of service is considered in a management, circle of functions of manager, his rights and duties, requirement to quality of grant of service, principle of forming of cost/of tariff on service and others like that. Drawn conclusion that the input of this service will assist to development of competition environment in a housing sphere, to reformation of relations in housing and communal services, will provide maintenance and development of housing fund of Ukraine.
 • Item
  Підходи до класифікації товарних інновацій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Чучмарьова, С. Ю.
  Розглянуто проблеми вітчизняних підприємств, які пов’язані з подоланням кризи. Досліджено основні підходи до визначення поняття «товарна інновація». Визначено також основні форми товарної інновації, а також запропоновано нове визначення терміну «товарні інновація». The problems of domestic enterprises, what crises related to overcoming, rise in the article. Investigational basic going near determination of concept «commodity innovation». Certainly also basic forms of commodity innovation and also new determination of term «commodity innovation is offered».
 • Item
  Економічна конвергенція та синхронізація ділових циклів у зоні Євро
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гончар, О. М.
  Наведено результати аналізу динаміки ділових циклів у країнах ЄС у період 1991–2011 рр. Результати аналізу підтверджують зростання схожості ділових циклів країн зони євро. Загалом ЕВС не є однорідною економічною зоною, що згідно з сучасними теоріями оптимальної валютної зони є основною умовою для введення спільної валюти, але існує група країн, так звана зона ядра, яка відповідає цій умові. Paper provides analysis of cyclical evolution of EU countries’ output between 1991 and 2011. Results of this paper provide support for the view that there was an increase in the similarity between business cycles of euro zone countries. EMU as a whole is not an uniform economic area but there is a so called core area, which meets this requirement.