Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2003. – №478

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

До тринадцятого випуску збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – № 478 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 244 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Зміст до Вісника "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Національний університет "Львівська політехніка"
 • Item
  Метод оптимізації планових значень економічних показників діяльності підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Олексів, І. Б.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Запропоновано розроблений з нових позицій метод оптимізації планових значень економічних показників діяльності підприємства, який ґрунтується на використанні багатовимірного шкалювання. Створений метод дає змогу аналізувати варіанти планових значень економічних показників діяльності підприємства з врахуванням їх наближення до обраної області еталонних значень. In the paper worked out method of planned economic indexes of enterprise activity optimization based on multidimensional scaling is proposed. The worked out method allows analyzing variants of planned meaning of economic indexes considering their movement towards the area of their optimal meanings.
 • Item
  Монополія у виробництві (постачанні) продукції: поняття та причини виникнення й існування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Кривуцький, В. В.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто поняття монополії у виробництві. Запропоновано класифікацію причин їх виникнення та існування. Наведено графічну ілюстрацію варіантів поєднань витрат часу та коштів, необхідних для подолання монополії. The term monopoly in manufacturing is reviewed. Classification of reasons of their appearance and existence is proposed. Graphic illustration of variants of combining costs of time and money which are necessary to overcome monopoly are presented.
 • Item
  Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку та форми їх прояву в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Ульянова, А. М.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто глобалізацію як явище, її позитивні та негативні впливи, а також показано форми її вираження в Україні. На основі здійсненого аналізу показано власне бачення перспективи розвитку держави за умов глобалізації. Globalisation as a phenomenon and its positive and negative affects are described in the article. Its forms that take place in Ukraine are also shown. On the basis of the analysis, the personal view on Ukrainian development perspectives in the terms of globalisation are represented.
 • Item
  Особливості державного регулювання цін у фармацевтичній галузі України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Новіков, В. П.; Кричковська, A. M.; Заярнюк, Н. Л.; Болібрух, Л. Д.; Комар, В. С.; Федоришин, O. M.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Аналізуються зміни державного впливу на ціноутворення в фармацевтичній галузі залежно від економічного стану фармацевтичного ринку України. Встановлено пріоритетні напрямки, за якими повинні йти в своєму бізнесі суб’єкти фармацевтичного господарювання. We presented an analysis of government’s influence on formation of prices in pharmaceutical area, in dependance of economical situation in pharmaceutical market in Ukraine. We put in the essential direction, which have to follow each owner in pharmaceutical business.
 • Item
  Якість довкілля як чинник формування туристичної привабливості території
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Мельник, О. В.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Проаналізовано вплив природних умов на господарську діяльність людини. Наведено складові повної економічної цінності якісного природного довкілля. Подано перелік чинників, які визначають прибутковість туристичного підприємства. Запропоновано вираз для визначення доходу від використання якісного природного довкілля у туризмі. In this article is analyzed the influence of natural conditions on economic activity. Different parts of complete economic value of qualitative natural environment were listed in the article. The factors of profitability of the tourist enterprise were determined. The author improved the method for definition the income from using qualitative natural environment in tourism.
 • Item
  Продовольча безпека населення регіонів України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Ліпич, Л. Г.; Кощій, О. В.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розроблено методику розрахунку інтегрованого показника продовольчої безпеки населення. На основі запропонованої методики проведено ранжування областей України за рівнем продовольчої безпеки. A method of computation of integrated index of food safety of population is developed in article. On the basis of offered method it is conducted the ranging fields of Ukraine after level of food safety.
 • Item
  Модель оцінки інвестиційних ризиків і управління ними
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Фльорко, В. А.; Національний університет "Львівська політехніка"
  На підставі огляду літературних джерел і проведених досліджень запропоновано методику оцінки рівня ризику неточної оцінки інвестиційної привабливості підприємства і розроблено модель управління цим ризиком. In article on the grounds of checkup of the literary sources and called on studies is offered methods of the risk level estimation of the inexact estimation to investment attractiveness of the enterprise and is designed model of this risk management.
 • Item
  Ретроспективний аналіз правового аспекту залучення іноземних інвестицій в економіку України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Федевич, М. Є.; Пшик, О. О.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Дослідженно законодавчу базу України щодо інвестиційної політики. Проаналізовано правовий аспект залучення іноземних інвестицій в економіку України. Висвітлені проблеми, які перешкоджають іноземному інвестуванню. It was research Ukraine’s law about investments and analysed problems of the einlisting foreing investment in the Ukrainian economy. The impediments of the foreing investments has been considered.
 • Item
  Інвестиційні фонди як суб’єкти фінансового ринку та учасники інвестиційного процесу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Тивончук, О. І.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Показано необхідність розвитку в Україні ефективної системи інститутів спільного інвестування, що уможливить мобілізувати інвестиційні ресурси для забезпечення інноваційних змін економіки України. Розкрито роль, яку відіграють інвестиційні компанії та фонди в економіці розвинутих країн, причини та передумови їх динамічного зростання. Проведено аналіз сучасного стану розвитку, проблем та перспектив діяльності вітчизняних інститутів спільного інвестування. In the article the necessity of development in Ukraine effective system of collective investment institutes, capable to mobilize investment recourses for achieving innovative changes of economy has been shown. The role of investment companies and fund in economy of developed countries, the sources of their dynamic growth has been explicated. The analysis of the state, problems and perspectives of country’s institutes of collective investment activity has been done.
 • Item
  Інформаційне забезпечення об’єднань підприємств щодо реалізації інвестиційних проектів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Князь, С. В.; Георгіаді, Н. Г.; Бажанова, А. І.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Шляхом огляду вітчизняного законодавства і літературних джерел проаналізовано особливості інвестиційної діяльності об’єднань підприємств. На основі проведеного аналізу виявлено шляхи удосконалення інформаційного забезпечення об’єднань підприємств і запропоновано методику ухвалення управлінських рішень щодо фінансування інвестиційних проектів, яка базується на основі інформаційної автоматизації процесів діагностики стану потенційних реципієнтів інвестиційних ресурсів, а також розподілу і перерозподілу між ними різного роду ресурсів. In article by checkup domestic legislation and literary sources are analyzed particularities to investment activity of the associations enterprise. On the grounds of called on analysis is installed way of the improvement of the data ware of the associations enterprise and is offered methods of the taking the management decisions for financing investment project, which is based on the grounds of information automation of the processes of the diagnostics of the condition potential relapse investment resource, as well as gathering and use between them miscellaneous of the sort resource.
 • Item
  Аналіз інвестиційної привабливості виробничих підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Денисов, О. Є.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Окреслено основні проблеми, що постають перед потенційними інвесторами при визначенні привабливості виробничих підприємств на основі стратегічного аналізу галузі потенційного інвестування. The article describes the main problems that faces the potential investors evaluating the attractiveness of manufacturers by using the strategic analyses in the sphere of the potential investment.
 • Item
  Проблеми залучення іноземного капіталу у банківський сектор України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Гордійчук, Ю. В.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Проаналізовано значення банківської системи для економіки України, показано тенденцію становлення банківського сектору з іноземними інвестиціями, розкрито низку проблем розвитку та розширення цього сектору, а також подано рекомендації щодо вирішення цих проблем. In article the meaning of bank's system for Ukrainian economics is analysed, trend of development of bank sector with foreign investment is showed, the string of problems of progress and widening is uncovered, and also recommendations about the solution this problems are worked out.
 • Item
  Прогнозування інвестиційних процесів в умовах трансформації економіки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Вівчар, О. Й.
  Розроблено ефективні методи прогнозування інвестиційних процесів, а саме - розробка методики економетричного прогнозування інвестицій. The effective forecasting methods investment process, the econometric forecasting model of investment was developed in this article.
 • Item
  Економічна оцінка доцільності злиття підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Шуляр, Р. В.; Шуляр, Н. В.; Медведчук, С. В.; Національний університет "Львівська політехніка"
  У процесі планування розвитку підприємств у практиці виникає необхідність прийняття управлінських рішень щодо вибору певних форм трансформації та їх економічної оцінки. Стаття спрямована на вирішення проблем вибору критеріїв та формування методів оцінки злиття як інтеграційної трансформації підприємства. In the process of planning of enterprise development the necessity of making decision concerning choosing of merging type and their economic estimation appears. The article is directed on solving of problems of choosing of criteria and forming of methods of merging estimation as enterprise integration estimation.
 • Item
  Методологія дослідження проблем еколого-економічної біоетики стратегії постійного розвитку в екосистемному і суспільному вимірах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Пунько, Б. М.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Наводиться світовий емпіричний методологічний аналіз економіко-математичного моделювання у сфері природокористування і охорони довкілля. Обґрунтовуються об'єкти, предмет, інформаційний апарат, методологія і методи, теоретична та методологічна основи дослідження проблем еколого-економічної біоетики в екосистемному і суспільному вимірах. The empirical methodological analysis of economic-mathematical modeling in the area of environmental protection is presented. Objects, subject, information apparatus, methods, theoretical and methodological basis of investigation of ecological problems in ecosystem and social measures are explained.
 • Item
  Біржові операції з нафтою та нафтопродуктами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Пайкова, Л. А.; Найчук, М. Б.; Юрчак, Ю. А.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто проблеми діяльності ф’ючерсного ринку нафти та нафтопродуктів України, етапи становлення світового ринку нафти та нафтопродуктів, особливості біржових операцій на ринку нафти та нафтопродуктів, способи та механізми основних операцій з ф’ючерсами на нафту та нафтопродукти та способи зниження фінансових ризиків. На основі проведеного розгляду розроблено основні моделі поведінки учасників ф’ючерсного ринку нафти та нафтопродуктів України (нафтодобувні та нафтопереробні компанії України, торговельні компанії та дистрибутори). In the article the problems of activity of futures market of petroleum and mineral oil of Ukraine, stages of establishment of world market of petroleum and mineral oil, features of exchange operations at the market of petroleum and mineral oil, methods and mechanisms of basic operations with futures on petroleum and mineral oil and methods of decline of risk, are considered. On the basis of the conducted consideration the basic models of conduct of participants of futures market of petroleum and mineral oil of Ukraine are developed (companies of oil-extracting in Ukraine, trading companies and distributors).
 • Item
  Firma internetowa, wirtualna czy cybernetyczna?
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Kupczyk, A.; Kręcicka, A.; Lutek, P.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Wspolczesne, rewolucyjne zmiany swiata gospodarczego zacz^ly burzyc paradygmat mikroekonomii funkcjonuj^cy przez ostatnie kilka stuleci, wobec czego mowi si§ obecnie o tzw. Starej Ekonomii (teoria neoklasyczna), ktora stopniowo ma wypierac Nowa Ekonomia-nowe spojrzenie na rynek. W warunkach zmiennosci pospiesznie poszukuje się nowych metod organizacji i zarządzania, pozwalajcych na przywrocenie efektywnych dzialan firm, ktore zmuszone są do doskonalenia sposobow funkcjonowania i produkowania, c ig le g o przeprojektowania procesow (reengineeringu) w celu lepszej obslugi klienta czy poszukiwania rezerw kosztowych. Revolutionary changes in a global business environment begin to destroy the concept of micro economy functioning through years. We can now separate those two approaches indicating on the Old Economy (classic theory) and the New Economy treated as a contemporary view on a market. In these changeable circumstances everyone is looking for different methods of planning and managing, helping with efficiency improvement of companies forced to search the excellence of manufacturing, reengineering, servicing their customers and finally costs reducing.
 • Item
  Дослідження динаміки фінансових показників виробничих галузей
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Іващук, Н. Л.; Солінська, М.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Вивчається економіко-математична модель виробництва з інвестиціями на основі методу моделювання Хаутеккера-Йохансена. Досліджується динаміка статистичних показників виробництва залежно від його рентабельності. Наводяться результати обчислень для багатьох галузей виробництва України (електроенергетики, видобування нафти, газу). In the article the economic-mathematical model of manufacture with the investments is studied on the basis of Houthakker-Johansen method of modeling. Dynamics of statistical parameters of manufacture is investigated depending on its profitability. The results of calculations for some of branches of Ukraine (electric power industry, production of petroleum, gas) are given.
 • Item
  Взаємодія правових і етичних норм в підприємницькій діяльності малих підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Герасимчук, Н. А.; Національний університет "Львівська політехніка"
  На основі аналізу вітчизняної і зарубіжної літератури автор стверджує, що в підприємницькій діяльності етичні засади повинні випереджати правові модифікації, і те, що ці засади повинні впливати на формування правових принципів. Having analized the works of Ukrainian and foreign economists the author affirms that ethic regulations in business activity have to pass ahead the law modifications. Moreover these principles have to influence the formation of laws.