Юридичні науки. – 2015. – № 825

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розроблення наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладається повна відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 825. – 464 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 60
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Юридичні науки" № 825
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Зміст до Вісника "Юридичні науки" № 825
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Вимагання, у зв’язку з підкупом, за кримінальним законодавством України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Якимова, С. В.
  Досліджено ґенезу розвитку законодавчого поняття вимагання. Визначено особливі ознаки вимагання, у зв’язку з підкупом. З’ясовано, що в положеннях кримінального кодексу України вимагання неправомірної вигоди розглядається як кваліфікована ознака підкупу. Натомість у положеннях міжнародних антикорупційних конвенцій вимагання неправомірної вигоди є окремою формою підкупу. Обґрунтовано, що в сучасних умовах гармонізація положень чинного кримінального кодексу України згідно з міжнародними стандартами протидії підкупу сприятиме удосконаленню кримінально-правового механізму протидії корупції в Україні. В статье исследовано генезис развития законодательного определения понятия вымогательства. Определены особенные признаки вымогательства, в связи с подкупом. В составе подкупа вымогательство неправомерной выгоды рассматривается как квалифицированный признак. Однако в положениях международных антикоррупционных конвенций вымогательство неправомерной выгоды рассматривается как отдельная форма подкупа. Обосновано, что в современных условиях гармонизация положений действующего уголовного кодекса Украины согласно международных стандартов противодействия подкупу способствует усовершенствованию уголовноправового механизма противодействия коррупции в Украине. In the article the genesis of the concept of legal extortion. Defined the specific features of the request, in connection with the bribes. It was found that the provisions of the Criminal Code of Ukraine demanding undue advantage is seen as a sign of qualified bribery. Instead, the provisions of international anti-corruption conventions extortion undue advantage is a separate form of bribery. Proved that in today harmonization of the provisions of the Criminal Code of Ukraine in accordance with international standards, countering bribery will help to improve the criminal legal framework against corruption in Ukraine.
 • Item
  Взаємодія слідчого із співробітниками інших підрозділів під час досудового розслідування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Сорока, С. О.; Римарчук, Г. С.
  Досліджено поняття, завдання, принципи, форми взаємодії слідчого із співробітниками інших підрозділів під час досудового розслідування. Враховуючи характер і ступінь суспільної небезпечності кримінального правопорушення, взаємодія може бути епізодичною і тривалою. Залежно від правової регламентації розрізняють процесуальні (правові) і непроцесуальні (організаційні) форми взаємодії. Розглянуто процесуальні форми взаємодії. Відзначено, що налагодження спільної, узгодженої, цілеспрямованої та кваліфікованої діяльності під час здійснення досудового розслідування є запорукою успішного виконання завдань кримінального провадження. В статье исследовано понятие, задачи, принципы, формы взаимодействия следователя с сотрудниками других подразделений в ходе досудебного расследования. Учитывая характер и степень общественнной опасности уголовного правонарушения взаимодействие может быть эпизодическим и длительным. В зависимости от правовой регламентации различают процессуальные (правовые) и непроцессуальные (организационные) формы взаимодействия. Рассмотрены процессуальные формы взаимодействия. Отмечено, что налаживание совместной, согласованной, целенаправленной и квалифицированной деятельности при осуществлении досудебного расследования является залогом успешного выполнения задач уголовного судопроизводства. The article covers the analysis of definition, task, principles and forms of collaboration between the investigative officer and other officers from different departments during the pretrial investigation. Taking into account the character and level of social danger that possess criminal offences, the collaboration can be distinguished as situative and long-term. Taking into account the legal regulation there can be designated procedural (legal) and nonprocedural (organizational) forms of collaboration. Also, procedural forms of collaboration were highlighted. It is pointed out that in order to carry out the task of criminal procedure effectively it is of major importance to maintain common purposeful and professional activity at the pre-trial stage.
 • Item
  Використання поліграфа в процесі подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності: реалії сьогодення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ромців, О. І.; Зубач, І. М.
  Стаття присвячена дослідженню алгоритмів використання поліграфа як одного із засобів подолання протидії процесу розслідування та розкриття злочинів у сфері службової діяльності. Статья посвящена исследованию алгоритмов использования полиграфа как одного из средств преодоления противодействия процессу расследования и раскрытия преступлений в сфере служебной деятельности. The article investigates the algorithms use the polygraph as a means to overcome resistance process of investigation and detection of crimes in the sphere of service activity.
 • Item
  Роль жертви у генезі злочину
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Марисюк, К. Б.
  Стаття присвячена аналізу ролі жертви у ґенезі злочину. Проаналізовано найхарактерніші підходи до цього питання. Вивчено думки провідних вітчизняних та зарубіжних науковців. Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що особа жертви та її поведінка часто значною мірою впливають на формування злочинного наміру майбутнього злочинця, а подеколи й породжують останній. Відтак, як видається, здійснюючи чіткіший та активніший вплив на осіб, які за своїми моральними, соціальними, правовими та іншими характеристиками мають реальну можливість стати жертвами злочинних посягань, можна було б досягти істотного зниження кількості останніх, або хоча б зменшити негативні наслідки таких посягань. Статья посвящена анализу типологий жертв преступлений. Проанализированы наиболее характерные подходы к этому вопросу. Изучены мнения ведущих отечественных и зарубежных ученых. Подытоживая, можно сделать вывод, что личность жертвы и ее поведение часто в значительной степени влияют на формирование преступного намерения будущего преступника, а иногда и порождают последний. Следовательно, как кажется, осуществляя более четкое и более активное влияние на лица, которые по своим моральным, социальным, правовым и другим характеристикам имеют реальную возможность стать жертвами преступных посягательств, можно было бы достичь существенного снижения количества последних, или хотя бы снизить негативные последствия таких посягательств. This article analyzes the typologies of crime victims. We analyzed the most typical approaches to this issue. We studied the opinions of leading Russian and foreign scientists. Summing up, we can conclude that the identity of the victim and her behavior is often a significant impact on the formation of the future intentions of the criminal underworld, and sometimes give rise to last. Consequently, it seems, carrying out a clearer and more active influence on people who in their moral, social, legal and other characteristics have a real opportunity of becoming victims of criminal attacks, it would be possible to achieve a significant reduction in the number of the latter, or at least reduce the negative consequences of such encroachments.
 • Item
  Загальна характеристика статусу суб’єктів профілактики правопорушень серед дітей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Лесько, Н. В.
  Розглянуто юридичне та філософське тлумачення правового статусу суб’єктів профілактики правопорушень, досліджено існуючі класифікації суб’єктів профілактики правопорушень серед дітей. Запропоновано пропозиції щодо вдосконалення профілактичної діяльності цих органів. Рассмотрены юридическое и философское толкование правового статуса органов и служб по делам детей, исследовано классификацию субъектов профилактики правонарушений среди детей. Наведены предложения по совершенствованию профилактической деятельности данных органов. The author of the article examines juridical and philosophical interpretation of the legal status of the subjects of offences prevention among children. Existing classification of the subjects of offences prevention among children is studied. The author of the article gives propositions for improving the prevention activities of these bodies.
 • Item
  Оперативно-розшукова профілактика у системі протидії злочинам в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кушпіт, В. П.
  З’ясовано місце та роль оперативно-розшукової профілактики у системі протидії злочинам в Україні. Досліджено поняття оперативно-розшукової профілактики, з’ясовано зміст її специфічних ознак. Запропоновано шляхи активнішого використання можливостей оперативно-розшукової профілактики в частині застосування заходів, що не потребують санкціонування. Обґрунтовано доцільність розвитку системи протидії злочинам у напрямку посилення значення оперативно-розшукової профілактики в умовах демократизації суспільних відносин. В статье определено место и роль оперативно-розыскной профилактики в системе противодействия преступлениям в Украине. Исследовано понятие оперативно- розыскной профилактики, определено содержание ее специфических признаков. Предложены пути активного использования возможностей оперативно-розыскной профилактики в части реализации мер, которые не требуют санкционирования. Обосновано целесообразность развития системы противодействия преступлениям в направлении усиления роли оперативно-розыскной профилактики в условиях демократизации общественных отношений. In the article elucidated the place and role of operational prevention system in combating crime in Ukraine. The concept of operational prevention, revealed the content of its specific features. The ways more active use of the operational application of preventative measures that do not require authorization. The expediency of the system for combating crime in the direction of strengthening the role of operational prevention in terms of democratization of social relations.
 • Item
  Тероризм як віддзеркалення кризових тенденцій у суспільстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Канцір, В. С.
  Розкрито явище тероризму, як однієї із ситуацій соціального конфлікту; розглянуто поняття тероризму, як способу дії в умовах відсутності альтернативи на взаємодію з опонентом. Виділено категорії тероризму за суб’єктивним ознаками. В статье раскрыто явление терроризма, как одной из ситуаций социального конфликта; рассмотрено понятие терроризма, как способа действий в условиях отсутствия альтернативы на взаимодействие с оппонентом. Выделено категории терроризма в зависимости от того, какое именно меньшинство выступает субъектом террористического акта. In this article had been uncovering the phenomena of terrorism, as a situation of social conflict; has been consider a subject of terrorism, as a method of action in condition absences alternative to interaction with opponent. Had been categories of terrorism; in dependence on what minority is a subject of terroristic act.
 • Item
  Жертва кримінальної насильницької поведінки: віктимологічна характеристика особи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Гумін, О. М.; Зубач, І. М.
  Висвітлено проблеми, пов’язані із розкриттям елементів кримінологічної характеристики жертви насильницької поведінки та відслідковується її взаємозв’язок із злочинцем визначенням окремих характеристик жертви, що впливають на таку поведінку. До того ж розглядаються та зіставляються поняття “жертви” та “потерпілого” в контексті сучасних підходів вчених криміналістів до вказаної проблематики. Рассмотрены проблемы, связанные с разкрытием элементов криминологической характеристики жертвы насильственного поведения и отслеживается взаимосвязь с преступником путем определения отдельных характеристик жертвы, которые, в свою очередь, влияют на такое преступное поведение. К тому же рассматриваются и сравниваются ключевые понятия криминологии – понятие “жертва” и понятие “потерпевший”, в контексте современных воззрений на эту проблематику ученных-криминологов. The article highlights the idea that carries a scientific society about the notion of latent crimes, definition of latency. Besides, the examination of concealing factors of such crimes is upheld based on the sample of crimes on sex rimes. And finally, the author affirms the necessity to apply victimological preventive measures against violent crimes considering a high level of their latency.
 • Item
  Заходи оперативних підрозділів ОВС щодо попередження злочинів у сфері цільових спеціалізованих державних фондів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Гула, Н. Л.
  Розглянуто питання щодо діяльності оперативних підрозділів ОВС у попередженні злочинів у сфері цільових спеціалізованих державних фондів. Визначено основні поняття попередження злочинів у зазначеній сфері, які здійснюють оперативні працівники з метою мінімізації настання злочинного результату. Окреслено особливості використання оперативно-розшукових та інших заходів у попередженні і запобіганні економічних злочинів у сфері цільових спеціалізованих державних фондів. Рассмотрен вопрос относительно деятельности оперативных подразделений ОВД в предупреждении преступлений в сфере целевых специализированных государственных фондов. Определены основные понятия предупреждения преступлений в отмеченной сфере, которые осуществляются оперативными работниками с целью минимизации наступления преступного результата. Очерчены особенности использования оперативно-розыскных и других мероприятий в предупреждении и предотвращении экономических преступлений в сфере целевых специализированных государственных фондов. In the article a question is considered in relation to activity of operative subdivisions in warning of crimes in the field of the having a special purpose specialized state funds. The basic concepts of warning of crimes in the marked sphere, that come true by operative workers with the aim of minimization of offensive of criminal result, are certain. The features of the use of operative searchand other measures are outlined in warning and prevention of economic crimes in the field of the having a special purpose specialized state funds.
 • Item
  Міжнародне співробітництво у протидії злочинам, що вчиняються організованими злочинними групами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Гула, Л. Ф.
  Розглянуто питання щодо міжнародного співробітництва правоохоронних органів у протидії злочинам, які вчиняють організовані злочинні групи за наявності міжнародних зв’язків. Визначено правові основи такої взаємодії, яка здійснюється на основі договорів з державами далекого і ближнього зарубіжжя. Охарактеризовано форми міжнародної співпраці в протидії організованим формам злочинності, яка сьогодні становить істотну проблему, тому що відсутні правові норми щодо проведення спеціальних операцій та відповідальності посадових осіб за таку співпрацю. Окреслено діяльність міжнародної поліцейської організації Інтерпол щодо протидії організованій злочинності. Рассмотрен вопрос относительно международного сотрудничества правоохранительных органов в противодействии преступлениям, которые совершаются организованными преступными группами при наличии международных связей. Определены правовые основы такого взаимодействия, которое осуществляется на основе договоров с государствами дальнего и ближнего зарубежья. Охарактеризованы формы международного сотрудничества в противодействии организованным формам преступности, которая сегодня представляет существенную проблему, потому что отсутствуют правовые нормы относительно проведения специальных операций и ответственности должностных лиц за такое сотрудничество. Очерчена деятельность международной полицейской организации Интерпол относительно противодействия организованной преступности. A question is considered in relation to international cooperation of law enforcement authorities in counteraction to the crimes that is accomplished by the organized criminal groups at presence of international connections. Legal frameworks of such co-operation that comes true on the basis of agreements with the states of far and near abroad are certain. The forms of international cooperation are described in counteraction to the organized forms of criminality that presents today substantial problem because legal norms are absent in relation to realization of the special operations and responsibility of public servants for such collaboration. Activity of international constabulary organization is outlined Interpol in relation to counteraction to the organized crime.
 • Item
  Останній період життя архимандрита Климентія Шептицького (1947–1951 рр.) (на основі аналізу особової кримінальної справи)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Чорнописька, В. З.
  На основі архівних документів, що перебували до останнього часу під грифом “цілком таємно”, висвітлюється останній період життя архимандрита Климентія Шептицького. Аналізуються насильницькі дії органів МДБ, моральна та фізична шкода, яку вони завдали К. Шептицькому. Оцінений приклад його твердої позиції у питаннях віри, відстоюванні прав вірних. На основе архивных документов, находящихся до последнего времени под грифом “совершенно секретно”, освещается последний период жизни архимандрита Климентия Шептицкого. Анализируются насильственные действия органов МГБ, моральный и физический ущерб, причиненный ими К. Шептицкому. Оценивается пример его твердой позиции в вопросах веры, отстаивании прав верующих. Based on archival documents, which were until recently classified as “top secret” and highlighted the last period of life Archimandrite Clement Sheptytsky. Analyzes the violence of the MGB, moral and physical harm caused to them K. Sheptytsky. Evaluated example of its firm position in matters of faith, defending the rights of believers.
 • Item
  Український конституціоналізм як державно-правова практика: доба “Першої УНР”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Терлюк, І. Я.
  Досліджується український конституціоналізм як державно-правова практика УНР доби Української Центральної ради. Наголошується на тому, що державно- правова практика “Першої УНР” ґрунтувалася на конституційному законодавстві, розроблення якого основується на концепції правової держави. А перевага конституційних актів у законодавстві Української Центральної Ради обумовлюється необхідністю надання державній політиці демократичної спрямованості. Исследуется украинский конституционализм как государственно-правовая практика УНР времен Украинской Центральной рады. Подчеркивается, что государственно-правовая практика “Первой УНР” базировалась на конституционном законодательстве, разработка которого основывалась на концепции правового государства. А преимущество конституционных актов в законодательстве Украинской Центральной рады обусловливается необходимостью предоставления государственной политике демократической направленности. We study the Ukrainian constitutionalism as state-legal practice of UPR during the period of the Ukrainian Central Rada. It is noted that the state-legal practice of “The first UNR” is based on constitutional law, the development of which was relied on the concept of law. The advantage of constitutional law acts in the Ukrainian Central Council is stipulated by the need to provide the public policy of democratic orientation.
 • Item
  Судові реформи П. Полуботка і Д. Апостола
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Стецюк, Б. Р.
  Статтю присвячено вивченню та аналізу судових реформ, які проводили у XVIII ст. П. Полуботок та Д. Апостол на території Гетьманщини. Акцентовано увагу на обмеженні вітчизняної судової системи з боку Російського самодержавства. Статья посвящена изучению и анализу судебных реформ, проводившихся в XVIII веке П. Полуботком и Д. Апостолом на территории Гетманщины. Заострено внимание на ограничении отечественной судебной системы со стороны Российского самодержавия. The article deals with the study and analysis of judiciary reforms conducted by P. Polubotok and D. Apostol in Hetmanshchyna in the XVIII century. The author stresses the circumscription of the native judiciary by the Russian autocracy.
 • Item
  Методологія наукового аналізу системи парламентаризму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Словська, І. Є.
  Стаття присвячена характеристиці методології наукового аналізу системи парламентаризму та виділенню її стрижневого компонента – парламенту. Доведено, що формування науково-практичної парадигми парламенту в системі парламентаризму відбувається із застосуванням широкого переліку основних наукових підходів збору й опрацювання матеріалів правової дійсності. Акцентовано увагу на тому, що методологічний плюралізм (сукупність філософських, загальнонаукових і спеціальних методів) стає підґрунтям фундаментальних відкриттів, спроможних стимулювати виконання практичних завдань реорганізації державних інституцій. Статья посвящена характеристике методологии научного анализа системы парламентаризма и выделению ее стержневого компонента – парламента. Доказано, что формирование научно-практической парадигмы парламента в системе парла- ментаризма происходит с применением широкого перечня основных научных подходов сбора и обработки материалов правовой действительности. Акцентировано внимание на том, что методологический плюрализм (совокупность философских, общенаучных и специальных методов) становится основой фундаментальных открытий, способных стимулировать решение практических задач реорганизации государственных институтов. The article is devoted to the methodology of scientific analysis of the system of parliamentarism and separation core component of the parliament. It is proved that the formation of scientific and practical paradigm of the parliament in a parliamentary system occurs with the use of a wide range of basic scientific approaches of collecting and processing materials of legal reality. The attention is focused on the fact that methodological pluralism (a combination of philosophical, general scientific and special methods) becomes the basis of fundamental discoveries that can stimulate the solution of practical problems of reorganization of state institutions.
 • Item
  Насильство в політиці і практиці сталінського тоталітарного режиму (історико-правовий аспект)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ряшко, В. І.; Ряшко, О. В.
  Проаналізовано проблему насильства в політиці і практиці сталінського тоталітарного режиму, сутність якої полягає в фізичному знищенні та морально- психологічному пригноблені і підкоренні всіх громадян держави. Ефективним методом реалізації цього політичного курсу партії більшовиків на чолі зі Сталіним була політика насильства, репресій, терору і страху, безправність людини перед тоталітарною владою. Вся ідеологія, політика і практика сталінського тоталітарного режиму за своєю сутністю була антинародною, антиправовою, антигуманною, в основі якої було насильство, репресії, ігнорування режимом прав і свобод людини. Анализируется проблема насилия в политике и практике сталинского тоталитарного режима, сущность которой заключается в физическом уничтожении и морально-психологическом угнетении и подчинении всех граждан государства. Эффективным методом реализации этого политического курса партии большевиков во главе со Сталиним было насилие, репрессии, террор и страх, бесправие человека перед тоталитарной властью. The problem of violence in politics and practice of Stalin’s totalitarian regime, the gist of which lied in the physical destruction, moral and psychological oppression and conquest of all citizens of the state is analysed. The effective methods of the implementation of this programme were the politics and practice of violence, repressions, terror and fear, the lack of human’s rights before the Soviet authorities.
 • Item
  Традиція виборності влади в Україні: категоріально-поняттєвий аппарат дослідження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Панкевич, І. М.
  Розглянуто проблему становлення та сучасного стану традиції виборності влади в Україні. Аналізуються основні поняття, терміни і категорії, за допомогою яких описують традицію виборності влади в Україні. Їхнє осмислення є необхідним для узагальнювального історико-правового аналізу формування традиції виборності влади в Україні, провідним методом якого є історико-поняттєвий метод. Рассмотрена проблема формирования и современного состояния традиции выборности власти в Украине. Анализируются основные понятия, термины и категории, с помощью которых описывают традицию выборности власти в Украине. Их осмысление необходимо для обобщенного историко-правового анализа формирования традиции выборности власти в Украине, ведущим методом которого является историко-правовой метод. In the article the problem of formation and the current state of the tradition of power’s electivity in Ukraine was considered. The basic concepts, terms and categories by which the tradition of electivity in Ukraine was described, were analyzed. Their understanding is necessary for the generalizing historical and legal analysis of the formation of power’s electivity tradition in Ukraine, the leading method of which is historical-conceptual method.
 • Item
  Велика хартія вільностей (1215 р.): ідеї, придатні для сучасності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Макарчук, В. С.
  Розглядаються ті ідеї Великої хартії вільностей, які на разі обійдені увагою у вітчизняній навчальній та навчально-методичній літературі; їх значення для сучасних потреб реформування української системи права. Рассматриваются идеи Великой хартии вольностей, обойденные вниманием отечественной научной и учебно-методической литературы, их значение для современных задач реформирования украинской системы права. The ideas ofMagna Charta, which are presently ignored by the contemporary Ukrainian educational literature are considered; their significance for the nowadays demands of the reforms of Ukrainian legal system are evaluated.
 • Item
  Поняття, значення свободи та її взаємозв’язок із правом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ярмол, Л. В.; Вандьо, С.
  Проаналізовано загальнотеоретичні положення щодо розуміння сутності свободи. Розкрито поняття, значення свободи. Охарактеризовані окремі види свободи. Проаналізовано взаємозв’язок свободи та права. З’ясовано співвідношення “свободи у праві” та “права на свободу” та їх значення. Проанализированы общетеоретические положения относительно понимания сущности свободы. Раскрыто понятие, значение свободы. Охарактеризованы отдельные виды свободы. Проанализирована взаимосвязь свободы и права. Выяснено соотношение “свободы в праве” и “права на свободу” и их значение. General theoretical principles regarding the understanding of the essence of freedom are analyzed. The notion and meaning of freedom are outlined. Certain types of freedom are characterized. A connection between freedom and law has been identified. The correlation between “freedom in law” and “rights for freedom” and their meanings are established.