Автоматика, вимірювання та керування. – 2009. – №639

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2009. – № 639 : Автоматика, вимірювання та керування / відповідальний редактор В. Б. Дудикевич. – 252 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40
 • Item
  Зміст до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування» № 639
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування» № 639
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009)
 • Item
  Порівняльний аналіз моделей нейронних осциляторів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Тимощук, П. В.
  Зроблено огляд популярних моделей нейронних осциляторів, здійснюється їхній порівняльний аналіз. Проаналізовано переваги, обмеження і проблеми, що зиникають під час використання таких моделей. Даються рекомендації щодо їх можливих застосувань. Наведено перелік відкритих питань, які залишаються предметом подальших досліджень в області моделювання нейронних осциляторів. The review of popular models of neural oscillators has been made, its comparative analysis is fulfilled. There is analyzed advantages, limitations and problems arising when the models are used. The recommendations concerning its possible applications are given. The list of open questions as the subjects for further investigations in the field of modeling of oscillator neurons has been given.
 • Item
  Імітація, аналіз та оптимізація роботи гірськолижного комплексу за допомогою методів імітаційного моделювання дискретних подій
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Горин, О. В.; Виклюк, Я. І.
  Подано теоретичне і практичне обґрунтування доцільність та ефективності застосування імітаційного моделювання при дослідженні економічних систем, проаналізовано можливі напрями і методи оптимізації роботи гірськолижного комплексу. Доведено необхідність організаційної та структурної перебудови цього комплексу з урахуванням отриманих результатів та запропоновано його нову ефективнішу модель. In this paper the theoretical and practical substantiation of expedience and efficiency of application of computer simulation for the research of the economic systems is given, possible ways and methods of improvement of work of skiing complex are analyzed. The necessity of organization and structural alteration of this complex taking into account the available results are proved, and its new more effective model is offered.
 • Item
  Імітація, аналіз та оптимізація роботи гірськолижного комплексу за допомогою методів імітаційного моделювання дискретних подій
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Грибок, М. І.; Гула, М.
  На основі математичної моделі вимірювального кола за допомогою імітаційного моделювання одержано залежності похибок вимірювання RLC-параметрів від впливних факторів для методу зміщення системи координат за струмом. On the basis of mathematical model of measuring circle by an imitation design dependences of errors of measuring of RLC-parameters are got on influences.
 • Item
  Застосування теорії нечітких множин для визначення рівня ризику витоку інформації технічними каналами
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Гордій, І. В.
  Розглянуто проблему оцінки ризиків у сфері захисту інформації; описано підхід до визначення рівня ризику при побудові системи захисту інформації від витоку технічними каналами. The article reviews problems of risk assessment in system of information protection from leakage on technical channels is considered; it shows method of risk level assessment herewith constructing system of information protection from leakage on technical channels.
 • Item
  Проблеми прецизійного вимірювання температури в агресивних середовищах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Адамюк, Е. Й.
  Здійснено огляд сучасних термоперетворювачів для вимірювання температури в агресивних середовищах. Проаналізовано вплив агресивного середовища на матеріал чутливого елемента термоперетворювача і відповідно на точність вимірювання температури. Запропоновано використання як матеріалу чутливого елемента термоперетворювачів металевих аморфних стопів. The overview of modern thermal converter for temperature measuring in aggressive medium performed. The influence of aggressive medium to material of sensitive element of thermal converter and to precision of temperature measuring respective are considered. The metallic amorphous glass are offered to use as material of sensitive element of thermal converter.
 • Item
  Методичні похибки шумових термометрів з різними структурами вхідного кола
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Микитин, І. П.
  Проаналізовано моделі методичної похибки шумових термометрів за використання у вхідному колі одноканальних та двоканальних підсилювачів. It was analyzed models of methodical error of noise thermometer at the use one - and two-channel strengtheners in the input circle.
 • Item
  Забезпечення єдності і точності кваліметричного оцінювання продукції
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Бойко, Т. Г.
  Проаналізовано моделі методичної похибки шумових термометрів за використання у вхідному колі одноканальних та двоканальних підсилювачів. It was analyzed models of methodical error of noise thermometer at the use one - and two-channel strengtheners in the input circle.
 • Item
  Математична модель розімкненої системи “перетворювач кількості фаз – випрямляч – мотор постійного струму з незалежним збудженням”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Самотий, В. В.; Павельчак, А. Г.; Дзелендзяк, У. Ю.
  Наведено математичну модель розімкненої системи “перетворювач кількості фаз – трифазний однопівперіодний випрямляч – мотор постійного струму з незалежним збудженням”, а також запропоновано методику аналізу перехідних і усталених режимів її роботи. The mathematical model of the broken a secret system is resulted a “transformer of number of phases is a three-phase monoperiod rectifier – motor of direct-current with independent excitation” and also the method of analysis of transient and withstand behaviours of its work is offered.
 • Item
  Прогнозування термометричних характеристик Zr1-x YxNiSn на основі результатів розрахунку розподілу електронної густини
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Ромака, В. А.; Крайовський, Р.; Ромака, Л. П.
  Досліджено вплив акцепторної домішки Y на зміну кристалічної структури та розподілу електронної густини інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn у концентраційному діапазоні х(Y) = 0 ÷ 0,25. Зроблено висновки про характер поведінки рівня Фермі (εF) Zr1-xYxNiSn, механізми керування положенням εF та особливості функцій перетворення резистивних та термоелектричних термоелементів. Influence of p-dopant of Y is іnvestigational on the change of crystalline structure and distributing of electronic closeness of intermetallic semiconductor of n-ZrNiSn in the concentration region of х(Y) = 0 ÷ 0,25. Conclusions are done about the pattern of behaviour of level Fermi (εF) Zr1-xYxNiSn, mechanisms of management position of εF and thermoelectric thermocouples.
 • Item
  Можливості автоматизації випробувань термоперетворювачів опору під час метрологічної перевірки теплолічильників
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Дяк, Р. П.; Яцук, В. О.; Столярчук, П. Г.
  Перевірка абсолютної похибки термоперетворювачів опору зазвичай здійснюється з використанням потенціометричної устави і характеризується високою трудомісткістю процесу та складністю його автоматизації. Проаналізовано напрями і розроблено структурну схему автоматизації перевірки термоперетворювачів опору під час метрологічних випробувань теплолічильників. Запропоновано використовувати у метрологічних вимірюваннях багатоканальні цифрові омметри з автоматичним коригуванням похибок та систем збирання–передавання даних через стандартні інтерфейси. The absolute error of resistance thermometers checking is usually done by means of a potentiometric installation. High labour-consumption of the procedure and complication of automatization are the disadvantages of this method. The analysis of ways and developing of the method and structural scheeme for computer-aided test of resistance of thermal transformers during metrological probation of thermal counters is researched in the paper. It is recommended to use digital ohmmeters using transferring – receiving of information through the standard interfaces during metrological probation.
 • Item
  Проектування теплоізоляції вузлів обліку природного газу з метою усунення додаткових похибок вимірювання витрати.
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Матіко, Ф. Д.; Федоришин, Р. М.
  Перевірка абсолютної похибки термоперетворювачів опору зазвичай здійснюється з використанням потенціометричної устави і характеризується високою трудомісткістю процесу та складністю його автоматизації. Проаналізовано напрями і розроблено структурну схему автоматизації перевірки термоперетворювачів опору під час метрологічних випробувань теплолічильників. Запропоновано використовувати у метрологічних вимірюваннях багатоканальні цифрові омметри з автоматичним коригуванням похибок та систем збирання–передавання даних через стандартні інтерфейси. The absolute error of resistance thermometers checking is usually done by means of a potentiometric installation. High labour-consumption of the procedure and complication of automatization are the disadvantages of this method. The analysis of ways and developing of the method and structural scheeme for computer-aided test of resistance of thermal transformers during metrological probation of thermal counters is researched in the paper. It is recommended to use digital ohmmeters using transferring – receiving of information through the standard interfaces during metrological probation.
 • Item
  Методи визначення теплофізичних характеристик тонкоплівкових термоелементів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Скоропад, П. І.; Луцик, Я. Т.; Паракуда, В. В.
  Запропоновано та проаналізовано методи визначення динамічних і теплофізичних властивостей тонкоплівкових термоелементів. It was offered and analyzed the methods of determination of dynamical and warmly physical properties of thin thermocouples.
 • Item
  Дослідження автомобільного бензину за параметрами імітансу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Плахтій, Н. Л.; Походило, Є. В.
  Досліджено залежність реактивної та активної складових імітансу двополюсника, яким подано автомобільне пальне. Уточнено схему заміщення такого двополюсника та проаналізовано його математичну модель у частотному діапазоні тестового сигналу. Dependence of reactive and active constituents of double pole immitance which gives a motor-car fuel is explored. The chart of substitution of such doublepole is specified and analysed his mathematical model in the frequency range of test signal.
 • Item
  Застосування пакетного вейвлет – перетворення для опрацювання імпульсних сигналів локації
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Тишик, І. Я.
  Запропоновано здійснювати опрацювання прийнятих імпульсних сигналів локації методом пакетного вейвлет-перетворення з метою покращання їх виявлення та локалізації у шумовому тлі. Наведено та проаналізовано результати моделювання процесу опрацювання імпульсного сигналу локації пакетним вейвлет-перетворенням. The received pulse signals of location in based on technique wavelet packet transform is processing suggested to carry out with purpose the improvement for extracting and localizing from their a noisy background. The results of design pulse signal of location processing are resulted and analyzis in based on technique wavelet packet transform.
 • Item
  Застосування методу групового врахування аргументів для системи автоматичної побудови моделей мережевого трафіку систем виявлення атак
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Тимошик, Н. П.
  Розглянуто застосування методу групового врахування аргументів для побудови системи класифікації мережевого трафіку та ідентифікації атак. Описано спосіб застосування комбінаторного алгоритму методу групового врахування аргументів (МГВА) при генерації моделей мережевого трафіку на основі вибірки KDD'99 системами виявлення атак проти атак класу “відмова в обслуговуванні”(DoS). In the article the question is about application Group Method of Data Handling for the construction of the system of classification of network traffic and authentication of attacks. The method of application of Combi algorithm of Group Method of Data Handling (GMDH) is presented during the generation of models of network traffic on the basis of selection of KDD'99 by the systems of exposure of attacks against the attacks of class “deny of service”(DoS).
 • Item
  Інформаційна безпека захищених корпоративних мереж зв’язку.
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Гарасим, Ю. Р.; Дудикевич, В. Б.
  Розглянуто модель програмно-керованої АТС відповідно до нормативних доку- ментів системи ТЗІ в Україні, визначено її недоліки. Запропоновано новий перелік каналів реалізації інформаційних загроз для захищених корпоративних мереж зв’язку, а також модель комплексної системи технічного захисту інформації захищеної корпоративної мережі зв’язку. This paper is observed a software-programmable PBX model relative to normative documents of information technical security system in Ukraine also its disadvantages are determined. The model propose a new list of information threats realization for secured enterprise telecommunication network and information technical security complex system model for secured enterprise telecommunication network.
 • Item
  Нормативно-правове забезпечення сфери управління твердими побутовими відходами
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Байцар, Р. І.; Депко, Х. І.
  Розглянуто основні проблеми системи управління твердими побутовими відходами (ТПВ). Наведено порівняльний аналіз вітчизняного та європейського законодавства в частині ТПВ для стимулювання господарської діяльності у цій сфері. The main problems in the system of solid waste control have been covered. The comparative analysis of home and European legislation in the sphere of domestic solid waste
 • Item
  Розроблення моделі системи виявлення центрів управління ботнет-мережами
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Погребенник, В. Д.; Хромчак, П. Т.
  Розглянуто новітні підходи та методи для реалізації механізмів виявлення центрів управління ботнет-мережами. Modern campaigns and methods for realization of mechanisms of revealing of networks Botnet and control centres of them are considered