Автоматика, вимірювання та керування. – 2009. – №639

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2320

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2009. – № 639 : Автоматика, вимірювання та керування / відповідальний редактор В. Б. Дудикевич. – 252 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 40
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування» № 639
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009)
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування» № 639
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009)
 • Thumbnail Image
  Item
  Порівняльний аналіз моделей нейронних осциляторів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Тимощук, П. В.
  Зроблено огляд популярних моделей нейронних осциляторів, здійснюється їхній порівняльний аналіз. Проаналізовано переваги, обмеження і проблеми, що зиникають під час використання таких моделей. Даються рекомендації щодо їх можливих застосувань. Наведено перелік відкритих питань, які залишаються предметом подальших досліджень в області моделювання нейронних осциляторів. The review of popular models of neural oscillators has been made, its comparative analysis is fulfilled. There is analyzed advantages, limitations and problems arising when the models are used. The recommendations concerning its possible applications are given. The list of open questions as the subjects for further investigations in the field of modeling of oscillator neurons has been given.
 • Thumbnail Image
  Item
  Імітація, аналіз та оптимізація роботи гірськолижного комплексу за допомогою методів імітаційного моделювання дискретних подій
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Горин, О. В.; Виклюк, Я. І.
  Подано теоретичне і практичне обґрунтування доцільність та ефективності застосування імітаційного моделювання при дослідженні економічних систем, проаналізовано можливі напрями і методи оптимізації роботи гірськолижного комплексу. Доведено необхідність організаційної та структурної перебудови цього комплексу з урахуванням отриманих результатів та запропоновано його нову ефективнішу модель. In this paper the theoretical and practical substantiation of expedience and efficiency of application of computer simulation for the research of the economic systems is given, possible ways and methods of improvement of work of skiing complex are analyzed. The necessity of organization and structural alteration of this complex taking into account the available results are proved, and its new more effective model is offered.
 • Thumbnail Image
  Item
  Імітація, аналіз та оптимізація роботи гірськолижного комплексу за допомогою методів імітаційного моделювання дискретних подій
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Грибок, М. І.; Гула, М.
  На основі математичної моделі вимірювального кола за допомогою імітаційного моделювання одержано залежності похибок вимірювання RLC-параметрів від впливних факторів для методу зміщення системи координат за струмом. On the basis of mathematical model of measuring circle by an imitation design dependences of errors of measuring of RLC-parameters are got on influences.
 • Thumbnail Image
  Item
  Застосування теорії нечітких множин для визначення рівня ризику витоку інформації технічними каналами
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Гордій, І. В.
  Розглянуто проблему оцінки ризиків у сфері захисту інформації; описано підхід до визначення рівня ризику при побудові системи захисту інформації від витоку технічними каналами. The article reviews problems of risk assessment in system of information protection from leakage on technical channels is considered; it shows method of risk level assessment herewith constructing system of information protection from leakage on technical channels.
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблеми прецизійного вимірювання температури в агресивних середовищах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Адамюк, Е. Й.
  Здійснено огляд сучасних термоперетворювачів для вимірювання температури в агресивних середовищах. Проаналізовано вплив агресивного середовища на матеріал чутливого елемента термоперетворювача і відповідно на точність вимірювання температури. Запропоновано використання як матеріалу чутливого елемента термоперетворювачів металевих аморфних стопів. The overview of modern thermal converter for temperature measuring in aggressive medium performed. The influence of aggressive medium to material of sensitive element of thermal converter and to precision of temperature measuring respective are considered. The metallic amorphous glass are offered to use as material of sensitive element of thermal converter.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методичні похибки шумових термометрів з різними структурами вхідного кола
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Микитин, І. П.
  Проаналізовано моделі методичної похибки шумових термометрів за використання у вхідному колі одноканальних та двоканальних підсилювачів. It was analyzed models of methodical error of noise thermometer at the use one - and two-channel strengtheners in the input circle.
 • Thumbnail Image
  Item
  Забезпечення єдності і точності кваліметричного оцінювання продукції
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Бойко, Т. Г.
  Проаналізовано моделі методичної похибки шумових термометрів за використання у вхідному колі одноканальних та двоканальних підсилювачів. It was analyzed models of methodical error of noise thermometer at the use one - and two-channel strengtheners in the input circle.
 • Thumbnail Image
  Item
  Математична модель розімкненої системи “перетворювач кількості фаз – випрямляч – мотор постійного струму з незалежним збудженням”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Самотий, В. В.; Павельчак, А. Г.; Дзелендзяк, У. Ю.
  Наведено математичну модель розімкненої системи “перетворювач кількості фаз – трифазний однопівперіодний випрямляч – мотор постійного струму з незалежним збудженням”, а також запропоновано методику аналізу перехідних і усталених режимів її роботи. The mathematical model of the broken a secret system is resulted a “transformer of number of phases is a three-phase monoperiod rectifier – motor of direct-current with independent excitation” and also the method of analysis of transient and withstand behaviours of its work is offered.